• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

ADJ88SK02 ไต้หวันสงกรานต์ หมู ทอง กู้กง สวนดอกไม 6 วัน 5 คืน วันที่ 11-16 เม.ย.62 ราคา 33,900 (TG)

2019 02 05 151644
รหัสทัวร์: ADJ88SK02
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 33,900
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-16 เมย.62
ราคาทัวร์: 33,900
หมายเหตุ สงกรานต์

กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน หนานโถว - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้ เมืองเจียอี้ - นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน - เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน ชิมชาอู่หลง - ไถจง– ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ตไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) ซีเหมินติง - แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว ร้านสร้อย - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น สวนดอกไม้ต้าซี (D.I.Y.หมอนลาเวนเดอร์) สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 05 February 2019 15:21

FMS05 ไต้หวัน ไลอ้อน อาลีซาน ฟลอร่า 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.61 - เมย.62 เริ่มต้น 12,999 (SL)

ScreenShot 20181207143157
รหัสทัวร์: FMS05
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 12,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 1 มื้อ
วันที่เดินทาง: 26 – 30 DEC’18
27 – 31 DEC’18
28DEC-01JAN’19
29DEC-02JAN’19
09 – 13 JAN’19
16 – 20 JAN’19
23 – 27 JAN’19
13 – 17 FEB’19
14 – 18 FEB’19
15 – 19 FEB’19
20 – 24 FEB’19
21 – 25 FEB’19
22 – 26 FEB’19
27 FEB-03MAR’19
06 – 10 MAR’19
07 – 11 MAR’19
13 – 17 MAR’19
14 – 18 MAR’19
20 – 24 MAR’19
21 – 25 MAR’19
27 – 31 MAR’19
28MAR-01APR’19
03 – 07 APR’19
04 – 08 APR’19
10 - 14 APR’19
11 – 15 APR’19
12 – 16 APR’19
13 – 17 APR’19
18 – 22 APR’19
24 – 28 APR’19
ราคาทัวร์: 12,999
12,999
15,999
15,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
16,999
16,999
16,999
13,999
13,999
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน สนามบินเถาหยวน-แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก-เช้าเมืองหนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา –วัดเสียงกง-วัดเหวิ่นหวู่-TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION-ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต-เมืองเจียอี้อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง-เมืองเถาหยวน-เถาหยวนไนท์มาเก็ตเมืองไทเป-ร้านพายสับปะรด-Cosmetic shop-เมืองจีหลง-หมู่บ้านจิ่วเฟ้น-สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย(ไม่รวมค่าโคม)-ศูนย์GERMANIUM -Duty Free-ซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพ

Last Updated on Friday, 07 December 2018 14:39

MRTPE04 ไต้หวัน อุทยานอาลีซาน ทะเลลาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน เดือน พย.61-มีค.62 เริ่มต้น19,999 (IT)

ScreenShot 20181123142214
รหัสทัวร์: MRTPE04
สายการบิน: IT
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 19,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07-10 ธ.ค.61
28-31 ธค.61
11-14 ม.ค.62
25-28 ม.ค.62
16-19 ก.พ.62
28ก.พ.-3มี.ค.62
14-17 มี.ค.62
28-31 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 19,999
20,999
18,999
18,999
19,999
18,999
19,999
19,999
หมายเหตุ

สนามบินนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ - ไต้หวัน เถาหยวน - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ร้านชาอู่หลง - เจียอี้เจี้ยอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - ไทเป - ร้านพายเค้กสับปะรด - ซีเหมินติง ไทเป - ร้านสร้อยข้อมือ - ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตร) - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 23 November 2018 14:31

HNTPE01 ไต้หวัน สงกรานต์ ซูซ่า 5 วัน 4 คืน วันที่ 11-15 เม.ย 62 ราคา 34,999 (TG)

2019 02 04 142827
รหัสทัวร์: HNTPE01
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 34,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-15 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 34,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ –สนามบินเถาหยวน (ไต้หวัน)- ไถจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-เฟิงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต-แช่น้ำแร่ที่โรงแรมเมืองหนันโถว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัจั๋ง-วัดกวนอู-เมืองเจียอี้อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ-ร้านชา-เมืองไทเป-ซือหลินไนท์มาร์เก็ตอุทยานแห่งชาติเย่หลิว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน – ไทเป 101 – วัดหลงซาน – ซีเหมินติง อนุสรณ์สถาน เจียง ไค เช็ก – ร้านพายสับปะรด-สนามบิน-กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 04 February 2019 14:52

MRTPE10 ไต้หวัน SUPER SAVE ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน เดือน พย.61-มีค.62 เริ่มต้น (IT)

ScreenShot 20181123145822
รหัสทัวร์: MRTPE10
สายการบิน: IT
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 15,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07-10 ธ.ค.61
28-31 ธค.61
11-14 ม.ค.62
25-28 ม.ค.62
16-19 ก.พ.62
28ก.พ.-3มี.ค.62
14-17 มี.ค.62
28-31 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 15,999
17,999
14,999
14,999
15,999
14,999
15,999
15,999
หมายเหตุ

สนามบินนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ - ไต้หวัน เถาหยวน - วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - แวะชิมชาอู่หลง - ไทจง - ตลาดฟงเจี่ย ไนท์มาเก็ต ไทจง - ไทเป - ร้านพายสับปะรด - ร้านสร้อยข้อมือ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตร) - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - อาบน้ำแร่ ไทเป - อุทยานหินแหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 23 November 2018 15:01

JPTW12 ไต้หวัน ไทจง ไทเป เกาสง 5 วัน 4 คืน เดือน พย.-มค62 เริ่มต้น 16,900 (VZ)

ScreenShot 20181121153314
รหัสทัวร์: JPTW12
สายการบิน: VZ
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 24-28 พ.ย.61
15-19 ธ.ค.61
12-16 ม.ค.62
16-20 ม.ค.62
19-23 ม.ค.62
23-27 ม.ค.62
26-30 ม.ค.62
30ม.ค.-3ก.พ.62
ราคาทัวร์: 16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
18,900
หมายเหตุ

กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)-ไทจง-เกาสง-PIER2ART CENTER - ลิ่วเหอ ไนท์ มาร์เก็ต เกาสง-ฝอกวานซาน-อุทยานห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟ-เจียอี้ เจียร้านชา-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินอู่-ร้านเห็ดหลินจือ-วัดจงไถฉานซื่อ-ฟงเจี่ยไนท์ มาร์เก็ตไทจง-ร้านขนมพายสัปปะรด-เจียงไคเช็ค-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก)-ศูนย์เครื่องประดับ-ซีเหมินติงไทเป-หมู่บ้านสายรุ้ง-ไทจง -กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)ึ

Last Updated on Wednesday, 21 November 2018 15:41

ADJ88SK01 ไต้หวันสงกรานต์ หมู หมู 3 อุทยาน 5 วัน 4 คืน วันที่ 11-15 เม.ย.62 ราคา 33,900 (TG)

2019 02 05 150947
รหัสทัวร์: ADJ88SK01
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 33,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-15 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 33,900
หมายเหตุ สงกรานต์

กรุงเทพฯ - ไต้หวัน - เถาหยวน - เมืองเจียอี้ – หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ เมืองเจียอี้ - นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน - เที่ยวชธรรมชาติภายในอุทยาน ชิมชาอูหลง - ไถจง– ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต ไถจง - หนานโถว - วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - ไทเปร้านขนมพายสับปะรด – ร้านสร้อย - ตลาดซีเหมินติงนั่งรถไฟสู่เมืองฮวาเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – ไทเป – โรงแรมน้ำแร่อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว – ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 05 February 2019 15:14

MRTPE08 ไต้หวัน เช็คอิน 9 แหล่งท่องเที่ยวสุดชิค 4 วัน 3 คืน เดือน พย.61-มีค.62 เริ่มต้น 16,900 (IT)

ScreenShot 20181123143521
รหัสทัวร์: MRTPE08
สายการบิน: IT
ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07-10 ธ.ค.61
28-31 ธค.61
11-14 ม.ค.62
25-28 ม.ค.62
16-19 ก.พ.62
28ก.พ.-3มี.ค.62
14-17 มี.ค.62
28-31 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 17,900
19,900
16,900
16,900
17,900
16,900
16,900
16,900
หมายเหตุ

สนามบินนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ - ไต้หวัน เถาหยวน - วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - แวะชิมชาอู่หลง -ไทจง - ตลาดฟงเจี่ย ไนท์มาเก็ต ไทจง - ไทเป - ร้านพายสับปะรด - ร้านสร้อยข้อมือ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตร) - ช้อปปิ้งซีเมินติง - อาบน้ำแร่ ไทเป - อุทยานหินแหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 23 November 2018 14:47

ADJ88SK03 ไต้หวันสงกรานต์ หมู ยิ้ม ทาโรโกะ 6 วัน 5 คืน วันที่ 12-17 เม.ย.62 ราคา 34,900 (TG)

2019 02 05 152233
รหัสทัวร์: ADJ88SK03
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 34,900
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12-17 เมย.62
ราคาทัวร์: 34,900
หมายเหตุ สงกรานต์

กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน - โรงแรม หนานโถว - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง - ไถจง– ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ตวันอาทิตย์ ที่ 14 เมษายน 2562 ไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - แชน้ำแร่นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – ไทเป – แช่น้ำแร่ ไทเป – ร้านสร้อย – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – DUTY FREE ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - ซีเหมินติง – สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 05 February 2019 15:35

TTNTG09 ไต้หวัน อาลีซาน ฟลอร่า ซุปตาร์ ซากุระ 5 วัน 4 คืน วันที่ 12-16 เมย.62 ราคา 31,888 (TG)

2019 02 01 151417
รหัสทัวร์: TTNTG09
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 31,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12-16 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 31,888
หมายเหตุ

กรุงเทพมหานคร-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวนเมืองผูหลี่-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั่ง-วัดเหวินหวู่-เมืองเจียอี้เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ-ชิมชาอู่หลง-เมืองไถจง-ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ยไถจง เวิลด์ฟลอราเอ็กซ์โป 2018-ไถจง-ไทเป-ขนพายสับปะรด-ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง DUTY FREE-อุทยานเหย่หลิ่ว-เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น-ศูนย์สร้อยสุขภาพ-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)-ไทเป-เถหยวน GLORIA OUTLETS-ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร

Last Updated on Friday, 01 February 2019 15:23

ADJ88SK04 ไต้หวันสงกรานต์ หมู หวาน กู้กง ปล่อยโคม 6 วัน 5 คืน วันที่ 12-17 เม.ย.62 ราคา 33,900 (TG)

2019 02 05 154102
รหัสทัวร์: ADJ88SK04
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 33,900
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12-17 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 33,900
หมายเหตุ สงกรานต์

กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน หนานโถว - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้ เมืองเจียอี้ - นั่งรถไโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน - เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน ฃชิมชาอู่หลง - ไถจง– ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด– น้ำตกซือเฟิ่น **รวมปล่อยโคม 2 คน /1 โคม** - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว –ร้านสร้อย - พิพิธภัณฑ์กู้กง - วัดหลงซาน – ซีเหมินติงอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) -สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 05 February 2019 15:45

TTNTG09 ไต้หวัน อาลีซานฟลอร่า ซุปตาร์ ซากุระ 5 วัน 4 คืน วันที่ 12-16 เมย.62 ราคา 31,888 (TG)

2019 02 11 161550
รหัสทัวร์: TTNTG09
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 31,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 1 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12-16 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 31,888
หมายเหตุ

กรุงเทพมหานคร-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวนเมืองผูหลี่-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัจั่ง-วัดเหวินหวู่-เมืองเจียอี้กรุงเทพมหานคร-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวนเมืองผูหลี่-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั่ง-วัดเหวินหวู่-เมืองเจียอี้ไถจง เวิลด์ฟลอราเอ็กซ์โป 2018-ไถจง-ไทเป-ขนมพายสับปะรด-ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง DUTY FREE-อุทยานเหย่หลิ่ว-เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น-ศูนย์สร้อยสุขภาพ-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)-ไทเป-เถาหยวน GLORIA OUTLETS-ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร

Last Updated on Monday, 11 February 2019 16:21

ADJ88SK05 ไต้หวันสงกรานต์ หมูเงิน 6 วัน 5 คืน วันที 13-18 เม.ย.62 ราคา 26,888 (BR)

2019 02 05 155004
รหัสทัวร์: ADJ88SK05
สายการบิน: BR
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 26,888
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13-18 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 26,888
หมายเหตุ สงกรานต์

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเถาหยวน ไถจง –วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้ เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง – ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ตไทเป–ร้านขนพายสับปะรด–อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตร) -ซีเหมินติง ไทเป–ร้านขนมพายสับปะรด–อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตร) -ซีเหมินติง สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 05 February 2019 15:53

TTNTG10 ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 4 คืน วันที่ 13-17 เมย.62 ราคา 31,888 (TG)

2019 02 11 154638
รหัสทัวร์: TTNTG10
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 31,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12-17 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 31,888
หมายเหตุ

กรุงเทพมหานคร-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวนไถจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ยไจงหนานโถว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั่ง-วัดเหวินหวู่-ไทเป-ร้านเครื่องสำอางค์-วัดหลงซาน ขนมพายสับปะรด-อุทยานเหย่หลิ่ว-เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89ศูนย์สร้อยสุขภาพ-ตลาดปลาไทเป-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก-ตลาดกลาคืนย่านซีเหมินติง-อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก อนุสรณ์สถาน ซุนยัดเซน-DUTY FREE-MITSUI OUTLET MALL-ท่าอากาศยานนานา ชาตเถาหยวน-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิกรุงเทพมหานคร

Last Updated on Monday, 11 February 2019 16:11

ADJ88SK06 ไต้หวันสงกรานต์ หมูเด้ง 4 วัน 3 คืน วันที 12-15 เม.ย.62 ราคา 28,888 (CI)

2019 02 05 155547
รหัสทัวร์: ADJ88SK06
สายการบิน: CI
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 28,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12 -15 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 28,888
หมายเหตุ สงกรานต์

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ - เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต หนานโถว - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ – ชิมชาอหลง ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานเย๋หลิ่ว - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตร) GERMANIUM POWER CENTER -วัดหลงซาน - ซีเหมินติง ไทเป- อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 05 February 2019 15:59

TTNTG10 ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา ซุปตาร์ ไต่ตึก 5 วัน 4 คืน วันที่ 13-17เมย.62 ราคา 31,888 (TG)

2019 02 01 152806
รหัสทัวร์: TTNTG10
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 31,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13-17 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 31,888
หมายเหตุ

กรุงเทพมหานคร-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวนไถจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ยไถจง-หนานโถว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั่ง-วัดเหวินหวู่-ไทเป-ร้านเครื่องสำอางค์-วัดหลงซาน ขนมพายสับปะรด-อุทยานเหย่หลิ่ว-เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101 (ไม่รวค่าขึ้นชั้น 89)ศูนย์สร้อยสุขภาพ-ตลาดปลาไทเป-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก-ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง-อาบน้ำแร่ภายในห้องพักอนุสรณ์สถาน ซุนยัดเซน-DUTY FREE-MITSUI OUTLET MALL-ท่าอากาศยานนานา ชาติเถาหยวน-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิกรุงเทพมหานคร

Last Updated on Friday, 01 February 2019 15:40

ADJ88SK07 ไต้หวันสงกรานต์ หมูดี 4 วัน 3 คืน วันที่ 13-16 เม.ย.62 ราคา 30,900 (CI)

2019 02 05 160206
รหัสทัวร์: ADJ88SK07
สายการบิน: CI
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 30,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13 -16 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 30,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเถาหยวน - ไถจง - ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ไถจง – สวนดอกไม้จงเซ่อ - หนานโถว - ล่องเรือชมทะเลสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋งวัดเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง - ไทเป – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ตกระเช้าเมาคง - อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - น้ำตกสือเฟิ่น ปล่อยโคมลอย – ซีเหมินติง ไทเป–ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตร) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค- ร้านขนมพายสับปะรดGERMANIUM POWER CENTER - วัดจูหลินซาน – MITSUI OUTLETS -สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 05 February 2019 16:07

TTNTG11 ไต้หวัน สีวันแห่งดอกไม้ หมู่บ้านปีศาจ 5 วัน 4 คืน วันที่ 12-16 เมย.62 ราคา 32,888 (TG)

2019 02 11 093658
รหัสทัวร์: TTNTG11
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 32,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12-16 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 32,888
หมายเหตุ

กรุงเทพมหานคร-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติเกาสงวัดโฝวกวงซัน- E-Da Outlet Mallขนมพาสับปะรดโดมแห่งแสง-เจดีย์เสือและเจดีย์มังกร-ไถจง เวิลด์ฟลอราเอ็กซ์โป 2018-ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ยวัดจงไถฉาน-ชิมชาอู่หลง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั่ง-วัดเหวินหวู่เมืองซีโถว-หมู่บ้านปีศาจอุทยานซานหลิงซี-เมืองไทเป-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชกศูนย์สร้อยสุขภาพตึกไทเป 101-ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติงร้านเครื่องสำอางค์-MITSUI OUTLET MALL-ท่าอากาศยานนานาชาตเถาหยวนท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร

Last Updated on Monday, 11 February 2019 09:48

ASDT05IT ไต้หวัน TIGER WINTER 4 วัน 3 คืน เดือน พ.ย.61- มี.ค.62 เริ่มต้น 15,888 (IT)

Screenshot 6
รหัสทัวร์: ASDT05IT
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 15,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 9 – 12 NOV 18
24 – 27 NOV 18
6 – 9 DEC 18
8 – 11 DEC 18
15 – 18 DEC 18
22 – 25 DEC 18
14 – 17 FEB 19
21 – 24 FEB 19
9 -12 MAR 19
16 – 19 MAR 19
23 – 26 MAR 19
ราคาทัวร์: 15,888
15,888
16,888
16,888
15,888
16,888
15,888
15,888
16,888
16,888
16,888
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – โรงแรมผูหลี่– ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – แวะชิชา –หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทจง–ไทเป -ขนมพายสัปปะรด-อุทยานเหยหลิ่ว –ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึกชั้น89)-ช้อปปิ้งซีเหมินติง ศูนย์เครื่องประดับและเครื่องสำอางค์ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค –สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Monday, 15 October 2018 09:52

TTNTG12 ไต้หวัน เกาสง อาลีซาน โดมแห่งแสง 5 วัน 4 คืน วันที่ 13-17 เมย.62 ราคา 32,888 (TG)

2019 02 09 154426
รหัสทัวร์: TTNTG12
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 32,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13-17 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 32,888
หมายเหตุ

กรุงเทพมหานคร-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติเกาสงศูนย์ศิลปะท่าเรือหมายเลขสอง-ตลาดกลางคืหลุ่ยเฟงโดมแห่งแสง-ขนมพายสับปะรด-เจดีย์เสือและเจดีย์มังกร-วัดโฝวกวงซัน-เกาสง-เจียอี้ตลาดกลางคืนเหวินหัวเจียอี้เมืองเจียอี้อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ-เจียอี้-เมืองไถจงไถจง-หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั่ง-วัดเหวินหวู่-ไทเปศูนย์สร้อยสุขภาพ-ตึกไทเป 101-ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติงร้านเครื่องสำอางค์-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก-วัดหลงซานMITSUI OUTLET MALLท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร

Last Updated on Saturday, 09 February 2019 15:52

ASDT16 ไต้หวัน EXPLORING ช้อป กิน ฟิน WINTER 4 วัน 3 คืน พ.ย.61-มี.ค.62 เริ่มต้น 23,500 (CI)

Screenshot 9
รหัสทัวร์: ASDT16
สายการบิน: CI
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 23,500
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 17 – 20 NOV 18
4 – 7 DEC 18
8 – 11 DEC 18
21 – 24 DEC 18
04 - 07 JAN 19
26 – 29 JAN 19
15 – 18 MAR 19
16 - 19 MAR 19
30 MAR – 2 APR 19
ราคาทัวร์: 23,500
24,500
24,500
24,500
24,500
24,500
24,500
24,500
24,500
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ–สนามบินเถาหยวน–หมู่บ้านฮิโนกิ – เมืองเจียอี้ เมืองเจียอี้–อุทยานอารีซัน – ป่าสนพันปี – นั่งรถไฟโบราณ –เมืองไทจง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตไทจง -ชิมชา - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง– ไทเป-แวะชิมพายสัปปรรด - ตึกไทเป 101 (ถ่ายรูปด้านนอก ไม่รวมขึ้นตึก) – ช้อปปิ้งซีเหมินติง GERMANUIM - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค–อุทยานเหหลิ่ว–ปล่อยโคมผิงซี – เมนูจักรพรรดิ์ - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ

Last Updated on Wednesday, 05 September 2018 18:23

VWTPE01 ไต้หวัน อุทยานเหย๋หลิ่ว WOW WOW 4 วัน 2 คืน เดือน มค.-มีค.62 เริ่มต้น 9,999 (SL)

ScreenShot 20181121165831
รหัสทัวร์: VWTPE01
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 9,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13-16 ม.ค.62
20-23 ม.ค.62
27-30 ม.ค.62
10-13 ก.พ. 62
11-14 ก.พ. 62
12-15 ก.พ. 62
17-20 ก.พ. 62
19-22 ก.พ. 62
24-27 ก.พ. 62
26ก.พ.-1มี.ค.62
03-06 มี.ค. 62
05-08 มี.ค. 62
10-13 มี.ค. 62
12-15 มี.ค. 62
17-20 มี.ค. 62
19-22 มี.ค. 62
24-27 มี.ค. 62
26-29 มี.ค. 62
27-30 มี.ค. 62
ราคาทัวร์: 9,999
9,999
9,999
10,555
10,555
10,555
10,555
10,555
10,555
10,555
11,111
11,111
11,111
11,111
11,777
11,777
11,777
11,777
11,777
หมายเหตุ

กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง สนามบินเถาหยวน –อุทยานเหย๋หลิ่ว –หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ร้านพายสัปปะรด -ซือหลินไนท์มาร์เกตไทเป -เจอร์เมเนียม-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค–ตึกไทเป 101 – ศูนย์เครื่องสำอางวัดหลงซันซื่อ- ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติงสนามบินเถาหยวน– ดอนเมือง

Last Updated on Thursday, 31 January 2019 09:59

AZGTPE23 ไต้หวัน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน FAMOUS 4 วัน 3 คืน เดือน กพ-เมย.62 เริ่มต้น 17,999 (CI)

ScreenShot 20181217144848
รหัสทัวร์: AZGTPE23
สายการบิน: CI
ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 17,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10 – 13 ม.ค.62
31ม.ค.–3ก.พ.62
14 – 17 ก.พ.62
14 – 17 มี.ค.62
21 – 24 มี.ค.62
11-14 เม.ย.62
12-15 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 17,999
17,999
18,999
18,999
18,999
26,999
29,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – เมืองเจียอี้เมืองเจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ตเมืองไทจง – เมืองไทเป - ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 – ย่านซีเหมินติงหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้านคอสเมติก - Mitsui Outlet Park - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Thursday, 14 February 2019 17:14

VWTPE05 ไต้หวัน ขันที อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ 6 วัน 4 คืน เดือน กพ.-มีค.62 เริ่มต้น 15,999 (SL)

ScreenShot 20181121180403
รหัสทัวร์: VWTPE05
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 15,555
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 16-21 ก.พ. 62
18-23 ก.พ. 62
23-28 ก.พ. 62
25ก.พ.-2มี.ค.62
02-07 มี.ค. 62
04-09 มี.ค. 62
09-14 มี.ค. 62
11-16 มี.ค. 62
16-21 มี.ค. 62
18-23 มี.ค. 62
23-28 มี.ค. 62
ราคาทัวร์: 16,900
16,900
15,999
15,999
16,555
16,555
16,555
16,555
16,555
16,555
16,555
หมายเหตุ

กรุงเทพ - สนามบินดอนเมืองสนามบินเถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เจียอี้ สนามบินเถาหยวน - ทะเลสาบสุริยัจันทรา -วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน– นั่งรถไฟโบราณ– ชมป่าสนพันปี–แวะชิมชา– ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป-ร้านพาสัปปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตึกไทเป 101-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ตเจอร์เมเนียม-อุทยานเย๋หลิว-สือเฟิน-จิ่วเฟิ่น-ศูนย์เครื่องสำอาง-ตลาดซีเหมินติง สนามบินเถาหยวน-ดอนเมือง

Last Updated on Thursday, 31 January 2019 10:18

AZGTPE34 ไต้หวัน ไทจง อาร์ตตัวแม่ 5 วัน 3 คืน เดือน กพ-กค.62 เริ่มต้น 13,999 (SL)

2019 02 14 163647
รหัสทัวร์: AZGTPE34
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 13,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05- 09 เม.ย.62
10 -14 เม.ย.62
11-15 เม.ย.62
13-17 เม.ย.62
27เม.ย.-1พ.ค.62
30เม.ย.-4พ.ค.62
07-11 พ.ค.62
08-12 พ.ค.62
15-19 พ.ค.62
16-20 พ.ค.62
06-10 มิ.ย.62
20- 24 มิ.ย.62
12- 16 มิ.ย.62
13-17 ก.ค.62
25- 29 ก.ค.62
ราคาทัวร์: 17,999
18,999
24,999
24,999
17,999
16,999
15,999
16,999
15,999
16,999
13,999
13,999
16,999
16,999
16,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง สนามบินเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองไถจง – COFFEE SHOP –ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ตไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค –ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) -ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ตถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) –COSMETIC SHOP–MITSUIOUTLET PARKสนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

Last Updated on Thursday, 14 February 2019 17:09

VWTPE07 3 เด้ง อุทยาน ทาโรโกะ อาลีซาน เย๋หลิ่ว 6 วัน 4 คืน เดือน ก.พ.-เม.ย.62 เริ่มต้น 16,888 (SL)

ScreenShot 20181207152739
รหัสทัวร์: VWTPE07
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 16,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 23 - 28 ก.พ.62
26ก.พ.-3มี.ค.62
05 - 10 มี.ค. 62
23 - 28 มี.ค.62
30มี.ค.-4เม.ย.62
04 - 09 เม.ย.62
13-18 เม.ย.62
15-20 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 16,888
16,888
17,555
17,555
17,555
21,555
24,555
19,555
หมายเหตุ

กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง–สนามบินเถาหยวน– โรงแรมที่พักเถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เจียอี้เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี –แวะชิมชา –ไทจง -ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตเมืองไทจง- นั่งรถไฟ TRA สู่ฮัวเหลียน – อุทยานทาโรโกะ - นั่งรถไฟTRA สู่ไทเปไทเป – พายสับปะรด - อุทยานเหย๋หลิว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เจอร์เมเนียม – อนุสรณ์สถาเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวนสนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง)

Last Updated on Thursday, 31 January 2019 10:27

AZGTPE46 ไต้หวัน อุทยานแห่งชาตอิ าลีซาน PARADISE 4 วัน 3 คืน เดือน มค.-มิย.62 เริ่มต้น 19,999 (TG)

ScreenShot 20181113162438
รหัสทัวร์: AZGTPE46
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 19,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04 – 07 ม.ค.62
11 – 14 ม.ค.62
18 – 21 ม.ค.62
25 – 28 ม.ค.62
16 – 19 ก.พ.62
22 – 25 ก.พ.62
28ก.พ.-3มี.ค.62
01 – 04 มี.ค.62
07 – 10 มี.ค.62
08 – 11 มี.ค.62
14 – 17 มี.ค.62
15 – 18 มี.ค.62
21 – 24 มี.ค.62
22 – 25 มี.ค.62
28 – 31 มี.ค.62
29มี.ค.-1เม.ย.62
19 – 22 เม.ย.62
26 – 29 เม.ย.62
04 – 07 พ.ค.62
25 – 28 พ.ค.62
01 – 04 มิ.ย.62
15 – 18 มิ.ย.62
22 – 25 มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 21,999
21,999
21,999
21,999
20,999
21,999
21,999
21,999
20,999
21,999
20,999
21,999
20,999
21,999
20,999
21,999
21,999
21,999
20,999
20,999
19,999
19,999
19,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตลาดปลาไทเป –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค– COSMETIC SHOP – ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89)–ซเหมินติงไนท์มาร์เก็ตถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว –MITSUI OUTLET PARK -สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Tuesday, 13 November 2018 16:46

VWTPE08 ไต้หวัน Lover เทศกาลดอกไม้ Expo 5 วัน 3 คืน เดือน มี.ค-เม.ย.62 เริ่มต้น 12,777 (SL)

ScreenShot 20181207153913
รหัสทัวร์: VWTPE08
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 12,777
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 - 05 มี.ค.62
22 - 26 มี.ค.62
28มี.ค.-1เม.ย.62
29มี.ค.-2 เม.ย.62
18 - 22 เม.ย.62
19 - 23 เม.ย.62
20 - 24 เม.ย.62
24 - 28 เม.ย.62
25 - 29 เม.ย.62
26 - 30 เม.ย.62
ราคาทัวร์: 13,333
13,333
13,333
13,333
14,555
14,555
14,555
14,555
14,555
14,555
หมายเหตุ

กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง–สนามบินเถาหยวน– โรงแรมที่พักเถาหยวน – ผูหลี่ –ทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง–วัดเหวินอู่–ร้าน
ใบชา – ไทจง - ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตเทศกาลดอกไม้นานาชาติ TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION– พายสับปะรด -ไทเป 101 – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม–อุทยานเหย๋หลิ่ว– หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น -COSMETIC–อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตลาดซีเหมินติง – สนามบินเถาหยวนสนามบินเถาหยวน– กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง)

Last Updated on Thursday, 31 January 2019 10:49

AZGTPE47 ไต้หวัน ฟาร์มแกะชิงจิ้ง อาลีซาน GRAND TAIWAN 5 วัน 4 คืน เดือน มค.-มิย.62 เริ่มต้น 23,999 (TG)

ScreenShot 20181113160411
รหัสทัวร์: AZGTPE47
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 23,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 13 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05 –09 ม.ค.62
12 –16 ม.ค.62
19 –23 ม.ค.62
26 –30 ม.ค.62
15 –19 ก.พ.62
16 –20 ก.พ.62
23 –27 ก.พ.62
09 –13 มี.ค.62
16 –20 มี.ค.62
23 –27 มี.ค.62
27 –31 มี.ค.62
30มี.ค.–3เม.ย.62
03 –07 เม.ย.62
20 –24 เม.ย.62
24 –28 เม.ย.62
27เม.ย.–1พ.ค.62
16 –20 พ.ค.62
22 –26 พ.ค.62
29พ.ค.–02มิ.ย.62
05 –09 มิ.ย.62
12 –16 มิ.ย.62
26 –30 มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
25,999
23,999
23,999
25,999
25,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง) –ร้านกาแฟ ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101(ชั้น86)– อนุสรสถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ตถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว–COSMETIC SHOP–MITSUI OUTLET PARK - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Tuesday, 13 November 2018 16:21

VWTPE09 ไต้หวัน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน Professional 6 วัน 4 คืน เดือน ก.พ.-เม.ย.62 เริ่มต้น 14,777 (SL)

ScreenShot 20181207154548
รหัสทัวร์: VWTPE09
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 14,777
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12 - 17 ก.พ. 62
16-21 ก.พ. 62
02 - 07 มี.ค. 62
09 - 14 มี.ค. 62
12-17 มี.ค. 62
16-21 มี.ค. 62
19-24 มี.ค. 62
26-31 มี.ค. 62
03 - 08 เม.ย. 62
04 - 09เม.ย. 62
05-10 เม.ย. 62
06-11 เม.ย. 62
09-14 เม.ย. 62
10-15 เม.ย. 62
11-16 เม.ย. 62
12-17 เม.ย. 62
14-19 เม.ย. 62
ราคาทัวร์: 14,777
14,777
15,555
15,555
15,555
15,555
15,555
15,555
16,555
16,999
17,999
18,555
19,555
20,555
21,555
24,555
19,555
หมายเหตุ

กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง–สนามบินเถาหยวน– โรงแรมที่พักเถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เจียอี้เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี –แวะชิมชา –ไทจง -ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตไทเป - เจอร์เมเนียม -อุทยานเหย๋หลิว- สถานีสือเฟิน -หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น -ศูนย์เครื่องสำอาง -วัดหลงซันซื่อ –ตลาดซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวนสนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง)

Last Updated on Thursday, 31 January 2019 10:53

AZGTPE54 ไต้หวัน อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว กระเช้าเหมาคง FOCUS 4 วัน 3 คืน เดือน มีค.-มิย.62 เริ่มต้น 17,999 (BR)

2019 02 14 175431
รหัสทัวร์: AZGTPE54
สายการบิน: BR
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 17,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13-16 มี.ค.62
23-26 มี.ค.62
18-21 เม.ย.62
27-30 เม.ย.62
08-11 พ.ค.62
16-19 พ.ค.62
22-25 พ.ค.62
01-04 มิ.ย.62
19-22 มิ.ย.62
29มิ.ย.-2ก.ค.62
ราคาทัวร์: 17,999
17,999
17,999
17,999
18,999
18,999
17,999
17,999
17,999
17,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินนานาชาติเถาหยวน– ไทไปวัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค– ตลาดปลาไทเป COSMETIC SHOP – พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง– ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ตกระเช้าเหมาคง –ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101 (รวมค่าบัตรขึ้นชมวิวชั้น 89)ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติงถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – MITSUI OUTLETPARK– สนามบินนานาชาติเถาหยวนกรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Thursday, 14 February 2019 18:06

VWTPE11 Taiwan First Step ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 2 คืน เดือน ม.ค.-เม.ย.62 เริ่มต้น 10,555 (SL)

ScreenShot 20181207160606
รหัสทัวร์: VWTPE11
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 10,555
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13 - 16 ก.พ. 62
14 - 17 ก.พ. 62
17 - 20 ก.พ. 62
20 - 23 ก.พ. 62
21 - 24 ก.พ. 62
24 - 27 ก.พ. 62
27ก.พ.-2 มี.ค.62
03 - 06 มี.ค. 62
06 - 09 มี.ค. 62
10 - 13 มี.ค. 62
13 - 16 มี.ค. 62
17 - 20 มี.ค.62
20 - 23 มี.ค. 62
24 - 27 มี.ค. 62
27 - 30 มี.ค. 62
31มี.ค.-3เม.ย.62
02 - 05 เม.ย.62
06 - 09 เม.ย.62
11 - 14 เม.ย.62
12 - 15 เม.ย.62
13 - 16 เม.ย.62
14 - 17 เม.ย.62
23 - 26 เม.ย. 62
ราคาทัวร์: 10,555
10,555
10,555
10,555
10,555
10,555
10,555
10,555
10,555
10,555
10,555
11,777
11,777
11,777
11,777
11,777
11,777
15,999
15,999
16,666
17,777
16,666
11,777
หมายเหตุ

กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง–สนามบินเถาหยวน– โรงแรมที่พักเถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ร้านใบชา – ช๊อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ตเมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด –อุทยานเหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบรานจิ่วเฟิ่น – เจอร์เมเนียม – อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง –สนามบินเถาหยวน สนามบินเถาหยวน– กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง)

Last Updated on Thursday, 31 January 2019 11:05

BOIT97 ไต้หวัน ไทเป จิ่วเฟิ่น เหย่หลิ๋ว feel love 4 วัน 3 คืน เดือน พย.61-มีค.62 เริ่มต้น 13,888 (IT)

ScreenShot 20180904173127
รหัสทัวร์: BOIT97
สายการบิน: IT
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 13,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 2-5 พ.ย.61
8-12 พ.ย.61
15-18 พ.ย.61
29 พ.ย.-2ธ.ค.61
1-4 ธ.ค.61
7-10 ธ.ค.61
13-16 ธ.ค.61
20-23 ธ.ค.61
17-20 ม.ค.62
24-27 ม.ค.62
15-18 ก.พ.62
23-26 ก.พ.62
2-5 มี.ค.62
7-10 มี.ค.62
15-18 มี.ค.62
21-24 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
15,888
14,888
14,888
13,888
13,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง-เถาหยวน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น- อุทยานเหย่หลิ่ว- ปล่อยโคมผิงซี -ไทเป อนุสรณ์สถาน-เจียงไคเช็ค ซีหลินไนท์มาร์เก็ต-ไทเป – กระเช้าเมาคง - ตึกไทเป 101 - ตลาดซีเหมินติง-วัดหลงซาน- มิตซุยเอ้าเล็ท -สนามบินเถาหยวน - ท่าอาศยานดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 04 September 2018 17:42

ZETPE17 ไต้หวันอุทยานแห่งชาติเย่หลิว รัก...รสแซ่บ 4 วัน 3 คืน เดือน กค.-พย.61 เริ่มต้น 17,777 (BR)

2018 07 05 164827
รหัสทัวร์: ZGTPE17
สายการบิน: BR
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 17,777
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07 – 10 กรกฎาคม 2561
04 – 07 สิงหาคม 2561
08 – 11 กันยายน 2561
11 – 14 ตุลาคม 2561
18 – 21 ตุลาคม 2561
03 – 06 พฤศจิกายน 2561
ราคาทัวร์: 17,777
17,777
17,777
19,777
18,777
18,777
หมายเหตุ

เดินทางเดือน   :  กรกฎาคม - พฤศจิกายน  2561.
กรุงเทพฯ
(สนามบินสุวรรณภูมิ)– สนามบินเถาหยวนร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101– ย่านซีเหมินติง
อุทยานแห่งชาติเย่หลิว- ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น– ผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง – วัดซงซานฉือโย่ว – ตลาดกลางคืนเหราเหอ-วัดหลงซาน – ร้าน COSMETIC – ถนนโบราณต้าซี –Mitsui Outlet Park – สนามบินเถาหยวน

Last Updated on Wednesday, 01 August 2018 11:21

BOVZ12 ไต้หวัน ไทจง ไทเป อาหลีซาน เจี่ยอี้ 5 วัน 4 คืน เดือน กพ.-มีค.62 เริ่มต้น 16,888 (VZ)

2019 02 04 174759
รหัสทัวร์: BOVZ12
สายการบิน: VZ
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 16,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 18-22 ก.พ.62
20-24 ก.พ.62
25ก.พ.-2มี.ค.62
27ก.พ.-3มี.ค.62
02–06 มี.ค.62
06–10 มี.ค.62
09–13 มี.ค.62
11–15 มี.ค.62
18–22 มี.ค.62
23–27 มี.ค.62
25–29 มี.ค.62
30มี.ค.-3เม.ย.62
ราคาทัวร์: 16,888
16,888
16,888
17,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ เจี๊ยอี้ -อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน - ป่าสนพันปี -ไทจง - ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ตล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่ – ตึกไทเป101-ช้อปปิ้งซีเหมินติง ไทเป - หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น - อุทยานเหย๋หลิว - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ท่าอากาศยานไทจง - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Last Updated on Monday, 04 February 2019 17:56

ZGTPE02 ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป เลทโก อาร์ตตัวพ่อ เดือน เมย.-กค.62 เริ่มต้น 13,999 (XW)

2019 03 08 160103
รหัสทัวร์: ZGTPE02
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 13,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04 – 08 เม.ย.62
10 – 14 เม.ย.62
11 – 15 เม.ย.62
13 – 17 เม.ย.62
14 – 18 เม.ย.62
17 – 21 เม.ย.62
27เม.ย.-1พ.ค.62
28เม.ย.-2พ.ค.62
04 – 08 พ.ค.62
08 – 12 พ.ค.62
11 – 15 พ.ค.62
16 – 20 พ.ค.62
22 – 26 พ.ค.62
25 – 29 พ.ค.62
01 – 05 มิ.ย.62
08 – 12มิ.ย.62
15 – 19 มิ.ย.62
20 – 24 มิ.ย.62
03 – 07 ก.ค.62
10 – 14 ก.ค.62
13 – 17 ก.ค.62
20 – 24 ก.ค.62
25 – 29 ก.ค.62
ราคาทัวร์: 17,999
20,999
23,999
23,999
21,999
14,999อ 16,999
15,999
14,999
15,999
13,999
15,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
17,999
13,999
17,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมืองสนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา –วัดพระถังซัมจั๋ง- วัดเหวินหวู่–ร้านกาแฟ–เมืองไทจง– ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ตหมู่บ้านสายรุ้ง - เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดหลงซานซื่อ - อนุสรณ์สถาเจียงไคเช็ค– ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น –อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว–ร้านคอสเมติก – ตึกไทเป 101 – ย่านซีเหมินติงสนามบินเถาหยวน- สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

Last Updated on Friday, 08 March 2019 16:37

BOXW-T35 ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน เดือน มีค.-พค.62 เริ่มต้น 12,888 (XW)

2019 02 04 155131
รหัสทัวร์: BOXW-T35
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 12,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 30มี.ค.-3เม.ย.62
31มี.ค.-3เม.ย.62
3-7 เม.ย.62
4-8 เม.ย.62
6-10 เม.ย.62
7-11เม.ย.62
10-14 เม.ย.62
11-15 เม.ย.62
13-17 เม.ย.62
14-18 เม.ย.62
17-21 เม.ย.62
18-22 เม.ย.62
20-24 เม.ย.62
21-25 เม.ย.62
24-28 เม.ย.62
25-29 เม.ย.62
27เม.ย.-1พ.ค.62
28เม.ย.-2พ.ค.62
1-5 พ.ค.62
2-6 พ.ค.62
4-8 พ.ค.62
5-9 พ.ค.62
8-12 พ.ค.62
9-13 พ.ค.62
11-15 พ.ค.62
12-16 พ.ค.62
15-19 พ.ค.62
16-20 พ.ค.62
18-22 พ.ค.62
19-23 พ.ค.62
22-26 พ.ค.62
23-27 พ.ค.62
25-29 พ.ค.62
26-30 พ.ค.62
29พ.ค.-2มิ.ย.62
30พ.ค.-2มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 13,888
12,888
16,888
18,888
16,888
14,888
21,888
22,888
22,888
16,888
14,888
14,888
13,888
12,888
14,888
14,888
18,888
16,888
15,888
14,888
13,888
12,888
14,888
14,888
13,888
12,888
16,888
18,888
16,888
14,888
14,888
13,888
13,888
12,888
14,888
15,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเถาหยวน -ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่- หมู่บ้านสายรุ้ง - ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไทจง-ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน- ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ไทเป - จิ่วเฟิ่น - เหย๋หลิ๋ว – ผิงซี – ตึกไทเป101 – ตลาดซีเหมินติง สนามบินเถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Monday, 25 February 2019 13:36

ZTPE56 ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป เลทโก เพลิดเพลินสงกรานต์ เดือน เมย.62 เริ่มต้น 26,999 (BR)

2019 03 08 164258
รหัสทัวร์: ZTPE56
สายการบิน: BR
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 26,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-14 เม.ย.62
13-17 เม.ย..62
ราคาทัวร์: 26,999
32,999|_
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวนเมืองไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเวิ่นหวู่ Coffee Shop – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ตเมืองไทเป –ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 –ย่านซีเหมินติงเมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง – ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น– ร้านคอสเมติก – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ตสนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Friday, 08 March 2019 17:04

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 145Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions