• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

AZGTPE03 ไต้หวัน อาลีซาน DREAM DESTINATION 6 วัน 4 คืน เดือน ตค.-ธค.61 เรื่มต้น 17,999 (XW)

ScreenShot 20181002132633
รหัสทัวร์: AZGTPE03
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 17,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02 – 07 ตุลาคม 2561
05 – 10 ตุลาคม 2561
09 – 14 ตุลาคม 2561
12 – 17 ตุลาคม 2561
16 – 21 ตุลาคม 2561
19 – 24 ตุลาคม 2561
27 ต.ค. – 01 พ.ย.2561
02 – 07 พฤศจิกายน 2561
09 – 14 พฤศจิกายน 2561
16 – 21 พฤศจิกายน 2561
23 – 28 พฤศจิกายน 2561
30 พ.ย. – 05 ธ.ค.2561
08 – 13 ธันวาคม 2561
14-19 ธันวาคม 2561
16 – 21 ธันวาคม 2561
28 ธ.ค.61 – 02 ม.ค.62
30 ธ.ค.61 – 04 ม.ค.62
ราคาทัวร์: 19,999
19,999
20,999
22,999
19,999
22,999
19,999
17,999
17,999
17,999
17,999
21,999
19,999
18,999
18,999
27,999
25,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมืองสนามบินเถาหยวน–ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ –ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง- วัดเหวินหวู่เจียอี้เจียอี้ – ร้านชา –อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต– ไทจง ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด –อนุสรสถานเจียงไคเช็ค– ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 –ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ตถนนโบราณจิ่วเฟิ่น– อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว– วัดหลงซาน COSMETIC SHOP– ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ตสนามบินเถาหยวน- สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 02 October 2018 13:30

ASDT16 ไต้หวัน EXPLORING ช้อป กิน ฟิน WINTER 4 วัน 3 คืน พ.ย.61-มี.ค.62 เริ่มต้น 23,500 (CI)

Screenshot 9
รหัสทัวร์: ASDT16
สายการบิน: CI
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 23,500
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 17 – 20 NOV 18
4 – 7 DEC 18
8 – 11 DEC 18
21 – 24 DEC 18
04 - 07 JAN 19
26 – 29 JAN 19
15 – 18 MAR 19
16 - 19 MAR 19
30 MAR – 2 APR 19
ราคาทัวร์: 23,500
24,500
24,500
24,500
24,500
24,500
24,500
24,500
24,500
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ–สนามบินเถาหยวน–หมู่บ้านฮิโนกิ – เมืองเจียอี้ เมืองเจียอี้–อุทยานอารีซัน – ป่าสนพันปี – นั่งรถไฟโบราณ –เมืองไทจง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตไทจง -ชิมชา - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง– ไทเป-แวะชิมพายสัปปรรด - ตึกไทเป 101 (ถ่ายรูปด้านนอก ไม่รวมขึ้นตึก) – ช้อปปิ้งซีเหมินติง GERMANUIM - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค–อุทยานเหหลิ่ว–ปล่อยโคมผิงซี – เมนูจักรพรรดิ์ - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ

Last Updated on Wednesday, 05 September 2018 18:23

AZGTPE02 ไต้หวัน ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ BEST JOURNEY 5 วัน 3 คืน เดือน ตค.-ธค.61 เริ่มต้น 14,999 (XW)

ScreenShot 20181002134552
รหัสทัวร์: AZGTPE02
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 14,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 05 ตุลาคม 2561
02 – 06 ตุลาคม 2561
06 – 10 ตุลาคม 2561
09 – 13 ตุลาคม 2561
11 – 15 ตุลาคม 2561
12 – 16 ตุลาคม 2561
14 – 18 ตุลาคม 2561
15 – 19 ตุลาคม 2561
16 – 20 ตุลาคม 2561
19 – 23 ตุลาคม 2561
20 – 24 ตุลาคม 2561
21 – 25 ตุลาคม 2561
23 – 27 ตุลาคม 2561
27 – 31 ตุลาคม 2561
31 ต.ค. – 04 พ.ย.2561
03 – 07 พฤศจิกายน 2561
07 – 11 พฤศจิกายน 2561
10 – 14 พฤศจิกายน 2561
14 – 18 พฤศจิกายน 2561
17 – 21 พฤศจิกายน 2561
21 – 25 พฤศจิกายน 2561
24 – 28 พฤศจิกายน 2561
28 พ.ย. – 02 ธ.ค.2561
08 – 12 ธันวาคม 2561
12 – 16 ธันวาคม 2561
19 – 23 ธันวาคม 2561
20 – 24 ธันวาคม 2561
28 ธ.ค.61 – 01 ม.ค.2562
29 ธ.ค.61 – 02 ม.ค.2562
ราคาทัวร์: 15,999
15,999
15,999
15,999
18,999
18,999
15,999
15,999
15,999
19,999
18,999
17,999
16,999
15,999
14,999
15,999
14,999
15,999
14,999
15,999
14,999
15,999
16,999
17,999
16,999
16,999
17,999
25,999
25,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง สนามบินเถาหยวน–ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ –ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง- วัดเหวินหวู่เจียอี้เจียอี้ – ร้านชา –อุทยานแห่งชาติอาลีซาน- ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต– ไทจง ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค– ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 –ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ตสนามบินเถาหยวน- สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 02 October 2018 13:51

AZGTPE34 ไต้หวัน ไทจง อาร์ตตัวแม่ 5 วัน 3 คืน เดือน มค.-กพ.62 เริ่มต้น 13,999 (SL)

ScreenShot 20181113172752
รหัสทัวร์: AZGTPE34
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 13,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08 –12 ม.ค.62
09 –13 ม.ค.62
10 –14 ม.ค.62
11 –15 ม.ค.62
12 –16 ม.ค.62
13 –17 ม.ค.62
15 –19 ม.ค.62
16 –20 ม.ค.62
17 –21 ม.ค.62
18 –22 ม.ค.62
19 –23 ม.ค.62
20 –24 ม.ค.62
22 –26 ม.ค.62
23 –27 ม.ค.62
24 –28 ม.ค.62
25 –29 ม.ค.62
26 –30 ม.ค.62
27 –31 ม.ค.62
29ม.ค.-2ก.พ.62
10 –14 ก.พ.62
11 –15 ก.พ.62
12 –16 ก.พ.62
13 –17 ก.พ.62
14 –18 ก.พ.62
ราคาทัวร์: 13,999
13,999
13,999
14,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
14,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
14,999
13,999
13,999
13,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง สนามบินเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองไถจง – COFFEE SHOP – ฟ่งเจี๋ย ไนทมาร์เก็ตไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค –ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ตถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) –COSMETIC SHOP– MITSUI OUTLET PARKสนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

Last Updated on Tuesday, 13 November 2018 17:32

AZGTPE05 ไต้หวัน ปล่อยโคมขิงหิง อาร์ตตัวพ่อ 5 วัน 3 คืน เดือน พย.-ธค.61 เริ่มต้น 12,999 (XW)

ScreenShot 20181113173546
รหัสทัวร์: AZGTPE05
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 12,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 17 – 21 พ.ย.61
21 – 25 พ.ย.61
24 – 28 พ.ย.61
28พ.ย.-2ธ.ค.61
08 – 12 ธ.ค.61
12 – 16 ธ.ค.61
19 – 23 ธ.ค.61
20 – 24 ธ.ค.61
28ธ.ค.61-1ม.ค.62
29ธ.ค.61- 2ม.ค.62
ราคาทัวร์: 12,999
12,999
12,999
13,999
14,999
13,999
14,999
14,999
20,999
20,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง สนามบินเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองไถจง – ร้านกาแฟ – ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ตไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ตลาดกลางคืนซื่อหลินผิงซี – หมู่บ้านโราณฉือเฟิ่น - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดหลงซาน -COSMETIC SHOP–ซีเหมินติง สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

Last Updated on Tuesday, 13 November 2018 17:45

AZGTPE46 ไต้หวัน อุทยานแห่งชาตอิ าลีซาน PARADISE 4 วัน 3 คืน เดือน มค.-มิย.62 เริ่มต้น 19,999 (TG)

ScreenShot 20181113162438
รหัสทัวร์: AZGTPE46
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 19,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04 – 07 ม.ค.62
11 – 14 ม.ค.62
18 – 21 ม.ค.62
25 – 28 ม.ค.62
16 – 19 ก.พ.62
22 – 25 ก.พ.62
28ก.พ.-3มี.ค.62
01 – 04 มี.ค.62
07 – 10 มี.ค.62
08 – 11 มี.ค.62
14 – 17 มี.ค.62
15 – 18 มี.ค.62
21 – 24 มี.ค.62
22 – 25 มี.ค.62
28 – 31 มี.ค.62
29มี.ค.-1เม.ย.62
19 – 22 เม.ย.62
26 – 29 เม.ย.62
04 – 07 พ.ค.62
25 – 28 พ.ค.62
01 – 04 มิ.ย.62
15 – 18 มิ.ย.62
22 – 25 มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 21,999
21,999
21,999
21,999
20,999
21,999
21,999
21,999
20,999
21,999
20,999
21,999
20,999
21,999
20,999
21,999
21,999
21,999
20,999
20,999
19,999
19,999
19,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตลาดปลาไทเป –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค– COSMETIC SHOP – ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89)–ซเหมินติงไนท์มาร์เก็ตถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว –MITSUI OUTLET PARK -สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Tuesday, 13 November 2018 16:46

AZGTPE23 ไต้หวัน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน FAMOUS 4 วัน 3 คืน เดือน -ธค.61 เริ่มต้น 17,999 (CI)

ScreenShot 20181113181228
รหัสทัวร์: AZGTPE23
สายการบิน: CI
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 17,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03-06 ธ.ค.61
09-12 ธ.ค.61
ราคาทัวร์: 19,999
19,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)– สนามบินเถาหยวน–เมืองหนานโถวล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา– วัดพระถังซัมจั๋ง – เมืองเจียอี้เจียอี้ – ร้านใบชาอาลีซาน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง - ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต ร้านพายสับปะรด –ร้านสร้อยสุขภาพ–อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปกับตึไทเป 101 – ช้อปปิ้งซีเหมินติงหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย่หลิว - COSMETIC SHOP- Mitsui Outlet Park กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Tuesday, 13 November 2018 18:19

AZGTPE47 ไต้หวัน ฟาร์มแกะชิงจิ้ง อาลีซาน GRAND TAIWAN 5 วัน 4 คืน เดือน มค.-มิย.62 เริ่มต้น 23,999 (TG)

ScreenShot 20181113160411
รหัสทัวร์: AZGTPE47
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 23,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 13 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05 –09 ม.ค.62
12 –16 ม.ค.62
19 –23 ม.ค.62
26 –30 ม.ค.62
15 –19 ก.พ.62
16 –20 ก.พ.62
23 –27 ก.พ.62
09 –13 มี.ค.62
16 –20 มี.ค.62
23 –27 มี.ค.62
27 –31 มี.ค.62
30มี.ค.–3เม.ย.62
03 –07 เม.ย.62
20 –24 เม.ย.62
24 –28 เม.ย.62
27เม.ย.–1พ.ค.62
16 –20 พ.ค.62
22 –26 พ.ค.62
29พ.ค.–02มิ.ย.62
05 –09 มิ.ย.62
12 –16 มิ.ย.62
26 –30 มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
25,999
23,999
23,999
25,999
25,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง) –ร้านกาแฟ ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101(ชั้น86)– อนุสรสถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ตถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว–COSMETIC SHOP–MITSUI OUTLET PARK - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Tuesday, 13 November 2018 16:21

AZGTPE35 ไต้หวัน ตลาดปลาไทเป ROMANTIC 5 วัน 3 คืน เดือน กพ.มีค.62 เริ่มต้น 14,999 (SL)

ScreenShot 20181113170352
รหัสทัวร์: AZGTPE35
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 14,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15 – 19 ก.พ.62
16 – 20 ก.พ.62
17 – 21 ก.พ.62
18 – 22 ก.พ.62
19 – 23 ก.พ.62
20 – 24 ก.พ.62
21 – 25 ก.พ.62
22 – 26 ก.พ.62
23 – 27 ก.พ.62
24 – 28 ก.พ.62
25ก.พ.-1มี.ค.62
26ก.พ.-2มี.ค.62
27ก.พ.-3มี.ค.62
28ก.พ.-4มี.ค.62
01 – 05 มี.ค.62
02 – 06 มี.ค.62
03 – 07 มี.ค.62
04 – 08 มี.ค.62
05 – 09 มี.ค.62
06 – 10 มี.ค.62
07 – 11 มี.ค.62
08 – 12 มี.ค.62
09 – 13 มี.ค.62
10 – 14 มี.ค.62
11 – 15 มี.ค.62
12 – 16 มี.ค.62
13 – 17 มี.ค.62
14 – 18 มี.ค.62
15 – 19 มี.ค.62
16 – 20 มี.ค.62
17 – 21 มี.ค.62
18 – 22 มี.ค.62
19 – 23 มี.ค.62
20 – 24 มี.ค.62
21 – 25 มี.ค.62
22 – 26 มี.ค.62
23 – 27 มี.ค.62
24 – 28 มี.ค.62
25 – 29 มี.ค.62
26 – 30 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 16,999
14,999
14,999
15,999
14,999
14,999
14,999
15,999
14,999
14,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
15,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
15,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
15,999
14,999
14,999
14,999
14,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง สนามบินเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – เมืองไถจง– ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ– ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ตไทเป -ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตลาดปลาไทเป – ตั้นซุย – วัดเทียนหยวน –ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ตถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) –COSMETIC SHOP– MITSUI OUTLET PARKสนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

Last Updated on Tuesday, 13 November 2018 17:15

AZGTPE51 ไต้หวัน อุทยานแห่งชาติเย่หลิว กิ๊บเก๋ 5 วัน 4 คืน เดือน พย.-ธค.61 เริ่มต้น 22,999 (BR)

ScreenShot 20181002133256
รหัสทัวร์: AZGTPE51
สายการบิน: BR
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 22,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 22 – 26 พฤศจิกายน 61
06 – 10 ธันวาคม 2561
19 – 23 ธันวาคม 2561
22 – 26 ธันวาคม 2561
ราคาทัวร์: 22,999
27,999
22,999
23,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ– สนามบินเถาหยวนล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ - หมู่บ้านปีศาจ ไทจง -หมู่บ้านสายรุ้ง – ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยเพื่อสุขภาพอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค–COSMETIC SHOP - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ตตั้นซุ่ย– สะพานแห่งความรัก –Fort San Domingo –Tamsui Church – ถนนโบราณตั้นสุย – ตลาดปลาไทเป – ถ่ารูปคู่ตึกไทเป 101– นั่งกระเช้าเหมาคง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น–อุทยานแห่งชาติเย่หลิว– ร้านใบชาไต้หวัน – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Tuesday, 02 October 2018 13:39

BOXW-T33 ไต้หวัน ไทเป ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน ตค.61-กพ.62 เริ่มต้น 13,888 (XW)

ScreenShot 20181016151341
รหัสทัวร์: BOXWT33
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 13,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 31Oct-4Nov18
01 -05 Nov18
02 -06 Nov18
07 -11 Nov18
08 -12 Nov18
09 -13 Nov18
14 -18 Nov18
15 -19 Nov18
16 -20 Nov18
21 -25 Nov18
22 -26 Nov18
23 -27 Nov18
27Nov-1Dec18
28Nov-2Dec18
29Nov-3Dec18
01 -05 Dec18
05 -09 Dec18
06 -10 Dec18
07 -11 Dec18
08 -12 Dec18
09 -13 Dec18
12 -16 Dec18
13 -17 Dec18
14 -18 Dec18
15 -19 Dec18
19 -23 Dec18
20 -24 Dec18
21 -25 Dec18
22 -26 Dec18
23 -27 Dec18
28Dec18-1Jan19
29Dec18-2Jan19
30Dec18-3Jan19
31Dec18-4Jan19
04 - 08Jan19
09 - 13 Jan19
10 - 14 Jan19
16 - 20 Jan19
17 - 21 Jan19
18 - 22 Jan19
23 - 27 Jan19
24 - 28 Jan19
25 - 29 Jan19
30Jan -3 Feb19
31Jan -4 Feb19
13 -17 Feb19
14 -18 Feb19
15 -19 Feb19
ราคาทัวร์: 14,888
14,888
13,888
14,888
14,888
13,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
13,888
15,888
15,888
15,888
17,888
17,888
18,888
18,888
16,888
15,888
15,888
15,888
15,888
14,888
15,888
15,888
16,888
15,888
15,888
23,888
23,888
22,888
16,888
14,888
15,888
15,888
15,888
15,888
15,888
15,888
15,888
15,888
15,888
15,888
15,888
17,888
18,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเถาหยวน -ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-หมู่บ้านสายรุ้ง - ไทจง - ฟงเจี่ยไนทมาร์เก็ตไทจง - ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 - ตลาดซีเหมินติงหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานเหย๋หลิ๋ว - ปล่อยโคมผิงซี - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ตสนามบินเถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 16 October 2018 15:25

BOIT97 ไต้หวัน ไทเป จิ่วเฟิ่น เหย่หลิ๋ว feel love 4 วัน 3 คืน เดือน พย.61-มีค.62 เริ่มต้น 13,888 (IT)

ScreenShot 20180904173127
รหัสทัวร์: BOIT97
สายการบิน: IT
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 13,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 2-5 พ.ย.61
8-12 พ.ย.61
15-18 พ.ย.61
29 พ.ย.-2ธ.ค.61
1-4 ธ.ค.61
7-10 ธ.ค.61
13-16 ธ.ค.61
20-23 ธ.ค.61
17-20 ม.ค.62
24-27 ม.ค.62
15-18 ก.พ.62
23-26 ก.พ.62
2-5 มี.ค.62
7-10 มี.ค.62
15-18 มี.ค.62
21-24 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
15,888
14,888
14,888
13,888
13,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง-เถาหยวน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น- อุทยานเหย่หลิ่ว- ปล่อยโคมผิงซี -ไทเป อนุสรณ์สถาน-เจียงไคเช็ค ซีหลินไนท์มาร์เก็ต-ไทเป – กระเช้าเมาคง - ตึกไทเป 101 - ตลาดซีเหมินติง-วัดหลงซาน- มิตซุยเอ้าเล็ท -สนามบินเถาหยวน - ท่าอาศยานดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 04 September 2018 17:42

BTTPE001 ไต้หวัน ไทเป มิชลินสตาร์ 5 วัน 4 คืน เดือน ธค.61-กพ.62. เริ่มต้น 26,900 (TG)

ScreenShot 20181105093213
รหัสทัวร์: BTTPE001
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 26,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 30 พ.ย.-4 ธ.ค.61
14-18 ธ.ค.61
18-22 ม.ค.62
31 ม.ค.-4ก.พ.62
ราคาทัวร์: 26,900
26,900
26,900
28,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินเถาหยวน •เจียอี้ อุทยานอาลีซาน • นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี •ร้านใบชา•ไถจง•MIYAHARA ICE CREAMฟาร์มชิงจิง• นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมวิวทะเลสาบ •หมู่บ้านวัฒนธรรม อะบอริจิน• ไทเป อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว•ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น•ศูนย์เครื่องสำอาง•ซีเหมินติงผลิตภัณฑ์สร้อยGermanium•วัดหลงซาน•ตึกไทเป 101 ไม่รวมค่าขึ้นตึก•ร้านขนมพายสับปะรดอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Monday, 05 November 2018 09:41

BTTPE04 ไต้หวัน เต็มอิ่ม ไทเป อาลีซาน 6 วัน 4 คืน เดือน พ.ย.61-มี.ค.62.เริ่มต้น 16,900 (SL)

ScreenShot 20181109164925
รหัสทัวร์: BTTPE04
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 19-24 พ.ย.61
21-26 พ.ย.61
26-01 ธ.ค.61
28-03 ธ.ค.61
03-08 ธ.ค.61
05-10 ธ.ค.61
10-15 ธ.ค.61
12-17 ธ.ค.61
17-22 ธ.ค.61
24-29 ธ.ค.61
26-31 ธ.ค.61
31-5 ม.ค.62
07-12 ม.ค.62
09-14 ม.ค.62
14-19 ม.ค.62
16-21 ม.ค.62
21-26 ม.ค.62
28 -02 ก.พ.62
30-04 ก.พ.62
04-09 ก.พ.62
11 -16 ก.พ.62
13-18 ก.พ.62
18-23 ก.พ.62
20-25 ก.พ.62
25-02 มี.ค.62
27-04 มี.ค.62
04-09 มี.ค.62
06-11 มี.ค.62
11-16 มี.ค.62
13-18 มี.ค.62
18-23 มี.ค.62
20-25 มี.ค.62
25-30 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 16,900
17,900
16,900
17,900
18,900
19,900
16,900
17,900
16,900
19,900
21,900
20,900
16,900
17,900
16,900
17,900
16,900
16,900
17,900
20,900
17,900
19,900
19,900
19,900
17,900
18,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง ●สนามบินเถาหยวน(ไทเป) ●หนานโถว ● วัดจงไถซานซื่อ ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทราวัดพระถังซำจั๋ง ● วัดเหวินหวู่●เจียอี้เจียอี้ ● อุทยานอาลีซาน ● นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ● ร้านใบชา ● ไถจง ● ไนท์มาร์เก็ตไถจง ●ไทเป ●ร้านขนมพายสับปะรด● อุทยานเย๋หลิ่ว ● ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ●ซื่อหลิน ไนท์มาเก็ตไทเป ● ศูนย์GERMANIUM และ ปะการังแดง●พิพิธภัณฑ์กู้กง● ถ่ายรูกับตึกไทเป 101● ศูนย์เครื่องสำองค์ อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค ● วัดหลงซาน ● ชอปปิ้งซีเหมินติงไทเป ● สนามบินเถาหยวน ● สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 09 November 2018 17:06

BTTPE002 ไต้หวัน ไทเป หมู่บ้านสายรุ้ง โคมลองผิงซี 5 วัน 3 คืน เดือน พ.ย.61.-มี.ค.62.เริ่มต้น.13,900 (SL)

ScreenShot 20181107095211
รหัสทัวร์: BTTPE002
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 13,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10 -14 พ.ย.61
11 -15 พ.ย.61
16 -20 พ.ย.61
17 -21 พ.ย.61
18 -22 พ.ย.61
23 -27 พ.ย.61
24-28 พ.ย.61
25 -29 พ.ย.61
30 -04 ธ.ค.61
01 -05 ธ.ค.61
02 -06 ธ.ค.61
07 -11 ธ.ค.61
08 -12 ธ.ค.61
09 -13 ธ.ค.61
14 -18 ธ.ค.61
15 -19 ธ.ค.61
16 -20 ธ.ค.61
21 -25 ธ.ค.61
22 -26 ธ.ค.61
23 -27 ธ.ค.61
28 -01 ม.ค.62
29 -02 ม.ค.62
30ธ.ค.61-3 ม.ค.62
04 -8 ม.ค.62
05 -9 ม.ค.62
06 -10 ม.ค.62
11 -15 ม.ค.62
12 -16 ม.ค.62
13 -17 ม.ค.62
18 -22 ม.ค.62
19-23 ม.ค.62
20 -24 ม.ค.62
25-29 ม.ค.62
26-30 ม.ค.62
27 -31 ม.ค.62
01 -05 ก.พ.62
02 -06 ก.พ.62
03 -07 ก.พ.62
08 -12 ก.พ.62
09 -13 ก.พ.62
10 -14 ก.พ.62
15 -19 ก.พ.62
16 -20 ก.พ.62
17-21 ก.พ.62
22-26 ก.พ.62
23-27 ก.พ.62
24-28 ก.พ.62
01-05 มี.ค.62
02-06 มี.ค.62
03-07 มี.ค.62
08-12 มี.ค.62
09-13 มี.ค.62
10-14 มี.ค.62
15-19 มี.ค.62
16-20 มี.ค.62
17-21 มี.ค.62
22-26 มี.ค.62
23-27 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 13,900
13,900
14,900
13,900
13,900
14,900
14,900
14,900
14,900
15,900
13,900
16,900
15,900
15,900
14,900
14,900
14,900
14,900
15,900
14,900
19,900
19,900
19,900
14,900
14,900
13,900
14,900
14,900
13,900
14,900
13,900
14,900
14,900
14,900
14,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
16,900
15,900
15,900
15,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน–ไถจง – บ้านสายรุ้ง - หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวินหวู่–ร้านใชา - ไถจงไถจง -ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) –ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง-ถนนคนเดินซีเหมินติง ไทเป - ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน –อุทยานเย๋หลิ่ว –ศูยน์เครื่องสำอางค์ - ซือหลินไนท์มาเก็ท ไทเป – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ

Last Updated on Wednesday, 07 November 2018 10:17

BTTPE09 ไต้หวัน กระเช้าชมวิว เย๋หลิ่ว sun moon lake 4 วัน 2 คืน เดือน ม.ค.62 เริ่มต้น13,900 (SL)

ScreenShot 20181031175704
รหัสทัวร์: BTTPE09
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 13,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 17-20 ม.ค.62
ราคาทัวร์: 13,900
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน– หนานโถว –ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา– นั่งกระเช้าลอยฟ้า - วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง-ไต้หวันฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ตไทเป ●ร้านขนมพายสับปะรด ● อุทยานเย๋หลิ่ว ●ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง●อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค●ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101●ชอปปิ้งซีเหมินติงไทเป – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ

Last Updated on Wednesday, 31 October 2018 18:04

BTTPE003 ไต้หวัน เย๋หลิ่ว อาลีซาน รถไฟโบราณ ล่องเรือ 5 วัน 3 คืน เดือน พ.ย.61-มี.ค.62.เริ่มต้น 14,900 (SL)|

ScreenShot 20181109160410
รหัสทัวร์: BTTPE003
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 14,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02-06 พ.ย.61
03 -07 พ.ย.61
04 -08 พ.ย.61
09 -13 พ.ย.61
10 -14 พ.ย.61
11-15 พ.ย.61
16 -20 พ.ย.61
17 -21 พ.ย.61
18 -22 พ.ย.61
23 -27 พ.ย.61
24-28 พ.ย.61
25-29 พ.ย.61
30-04 ธ.ค.61
01-05 ธ.ค.61
02-06 ธ.ค.61
07-11 ธ.ค.61
08-12 ธ.ค.61
09-13 ธ.ค.61
14-18 ธ.ค. 61
15-19 ธ.ค.61
16-20 ธ.ค.61
21-25 ธ.ค.61
22-26 ธ.ค.61
23-27 ธ.ค.61
28-01 ม.ค. 62
29-02 ม.ค.62
30-03 ม.ค.62
04-08 ม.ค.62
05-09 ม.ค.62
06-10 ม.ค.62
11-15 ม.ค.62
12-16 ม.ค.62
13-17 ม.ค.62
18-22 ม.ค.62
19-23 ม.ค.62
20-24 ม.ค.62
25-29 ม.ค.62
26-30 ม.ค.62
27-31 ม.ค.62
01-05 ก.พ.62
02-06 ก.พ.62
03-07 ก.พ.62
08-12 ก.พ.62
09-13 ก.พ.62
10-14 ก.พ.62
15-19 ก.พ.62
16-20 ก.พ.62
17-21 ก.พ.62
22-26 ก.พ.62
23-27 ก.พ.62
24-28 ก.พ.62
01-05 มี.ค.62
02-06 มี.ค.62
03-07 มี.ค.62
08-12 มี.ค.62
09-13 มี.ค.62
10-14 มี.ค.62
15-19 มี.ค.62
16 -20 มี.ค.62
17-21 มี.ค.62
22-26 มี.ค.62
23-27 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 15,900
15,900
15,900
15,900
14,900
14,900
15,900
14,900
14,900
15,900
15,900
15,900
15,900
16,900
14,900
17,900
16,900
16,900
15,900
15,900
15,900
15,900
16,900
15,900
20,900
20,900
20,900
15,900
15,900
14,900
15,900
15,900
14,900
15,900
14,900
15,900
15,900
15,900
15,900
20,900
20,900
20,900
20,900
20,900
17,900
16,900
16,900
16,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง ● สนามบินเถาหยวน(ไทเป) ● หนานโถว ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ● วัดพระถังซำจั๋ง ● วัดเหวินหวู่ ● เจียอี้ เจียอี้ ● อุทยานอาลีซาน ● นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ● ร้านใบชา ● ไถจง ● ไนท์มาร์เก็ตไทเป● ร้านขนมพายสับปะรด ● อทยานเย๋หลิ่ว ●ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง●อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็คถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 ● ชอปปิ้งซีเหมินติงไทเป ● สนามบินเถาหยวน ● สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 09 November 2018 16:22

TTNTG01 ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว เกาสง ซุปตาร์ Countdown 1 5 วัน 4 คืน วันที่ 28ธค.61-1มค.62 ราคา 33,888 (TG)

ScreenShot 20180829182517
รหัสทัวร์: TTNTG01
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 33,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 13 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28 ธ.ค. 61 – 1 ม.ค. 62
ราคาทัวร์: 33,888
หมายเหตุ วันหยุดปีใหม่

กรุงเทพมหานคร–ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน –เมืองไทเป –อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก–ตึกไทเป 101 - ช้อปิ้งร้านเครื่องสำอาง – ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนซีเหมินติงไถจง เวิลด์ฟลอราเอ็กซ์โป- วัดจงไถฉาน – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั่ง - วัดเหวินหวู่ – แวะชิมชาอู่หลง –หมู่บ้านปีศาจซีโถว – ซานหลิงซีชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ อุทยานซานหลิงซี– เมืองเกาสง - ศูนย์ศิลปะท่าเรือหมายเลขสอง(Pier 2 Arts Center) –โดมแห่งแสง - ตลาดกลางคืนหลุ่ยเฟงพุทธสถานฝอกวงซัน (FoGuang Shan Temple) - ศูนย์สร้อยสุขภาพ (Germanium) - อาณาจักรE-DA World - Countdown เข้าสู่ปี 2019เจดีย์เสือและเจดีย์มังกร (Dragon Tiger Pagodas) – แวะชิมขนมพายสับปะรด–ท่าอากาศยานนานาชาติเกาสง - ท่อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-กรุงเทพมหานคร

Last Updated on Wednesday, 29 August 2018 18:33

TTNTG02 ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว เกาสง ซุปตาร์ Countdown 2 5 วัน 4 คืน วันที่ 29 ธค.61-2มค.62 ราคา 33,888 (TG)

ScreenShot 20180829183224
รหัสทัวร์: TTNTG02
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 33,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 13 มื้อ
วันที่เดินทาง: 29 ธ.ค.61 - 2 ม.ค.62
ราคาทัวร์: 33,888
หมายเหตุ วันหยุดปีใหม่

เดินทางวันที่  29 ธันวาคม 2561 - 2  มกราคม  2562
กรุงเทพมหานคร–ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน –เมืองไทเป –อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก– ตึกไทเป 101 - ช้อปิ้งร้านเครื่องสำอาง – ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนซีเหมินติงไถจง เวิลด์ฟลอราเอ็กซ์โป - วัดจงไถฉาน – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั่ง - วัดเหวินหวู่ – แวะชิมชาอู่หลง – หมู่บ้านปีศาจซีโถว – ซานหลิงซีชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ อุทยานซานหลิงซี – เมืองเกาสง - อาณาจักรE-DA World - Countdown เข้าสู่ปี 2019พุทธสถานฝอกวงซัน (FoGuang Shan Temple) - ศูนย์สร้อยสุขภาพ (Germanium)–ศูนย์ศิลปะท่าเรือหมายเลขสอง –โดมแห่งแสง – ช้อปปิ้ตลาดกลางคืนหลุ่ยเฟง-เจดีย์เสือและเจดีย์มังกร (Dragon Tiger Pagodas) – แวะชิมขนมพาสับปะรด – ท่าอากาศยานนานาชาติเกาสง - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-กรุงเทพมหานคร

Last Updated on Wednesday, 29 August 2018 18:41

TTNTG03 ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว เกาสง ซุปตาร์ Happy New Year 5 วัน 4 คืน วันที่ 30ธค.61-3มค.62 ราคา 32,888 (TG)

ScreenShot 20180829182517
รหัสทัวร์: TTNTG03
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 32,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 13 มื้อ
วันที่เดินทาง: 30 ธ.ค. 61 – 03 ม.ค. 62
ราคาทัวร์: 32,888
หมายเหตุ วันหยุดปีใหม่

เดินทางวันที่  30 ธันวาคม 2561  -  03 มกราคม  2562
กรุงเทพมหานคร 
–ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติเกาสง –ศูนย์ศิลปะท่าเรือหมายเลขสอง–โดมแห่งแสง– ช้อปปิ้งตลากลางคืนหลุ่ยเฟง
เมืองเกาสง –พุทธสถานฝอกวงซัน (FoGuang Shan Temple) –แวะชิมขนมพายสับปะรด - เจดีย์เสือและเจดีย์มังกร- หมู่บ้านปีศาจ (XitouMonster Villageอุทยานซานหลิงซี - ทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake)–วัดพระถังซัมจั่ง - วัดเหวินหวู่– แวะชิมชาอู่หลง–วัดจงไถฉาน–ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ยไถจงเวิลด์ฟลอราเอ็กซ์โป2018 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก– ช้อปปิ้งร้านเครื่องสำอางค์ - ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง(Ximending Night Marketศูนย์สร้อยสุขภาพ (Germanium) - ตึกไทเป 101 (Taipei 101)–ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน– กรุงเทพมหานคร

Last Updated on Wednesday, 29 August 2018 18:48

VWTPE01 ไต้หวัน WOW WOW 4 วัน 2 คืน เดือน ตค.-ธค.61 เริ่มต้น 9,999 (SL)

ScreenShot 20181017173946
รหัสทัวร์: VWTPE01
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 9,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-04 พ.ย.61
08-11 พ.ย.61
11-14 พ.ย.61
18-21 พ.ย.61
25-28 พ.ย.61
10-13 ธ.ค.61
16-19 ธ.ค.61
18-21 ธ.ค.61
ราคาทัวร์: 11,111
11,111
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
หมายเหตุ

กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง สนามบินเถาหยวน –อุทยานเหย๋หลิ่ว –หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ร้านพายสัปปะรด -ซือหลินไนท์มาร์เกตไทเป -เจอร์เมเนียม-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค–ตึกไทเป 101 – ศูนย์เครื่องสำอางวัดหลงซันซื่อ- ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง สนามบินเถาหยวน– ดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 17 October 2018 17:52

ZETPE17 ไต้หวันอุทยานแห่งชาติเย่หลิว รัก...รสแซ่บ 4 วัน 3 คืน เดือน กค.-พย.61 เริ่มต้น 17,777 (BR)

2018 07 05 164827
รหัสทัวร์: ZGTPE17
สายการบิน: BR
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 17,777
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07 – 10 กรกฎาคม 2561
04 – 07 สิงหาคม 2561
08 – 11 กันยายน 2561
11 – 14 ตุลาคม 2561
18 – 21 ตุลาคม 2561
03 – 06 พฤศจิกายน 2561
ราคาทัวร์: 17,777
17,777
17,777
19,777
18,777
18,777
หมายเหตุ

เดินทางเดือน   :  กรกฎาคม - พฤศจิกายน  2561.
กรุงเทพฯ
(สนามบินสุวรรณภูมิ)– สนามบินเถาหยวนร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101– ย่านซีเหมินติง
อุทยานแห่งชาติเย่หลิว- ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น– ผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง – วัดซงซานฉือโย่ว – ตลาดกลางคืนเหราเหอ-วัดหลงซาน – ร้าน COSMETIC – ถนนโบราณต้าซี –Mitsui Outlet Park – สนามบินเถาหยวน

Last Updated on Wednesday, 01 August 2018 11:21

ZGTPE42 ไต้หวัน เก๋กู้ด!! TAIWAN 5 วัน 4 คืน เดือน ต.ค-ธ.ค 61 เริ่มต้น 25,999 (TG)

2018 07 19 110636
รหัสทัวร์: ZGTPE42
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 25,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04 – 08 ตุลาคม 61
06 – 10 ตุลาคม 61
11 – 15 ตุลาคม 61
13 – 17 ตุลาคม 61
18 – 22 ตุลาคม 61
19 – 23 ตุลาคม 61
20 – 24 ตุลาคม 61
25 – 29 ตุลาคม 61
27 – 31 ตุลาคม 61
01 – 05 พฤศจิกายน 61
03 – 07 พฤศจิกายน 61
08 – 12 พฤศจิกายน 61
10 – 14 พฤศจิกายน 61
15 – 19 พฤศจิกายน 61
17 – 21 พฤศจิกายน 61
22 – 26 พฤศจิกายน 61
24 – 28 พฤศจิกายน 61
29 พ.ค. – 03 ธ.ค. 61
01 – 05 ธันวาคม 61
06 – 10 ธันวาคม 61
08 – 12 ธันวาคม 61
13 – 17 ธันวาคม 61
15 – 19 ธันวาคม 61
20 – 24 ธันวาคม 61
22 – 26 ธันวาคม 61
27 – 31 ธันวาคม 61
29 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62
30 ธ.ค. 61 – 03 ม.ค. 62
31 ธ.ค. 61 – 04 ม.ค. 62
ราคาทัวร์: 27,999
27,999
30,999
30,999
27,999
30,999
30,999
27,999
27,999
26,999
25,999
26,999
25,999
26,999
25,999
26,999
25,999
26,999
30,999
30,999
29,999
26,999
26,999
26,999
27,999
31,999
34,999
33,999
32,999
หมายเหตุ

เดินทางเดือน : ตุลาคม - ธันวาค  2561 ( ปีใหม่ ) 
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา– วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้-ร้านชา– อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101(ชั้น86)–COSMETIC SHOP – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต-ฮัวเหลียน–อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ-ร้านหยก-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น–อุทยานแห่งชาติเย่หลิว–MITSUI OUTLET PARK-สนามบินเถาหยวน –กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Thursday, 19 July 2018 17:49

ZGTPE02 ไต้หวัน ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ BEST JOURNEY 5 วัน 3 คืน เดือน ตค.61 เริ่มต้น 15,999 (XW)

2018 07 19 155511
รหัสทัวร์: ZGTPE02
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 15,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 05 ตุลาคม 61
02 – 06 ตุลาคม 61
06 – 10 ตุลาคม 61
09 – 13 ตุลาคม 61
11 – 15 ตุลาคม 61
12 – 16 ตุลาคม 61
14 – 18 ตุลาคม 61
15 – 19 ตุลาคม 61
16 – 20 ตุลาคม 61
19 – 23 ตุลาคม 61
20 – 24 ตุลาคม 61
21 – 25 ตุลาคม 61
23 – 27 ตุลาคม 61
ราคาทัวร์: 15,999
15,999
15,999
15,999
18,999
18,999
15,999
15,999
15,999
19,999
18,999
17,999
16,999
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  :  ตุลาคม   2561
กรุงเทพฯ
-สนามบินดอนเมืองสนามบินเถาหยวน–ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ –ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง- วัดเหวินหวู่-เจียอี้เจียอี้ – ร้านชา –อุทยานแห่งชาติอาลีซาน- ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต– ไทจง ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค– ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 –ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ตสนามบินเถาหยวน- สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 16 August 2018 14:42

ASDT03 ไต้หวัน COLORFUL WINTER 5 วัน 4 คืน วันที่ 29 ธ.ค.61-2 ม.ค.62เริ่มต้น 37,900 (TG)

ScreenShot 20180905161050
รหัสทัวร์: ASDT03
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 37,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 29 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค.62
ราคาทัวร์: 37,900
หมายเหตุ วันหยุดปีใหม่

กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน–หมู่บ้านฮิโนกิ–ตลาดกลางคืนเจียอี้ เมืองเจียอี้ – อุทยานอารีซัน – นั่งรถไโบราณ – ชมป่าสนพันปี – เมืองไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง -งาน TAICHUNG WORLDFLORAEXPOSITION 2018 - ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – พักโรงแรมน้ำแร่ ผูหลี่ - อุทยานเหยหลิ่ว–ร้านขนมพายสัปปะรด -ถ่ายรูปตึกไทเป 101 (ด้านนอก) – วัดหลงซาน – ซีเหมินติง ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ

Last Updated on Wednesday, 05 September 2018 16:14

ZGTPE17 ไต้หวัน อุทยานแห่งชาติเย่หลิว รัก...รสแซ่บ 4 วัน 3 คืน เดือน กค.-พย.61 เริ่มต้น 17,777 (BR)

2018 05 03 122500
รหัสทัวร์: ZGTPE17
สายการบิน: BR
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 17,777
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07 – 10 กรกฎาคม 2561
04 – 07 สิงหาคม 2561
08 – 11 กันยายน 2561
03 – 06 พฤศจิกายน 2561
ราคาทัวร์: 17,777
17,777
17,777
18,777
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)– สนามบินเถาหยวน - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101– ย่านซีเหมินติง - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว- ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น– ผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง – วัดซงซานฉือโย่ว – ตลาดกลางคืนเหราเหอ - หลงซาน – ร้าน COSMETIC – ถนนโบราณต้าซี –Mitsui Outlet Park – สนามบินเถาหยวน - สุวรรณภูมิ

Last Updated on Thursday, 03 May 2018 12:28

ASDT04 ไต้หวัน EXCLUSIVE 5 วัน 4 คืน วันที่ 30 ธ.ค.61-3 ม.ค.62 เริ่มต้น 40,900 (TG)

Screenshot 4
รหัสทัวร์: ASDT04
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 40,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 30 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62
ราคาทัวร์: 40,900
หมายเหตุ วันหยุดปีใหม่

กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน –เมิองหนานโถว –รีสอร์ทฟาร์มชิงจิ้ง ฟาร์มชิงจิ้ง –ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง (SKY WALK) - เยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงแกะและความน่ารักของแกะถ่ายรูปกับแกะ – สวนดอกไม้ SMALL SWISS GARDEN - AFTERNOON TEA – พักบนฟาร์มชิงจิ้ง หนานโถว –ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินอู่–แวะชิมชา-หมู่บ้านสายรุ้ง – ไทจง –ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตไทเป-ร้านขนมพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – GERMANUIM – ตึไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) –MITSUI OUTLET – สนามบินเถาหยวน กรุงะเทพ

Last Updated on Wednesday, 05 September 2018 16:48

ZGTPE33 ไต้หวัน อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว T-DED LOVE STRUCK 5 วัน 3 คืน เดือน ตค.-ธค.61ปีใหม่ เริ่มต้น 13,999 (SL)

2018 07 05 161856
รหัสทัวร์: ZGTPE33
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 13,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27 – 31 ตุลาคม 2561
28 ต.ค. – 01 พ.ย. 2561
29 ต.ค. – 02 พ.ย. 2561
30 ต.ค. – 03 พ.ย. 2561
31 ต.ค. – 04 พ.ย. 2561
01 – 05 พฤศจิกายน 2561
02 – 06 พฤศจิกายน 2561
03 – 07 พฤศจิกายน 2561
04 – 08 พฤศจิกายน 2561
06– 10 พฤศจิกายน 2561
07– 11 พฤศจิกายน 2561
08– 12 พฤศจิกายน 2561
09– 13 พฤศจิกายน 2561
10– 14 พฤศจิกายน 2561
11 – 15 พฤศจิกายน 2561
13 – 17 พฤศจิกายน 2561
14 – 18 พฤศจิกายน 2561
15 – 19 พฤศจิกายน 2561
16 – 20 พฤศจิกายน 2561
17 – 21 พฤศจิกายน 2561
18 – 22 พฤศจิกายน 2561
19 – 23 พฤศจิกายน 2561
20 – 24 พฤศจิกายน 2561
21 – 25 พฤศจิกายน 2561
22 – 26 พฤศจิกายน 2561
23 – 27 พฤศจิกายน 2561
24 – 28 พฤศจิกายน 2561
25 – 29 พฤศจิกายน 2561
26 – 30 พฤศจิกายน 2561
27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2561
28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561
29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2561
30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2561
01 – 05 ธันวาคม 2561
02 – 06 ธันวาคม 2561
04 – 08 ธันวาคม 2561
05 – 09 ธันวาคม 2561
06 – 10 ธันวาคม 2561
07 – 11 ธันวาคม 2561
08 – 12 ธันวาคม 2561
11 – 15 ธันวาคม 2561
12 – 16 ธันวาคม 2561
13 – 17 ธันวาคม 2561
14 – 18 ธันวาคม 2561
15 – 19 ธันวาคม 2561
16 – 20 ธันวาคม 2561
17 – 21 ธันวาคม 2561
18 – 22 ธันวาคม 2561
19 – 23 ธันวาคม 2561
20 – 24 ธันวาคม 2561
21 – 25 ธันวาคม 2561
22 – 26 ธันวาคม 2561
23 – 27 ธันวาคม 2561
24 – 28 ธันวาคม 2561
25 – 29 ธันวาคม 2561
26 – 30 ธันวาคม 2561
27 – 31 ธันวาคม 2561
28 ธ.ค. 61 – 01 ม.ค. 62
29 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62
30 ธ.ค. 61 – 03 ม.ค. 62
ราคาทัวร์: 14,999
13,999
13,999
13,999
14,999
14,999
14,999
14,999
13,999
13,999
14,999
14,999
14,999
14,999
13,999
13,999
14,999
14,999
14,999
14,999
13,999
13,999
13,999
14,999
14,999
14,999
14,999
13,999
13,999
13,999
14,999
14,999
14,999
16,999
15,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
13,999
14,999
14,999
14,999
14,999
13,999
13,999
13,999
14,999
14,999
15,999
15,999
15,999
16,999
16,999
16,999
19,999
22,999
22,999
21,999
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  :  ตุลาคม - ธันวาคม   2561
กรุงเทพฯ
– สนามบินดอนเมือง--สนามบินเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ –เมืองไถจง –COFFEE SHOP–ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ตไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค–ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ตถนนโบราณจิ่วเฟิ่น– อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว–COSMETIC SHOP– MITSUI OUTLET PARK-สนามบินเถาหยวน –กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

Last Updated on Friday, 03 August 2018 18:17

ASDT05 ไต้หวัน PRE SALE 5 วัน 4 คืน วันที่ 27-31 ธ.ค.61เริ่มต้น 29,999 (CI)

Screenshot 5
รหัสทัวร์: ASDT05
สายการบิน: CI
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 29,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27 - 31 ธันวาคม 61
ราคาทัวร์: 29,999
หมายเหตุ วันหยุดปีใหม่

กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน –ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ไทจง –ล่องเรืทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินอู่ –แวะชิมชา –เมืองเจียอี้ –หมู่บ้านญี่ปุ่นฮิโนกิอุทยานอารีซัน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี –แวะชิมชา – ไทจง –ฝงเจียไนท์มารืเก็ต ไทเป – ร้านขนมพายสัปปะรด – อุทยานเหยหลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น GERMANUIM- ซีเหมินติง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค–กรุงเทพ

Last Updated on Wednesday, 05 September 2018 17:19

ZGTPE41 ไต้หวัน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน T-DED สุดยอด!! 4 วัน 3 คืน เดือน ตค.-ธค.61 เริ่มต้น 22,999 (TG)

2018 07 19 101757
รหัสทัวร์: ZGTPE41
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 22,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04 – 07 ตุลาคม 61
05 – 08 ตุลาคม 61
11 – 14 ตุลาคม 61
12 – 15 ตุลาคม 61
18 – 21 ตุลาคม 61
19 – 22 ตุลาคม 61
20 – 23 ตุลาคม 61
25 – 28 ตุลาคม 61
26 – 29 ตุลาคม 61
01 – 04 พฤศจิกายน 61
02 – 05 พฤศจิกายน 61
08 – 11 พฤศจิกายน 61
09 – 12 พฤศจิกายน 61
15 – 18 พฤศจิกายน 61
16 – 19 พฤศจิกายน 61
22 – 25 พฤศจิกายน 61
23 – 26 พฤศจิกายน 61
29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 61
30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 61
06 – 09 ธันวาคม 61
07 – 10 ธันวาคม 61
13 – 16 ธันวาคม 61
14 – 17 ธันวาคม 61
20 – 23 ธันวาคม 61
21 – 24 ธันวาคม 61
28 – 31 ธันวาคม 61
29 ธ.ค. 61 – 01 ม.ค. 62
30 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62
ราคาทัวร์: 23,999
24,999
25,999
27,999
23,999
24,999
27,999
23,999
24,999
22,999
23,999
22,999
23,999
22,999
23,999
22,999
23,999
22,999
23,999
23,999
27,999
23,999
23,999
23,999
23,999
28,999
31,999
31,999
หมายเหตุ

เดินทางเดือน : ตุลาคม - ธันวาค  2561 ( ปีใหม่ )
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา– วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้-ร้านชา– อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101(ชั้น86)–COSMETIC SHOP – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น–อุทยานแห่งชาติเย่หลิว–MITSUI OUTLET PARK-สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Sunday, 22 July 2018 12:07

ASDT05IT ไต้หวัน TIGER WINTER 4 วัน 3 คืน เดือน พ.ย.61- มี.ค.62 เริ่มต้น 15,888 (IT)

Screenshot 6
รหัสทัวร์: ASDT05IT
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 15,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 9 – 12 NOV 18
24 – 27 NOV 18
6 – 9 DEC 18
8 – 11 DEC 18
15 – 18 DEC 18
22 – 25 DEC 18
14 – 17 FEB 19
21 – 24 FEB 19
9 -12 MAR 19
16 – 19 MAR 19
23 – 26 MAR 19
ราคาทัวร์: 15,888
15,888
16,888
16,888
15,888
16,888
15,888
15,888
16,888
16,888
16,888
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – โรงแรมผูหลี่– ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – แวะชิชา –หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทจง–ไทเป -ขนมพายสัปปะรด-อุทยานเหยหลิ่ว –ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึกชั้น89)-ช้อปปิ้งซีเหมินติง ศูนย์เครื่องประดับและเครื่องสำอางค์ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค –สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Monday, 15 October 2018 09:52

ZGTPE43 ไต้หวัน T-DED COUNTDOWN 4 วัน 3 คืน วันที่ 31 ธค.-3มค.61 ราคา 31,999 (TG)

ScreenShot 20180814161548
รหัสทัวร์: ZGTPE43
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 31,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 1 มื้อ
วันที่เดินทาง: วันที่ 31 ธ.ค. - 3 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 31,999
หมายเหตุ วันหยุดปีใหม่

เดินทางวันที่  : 31 ธันวาคม 2561  -  3 มกราคม  2562
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) –ไทเป –อิสระให้ทุกท่านได้ไปเคาท์ดาวน์ที่ตึกไทเป 101 หรือตามอัธยาศัยไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด –ตึกไทเป 101(ชั้น86)–COSMETIC SHOP – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค –ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ตไทจง - ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เจียอี้เจียอี้ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Tuesday, 14 August 2018 16:32

ASDT07 ไต้หวัน EASY COUNT DOWN 4 วัน 3 คืน วันที่ 31 ธ.ค.61-3 ม.ค.62. เริ่มต้น 33,900 (TG)

Screenshot 7
รหัสทัวร์: ASDT07
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 33,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 31 ธ.ค.61 - 3 ม.ค.62
ราคาทัวร์: 33,900
หมายเหตุ วันหยุดปีใหม่

กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน –วัดหลงซาน – ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง - เตรียมตัวCOUNT DOWN (ไม่มีรถบริการแต่มีไกด์คอยให้บริการท่านที่สนใจต้องนั่งรถไฟฟ้าไปชมพลุบริเวณด้านนอกตึกไทเป 101 )หนานโถว–ชิมชา- ทะเลสาสุริยันจันทรา – วัดเหวินอู่ –นั่งกระเช้าข้ามทะเลสาบสุริยันจันทรา– ไทจง –ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทเป – ร้านขนมพายสัปปะรด- อุทยานเหยหลิ่ว –หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต GERMANUIM - อนุสรณ์สถาเจียงไคเช็ค– สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพ

Last Updated on Wednesday, 05 September 2018 17:49

ZGTPE44 ไต้หวัน T-DED HAPPY NEW YEAR 5 วัน 4 คืน วันที่ 28 ธค. - 1 มค.61 ราคา 32,999 (TG)

ScreenShot 20180814163612
รหัสทัวร์: ZGTPE44
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 32,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28 ธ.ค. - 1 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 32,999
หมายเหตุ

เดินทางวันที่ : 28 ธันวาคม - 1 มกราคม  2561
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
– ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – เจียอีเจียอี้ - ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจงไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด –ตึกไทเป 101(ชั้น86)–COSMETIC SHOP – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค –ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ตอิสระทุกท่านเต็มวัน ให้ทุกท่านได้ไปชมพลุที่ตึกไทเป 101 หรือตามอัธยาศัย-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น–อุทยานแห่งชาติเย่หลิว–MITSUI OUTLET PARK -สนามบินเถาหยวน –กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Tuesday, 14 August 2018 16:45

ASDT15 ไต้หวัน HOOYAH ทริปปั่นจักรยาน 4 วัน 3 คืน พ.ย.61-ก.พ.62 เริ่มต้น 24,900 (CI)

Screenshot 8
รหัสทัวร์: ASDT15
สายการบิน: CI
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 24,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08 – 11 NOV 2018
04 – 07 DEC 2018
06 – 09 DEC 2018
24 – 27 JAN 2019
21 - 24 FEB 2019
ราคาทัวร์: 24,900
25,900
24,900
24,900
24,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ–สนามบินเถาหยวน–หนานโถว –ปั่นจักรยานรอบทะเลสาบสุริยันจันทรา – พักบริเวณทะเลสาบสุริยัจันทรา หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินอู่ –ฟาร์มแกะชิงจิ้ง–พักผ่อนตามอัธยาศัยบนรีสอร์ทMINGGING FARMไทเป – แวะชิมขนมพายสัปปะรด –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค- ตึกไทป 101(ไม่รวมขึ้นตึก)–ช้อปปิ้งซีเมินติง GERMANUIM – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น– อุทยานเหยหลิ่ว - GLORIA OUTLET– สนามบินเถาหยวน

Last Updated on Wednesday, 05 September 2018 18:04

ZGTPE52 ไต้หวัน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ดี๊ดี 5 วัน 3 คืน เดือน ตค.-ธค.61 เริ่มต้น 20,999 (BR)

2018 07 05 161856
รหัสทัวร์: ZGTPE52
สายการบิน: BR
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 20,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10 – 14 ตุลาคม 2561
20 – 24 ตุลาคม 2561
16 – 20 พฤศจิกายน 2561
21 – 25 พฤศจิกายน 2561
23 – 27 พฤศจิกายน 2561
28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561
02 – 06 ธันวาคม 2561
19 – 23 ธันวาคม 2561
21 – 25 ธันวาคม 2561
27– 31 ธันวาคม 2561
ราคาทัวร์: 22,999
22,999
20,999
20,999
20,999
20,999
22,999
20,999
21,999
27,999
หมายเหตุ

เดินทางเดือนตุลาคม - ธันวาคม  2561
กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน –ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา –วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ -เจียอี้-ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไทจง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – สนามบินเถาหยวน กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Thursday, 05 July 2018 16:34

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 145Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License 

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions