• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

BTTUK001 ตุรกี บินตรง ออสตันบูล พัก 5 ดาว 9 วัน 6 คืน เดือน พย.-ธค.61 ราคา 32,900 (TK)

ScreenShot 20181105174139
รหัสทัวร์: BTTUK001
สายการบิน: TK
ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน
ประเทศ : ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น: 32,900
พักโรงแรม 1 คืน
อาหาร 1 มื้อ
วันที่เดินทาง: 16-24 พ.ย.61
30พ.ย61-8ธค.62
08-16 ธ.ค.61
14-22 ธ.ค.61
ราคาทัวร์: 32,900
32,900
32,900
32,900
หมายเหตุ

กรุงเทพ •ตุรกี • อิสตันบูล สนามบินอิสตันบูล• เมืองชานักกาเล • เมืองโบราณทรอย• ถ่ายรูปกับม้าโทรจัน • เมืองไอวาลิคคุชาดาสึ• เมืองโบราเอฟฟิซุส•บ้านพระแม่มารี •โรงงานผลิตเสื้อหนัง•ปามุคคาเลปามุคคาเล• ปราสาทปุยฝ้าย • เมืองคอนย่า •พิธภัณฑ์เมฟลานา เมืองคอนย่า •สถานนีคารวาน •เมืองคัปปาโดเกีย•พิพิธภัณฑ์เกอเรเม•นครใต้ดินคาดัคโชว์ระบำหน้าทอง Belly Dance นั่งบอลลูนชมวิวเมืองคับปาโดเกีย (ไม่รวมค่านั่งบอลลูน)•ชมโรงงานผลิตพรมทมือ• โรงงานเซรามิค จิวเวอรี่เมืองอังการา•ทะเลสาบน้ำเค็ม •กรุงอังการา •สุสานอาตาเตริ์กกรุงอังการา •นครอิสตันบูล•ฮายาโซฟีอา•พระราชวังโดลบาห์เช่•ช่องแคบบอสพอรัสบลูมอสก์• อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน•ฮิปโปโดรม •ชมพระราชวังทอปกาปึ•สไปซ์มาเก็ตสนามบินอิสตันบูล• กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 05 November 2018 17:46

CZGIST08 ตุรกี นอนโรงแรมถ้ำ REQUEST 9 วัน 6 คืน เดือน พย.61 ราคา 31,999 (TK)

ScreenShot 20181105190847
รหัสทัวร์: CZGIST08
สายการบิน: TK
ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน
ประเทศ : ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น: 31,999
พักโรงแรม 6 คืน
อาหาร 16 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08-16 พ.ย.61
18-26 พ.ย.61
23พ.ย.-1 ธ.ค.61
25พ.ย. -3 ธ.ค.61
27พ.ย.-5 ธ.ค.61
30 พ.ย.-8 ธ.ค.61
ราคาทัวร์: 31,999
31,999
31,999
31,999
31,999
31,999
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกีท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์กเมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี - เมืองอังการ่า - สุสานอตาเติร์กเมืองอังการ่า - เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองใต้ดิน - เมืองเกอราเม่ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - หุบเขาอุซซาร์ - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิก - โรงงานเครื่องประดับ เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองคอนย่า - ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - เมืองปามุคคาเล่ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองคูซาดาซี - โรงงานผลิตเครื่องหนังเมืองคูซาดาซี - เมืองเอฟฟิซุส - ห้องอาบน้โรมันโบราณ - หอสมุดเซลซุส - เมืองชานัคคาเล่ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมความสวยงามของเมืองโบราณเปอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส - วิหารโอลิมเปียน เซอุส- โรงละครอะโครโปลิส - วิหารเอสเคลปิออนเมืองชานัคคาเล่ - เมืองทรอย - เมืองโบราณทรอย - ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย - ท่าเรือกัลป์ลิโพลี - นั่งเรือเฟอร์รีข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล - เมืองอิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาห์เช - ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอฟอรัสเมืองอิสตันบูล - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - วิหารเซนต์โซเฟีย - สไปซ์บาซาร์ - ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ - ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูลประเทศตุรกี ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

Last Updated on Monday, 05 November 2018 19:17

ZGCIST07 ตุรกี COOLING พักโรงแรมถ้ำ 9 วัน 6 คืน พ.ย. - ธ.ค.61 เริ่มต้น 33,999 (TK)

ScreenShot 20180912105451
รหัสทัวร์: ZGCIST07
สายการบิน: TK
ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน
ประเทศ : ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น: 33,999
พักโรงแรม 6 คืน
อาหาร 17 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-09 พฤศจิกายน 2561
05-13 พฤศจิกายน 2561
08-16 พฤศจิกายน 2561
12-20 พฤศจิกายน 2561
18-26 พฤศจิกายน 2561
20-28 พฤศจิกายน 2561
23 พ.ย. - 01 ธ.ค. 2561
25 พ.ย. - 03 ธ.ค. 2561
27 พ.ย. - 05 ธ.ค. 2561
29 พ.ย. - 07 ธ.ค. 2561
30 พ.ย. - 08 ธ.ค. 2561
02-10 ธันวาคม 2561
07-15 ธันวาคม 2561
09-17 ธันวาคม 2561
10-18 ธันวาคม 2561
13-21 ธันวาคม 2561
16-24 ธันวาคม 2561
ราคาทัวร์: 33,999
33,999
33,999
33,999
33,999
33,999
33,999
33,999
33,999
33,999
33,999
36,999
36,999
35,999
35,999
35,999
35,999
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกีเมืองอิสตันบูลประเทศตุรกี - เมืองอังการ่า - สุสานอตาเติร์กเมืองอังการ่า - เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองใต้ดิน - เมืองเกอราเม่ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - หุบเขาอุซซาร์ - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิก - โรงงานเครื่องประดับ - ชมการแสดงโชว์ระบำหน้าท้องเมืองคัปปาโดเจีย - เมืองคอนย่า - ที่พักของกอคาราวานในสมัยโบราณ - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - เมืองปามุคคาเล่เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองคูซาดาซี - โรงงานผลิตเครื่องหนัง เมืองคูซาดาซี - เมืองเอฟฟิซุส - ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ - หอสมุดเซลซุส - เมืองชานัคคาเล่ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชความสวยงามของเมืองโบราณเปอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส - วิหารโอลิมเปียน เซอุส - โรงละครอะโครโปลิส - วิหารเอสเคลปิออน เมืองชานัคาเล่ - เมืองทรอย - ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย - ท่าเรือกัลป์ลิโพลี - นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืออิสตันบูล - เมืองอิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาห์เช - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส เมืองอิสตันบูล - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - วิหารเซนตโซเฟีย - สไปซ์บาซาร์ - ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ - ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ ประเทศไทย

Last Updated on Wednesday, 12 September 2018 14:28

SMTR01 ตุรกี TURKEY DELIGHT 8 วัน 6 คืน เดือน กย-ธค. 61 เริ่มต้น 32,927 (QR)

2018 04 24 181443
รหัสทัวร์: SMTR01
สายการบิน: QR
ระยะเวลา: 8 วัน 6 คืน
ประเทศ : ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น: 32,927
พักโรงแรม 6 คืน
อาหาร 19 มื้อ
วันที่เดินทาง: 16 ก.ย. 61 - 23 ก.ย. 61
23 ก.ย. 61 - 30 ก.ย. 61
09 ต.ค. 61 - 16 ต.ค. 61
21 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61
06 พ.ย. 61 - 13 พ.ย. 61
11 พ.ย. 61 - 18 พ.ย. 61
15 พ.ย. 61 - 22 พ.ย. 61
22 พ.ย. 61 - 29 พ.ย. 61
29 พ.ย. 61 - 06 ธ.ค. 61
02 ธ.ค. 61 - 09 ธ.ค. 61
ราคาทัวร์: 32,927
32,927
33,927
33,927
32,927
32,927
32,927
32,927
36,927
36,927
หมายเหตุ

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - โดฮา - อิสตันบลู - อิสตันบูล - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวังทอปกาปิ - สุเหร่าสีน้ำเงิน - อุโมงก์เก็บน้ำเยเรบาทัน - ตลาดสไปซ์- สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - ชานัคคาเล่ - ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย - คูซาดาซี - โรงงานเครื่องหนัง - เอฟฟิซุส - บ้านของพระแม่มารี - ปามุคคาเล่ - ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - คอนย่า - คาราวานสไรน์ - สวนผีเสื้อ - คัปปาโดเกีย - เกอเรเม่ - นครใต้ดิน - โรงงานทอพรม และ โรงงานเซรามิค - คัปปาโดเกีย - อังการ่า - ทะเลสาบเกลือ - สุสานอตาเติร์ก - โดฮา - โดฮา - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Tuesday, 24 April 2018 18:25

BOTK94 ตุรกี อิสตันบูล 8 วัน 5 คืน วันที่ 21-28 พ.ย.61. ราคา 33,888 (TK)

ScreenShot 20181112133132
รหัสทัวร์: BOTK94
สายการบิน: TK
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น: 33,888
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 18 มื้อ
วันที่เดินทาง: 21-28 พ.ย.61
ราคาทัวร์: 33,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานอิสตันบูล ฮิปโปโดม สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย เยเรบาตัน พระราชวังทอปกาปี พระราชวังโดลมาบาห์เชอิสตันบูลเมืองบูร์ซ่า มัสยิด Grand Mosque ตลาดผ้าไหมเมืองบูร์ซา เมืองอิชเมียร์อิซเมียร์ เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี ช้อปปิ้งร้านเครื่องหนัง เมืองปามุคคาเล่ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่)ปามุคคาเล่ เมืองคอนย่า เมืองคัปปาโดเกีย คาราวานสไลน์ นครใต้ดินชาดัค ชมระบำหน้าท้อง (Belly dance)เมืองเกอเรเมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง คัปปาโดเกีย โรงงานทอพรม โรงงานเซรามิค Jewellery Shop กรุงอังการา

Last Updated on Monday, 12 November 2018 13:43

SMTR02 ตุรกี คลาสิค อังการ่า อิสตันบูล 8 วัน 6 คืน เดือน กย.-ธค.61 เริ่มต้น 27,955 (PS)

ScreenShot 20180904104312
รหัสทัวร์: SMTR02
สายการบิน: PS
ระยะเวลา: 8 วัน 6 คืน
ประเทศ : ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น: 27,955
พักโรงแรม 6 คืน
อาหาร 17 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27 ก.ย. 61 - 04 ต.ค. 61
04 ต.ค. 61 - 11 ต.ค. 61
11 ต.ค. 61 - 18 ต.ค. 61
18 ต.ค. 61 - 25 ต.ค. 61
25 ต.ค. 61 - 01 พ.ย. 61
01 พ.ย. 61 - 08 พ.ย. 61
08 พ.ย. 61 - 15 พ.ย. 61
15 พ.ย. 61 - 22 พ.ย. 61
22 พ.ย. 61 - 29 ธ.ค. 61
29 พ.ย. 61 - 06 ธ.ค. 61
03 ธ.ค. 61 - 10 ธ.ค. 61
06 ธ.ค. 61 - 13 ธ.ค. 61
27 ธ.ค. 61 - 03 ม.ค. 62
ราคาทัวร์: 27,955
28,955
29,955
29,955
28,955
27,955
27,955
27,955
27,955
29,955
29,955
29,955
35,955
หมายเหตุ

ดินทางเดือน : กันยายน - ธันวาคม2561
สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - กรุงเคียฟ (ประเทศยูเครน) - กรุงอังการ่า (ประเทศตุรกี)อังการ่า - คัปปาโดเกีย - เกอเรเม่คัปปาโดเกีย - คอนย่า - ปามุคคาเล่ปามุคคาเล่ - เอฟฟิซุส - คูซาดาซึคูซาดาซึ - เปอร์กามัม - ชานัคคาเล่ - อิสตันบูลชานัคคาเล่ - อิสตันบูลอิสตันบูล - ยูเครน-สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Tuesday, 04 September 2018 12:14

BTTUK02 ตุรกี อิสตันบูล ม้าไม้เมืองทรอย 8 วัน 5 คืน เดือน ก.ย. - ธ.ค.61.เริ่มต้น 36,900 (TK)

2018 07 12 140459
รหัสทัวร์: BTTUK02
สายการบิน: TK
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น: 36,900
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 17 มื้อ
วันที่เดินทาง: 06 ก.ย. -13 ก.ย. 61
13 ก.ย. -20 ก.ย. 61
20 ก.ย. -27 ก.ย. 61
27 ก.ย. -04 ต.ค. 61
04 ต.ค. -11 ต.ค. 61
11 ต.ค. -18 ต.ค. 61
01 พ.ย. -08 พ.ย. 61
08 พ.ย. -15 พ.ย. 61
15 พ.ย. -22 พ.ย. 61
22 พ.ย. -29 พ.ย. 61
29 พ.ย. -06 ธ.ค. 61
05 ธ.ค. -12 ธ.ค. 61
07 ธ.ค. -14 ธ.ค. 61
13 ธ.ค. -20 ธ.ค. 61
ราคาทัวร์: 36,900
36,900
36,900
36,900
36,900
36,900
36,900
36,900
36,900
36,900
36,900
36,900
36,900
36,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  : กันยายน  -  ธันวาคม  2561 
กรุงเทพ
•ตุรกี สนามบินอิสตันบูล• สนามบินเนฟเซไฮร์บินภายใน• เมืองคัปปาโดเกีย• พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม • นครใต้ดินไคมัคลึ•ชมโรงงานผลิตพรมทอมือ• ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ เมืองคอนย่า • สถานีคาราวาน •พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า•เมืองปามุคคาเล-ปราสาทปุยฝ้าย•โรงงานผลิตเสื้อหนัง•เมืองโบราณเอฟฟิซุส • เมืองไอวาลิคเมืองชานักกาเล•ชมเมืองโบราณทรอย•ถ่ายรูป กับม้าโทรจัน •เมืองอิสตันบูล-บลูมอสก์•ตลาดแกรนด์บาซาร์•พระราชวังโดลมาบาห์เช่•ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส•ชอปปิ้ง ฮายาโซฟีอา • อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน•ฮิปโปโดรม •ชมพระราชวังทอปกาปึ• สนามบินอิสตันบูล-สนามบินอิสตันบูล• กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 30 July 2018 18:05

SMTR02 ตุรกี คลาสิค อังการ่า อิสตันบูล 8 วัน 6 คืน เดือน กย.-ธค.61 เริ่มต้น 27,955 (PS)

ScreenShot 20180912143406
รหัสทัวร์: SMTR02
สายการบิน: PS
ระยะเวลา: 8 วัน 6 คืน
ประเทศ : ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น: 27,955
พักโรงแรม 6 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27 ก.ย. 61 - 04 ต.ค. 61
04 ต.ค. 61 - 11 ต.ค. 61
11 ต.ค. 61 - 18 ต.ค. 61
18 ต.ค. 61 - 25 ต.ค. 61
25 ต.ค. 61 - 01 พ.ย. 61
01 พ.ย. 61 - 08 พ.ย. 61
08 พ.ย. 61 - 15 พ.ย. 61
15 พ.ย. 61 - 22 พ.ย. 61
22 พ.ย. 61 - 29 ธ.ค. 61
29 พ.ย. 61 - 06 ธ.ค. 61
03 ธ.ค. 61 - 10 ธ.ค. 61
06 ธ.ค. 61 - 13 ธ.ค. 61
27 ธ.ค. 61 - 03 ม.ค. 62
ราคาทัวร์: 27,955
28,955
29,955
29,955
28,955
27,955
27,955
27,955
27,955
29,955
29,955
29,955
35,955
หมายเหตุ

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - กรุงเคียฟ (ประเทศยูเครน) - กรุงอังการ่า (ประเทศตุรกี)อังการ่า - คัปปาโดเกีย - เกอเรเม่คัปปาโดเกีย - คอนย่า - ปามุคคาเล่ปามุคคาเล่ - เอฟฟิซุส - คูซาดาซึคูซาดาซึ - เปอร์กามัม - ชานัคคาเล่ - อิสตันบูลชานัคคาเล่ - อิสตันบูลอิสตันบูล - ยูเครน สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Wednesday, 12 September 2018 14:44

BTTUK02 ตุรกี อิสตันบูล ม้าไม้เมืองทรอย 8 วัน 5 คืน เดือน พ.ย. - ธ.ค.61.เริ่มต้น 36,900 (TK)

ScreenShot 20181105183314
รหัสทัวร์: BTTUK02
สายการบิน: TK
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น: 36,900
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 18 มื้อ
วันที่เดินทาง: 22-29 พ.ย.61
29พ.ย.61-6ธ.ค.62
05-12 ธ.ค.61
07-14 ธ.ค.61
13-20 ธ.ค.61
ราคาทัวร์: 36,900
36,900
36,900
36,900
36,900
หมายเหตุ

กรุงเทพ •ตุรกี สนามบินอิสตันบูล• สนามบินเนฟเซไฮร์บินภายใน• เมืองคัปปาโดเกีย• พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม • นครใต้ดินไคมัคลึ•ชมโรงงานผลิตพรมทมือ•ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่เมืองคอนย่า • สถานีคาราวาน •พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า•เมืองปามุคคาเลปุยฝ้าย•โรงงานผลิตเสื้อหนัง•เมืองโบราเอฟฟิซุส • เมืองไอวาลิคเมืองชานักกาเล•ชมเมืองโบราณทรอย•ถ่ายรูป กับม้าโทรจัน •เมืองอิสตันบูลบลูมอสก์•ตลาดแกรนด์บาซาร์•พระราชวังโดลมบาห์เช่•ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส•ชอปปิ้ง ณสไปซ์มาเก็ต ฮายาโซฟีอา • อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน•ฮิปโปโดรม •ชมพระราชวังทอปกาปึ• สนามบินอิสตันบูล สนามบินอิสตันบูล• กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 05 November 2018 19:00

SMTR07 ตุรกี เมืองทรอย HOLIDAYS & NEW YEAR 9 วัน 6 คืน เดือน พย.-ธค.61 เริ่มต้น 32,900 (TK)

ScreenShot 20180904142924
รหัสทัวร์: SMTR07
สายการบิน: TK
ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน
ประเทศ : ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น: 32,900
พักโรงแรม 6 คืน
อาหาร 1 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03 พ.ย. 61 - 11 พ.ย. 61
07 พ.ย. 61 - 15 พ.ย. 61
10 พ.ย. 61 - 18 พ.ย. 61
14 พ.ย. 61 - 22 พ.ย. 61
17 พ.ย. 61 - 25 พ.ย. 61
28 พ.ย. 61 - 06 ธ.ค. 61
01 ธ.ค. 61 - 09 ธ.ค. 61
03 ธ.ค. 61 - 11 ธ.ค. 61
05 ธ.ค. 61 - 13 ธ.ค. 61
08 ธ.ค. 61 - 16 ธ.ค. 61
10 ธ.ค. 61 - 18 ธ.ค. 61
17 ธ.ค. 61 - 25 ธ.ค. 61
19 ธ.ค. 61 - 27 ธ.ค. 61
22 ธ.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61
24 ธ.ค. 61 - 01 ม.ค. 62
29 ธ.ค. 61 - 06 ม.ค. 62
30 ธ.ค. 61 - 07 ม.ค. 62
31 ธ.ค. 61 - 08 ม.ค. 62
ราคาทัวร์: 32,900
32,900
32,900
32,900
32,900
32,900
34,400
34,400
34,400
34,400
34,400
34,400
34,400
34,400
35,400
38,400
38,400
38,400
หมายเหตุ

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - อิสตันบลู (บินตรงไม่แวะ)อิสตันบูล - ชานัคคาเล่ ชานัคคาเล่ - คูซาดาซี - เอฟฟิซุส คูซาดาสึ - ปมุคคาเล่ปามุคคาเล่ - คอนย่า - คัปปาโดเกียคัปปาโดเกีย - เกอเรเม่ - อังการ่าอังการ่า - อิสตันบูล-อิสตันบูล-สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Tuesday, 04 September 2018 14:46

BTTUK03 ตุรกี อิสตันบูล ริเวียร่า เมดิเตอร์เรเนียน 10 วัน 7 คืน เดือน ธ.ค.61-กพ.62.เริ่มต้น 39,900 (QR)

ScreenShot 20181105175553
รหัสทัวร์: BTTUK03
สายการบิน: QR
ระยะเวลา: 10 วัน 7 คืน
ประเทศ : ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น: 39,900
พักโรงแรม 7 คืน
อาหาร 18 มื้อ
วันที่เดินทาง: 19-28 ธ.ค.61
26ธ.ค.61-4ม.ค.62
23ม.ค.62-1ก.พ.62
06-15 ก.พ.62
ราคาทัวร์: 48,900
49,900
39,900
39,900
หมายเหตุ

กรุงเทพ • สนามบินสุวรรณภูมิสนามบินฮาหมัด • สนามบินอิสตันบูล • เมืองอิสตันบูล • พระราชวังโดลมาบาห์เช่ • ช่องแคบบอสพอรัสบลูมอสก์ •อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน • ฮิปโปโดรม • ฮายาโซฟีอา • พระราชวังทอปกาปึ •สไปซ์มาเก็ตอิสตันบูล • เมืองชานักกาเล • เมืองโบราณทรอย • แวะถ่ายรูปกับม้าโทรจัน คุชาดาสึ • เมืองโบราณเอฟฟิซุส•บ้านพระแม่มารี •โรงงานผลิตเสื้อหนัง•ปามุคคาเล ปามุคคาเล • ปราสาทปุยฝ้าย • เมืองอันตัลยา หอคอยฮิเดอร์ริค • ย่านเมืองเก่า •ประตูชัยเฮเดรียน • ล่องเรืออ่าวอันตัลยา • เมืองคัปปาโดเกีย ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม•นครใต้ดินไคมัคลึ•ชมโรงงานผลิตพรมทอมือ • ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ • เมืองอาการ่า เมืองคัปปาโดเกีย •เมืองอังการา•สุสานอาตาเติร์ก•ท่าอากาศยานนานาชาติเอเซนโบก้า กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 05 November 2018 18:08

SMTR08 ตุรกี มหัศจรรย์ Fantastic 9 วัน 6 คืน เดือน พย.61 - มีค.62 เริ่มต้น 28,927 (W5)

ScreenShot 20181003100809
รหัสทัวร์: SMTR08
สายการบิน: W5
ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน
ประเทศ : ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น: 28,927
พักโรงแรม 6 คืน
อาหาร 18 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 พ.ย. 61 - 09 พ.ย. 61
08 พ.ย. 61 - 16 พ.ย. 61
15 พ.ย. 61 - 23 พ.ย. 61
22 พ.ย. 61 - 30 พ.ย. 61
06 ธ.ค. 61 - 14 ธ.ค. 61
13 ธ.ค. 61 - 21 ธ.ค. 61
27 ธ.ค. 61 - 04 ม.ค. 62
10 ม.ค. 62 - 18 ม.ค. 62
17 ม.ค. 62 - 25 ม.ค. 62
24 ม.ค. 62 - 01 ก.พ. 62
08 ก.พ. 62 - 16 ก.พ. 62
15 ก.พ. 62 - 23 ก.พ. 62
21 ก.พ. 62 - 01 มี.ค. 62
01 มี.ค. 62 - 09 มี.ค. 62
ราคาทัวร์: 28,927
28,927
28,927
28,927
32,927
28,927
34,927
28,927
28,927
28,927
28,927
32,927
28,927
28,927
หมายเหตุ

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - เตหะราน เตหะราน - อิสตันบูล อิสตันบูล - ชานัคคาเล่ ชานัคคาเล่ - เปอกามัม - อีเมียร์อีชเมียร์ - คูซาดาซี - เอฟฟิซุส - ปามุคคาเล่ ปามุคคาเล่ - คัปปาโดเกีย คัปปาโดเกีย - เกอเรเม่ - อังการ่า อังการ่า - เตหะรานสมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Wednesday, 03 October 2018 10:14

CUT02 ตุรกี EASY WINTER 9 วัน 6 คืน เดือน ธันวาคม 61 เริ่มต้น 33,900 (TK)

ScreenShot 20181009140640
รหัสทัวร์: CUT02
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน
ประเทศ : ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น: 33,900
พักโรงแรม 6 คืน
อาหาร 19 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04 – 12 ธันวาคม 2561
06 – 14 ธันวาคม 2561
11 – 19 ธันวาคม 2561
17 – 25 ธันวาคม 2561
22 – 30 ธันวาคม 2561
24 ธ.ค.– 01 ม.ค. 2561
ราคาทัวร์: 34,900
34,900
33,900
33,900
42,900
42,900
หมายเหตุ วันรัฐธรรมนูญ
วันรัฐธรรมนูญ
-
-
วันรัฐธรรมนูญ
วันขึ้นปีใหม่

กรุงเทพฯ – อิสตันบูล (บินตรง)อิสตันบูล – ชานัคคาเล่ – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย – เมืองไอย์วาลิกวิหารอะโครโปลิส (เคเบิ้ลคาร์) – เมืองโบราณเอเฟซุส – เมืองปามุคคาเล่เมืองโบราณเฮียราโพลีส – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่าคอนย่า – คาราวานซาไร – คัปปาโดเกีย – นครใต้ดินคาร์ตัค – ชมโชว์ระบำหน้าท้องขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดยเกีย (ไม่รวมกับค่าทัวร์) – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ – เมืองอังการ่ากรุงอีสตันบูล – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ตลาดสไปซ์ – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัสมหาวิหารเซนต์โซเฟีย - อ่างเก็บน้ำใต้ดิน – พระรางวัลโดลมาบาห์เช - ท่าอากาศยานอตาเติร์ก กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Tuesday, 09 October 2018 14:20

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 145Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions