• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

VZRMQ02 ไต้หวัน ไทจงเกาสง ซุปตาร์ อาเฮียหลี อาหลีเฮีย 5 วัน 4 คืน เดือน เม.ย.-ต.ค.62 เริ่มต้น 14,888 (VZ)

2019 03 28 184626
รหัสทัวร์: VZRMQ02
สายการบิน: VZ
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 14,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 24 - 28 เม.ย.62
04 - 08 พ.ค.62
22 - 26 มิ.ย.62
06 - 10 ก.ค.62
27 - 31 ก.ค.62
03 - 07 ส.ค.62
10 - 14 ส.ค.62
17 - 21 ส.ค.62
24 - 28 ส.ค.62
28ก.ย.-2ต.ค.62
05 - 09 ต.ค.
19 - 23 ต.ค.
26 - 30 ต.ค.
ราคาทัวร์: 16,888
16,888
14,888
18,888
18,888
16,888
17,888
16,888
16,888
15,888
17,888
18,888
17,888
หมายเหตุ

กรุงเทพมหานคร –ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติไทจงเกาสง-ศูนย์ศิลปะท่าเรือหมายเลขสอง-ตลาดกลางคืนหลิ่วเหอวัดโฝวกวงซัน-เกาสง-เจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ-ชิมชาอู่หลงไทจง-ไทเป-ขนมพายสับปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)-ศูนย์สร้อยสุขภาพ หมู่บ้านสายรุ้ง -ท่าอากาศยานนานาชาติไทจง-กรุงเทพมหานคร

Last Updated on Thursday, 28 March 2019 18:59

BOXW-T35 ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน เดือน มีค.-พค.62 เริ่มต้น 12,888 (XW)

2019 02 04 155131
รหัสทัวร์: BOXW-T35
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 12,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 30มี.ค.-3เม.ย.62
31มี.ค.-3เม.ย.62
3-7 เม.ย.62
4-8 เม.ย.62
6-10 เม.ย.62
7-11เม.ย.62
10-14 เม.ย.62
11-15 เม.ย.62
13-17 เม.ย.62
14-18 เม.ย.62
17-21 เม.ย.62
18-22 เม.ย.62
20-24 เม.ย.62
21-25 เม.ย.62
24-28 เม.ย.62
25-29 เม.ย.62
27เม.ย.-1พ.ค.62
28เม.ย.-2พ.ค.62
1-5 พ.ค.62
2-6 พ.ค.62
4-8 พ.ค.62
5-9 พ.ค.62
8-12 พ.ค.62
9-13 พ.ค.62
11-15 พ.ค.62
12-16 พ.ค.62
15-19 พ.ค.62
16-20 พ.ค.62
18-22 พ.ค.62
19-23 พ.ค.62
22-26 พ.ค.62
23-27 พ.ค.62
25-29 พ.ค.62
26-30 พ.ค.62
29พ.ค.-2มิ.ย.62
30พ.ค.-2มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 13,888
12,888
16,888
18,888
16,888
14,888
21,888
22,888
22,888
16,888
14,888
14,888
13,888
12,888
14,888
14,888
18,888
16,888
15,888
14,888
13,888
12,888
14,888
14,888
13,888
12,888
16,888
18,888
16,888
14,888
14,888
13,888
13,888
12,888
14,888
15,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเถาหยวน -ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่- หมู่บ้านสายรุ้ง - ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไทจง-ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน- ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ไทเป - จิ่วเฟิ่น - เหย๋หลิ๋ว – ผิงซี – ตึกไทเป101 – ตลาดซีเหมินติง สนามบินเถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Monday, 25 February 2019 13:36

AZGTPE34 ไต้หวัน ไทจง อาร์ตตัวแม่ 5 วัน 3 คืน เดือน กพ-กค.62 เริ่มต้น 13,999 (SL)

2019 02 14 163647
รหัสทัวร์: AZGTPE34
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 13,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05- 09 เม.ย.62
10 -14 เม.ย.62
11-15 เม.ย.62
13-17 เม.ย.62
27เม.ย.-1พ.ค.62
30เม.ย.-4พ.ค.62
07-11 พ.ค.62
08-12 พ.ค.62
15-19 พ.ค.62
16-20 พ.ค.62
06-10 มิ.ย.62
20- 24 มิ.ย.62
12- 16 มิ.ย.62
13-17 ก.ค.62
25- 29 ก.ค.62
ราคาทัวร์: 17,999
18,999
24,999
24,999
17,999
16,999
15,999
16,999
15,999
16,999
13,999
13,999
16,999
16,999
16,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง สนามบินเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองไถจง – COFFEE SHOP –ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ตไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค –ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) -ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ตถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) –COSMETIC SHOP–MITSUIOUTLET PARKสนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

Last Updated on Thursday, 14 February 2019 17:09

ITTPE01 ไต้หวัน กระเช้าเมาคง ซุปตาร์ มุ้งมิ้งน่ารัก 4 วัน 3 คืน เดือน เม.ย.-ก.ย.62 เริ่มต้น 14,888 (IT)

2019 03 28 162222
รหัสทัวร์: ITTPE01
สายการบิน: IT
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 14,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04 – 07 เม.ย.62
19 – 22 เม.ย.62
26 – 29 เม.ย.62
11 – 14 พ.ค.62
24 – 27 พ.ค.62
31พ.ค.-3มิ.ย.62
01 – 04 มิ.ย.62
15 - 18 มิ.ย.62
29มิ.ย.-2ก.ค.62
04 – 07 ก.ค.62
06 - 09 ก.ค.62
12 - 15 ก.ค.62
19 - 22 ก.ค.62
20 - 23 ก.ค.62
25 - 28 ก.ค.62
01 – 04 ส.ค.62
03 – 06 ส.ค.62
08 – 11 ส.ค.62
16 – 19 ส.ค.62
22 – 25 ส.ค.62
30ส.ค.-2ก.ย.62
31ส.ค.-3ก.ย.62
06 – 09 ก.ย.62
13 – 16 ก.ย.62
21 - 24 ก.ย.62
27 – 30 ก.ย.62
ราคาทัวร์: 17,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
15,888
16,888
16,888
16,888
15,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
15,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
14,888
16,888
หมายเหตุ

กรุงเทพมหานคร–ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน-ไทเปไทเป-ขนมพายสับปะรด-อุทยานเหย่หลิ่ว-เมืองผิงซี-ปล่อยโคมผิงซีเมืองโบราณจิ่วเฟิ่นDUTY FREE-ตลาดกลางคืนซื่อหลินนั่งกระเช้าเมาคง-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชกศูนย์สร้อยสุขภาพ-ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติงวัดหลงซาน-ร้านเครื่องสำอางค์- MITSUI OUTLET MALL-ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน-ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

Last Updated on Thursday, 28 March 2019 16:48

AZGTPE46 ไต้หวัน อุทยานแห่งชาตอิ าลีซาน PARADISE 4 วัน 3 คืน เดือน มค.-มิย.62 เริ่มต้น 19,999 (TG)

ScreenShot 20181113162438
รหัสทัวร์: AZGTPE46
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 19,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04 – 07 ม.ค.62
11 – 14 ม.ค.62
18 – 21 ม.ค.62
25 – 28 ม.ค.62
16 – 19 ก.พ.62
22 – 25 ก.พ.62
28ก.พ.-3มี.ค.62
01 – 04 มี.ค.62
07 – 10 มี.ค.62
08 – 11 มี.ค.62
14 – 17 มี.ค.62
15 – 18 มี.ค.62
21 – 24 มี.ค.62
22 – 25 มี.ค.62
28 – 31 มี.ค.62
29มี.ค.-1เม.ย.62
19 – 22 เม.ย.62
26 – 29 เม.ย.62
04 – 07 พ.ค.62
25 – 28 พ.ค.62
01 – 04 มิ.ย.62
15 – 18 มิ.ย.62
22 – 25 มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 21,999
21,999
21,999
21,999
20,999
21,999
21,999
21,999
20,999
21,999
20,999
21,999
20,999
21,999
20,999
21,999
21,999
21,999
20,999
20,999
19,999
19,999
19,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตลาดปลาไทเป –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค– COSMETIC SHOP – ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89)–ซเหมินติงไนท์มาร์เก็ตถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว –MITSUI OUTLET PARK -สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Tuesday, 13 November 2018 16:46

JPTW12 ไต้หวัน ไทจง ไทเป เกาสง 5 วัน 4 คืน เดือน พย.-มค62 เริ่มต้น 16,900 (VZ)

ScreenShot 20181121153314
รหัสทัวร์: JPTW12
สายการบิน: VZ
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 24-28 พ.ย.61
15-19 ธ.ค.61
12-16 ม.ค.62
16-20 ม.ค.62
19-23 ม.ค.62
23-27 ม.ค.62
26-30 ม.ค.62
30ม.ค.-3ก.พ.62
ราคาทัวร์: 16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
16,900
18,900
หมายเหตุ

กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)-ไทจง-เกาสง-PIER2ART CENTER - ลิ่วเหอ ไนท์ มาร์เก็ต เกาสง-ฝอกวานซาน-อุทยานห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟ-เจียอี้ เจียร้านชา-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินอู่-ร้านเห็ดหลินจือ-วัดจงไถฉานซื่อ-ฟงเจี่ยไนท์ มาร์เก็ตไทจง-ร้านขนมพายสัปปะรด-เจียงไคเช็ค-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก)-ศูนย์เครื่องประดับ-ซีเหมินติงไทเป-หมู่บ้านสายรุ้ง-ไทจง -กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)ึ

Last Updated on Wednesday, 21 November 2018 15:41

AZGTPE47 ไต้หวัน ฟาร์มแกะชิงจิ้ง อาลีซาน GRAND TAIWAN 5 วัน 4 คืน เดือน มค.-มิย.62 เริ่มต้น 23,999 (TG)

ScreenShot 20181113160411
รหัสทัวร์: AZGTPE47
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 23,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 13 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05 –09 ม.ค.62
12 –16 ม.ค.62
19 –23 ม.ค.62
26 –30 ม.ค.62
15 –19 ก.พ.62
16 –20 ก.พ.62
23 –27 ก.พ.62
09 –13 มี.ค.62
16 –20 มี.ค.62
23 –27 มี.ค.62
27 –31 มี.ค.62
30มี.ค.–3เม.ย.62
03 –07 เม.ย.62
20 –24 เม.ย.62
24 –28 เม.ย.62
27เม.ย.–1พ.ค.62
16 –20 พ.ค.62
22 –26 พ.ค.62
29พ.ค.–02มิ.ย.62
05 –09 มิ.ย.62
12 –16 มิ.ย.62
26 –30 มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
25,999
23,999
23,999
25,999
25,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง) –ร้านกาแฟ ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101(ชั้น86)– อนุสรสถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ตถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว–COSMETIC SHOP–MITSUI OUTLET PARK - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Tuesday, 13 November 2018 16:21

VZRMQ01 ไต้หวัน ไทจง ไทเป หนานโถว ซุปตาร์ปะป่ะป๊าป๋า ภาค 2 4 วัน 3 คืน เดือน เมย.-ตค.62 เริ่มต้น 14,888 (VZ)

2019 03 28 162222
รหัสทัวร์: VZRMQ01
สายการบิน: VZ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 14,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 14 - 17 เม.ย.62
21 - 24 เม.ย.62
03 - 06 พ.ค.62
17 - 20 พ.ค.62
19 - 22 พ.ค.62
26 - 29 พ.ค.62
31พ.ค.-3มิ.ย..62
14 – 17 มิ.ย.62
21 – 24 มิ.ย.62
26 – 29 มิ.ย.62
10 – 13 ก.ค.62
17 – 20 ก.ค.62
19 – 22 ก.ค.62
24 – 27 ก.ค.62
02 – 05 ส.ค.62
09 – 12 ส.ค.62
11 – 14 ส.ค.62
16 – 19 ส.ค.62
30ส.ค.-2ก.ย.62
04 – 07 ก.ย.62
18 – 21 ก.ย.62
02 – 05 ต.ค.
06 – 09 ต.ค.
13 – 16 ต.ค.
16 – 19 ต.ค.
18 – 21 ต.ค.
20 – 23 ต.ค.
23 – 26 ต.ค.
ราคาทัวร์: 16,888
14,888
14,888
15,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
15,888
14,888
14,888
14,888
15,888
15,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
16,888
14,888
14,888
15,888
15,888
หมายเหตุ

กรุงเทพมหานคร –ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติไทจงไทเป-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก- ตลาดกลางคืนซื่อหลินขนมพายสับปะรด-อุทยานเหย่หลิ่ว-เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)-วัดหลงซาน-ร้านเครื่องสำอางค์-ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติงDUTY FREE-หนานโถว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั่ง-วัดเหวินหวู่ชิมชาอู่หลง-ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ยหมู่บ้านสายรุ้ง-ท่าอากาศยานนานาชาติไทจง-กรุงเทพมหานคร

Last Updated on Thursday, 28 March 2019 18:26

AZGTPE54 ไต้หวัน อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว กระเช้าเหมาคง FOCUS 4 วัน 3 คืน เดือน มีค.-มิย.62 เริ่มต้น 17,999 (BR)

2019 02 14 175431
รหัสทัวร์: AZGTPE54
สายการบิน: BR
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 17,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13-16 มี.ค.62
23-26 มี.ค.62
18-21 เม.ย.62
27-30 เม.ย.62
08-11 พ.ค.62
16-19 พ.ค.62
22-25 พ.ค.62
01-04 มิ.ย.62
19-22 มิ.ย.62
29มิ.ย.-2ก.ค.62
ราคาทัวร์: 17,999
17,999
17,999
17,999
18,999
18,999
17,999
17,999
17,999
17,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินนานาชาติเถาหยวน– ไทไปวัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค– ตลาดปลาไทเป COSMETIC SHOP – พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง– ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ตกระเช้าเหมาคง –ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101 (รวมค่าบัตรขึ้นชมวิวชั้น 89)ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติงถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – MITSUI OUTLETPARK– สนามบินนานาชาติเถาหยวนกรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Thursday, 14 February 2019 18:06

ZETPE17 ไต้หวันอุทยานแห่งชาติเย่หลิว รัก...รสแซ่บ 4 วัน 3 คืน เดือน กค.-พย.61 เริ่มต้น 17,777 (BR)

2018 07 05 164827
รหัสทัวร์: ZGTPE17
สายการบิน: BR
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 17,777
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07 – 10 กรกฎาคม 2561
04 – 07 สิงหาคม 2561
08 – 11 กันยายน 2561
11 – 14 ตุลาคม 2561
18 – 21 ตุลาคม 2561
03 – 06 พฤศจิกายน 2561
ราคาทัวร์: 17,777
17,777
17,777
19,777
18,777
18,777
หมายเหตุ

เดินทางเดือน   :  กรกฎาคม - พฤศจิกายน  2561.
กรุงเทพฯ
(สนามบินสุวรรณภูมิ)– สนามบินเถาหยวนร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101– ย่านซีเหมินติง
อุทยานแห่งชาติเย่หลิว- ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น– ผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง – วัดซงซานฉือโย่ว – ตลาดกลางคืนเหราเหอ-วัดหลงซาน – ร้าน COSMETIC – ถนนโบราณต้าซี –Mitsui Outlet Park – สนามบินเถาหยวน

Last Updated on Wednesday, 01 August 2018 11:21

B2BTPE01 ไต้หวัน หวานหวาน ทะเลสาบสุริยัน 5 วัน 3 คืน เดือน เม.ย-มิ.ย 62 เริ่มต้น 12,900 (XW)

2019 03 27 144509
รหัสทัวร์: B2BTPE01
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 12,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 06 - 10 เม.ย.62
11 - 15 เม.ย.62
13 - 17 เม.ย.62
14 - 18 เม.ย.62
17 - 21 เม.ย.62
18 - 22 เม.ย.62
20 - 24 เม.ย.62
21 - 25 เม.ย.62
24 - 28 เม.ย.62
25 - 29 เม.ย.62
28เม.ย.-2พ.ค.62
01 - 05 พ.ค.62
02 - 06 พ.ค.62
04 - 08 พ.ค.62
08 - 12 พ.ค.62
09 - 13 พ.ค.62
11 - 15 พ.ค.62
12 - 16 พ.ค.62
15 - 19 พ.ค.62
16 - 20 พ.ค.62
18 - 22 พ.ค.62
19 - 23 พ.ค.62
22 - 26 พ.ค.62
23 - 27 พ.ค.62
25 - 29 พ.ค.62
26 - 30 พ.ค.62
29พ.ค.-2มิ.ย.62
30พ.ค.-3มิ.ย.62
01 - 05 มิ.ย. 62
02 - 06 มิ.ย. 62
05 - 09 มิ.ย. 62
06 - 10 มิ.ย. 62
08 - 12 มิ.ย. 62
09 - 13 มิ.ย. 62
12 - 16 มิ.ย. 62
13 - 17 มิ.ย. 62
15 - 19 มิ.ย. 62
16 - 20 มิ.ย. 62
19 - 23 มิ.ย. 62
20 - 24 มิ.ย. 62
22 - 26 มิ.ย. 62
23 - 27 มิ.ย. 62
26 - 30 มิ.ย. 62
27มิ.ย.-1ก.ค.62
29มิ.ย.-3 ก.ค.62
ราคาทัวร์: 14,900
19,900
19,900
14,900
14,900
13,900
13,900
12,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
12,900
13,900
13,900
13,900
12,900
13,900
13,900
13,900
12,900
13,900
13,900
13,900
12,900
13,900
13,900
13,900
12,900
13,900
13,900
13,900
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง–สนามบินเถาหยวน-หนานโถว-ร้านชาอูหลง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวิ่นหวู่-ตลาดไนท์มาร์เก็ต ไถจง –ไทเป –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านพายสับปะรด –GERMANIUM SHOP - ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)– ซีเหมินติงไถจง – ไทเป –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านพายสับปะรด –GERMANIUM SHOP - ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)– ซีเหมินติง ร้าน COSMETIC – วัดหลงซาน – ตลาปลา – ตั้นสุ่ย – วัดเทียนหยวน – สะพานแห่งความรักตั้นสุ่ย – ตลาดคนเดินตั้นสุ่ย – แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันสนามบินเถาหยวน– สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 27 March 2019 14:58

ZGTPE02 ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป เลทโก อาร์ตตัวพ่อ เดือน เมย.-กค.62 เริ่มต้น 13,999 (XW)

2019 03 08 160103
รหัสทัวร์: ZGTPE02
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 13,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04 – 08 เม.ย.62
10 – 14 เม.ย.62
11 – 15 เม.ย.62
13 – 17 เม.ย.62
14 – 18 เม.ย.62
17 – 21 เม.ย.62
27เม.ย.-1พ.ค.62
28เม.ย.-2พ.ค.62
04 – 08 พ.ค.62
08 – 12 พ.ค.62
11 – 15 พ.ค.62
16 – 20 พ.ค.62
22 – 26 พ.ค.62
25 – 29 พ.ค.62
01 – 05 มิ.ย.62
08 – 12มิ.ย.62
15 – 19 มิ.ย.62
20 – 24 มิ.ย.62
03 – 07 ก.ค.62
10 – 14 ก.ค.62
13 – 17 ก.ค.62
20 – 24 ก.ค.62
25 – 29 ก.ค.62
ราคาทัวร์: 17,999
20,999
23,999
23,999
21,999
14,999อ 16,999
15,999
14,999
15,999
13,999
15,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
17,999
13,999
17,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมืองสนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา –วัดพระถังซัมจั๋ง- วัดเหวินหวู่–ร้านกาแฟ–เมืองไทจง– ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ตหมู่บ้านสายรุ้ง - เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดหลงซานซื่อ - อนุสรณ์สถาเจียงไคเช็ค– ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น –อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว–ร้านคอสเมติก – ตึกไทเป 101 – ย่านซีเหมินติงสนามบินเถาหยวน- สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

Last Updated on Friday, 08 March 2019 16:37

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 145Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions