• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

VWTPE04 ไต้หวัน COYOTE ต้นตำหรับ 5 วัน 3 คืน เดือน พย.61-มีค.62 เริ่มต้น 13,999 (SL)

ScreenShot 20181121174126
รหัสทัวร์: VWTPE04
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 13,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 29พ.ย.-3ธ.ค.61
30พ.ย.-4ธ.ค.61
01-05 ธ.ค.61
02-06 ธ.ค.61
04-08 ธ.ค.61
05-09 ธ.ค.61
06-10 ธ.ค.61
07-11 ธ.ค.61
13-17 ธ.ค.61
14-18 ธ.ค.61
20-24 ธ.ค.61
21-25 ธ.ค.61
26-30 ธ.ค.61
27-31 ธ.ค.61
28ธ.ค.61-1 ม.ค.62
29ธ.ค.61-2 ม.ค.62
30ธ.ค.61-3 ม.ค.62
31ธ.ค.61-4 ม.ค.62
01-05 ม.ค.62
10-14 ม.ค.62
11-15 ม.ค. 62
17-21 ม.ค.62
18-22 ม.ค.62
24-28 ม.ค.62
25-29 ม.ค.62
14-18 ก.พ.62
15-19 ก.พ.62
21-25 ก.พ.62
22-26 ก.พ.62
28ก.พ.-4 มี.ค.62
01-05 มี.ค.62
07-11 มี.ค.62
08-12 มี.ค.62
14-18 มี.ค.62
15-19 มี.ค.62
21-25 มี.ค.62
22-26 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 13,999
14,555
15,555
14,555
15,555
14,999
15,999
15,999
13,999
13,999
13,999
13,999
15,555
19,555
22,555
21,900
17,999
17,555
15,555
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
หมายเหตุ

กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง สนามบินเถาหยวน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินอู่-ร้านใบชาช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทจง–ไทเป– ร้านพายสัปปะรด–อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก–ตึกไทเป101-ซื่อหลินไนท์มาร์ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม-อุทยานเหย๋หลิ่ว-ผิงซี-สถานีสือเฟิ่น-วัดหลงซันซื่อตลาดซีเหมินติง-พักอาบน้ำแร่ สนามบินเถาหยวน– ดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 21 November 2018 17:59

AZGTPE34 ไต้หวัน ไทจง อาร์ตตัวแม่ 5 วัน 3 คืน เดือน มค.-กพ.62 เริ่มต้น 13,999 (SL)

ScreenShot 20181113172752
รหัสทัวร์: AZGTPE34
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 13,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08 –12 ม.ค.62
09 –13 ม.ค.62
10 –14 ม.ค.62
11 –15 ม.ค.62
12 –16 ม.ค.62
13 –17 ม.ค.62
15 –19 ม.ค.62
16 –20 ม.ค.62
17 –21 ม.ค.62
18 –22 ม.ค.62
19 –23 ม.ค.62
20 –24 ม.ค.62
22 –26 ม.ค.62
23 –27 ม.ค.62
24 –28 ม.ค.62
25 –29 ม.ค.62
26 –30 ม.ค.62
27 –31 ม.ค.62
29ม.ค.-2ก.พ.62
10 –14 ก.พ.62
11 –15 ก.พ.62
12 –16 ก.พ.62
13 –17 ก.พ.62
14 –18 ก.พ.62
ราคาทัวร์: 13,999
13,999
13,999
14,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
14,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
14,999
13,999
13,999
13,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง สนามบินเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองไถจง – COFFEE SHOP – ฟ่งเจี๋ย ไนทมาร์เก็ตไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค –ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ตถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) –COSMETIC SHOP– MITSUI OUTLET PARKสนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

Last Updated on Tuesday, 13 November 2018 17:32

VWTPE06 ไต้หวัน อาหมวย อุทยานแห่งชาติอาลีซาน 5 วัน 3 คืน เดือน พย.61-มีค.62 เริ่มต้น 14,777 (SL)

ScreenShot 20181121182100
รหัสทัวร์: VWTPE06
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 14,777
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28พ.ย.-2ธ.ค.61
12–16 ธ.ค.61
19–23 ธ.ค.61
02-06 ม.ค.62
09-13 ม.ค.62
16-20 ม.ค.62
23-27 ม.ค.62
30ม.ค.-3ก.พ.62
13-17 ก.พ.62
20-24 ก.พ.62
27ก.พ.-3 มี.ค.62
06-10 มี.ค.62
13-17 มี.ค.62
20-24 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 14,777
14,777
14,777
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
หมายเหตุ

กรุงเทพ – สนามบินดอนเมืองเถาหยวน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินอู่-แวะชิมชา–เจียอี้อุทยานแห่งชาติอาลีซาน(เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน) - นั่งรถไฟโบราณ - ชมป่าสนพันปี– ไทเป– ร้านพายสัปปะรด– ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ตเมืองไทเป–เจอร์เมเนียม–อุทยานเหย๋หลิ่ว–สถานีสือเฟิน-ตึกไทเป-ช้อปปิ้งซีเหมินติง สนามบินเถาหยวน– ดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 21 November 2018 18:43

AZGTPE46 ไต้หวัน อุทยานแห่งชาตอิ าลีซาน PARADISE 4 วัน 3 คืน เดือน มค.-มิย.62 เริ่มต้น 19,999 (TG)

ScreenShot 20181113162438
รหัสทัวร์: AZGTPE46
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 19,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04 – 07 ม.ค.62
11 – 14 ม.ค.62
18 – 21 ม.ค.62
25 – 28 ม.ค.62
16 – 19 ก.พ.62
22 – 25 ก.พ.62
28ก.พ.-3มี.ค.62
01 – 04 มี.ค.62
07 – 10 มี.ค.62
08 – 11 มี.ค.62
14 – 17 มี.ค.62
15 – 18 มี.ค.62
21 – 24 มี.ค.62
22 – 25 มี.ค.62
28 – 31 มี.ค.62
29มี.ค.-1เม.ย.62
19 – 22 เม.ย.62
26 – 29 เม.ย.62
04 – 07 พ.ค.62
25 – 28 พ.ค.62
01 – 04 มิ.ย.62
15 – 18 มิ.ย.62
22 – 25 มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 21,999
21,999
21,999
21,999
20,999
21,999
21,999
21,999
20,999
21,999
20,999
21,999
20,999
21,999
20,999
21,999
21,999
21,999
20,999
20,999
19,999
19,999
19,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตลาดปลาไทเป –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค– COSMETIC SHOP – ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89)–ซเหมินติงไนท์มาร์เก็ตถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว –MITSUI OUTLET PARK -สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Tuesday, 13 November 2018 16:46

AZGTPE35 ไต้หวัน ตลาดปลาไทเป ROMANTIC 5 วัน 3 คืน เดือน กพ.มีค.62 เริ่มต้น 14,999 (SL)

ScreenShot 20181113170352
รหัสทัวร์: AZGTPE35
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 14,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15 – 19 ก.พ.62
16 – 20 ก.พ.62
17 – 21 ก.พ.62
18 – 22 ก.พ.62
19 – 23 ก.พ.62
20 – 24 ก.พ.62
21 – 25 ก.พ.62
22 – 26 ก.พ.62
23 – 27 ก.พ.62
24 – 28 ก.พ.62
25ก.พ.-1มี.ค.62
26ก.พ.-2มี.ค.62
27ก.พ.-3มี.ค.62
28ก.พ.-4มี.ค.62
01 – 05 มี.ค.62
02 – 06 มี.ค.62
03 – 07 มี.ค.62
04 – 08 มี.ค.62
05 – 09 มี.ค.62
06 – 10 มี.ค.62
07 – 11 มี.ค.62
08 – 12 มี.ค.62
09 – 13 มี.ค.62
10 – 14 มี.ค.62
11 – 15 มี.ค.62
12 – 16 มี.ค.62
13 – 17 มี.ค.62
14 – 18 มี.ค.62
15 – 19 มี.ค.62
16 – 20 มี.ค.62
17 – 21 มี.ค.62
18 – 22 มี.ค.62
19 – 23 มี.ค.62
20 – 24 มี.ค.62
21 – 25 มี.ค.62
22 – 26 มี.ค.62
23 – 27 มี.ค.62
24 – 28 มี.ค.62
25 – 29 มี.ค.62
26 – 30 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 16,999
14,999
14,999
15,999
14,999
14,999
14,999
15,999
14,999
14,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
15,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
15,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
15,999
14,999
14,999
14,999
14,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง สนามบินเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – เมืองไถจง– ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ– ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ตไทเป -ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตลาดปลาไทเป – ตั้นซุย – วัดเทียนหยวน –ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ตถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) –COSMETIC SHOP– MITSUI OUTLET PARKสนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

Last Updated on Tuesday, 13 November 2018 17:15

AZGTPE47 ไต้หวัน ฟาร์มแกะชิงจิ้ง อาลีซาน GRAND TAIWAN 5 วัน 4 คืน เดือน มค.-มิย.62 เริ่มต้น 23,999 (TG)

ScreenShot 20181113160411
รหัสทัวร์: AZGTPE47
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 23,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 13 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05 –09 ม.ค.62
12 –16 ม.ค.62
19 –23 ม.ค.62
26 –30 ม.ค.62
15 –19 ก.พ.62
16 –20 ก.พ.62
23 –27 ก.พ.62
09 –13 มี.ค.62
16 –20 มี.ค.62
23 –27 มี.ค.62
27 –31 มี.ค.62
30มี.ค.–3เม.ย.62
03 –07 เม.ย.62
20 –24 เม.ย.62
24 –28 เม.ย.62
27เม.ย.–1พ.ค.62
16 –20 พ.ค.62
22 –26 พ.ค.62
29พ.ค.–02มิ.ย.62
05 –09 มิ.ย.62
12 –16 มิ.ย.62
26 –30 มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
25,999
23,999
23,999
25,999
25,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง) –ร้านกาแฟ ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101(ชั้น86)– อนุสรสถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ตถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว–COSMETIC SHOP–MITSUI OUTLET PARK - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Tuesday, 13 November 2018 16:21

BOXW-T33 ไต้หวัน ไทเป ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน ตค.61-กพ.62 เริ่มต้น 13,888 (XW)

ScreenShot 20181016151341
รหัสทัวร์: BOXWT33
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 13,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 31Oct-4Nov18
01 -05 Nov18
02 -06 Nov18
07 -11 Nov18
08 -12 Nov18
09 -13 Nov18
14 -18 Nov18
15 -19 Nov18
16 -20 Nov18
21 -25 Nov18
22 -26 Nov18
23 -27 Nov18
27Nov-1Dec18
28Nov-2Dec18
29Nov-3Dec18
01 -05 Dec18
05 -09 Dec18
06 -10 Dec18
07 -11 Dec18
08 -12 Dec18
09 -13 Dec18
12 -16 Dec18
13 -17 Dec18
14 -18 Dec18
15 -19 Dec18
19 -23 Dec18
20 -24 Dec18
21 -25 Dec18
22 -26 Dec18
23 -27 Dec18
28Dec18-1Jan19
29Dec18-2Jan19
30Dec18-3Jan19
31Dec18-4Jan19
04 - 08Jan19
09 - 13 Jan19
10 - 14 Jan19
16 - 20 Jan19
17 - 21 Jan19
18 - 22 Jan19
23 - 27 Jan19
24 - 28 Jan19
25 - 29 Jan19
30Jan -3 Feb19
31Jan -4 Feb19
13 -17 Feb19
14 -18 Feb19
15 -19 Feb19
ราคาทัวร์: 14,888
14,888
13,888
14,888
14,888
13,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
13,888
15,888
15,888
15,888
17,888
17,888
18,888
18,888
16,888
15,888
15,888
15,888
15,888
14,888
15,888
15,888
16,888
15,888
15,888
23,888
23,888
22,888
16,888
14,888
15,888
15,888
15,888
15,888
15,888
15,888
15,888
15,888
15,888
15,888
15,888
17,888
18,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเถาหยวน -ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-หมู่บ้านสายรุ้ง - ไทจง - ฟงเจี่ยไนทมาร์เก็ตไทจง - ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 - ตลาดซีเหมินติงหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานเหย๋หลิ๋ว - ปล่อยโคมผิงซี - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ตสนามบินเถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 16 October 2018 15:25

BOIT97 ไต้หวัน ไทเป จิ่วเฟิ่น เหย่หลิ๋ว feel love 4 วัน 3 คืน เดือน พย.61-มีค.62 เริ่มต้น 13,888 (IT)

ScreenShot 20180904173127
รหัสทัวร์: BOIT97
สายการบิน: IT
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 13,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 2-5 พ.ย.61
8-12 พ.ย.61
15-18 พ.ย.61
29 พ.ย.-2ธ.ค.61
1-4 ธ.ค.61
7-10 ธ.ค.61
13-16 ธ.ค.61
20-23 ธ.ค.61
17-20 ม.ค.62
24-27 ม.ค.62
15-18 ก.พ.62
23-26 ก.พ.62
2-5 มี.ค.62
7-10 มี.ค.62
15-18 มี.ค.62
21-24 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
15,888
14,888
14,888
13,888
13,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง-เถาหยวน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น- อุทยานเหย่หลิ่ว- ปล่อยโคมผิงซี -ไทเป อนุสรณ์สถาน-เจียงไคเช็ค ซีหลินไนท์มาร์เก็ต-ไทเป – กระเช้าเมาคง - ตึกไทเป 101 - ตลาดซีเหมินติง-วัดหลงซาน- มิตซุยเอ้าเล็ท -สนามบินเถาหยวน - ท่าอาศยานดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 04 September 2018 17:42

BTTPE001 ไต้หวัน ไทเป มิชลินสตาร์ 5 วัน 4 คืน เดือน ธค.61-กพ.62. เริ่มต้น 26,900 (TG)

ScreenShot 20181105093213
รหัสทัวร์: BTTPE001
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 26,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 30 พ.ย.-4 ธ.ค.61
14-18 ธ.ค.61
18-22 ม.ค.62
31 ม.ค.-4ก.พ.62
ราคาทัวร์: 26,900
26,900
26,900
28,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินเถาหยวน •เจียอี้ อุทยานอาลีซาน • นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี •ร้านใบชา•ไถจง•MIYAHARA ICE CREAMฟาร์มชิงจิง• นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมวิวทะเลสาบ •หมู่บ้านวัฒนธรรม อะบอริจิน• ไทเป อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว•ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น•ศูนย์เครื่องสำอาง•ซีเหมินติงผลิตภัณฑ์สร้อยGermanium•วัดหลงซาน•ตึกไทเป 101 ไม่รวมค่าขึ้นตึก•ร้านขนมพายสับปะรดอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Monday, 05 November 2018 09:41

BTTPE04 ไต้หวัน เต็มอิ่ม ไทเป อาลีซาน 6 วัน 4 คืน เดือน พ.ย.61-มี.ค.62.เริ่มต้น 16,900 (SL)

ScreenShot 20181109164925
รหัสทัวร์: BTTPE04
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 19-24 พ.ย.61
21-26 พ.ย.61
26-01 ธ.ค.61
28-03 ธ.ค.61
03-08 ธ.ค.61
05-10 ธ.ค.61
10-15 ธ.ค.61
12-17 ธ.ค.61
17-22 ธ.ค.61
24-29 ธ.ค.61
26-31 ธ.ค.61
31-5 ม.ค.62
07-12 ม.ค.62
09-14 ม.ค.62
14-19 ม.ค.62
16-21 ม.ค.62
21-26 ม.ค.62
28 -02 ก.พ.62
30-04 ก.พ.62
04-09 ก.พ.62
11 -16 ก.พ.62
13-18 ก.พ.62
18-23 ก.พ.62
20-25 ก.พ.62
25-02 มี.ค.62
27-04 มี.ค.62
04-09 มี.ค.62
06-11 มี.ค.62
11-16 มี.ค.62
13-18 มี.ค.62
18-23 มี.ค.62
20-25 มี.ค.62
25-30 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 16,900
17,900
16,900
17,900
18,900
19,900
16,900
17,900
16,900
19,900
21,900
20,900
16,900
17,900
16,900
17,900
16,900
16,900
17,900
20,900
17,900
19,900
19,900
19,900
17,900
18,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง ●สนามบินเถาหยวน(ไทเป) ●หนานโถว ● วัดจงไถซานซื่อ ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทราวัดพระถังซำจั๋ง ● วัดเหวินหวู่●เจียอี้เจียอี้ ● อุทยานอาลีซาน ● นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ● ร้านใบชา ● ไถจง ● ไนท์มาร์เก็ตไถจง ●ไทเป ●ร้านขนมพายสับปะรด● อุทยานเย๋หลิ่ว ● ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ●ซื่อหลิน ไนท์มาเก็ตไทเป ● ศูนย์GERMANIUM และ ปะการังแดง●พิพิธภัณฑ์กู้กง● ถ่ายรูกับตึกไทเป 101● ศูนย์เครื่องสำองค์ อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค ● วัดหลงซาน ● ชอปปิ้งซีเหมินติงไทเป ● สนามบินเถาหยวน ● สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 09 November 2018 17:06

BTTPE002 ไต้หวัน ไทเป หมู่บ้านสายรุ้ง โคมลองผิงซี 5 วัน 3 คืน เดือน พ.ย.61.-มี.ค.62.เริ่มต้น.13,900 (SL)

ScreenShot 20181107095211
รหัสทัวร์: BTTPE002
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 13,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10 -14 พ.ย.61
11 -15 พ.ย.61
16 -20 พ.ย.61
17 -21 พ.ย.61
18 -22 พ.ย.61
23 -27 พ.ย.61
24-28 พ.ย.61
25 -29 พ.ย.61
30 -04 ธ.ค.61
01 -05 ธ.ค.61
02 -06 ธ.ค.61
07 -11 ธ.ค.61
08 -12 ธ.ค.61
09 -13 ธ.ค.61
14 -18 ธ.ค.61
15 -19 ธ.ค.61
16 -20 ธ.ค.61
21 -25 ธ.ค.61
22 -26 ธ.ค.61
23 -27 ธ.ค.61
28 -01 ม.ค.62
29 -02 ม.ค.62
30ธ.ค.61-3 ม.ค.62
04 -8 ม.ค.62
05 -9 ม.ค.62
06 -10 ม.ค.62
11 -15 ม.ค.62
12 -16 ม.ค.62
13 -17 ม.ค.62
18 -22 ม.ค.62
19-23 ม.ค.62
20 -24 ม.ค.62
25-29 ม.ค.62
26-30 ม.ค.62
27 -31 ม.ค.62
01 -05 ก.พ.62
02 -06 ก.พ.62
03 -07 ก.พ.62
08 -12 ก.พ.62
09 -13 ก.พ.62
10 -14 ก.พ.62
15 -19 ก.พ.62
16 -20 ก.พ.62
17-21 ก.พ.62
22-26 ก.พ.62
23-27 ก.พ.62
24-28 ก.พ.62
01-05 มี.ค.62
02-06 มี.ค.62
03-07 มี.ค.62
08-12 มี.ค.62
09-13 มี.ค.62
10-14 มี.ค.62
15-19 มี.ค.62
16-20 มี.ค.62
17-21 มี.ค.62
22-26 มี.ค.62
23-27 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 13,900
13,900
14,900
13,900
13,900
14,900
14,900
14,900
14,900
15,900
13,900
16,900
15,900
15,900
14,900
14,900
14,900
14,900
15,900
14,900
19,900
19,900
19,900
14,900
14,900
13,900
14,900
14,900
13,900
14,900
13,900
14,900
14,900
14,900
14,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
16,900
15,900
15,900
15,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน–ไถจง – บ้านสายรุ้ง - หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวินหวู่–ร้านใชา - ไถจงไถจง -ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) –ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง-ถนนคนเดินซีเหมินติง ไทเป - ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน –อุทยานเย๋หลิ่ว –ศูยน์เครื่องสำอางค์ - ซือหลินไนท์มาเก็ท ไทเป – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ

Last Updated on Wednesday, 07 November 2018 10:17

FMS05 ไต้หวัน ไลอ้อน อาลีซาน ฟลอร่า 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.61 - เมย.62 เริ่มต้น 12,999 (SL)

ScreenShot 20181207143157
รหัสทัวร์: FMS05
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 12,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 1 มื้อ
วันที่เดินทาง: 26 – 30 DEC’18
27 – 31 DEC’18
28DEC-01JAN’19
29DEC-02JAN’19
09 – 13 JAN’19
16 – 20 JAN’19
23 – 27 JAN’19
13 – 17 FEB’19
14 – 18 FEB’19
15 – 19 FEB’19
20 – 24 FEB’19
21 – 25 FEB’19
22 – 26 FEB’19
27 FEB-03MAR’19
06 – 10 MAR’19
07 – 11 MAR’19
13 – 17 MAR’19
14 – 18 MAR’19
20 – 24 MAR’19
21 – 25 MAR’19
27 – 31 MAR’19
28MAR-01APR’19
03 – 07 APR’19
04 – 08 APR’19
10 - 14 APR’19
11 – 15 APR’19
12 – 16 APR’19
13 – 17 APR’19
18 – 22 APR’19
24 – 28 APR’19
ราคาทัวร์: 12,999
12,999
15,999
15,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
16,999
16,999
16,999
13,999
13,999
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน สนามบินเถาหยวน-แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก-เช้าเมืองหนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา –วัดเสียงกง-วัดเหวิ่นหวู่-TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION-ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต-เมืองเจียอี้อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง-เมืองเถาหยวน-เถาหยวนไนท์มาเก็ตเมืองไทเป-ร้านพายสับปะรด-Cosmetic shop-เมืองจีหลง-หมู่บ้านจิ่วเฟ้น-สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย(ไม่รวมค่าโคม)-ศูนย์GERMANIUM -Duty Free-ซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพ

Last Updated on Friday, 07 December 2018 14:39

BTTPE003 ไต้หวัน เย๋หลิ่ว อาลีซาน รถไฟโบราณ ล่องเรือ 5 วัน 3 คืน เดือน พ.ย.61-มี.ค.62.เริ่มต้น 14,900 (SL)|

ScreenShot 20181109160410
รหัสทัวร์: BTTPE003
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 14,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02-06 พ.ย.61
03 -07 พ.ย.61
04 -08 พ.ย.61
09 -13 พ.ย.61
10 -14 พ.ย.61
11-15 พ.ย.61
16 -20 พ.ย.61
17 -21 พ.ย.61
18 -22 พ.ย.61
23 -27 พ.ย.61
24-28 พ.ย.61
25-29 พ.ย.61
30-04 ธ.ค.61
01-05 ธ.ค.61
02-06 ธ.ค.61
07-11 ธ.ค.61
08-12 ธ.ค.61
09-13 ธ.ค.61
14-18 ธ.ค. 61
15-19 ธ.ค.61
16-20 ธ.ค.61
21-25 ธ.ค.61
22-26 ธ.ค.61
23-27 ธ.ค.61
28-01 ม.ค. 62
29-02 ม.ค.62
30-03 ม.ค.62
04-08 ม.ค.62
05-09 ม.ค.62
06-10 ม.ค.62
11-15 ม.ค.62
12-16 ม.ค.62
13-17 ม.ค.62
18-22 ม.ค.62
19-23 ม.ค.62
20-24 ม.ค.62
25-29 ม.ค.62
26-30 ม.ค.62
27-31 ม.ค.62
01-05 ก.พ.62
02-06 ก.พ.62
03-07 ก.พ.62
08-12 ก.พ.62
09-13 ก.พ.62
10-14 ก.พ.62
15-19 ก.พ.62
16-20 ก.พ.62
17-21 ก.พ.62
22-26 ก.พ.62
23-27 ก.พ.62
24-28 ก.พ.62
01-05 มี.ค.62
02-06 มี.ค.62
03-07 มี.ค.62
08-12 มี.ค.62
09-13 มี.ค.62
10-14 มี.ค.62
15-19 มี.ค.62
16 -20 มี.ค.62
17-21 มี.ค.62
22-26 มี.ค.62
23-27 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 15,900
15,900
15,900
15,900
14,900
14,900
15,900
14,900
14,900
15,900
15,900
15,900
15,900
16,900
14,900
17,900
16,900
16,900
15,900
15,900
15,900
15,900
16,900
15,900
20,900
20,900
20,900
15,900
15,900
14,900
15,900
15,900
14,900
15,900
14,900
15,900
15,900
15,900
15,900
20,900
20,900
20,900
20,900
20,900
17,900
16,900
16,900
16,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง ● สนามบินเถาหยวน(ไทเป) ● หนานโถว ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ● วัดพระถังซำจั๋ง ● วัดเหวินหวู่ ● เจียอี้ เจียอี้ ● อุทยานอาลีซาน ● นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ● ร้านใบชา ● ไถจง ● ไนท์มาร์เก็ตไทเป● ร้านขนมพายสับปะรด ● อทยานเย๋หลิ่ว ●ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง●อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็คถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 ● ชอปปิ้งซีเหมินติงไทเป ● สนามบินเถาหยวน ● สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 09 November 2018 16:22

JPTW12 ไต้หวัน ไทจง ไทเป เกาสง 5 วัน 4 คืน เดือน พย.-มค62 เริ่มต้น 16,900 (VZ)

ScreenShot 20181121153314
รหัสทัวร์: JPTW12
สายการบิน: VZ
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 24-28 พ.ย.61
15-19 ธ.ค.61
12-16 ม.ค.62
16-20 ม.ค.62
19-23 ม.ค.62
23-27 ม.ค.62
26-30 ม.ค.62
30ม.ค.-3ก.พ.62
ราคาทัวร์: 16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
18,900
หมายเหตุ

กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)-ไทจง-เกาสง-PIER2ART CENTER - ลิ่วเหอ ไนท์ มาร์เก็ต เกาสง-ฝอกวานซาน-อุทยานห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟ-เจียอี้ เจียร้านชา-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินอู่-ร้านเห็ดหลินจือ-วัดจงไถฉานซื่อ-ฟงเจี่ยไนท์ มาร์เก็ตไทจง-ร้านขนมพายสัปปะรด-เจียงไคเช็ค-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก)-ศูนย์เครื่องประดับ-ซีเหมินติงไทเป-หมู่บ้านสายรุ้ง-ไทจง -กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)ึ

Last Updated on Wednesday, 21 November 2018 15:41

JPTW21 ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา ปล่อยโคมผิงซี 5 วัน 3 คืน เดือน พย.-มีค.62 เริ่มต้น 14,900 (XW)

ScreenShot 20181121154719
รหัสทัวร์: JPTW21
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 14,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 21-25 พ.ย.61
22-26 พ.ย.61
23-27พ.ย.61
28พ.ย.-2ธ.ค.61
29พ.ย.-3ธ.ค.61
30พ.ย.-4ธ.ค.61
05-09 ธ.ค.61
06-10 ธ.ค.61
07-11 ธ.ค.61
12-16 ธ.ค.61
13-17 ธ.ค.61
14-18 ธ.ค.61
19-23 ธ.ค.61
20-24 ธ.ค.61
21-25 ธ.ค.61
09-13 ม.ค.62
10-14 ม.ค.62
11-15 ม.ค.62
16-20 ม.ค.62
17-21 ม.ค.62
18-22 ม.ค.62
23-27 ม.ค.62
24-28 ม.ค.62
25-29 ม.ค.62
20-24 ก.พ.62
21-25 ก.พ.62
22-26 ก.พ.62
27ก.พ.-3 มี.ค.62
28ก.พ.-4 มี.ค.62
01-05 มี.ค.62
06-10 มี.ค.62
07-11 มี.ค.62
08-12 มี.ค.62
13-17 มี.ค.62
14-18 มี.ค.62
15-19 มี.ค.62
20-24 มี.ค.62
21-25 มี.ค.62
22-26 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 15,900
15,900
15,900
16,900
17,900
17,900
18,900
18,900
18,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
หมายเหตุ

กรุงเทพ(ดอนเมือง)ถาหยวน-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-ร้านชา-วัดจงไถฉานซื่อ-ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตไทเป-ขนมพายสับปะรด-เจียงไคเช็คร้านสร้อย-ซีเหมินติงน้ำตกสือเฟิน-เหย่หลิว-Duty Free-ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตร)-ไนท์ มาร์เก็ตไทเป-กรุงเทพ(ดอนเมือง)

Last Updated on Wednesday, 21 November 2018 16:01

JPTW22 ไต้หวัน ไทเป ไทจง 4 วัน 3 คืน เดือน ธค.-มค.62 เริ่มต้น 14,900 (XW)

ScreenShot 20181121160649
รหัสทัวร์: JPTW22
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 14,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07-10 ธ.ค.61
14-17 ธ.ค.61
21-24 ธ.ค.61
28-31 ธ.ค.61
04-07 ม.ค.62
07-10 ม.ค.62
11-14 ม.ค.62
18-21 ม.ค.62
25-28 ม.ค.62
ราคาทัวร์: 16,900
16,900
16,900
19,900
15,900
14,900
16,900
16,900
14,900
หมายเหตุ

กรุงพ(สุวรรณภูมิ)-ไทจง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตไทจง-ไทเป-ร้านพายสับปะรด-เจียงไคเชค-ตึก ไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก)-ซีเหมินติงร้านสร้อย-เหย่หลิว-สื่อเฟิ่น-ปล่อยโคมลอย-ร้านเครื่องสำอาง-ไนท์มาร์เก็ต ไทเป-หมู่บ้านสายรุ้ง-ไทจง -กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Wednesday, 21 November 2018 16:16

MRTPE04 ไต้หวัน อุทยานอาลีซาน ทะเลลาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน เดือน พย.61-มีค.62 เริ่มต้น19,999 (IT)

ScreenShot 20181123142214
รหัสทัวร์: MRTPE04
สายการบิน: IT
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 19,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07-10 ธ.ค.61
28-31 ธค.61
11-14 ม.ค.62
25-28 ม.ค.62
16-19 ก.พ.62
28ก.พ.-3มี.ค.62
14-17 มี.ค.62
28-31 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 19,999
20,999
18,999
18,999
19,999
18,999
19,999
19,999
หมายเหตุ

สนามบินนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ - ไต้หวัน เถาหยวน - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ร้านชาอู่หลง - เจียอี้เจี้ยอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - ไทเป - ร้านพายเค้กสับปะรด - ซีเหมินติง ไทเป - ร้านสร้อยข้อมือ - ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตร) - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 23 November 2018 14:31

MRTPE08 ไต้หวัน เช็คอิน 9 แหล่งท่องเที่ยวสุดชิค 4 วัน 3 คืน เดือน พย.61-มีค.62 เริ่มต้น 16,900 (IT)

ScreenShot 20181123143521
รหัสทัวร์: MRTPE08
สายการบิน: IT
ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07-10 ธ.ค.61
28-31 ธค.61
11-14 ม.ค.62
25-28 ม.ค.62
16-19 ก.พ.62
28ก.พ.-3มี.ค.62
14-17 มี.ค.62
28-31 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 17,900
19,900
16,900
16,900
17,900
16,900
16,900
16,900
หมายเหตุ

สนามบินนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ - ไต้หวัน เถาหยวน - วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - แวะชิมชาอู่หลง -ไทจง - ตลาดฟงเจี่ย ไนท์มาเก็ต ไทจง - ไทเป - ร้านพายสับปะรด - ร้านสร้อยข้อมือ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตร) - ช้อปปิ้งซีเมินติง - อาบน้ำแร่ ไทเป - อุทยานหินแหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 23 November 2018 14:47

MRTPE10 ไต้หวัน SUPER SAVE ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน เดือน พย.61-มีค.62 เริ่มต้น (IT)

ScreenShot 20181123145822
รหัสทัวร์: MRTPE10
สายการบิน: IT
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 15,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07-10 ธ.ค.61
28-31 ธค.61
11-14 ม.ค.62
25-28 ม.ค.62
16-19 ก.พ.62
28ก.พ.-3มี.ค.62
14-17 มี.ค.62
28-31 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 15,999
17,999
14,999
14,999
15,999
14,999
15,999
15,999
หมายเหตุ

สนามบินนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ - ไต้หวัน เถาหยวน - วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - แวะชิมชาอู่หลง - ไทจง - ตลาดฟงเจี่ย ไนท์มาเก็ต ไทจง - ไทเป - ร้านพายสับปะรด - ร้านสร้อยข้อมือ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตร) - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - อาบน้ำแร่ ไทเป - อุทยานหินแหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 23 November 2018 15:01

TTNVZ04 ไต้หวัน ไทจง ไทเป หนานโถว ซุปตาร์ ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า 4 วัน 3 คืน เดือน ม.ค.62 เริ่มต้น 13,888 (VZ)

ScreenShot 20181130101840
รหัสทัวร์: TTNVZ04
สายการบิน: VZ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 13,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 21-24 ธ.ค.61
11-14 ม.ค.62
18-21 ม.ค.62
25-28 ม.ค.62
ราคาทัวร์: 14,888
13,888
14,888
14,888
หมายเหตุ

กรุงเทพมหานคร–ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติไทจงหมู่บ้านสายรุ้ง-ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ยไทจง-หนานโถว-ทะเลสาบสุริยัจันทรา-วัดพระถังซัมจั่ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-ไทเปขนมพายสับปะรด-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)-ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติงศูนย์สร้อยสุขภาพ-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก-อุทยานเหย่หลิ่ว-เมืองโบราณจิ่วเฟิ่นDUTY FREE-ตลาดกลางคืนซื่อหลินวัดหลงซาน-ท่าอากาศยานนานาชาติไทจง-กรุงเทพมหานคร

Last Updated on Friday, 30 November 2018 10:28

VWTPE05 ไต้หวัน ขันที อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ 6 วัน 4 คืน เดือน พย.61-มีค.62 เริ่มต้น 15,555 (SL)

ScreenShot 20181121180403
รหัสทัวร์: VWTPE05
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 15,555
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 26พ.ย.-1ธ.ค.61
15-20 ธ.ค.61
17-22 ธ.ค.61
22-27 ธ.ค.61
24-29 ธ.ค.61
19-24 ม.ค.62
21-26 ม.ค.62
26-31 ม.ค.62
28ม.ค.-2ก.พ.62
16-21 ก.พ.62
18-23 ก.พ 62
23-28 ก.พ.62
25ก.พ.-2มี.ค.62
02-07 มี.ค.62
04-09 มี.ค.62
09-14 มี.ค.62
11-16 มี.ค.62
16-21 มี.ค.62
18-23 มี.ค.62
23-28 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 15,555
15,555
15,555
15,555
16,999
15,999
15,999
15,999
15,999
16,900
16,900
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
หมายเหตุ

กรุงเทพ - สนามบินดอนเมืองสนามบินเถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เจียอี้ สนามบินเถาหยวน - ทะเลสาบสุริยัจันทรา -วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน– นั่งรถไฟโบราณ– ชมป่าสนพันปี–แวะชิมชา– ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป-ร้านพาสัปปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตึกไทเป 101-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ตเจอร์เมเนียม-อุทยานเย๋หลิว-สือเฟิน-จิ่วเฟิ่น-ศูนย์เครื่องสำอาง-ตลาดซีเหมินติง สนามบินเถาหยวน-ดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 21 November 2018 18:15

VWTPE01 ไต้หวัน อุทยานเหย๋หลิ่ว WOW WOW 4 วัน 2 คืน เดือน ตค.-มีค.62 เริ่มต้น 9,999 (SL)

ScreenShot 20181121165831
รหัสทัวร์: VWTPE01
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 9,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 25-28 พ.ย.61
10-13 ธ.ค.61
16-19 ธ.ค.61
18-21 ธ.ค.61
13-16 ม.ค.62
20-23 ม.ค.62
27-30 ม.ค.62
10-13 ก.พ.62
11-14 ก.พ.62
17-20 ก.พ.62
24-27 ก.พ.62
03-06 มี.ค. 62
10-13 มี.ค. 62
17-20 มี.ค. 62
24-27 มี.ค. 62
27-30 มี.ค. 62
ราคาทัวร์: 9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
11,111
หมายเหตุ

กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง สนามบินเถาหยวน –อุทยานเหย๋หลิ่ว –หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ร้านพายสัปปะรด -ซือหลินไนท์มาร์เกตไทเป -เจอร์เมเนียม-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค–ตึกไทเป 101 – ศูนย์เครื่องสำอางวัดหลงซันซื่อ- ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติงสนามบินเถาหยวน– ดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 21 November 2018 17:06

VWTPE11 ไต้หวัน First Step ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 2 คืน เดือน ม.ค.-เม.ย.62 เริ่มต้น 9,999 (SL)

ScreenShot 20181207160606
รหัสทัวร์: VWTPE11
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 9,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03 - 06 ม.ค.62
10 - 13 ม.ค.62
17 - 20 ม.ค.62
24 - 27 ม.ค.62
13 - 16 ก.พ.62
14 - 17 ก.พ.62
17 - 20 ก.พ.62
20 - 23 ก.พ.62
21 - 24 ก.พ.62
24 - 27 ก.พ.62
27ก.พ.- 2 มี.ค.62
03 - 06 มี.ค.62
06 - 09 มี.ค.62
10 - 13 มี.ค.62
13 - 16 มี.ค.62
17 - 20 มี.ค.62
20 - 23 มี.ค.62
24 - 27 มี.ค.62
27 - 30 มี.ค.62
31มี.ค.-3 เม.ย.62
02 - 05 เม.ย.62
23 - 26 เม.ย. 62
ราคาทัวร์: 9,999
9,999
9,999
9,999
10,555
10,555
10,555
10,555
10,555
10,555
10,555
9,999
9,999
9,999
9,999
11,111
11,111
11,111
11,111
11,111
11,111
11,111
หมายเหตุ

กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง–สนามบินเถาหยวน– โรงแรมที่พักเถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ร้านใบชา – ช๊อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ตเมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด –อุทยานเหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบรานจิ่วเฟิ่น – เจอร์เมเนียม – อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง –สนามบินเถาหยวน สนามบินเถาหยวน– กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง)

Last Updated on Friday, 07 December 2018 16:15

VWTPE02 ไต้หวัน อิคคิว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 2 คืน เดือน พย.61-มีค.62 เริ่มต้น 11,111 (SL)

ScreenShot 20181121171252
รหัสทัวร์: VWTPE02
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 11,111
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27-30 พ.ย.61
11-14 ธ.ค.61
18-21 ธ.ค.61
23-26 ธ.ค.61
15-18 ม.ค.62
22-25 ม.ค.62
29ม.ค.-1ก.พ.62
12-15 ก.พ.62
19-22 ก.พ.62
26ก.พ.-1มี.ค.62
05-08 มี.ค.62
12-15 มี.ค.62
19-22 มี.ค.62
26-29 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 11,111
11,111
11,111
11,333
11,111
11,111
11,111
11,111
11,111
11,111
11,111
11,111
11,111
11,111
หมายเหตุ

กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง สนามบินเถาหยวน – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ร้านใบชา – ช๊อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ศูนย์ศิลปะฮว่าซาน – ตึกไทเป 101 – เจอร์เมเนียม – วัดหลงซานซื่อ – ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 21 November 2018 17:15

ASDT05IT ไต้หวัน TIGER WINTER 4 วัน 3 คืน เดือน พ.ย.61- มี.ค.62 เริ่มต้น 15,888 (IT)

Screenshot 6
รหัสทัวร์: ASDT05IT
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 15,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 9 – 12 NOV 18
24 – 27 NOV 18
6 – 9 DEC 18
8 – 11 DEC 18
15 – 18 DEC 18
22 – 25 DEC 18
14 – 17 FEB 19
21 – 24 FEB 19
9 -12 MAR 19
16 – 19 MAR 19
23 – 26 MAR 19
ราคาทัวร์: 15,888
15,888
16,888
16,888
15,888
16,888
15,888
15,888
16,888
16,888
16,888
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – โรงแรมผูหลี่– ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – แวะชิชา –หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทจง–ไทเป -ขนมพายสัปปะรด-อุทยานเหยหลิ่ว –ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึกชั้น89)-ช้อปปิ้งซีเหมินติง ศูนย์เครื่องประดับและเครื่องสำอางค์ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค –สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Monday, 15 October 2018 09:52

VWTPE07 3 เด้ง อุทยาน ทาโรโกะ อาลีซาน เย๋หลิ่ว 6 วัน 4 คืน เดือน ก.พ.-เม.ย.62 เริ่มต้น 16,888 (SL)

ScreenShot 20181207152739
รหัสทัวร์: VWTPE07
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 16,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 23 - 28 ก.พ. 62
26ก.พ -3มี.ค.62
05 - 10 มี.ค.62
23 - 28 มี.ค. 62
30มี.ค.-4 เม.ย.62
04 - 09 เม.ย.62
13-18 เม.ย. 62
15-20 เม.ย. 62
ราคาทัวร์: 16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
20,999
23,999
18,888
หมายเหตุ

กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง–สนามบินเถาหยวน– โรงแรมที่พักเถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เจียอี้เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี –แวะชิมชา –ไทจง -ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตเมืองไทจง- นั่งรถไฟ TRA สู่ฮัวเหลียน – อุทยานทาโรโกะ - นั่งรถไฟTRA สู่ไทเปไทเป – พายสับปะรด - อุทยานเหย๋หลิว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เจอร์เมเนียม – อนุสรณ์สถาเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวนสนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง)

Last Updated on Friday, 07 December 2018 15:35

ASDT15 ไต้หวัน HOOYAH ทริปปั่นจักรยาน 4 วัน 3 คืน พ.ย.61-ก.พ.62 เริ่มต้น 24,900 (CI)

Screenshot 8
รหัสทัวร์: ASDT15
สายการบิน: CI
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 24,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08 – 11 NOV 2018
04 – 07 DEC 2018
06 – 09 DEC 2018
24 – 27 JAN 2019
21 - 24 FEB 2019
ราคาทัวร์: 24,900
25,900
24,900
24,900
24,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ–สนามบินเถาหยวน–หนานโถว –ปั่นจักรยานรอบทะเลสาบสุริยันจันทรา – พักบริเวณทะเลสาบสุริยัจันทรา หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินอู่ –ฟาร์มแกะชิงจิ้ง–พักผ่อนตามอัธยาศัยบนรีสอร์ทMINGGING FARMไทเป – แวะชิมขนมพายสัปปะรด –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค- ตึกไทป 101(ไม่รวมขึ้นตึก)–ช้อปปิ้งซีเมินติง GERMANUIM – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น– อุทยานเหยหลิ่ว - GLORIA OUTLET– สนามบินเถาหยวน

Last Updated on Wednesday, 05 September 2018 18:04

VWTPE08 ไต้หวัน Lover เทศกาลดอกไม้ Expo 5 วัน 3 คืน เดือน ม.ค.-เม.ย.62 เริ่มต้น 12,777 (SL)

ScreenShot 20181207153913
รหัสทัวร์: VWTPE08
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 12,777
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11 - 15 ม.ค. 62
18 - 22 ม.ค. 62
25 - 29 ม.ค. 62
22 - 26 มี.ค.62
28มี.ค.-1เม.ย.62
29มี.ค.-2เม.ย.62
18 - 22 เม.ย.62
19 - 23 เม.ย.62
20 - 24 เม.ย.62
24 - 28 เม.ย.62
25 - 29 เม.ย.62
26 - 30 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 12,777
12,777
12,777
12,777
12,777
12,777
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
หมายเหตุ

กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง–สนามบินเถาหยวน– โรงแรมที่พักเถาหยวน – ผูหลี่ –ทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง–วัดเหวินอู่–ร้าน
ใบชา – ไทจง - ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตเทศกาลดอกไม้นานาชาติ TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION– พายสับปะรด -ไทเป 101 – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม–อุทยานเหย๋หลิ่ว– หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น -COSMETIC–อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตลาดซีเหมินติง – สนามบินเถาหยวนสนามบินเถาหยวน– กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง)

Last Updated on Friday, 07 December 2018 15:42

ASDT16 ไต้หวัน EXPLORING ช้อป กิน ฟิน WINTER 4 วัน 3 คืน พ.ย.61-มี.ค.62 เริ่มต้น 23,500 (CI)

Screenshot 9
รหัสทัวร์: ASDT16
สายการบิน: CI
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 23,500
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 17 – 20 NOV 18
4 – 7 DEC 18
8 – 11 DEC 18
21 – 24 DEC 18
04 - 07 JAN 19
26 – 29 JAN 19
15 – 18 MAR 19
16 - 19 MAR 19
30 MAR – 2 APR 19
ราคาทัวร์: 23,500
24,500
24,500
24,500
24,500
24,500
24,500
24,500
24,500
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ–สนามบินเถาหยวน–หมู่บ้านฮิโนกิ – เมืองเจียอี้ เมืองเจียอี้–อุทยานอารีซัน – ป่าสนพันปี – นั่งรถไฟโบราณ –เมืองไทจง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตไทจง -ชิมชา - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง– ไทเป-แวะชิมพายสัปปรรด - ตึกไทเป 101 (ถ่ายรูปด้านนอก ไม่รวมขึ้นตึก) – ช้อปปิ้งซีเหมินติง GERMANUIM - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค–อุทยานเหหลิ่ว–ปล่อยโคมผิงซี – เมนูจักรพรรดิ์ - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ

Last Updated on Wednesday, 05 September 2018 18:23

VWTPE09 ไต้หวัน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน Professional 6 วัน 4 คืน เดือน ก.พ.-เม.ย.62 เริ่มต้น 14,777 (SL)

ScreenShot 20181207154548
รหัสทัวร์: VWTPE09
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 14,777
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12 - 17 ก.พ.62
16-21 ก.พ.62
02 - 07 มี.ค.62
09 - 14 มี.ค.62
12-17 มี.ค.62
16-21 มี.ค.62
19-24 มี.ค.62
26-31 มี.ค.62
03 - 08 เม.ย.62
05-10 เม.ย.62
06-11 เม.ย.62
09-14 เม.ย.62
10-15 เม.ย.62
11-16 เม.ย.62
12-17 เม.ย.62
14-19 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 14,777
14,777
14,777
14,777
14,777
14,777
14,777
14,777
18,888
18,888
17,777
18,888
19,999
20,999
23,999
18,888
หมายเหตุ

กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง–สนามบินเถาหยวน– โรงแรมที่พักเถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เจียอี้เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี –แวะชิมชา –ไทจง -ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตไทเป - เจอร์เมเนียม -อุทยานเหย๋หลิว- สถานีสือเฟิน -หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น -ศูนย์เครื่องสำอาง -วัดหลงซันซื่อ –ตลาดซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวนสนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง)

Last Updated on Friday, 07 December 2018 15:52

AZGTPE01 ไต้หวัน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน MISTER 6 วัน 4 คืน เดือน มค-มีค.62 เริ่มต้น 15,999 (XW)

ScreenShot 20181217142459
รหัสทัวร์: AZGTPE01
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 15,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12 – 17 ม.ค.62
18 – 23 ม.ค.62
25 – 30 ม.ค.62
10 – 15 ก.พ.62
15 – 20 ก.พ.62
16 – 21 ก.พ.62
22 – 27 ก.พ.62
23 – 28 ก.พ.62
01 – 06 มี.ค.62
02 – 07 มี.ค.62
08 – 13 มี.ค.62
09 – 14 มี.ค.62
15 – 20 มี.ค.62
16 – 21 มี.ค.62
22 – 27 มี.ค.62
23 – 28 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 15,999
15,999
15,999
16,999
18,999
18,999
16,999
16,999
17,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมืองสนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ– ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา –วัดพระถังซัมจั๋ง- วัดเหวินหวู่–เมืองเจียอี้เมืองเจียอี้ – ร้านชา –อุทยานแห่งชาติอาลีซาน–เมืองไทจง – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ตเมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดหลงซาซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค–ร้านคอสเมติก– ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง – ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดซงซานฉือโย่ว - ตึกไทเป 101– ย่านซีเหมินติงสนามบินเถาหยวน- สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

Last Updated on Monday, 17 December 2018 14:30

VWTPE10 ไต้หวัน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน Signature 5 วัน 3 คืน เดือน ก.พ.-มี.ค.62 เริ่มต้น 13,333 (SL)

ScreenShot 20181207155514
รหัสทัวร์: VWTPE10
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 13,333
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15 - 19 ก.พ. 62
22 - 26 ก.พ. 62
28ก.พ.- 4มี.ค.62
01 - 05 มี.ค.62
07 - 11 มี.ค.62
08 - 12 มี.ค.62
14 - 18 มี.ค.62
15 - 19 มี.ค.62
21 - 25 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 13,777
13,333
13,333
13,333
13,333
13,333
13,333
13,333
13,333
หมายเหตุ

กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง–สนามบินเถาหยวน– โรงแรมที่พักเถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เจียอี้เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี –แวะชิมชา – ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตเมืองไทเป–ร้านพายสัปปะรด–อุยานเหย๋หลิ่ว–หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-เจอร์เมเนียม-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ช้อปปิ้งซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวนสนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง)

Last Updated on Friday, 07 December 2018 16:03

AZGTPE06 ไต้หวัน ฮัวเหลียน อาลีซาน EXCLUSIVE 7 วัน 5 คืน เดือน มค-มีค.62 เริ่มต้น 20,999 (XW)

ScreenShot 20181217143544
รหัสทัวร์: AZGTPE06
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 20,999
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07 – 13 ม.ค.62
14 – 20 ม.ค.62
18 – 24 ม.ค.62
23 – 29 ม.ค.62
10 – 16 ก.พ.62
13 – 19 ก.พ.62
18 – 24 ก.พ.62
23ก.พ.–1มี.ค.62
27ก.พ.–5มี.ค.62
01 – 07 มี.ค.62
04 – 10 มี.ค.62
08 – 14 มี.ค.62
11 – 17 มี.ค.62
15 – 21 มี.ค.62
18 – 24 มี.ค.62
22 – 28 มี.ค.62
23 – 29 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 20,999
20,999
20,999
20,999
21,999
22,999
22,999
21,999
22,999
22,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมืองสนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่–เมืองเจียอี้เมืองเจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 -พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ตฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ร้านหยกถนนโบราณจิ่วเฟิ่น–อุทยานแห่งชาติเย่หลิว–ร้านคอสเมติก–อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ย่านซีเหมินติงสนามบินเถาหยวน- สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

Last Updated on Monday, 17 December 2018 14:47

ZETPE17 ไต้หวันอุทยานแห่งชาติเย่หลิว รัก...รสแซ่บ 4 วัน 3 คืน เดือน กค.-พย.61 เริ่มต้น 17,777 (BR)

2018 07 05 164827
รหัสทัวร์: ZGTPE17
สายการบิน: BR
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 17,777
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07 – 10 กรกฎาคม 2561
04 – 07 สิงหาคม 2561
08 – 11 กันยายน 2561
11 – 14 ตุลาคม 2561
18 – 21 ตุลาคม 2561
03 – 06 พฤศจิกายน 2561
ราคาทัวร์: 17,777
17,777
17,777
19,777
18,777
18,777
หมายเหตุ

เดินทางเดือน   :  กรกฎาคม - พฤศจิกายน  2561.
กรุงเทพฯ
(สนามบินสุวรรณภูมิ)– สนามบินเถาหยวนร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101– ย่านซีเหมินติง
อุทยานแห่งชาติเย่หลิว- ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น– ผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง – วัดซงซานฉือโย่ว – ตลาดกลางคืนเหราเหอ-วัดหลงซาน – ร้าน COSMETIC – ถนนโบราณต้าซี –Mitsui Outlet Park – สนามบินเถาหยวน

Last Updated on Wednesday, 01 August 2018 11:21

AZGTPE23 ไต้หวัน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน FAMOUS 4 วัน 3 คืน เดือน มค-มีค.62 เริ่มต้น 17,999 (CI)

ScreenShot 20181217144848
รหัสทัวร์: AZGTPE23
สายการบิน: CI
ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 17,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10 – 13 ม.ค.62
31ม.ค.–3ก.พ.62
14 – 17 ก.พ.62
14 – 17 มี.ค.62
21 – 24 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 17,999
17,999
18,999
18,999
18,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – เมืองเจียอี้เมืองเจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ตเมืองไทจง – เมืองไทเป - ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 – ย่านซีเหมินติงหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้านคอสเมติก - Mitsui Outlet Park - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Monday, 17 December 2018 14:56

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 145Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions