• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

BZGDPS02 บาหลี บุโรพุทโธ FINALE BALI BOROBUDUR 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.61-สค.62 เริ่มต้น 22,999 (FD)

ScreenShot 20181024142159
รหัสทัวร์: BZGDPS02
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์อินโดนีเซีย
ราคาเริ่มต้น: 22,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20-24 ธ.ค.61
28ธ.ค.61-1ม.ค.62
29ธ.ค.61-2ม.ค.62
17-21 ม.ค.62
24-28 ม.ค.62
21-25 ก.พ.62
28ก.พ.-4 มี.ค.62
14-18 มี.ค.62
21-25 มี.ค.62
28มี.ค.-1เม.ย.62
10-14 เม.ย.62
11-15 เม.ย.62
13-17 เม.ย.62
18-22 เม.ย.62
27เม.ย.62-1พ.ค.62
09-13 พ.ค.62
23-27พ.ค.62
30พ.ค.-3 มี.ค.62
13-17 มิ.ย.62
20-24 มิ.ย.62
27 มิ.ย.-1 ก.ค.62
04-08 ก.ค.62
11-15 ก.ค.62
18-22 ก.ค.62
01-05 ส.ค.62
ราคาทัวร์: 23,999
34,999
34,999
22,999
22,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
30,999
31,999
31,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
24,999
24,999
24,999
24,999
24,999
24,999
22,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร - เกาะบาหลี - สวนพระวิษณุ - วิหารอูลูวาตู - ชายหาดจิมบารัน เกาะบาหลี - ย็อกยาการตา - พระตำหนักปรัมบานัน - พระราชวังสุลต่าน - ปราสาทสวนน้ำ - บุโรพุทโธ - วัดปะวน - วัดเมนดุต ย็อกยาการ์ตา - เกาะบาหลี - วัดอุลันดานู - ทะเลสาบบราตัน - วิหารทานาล็อท เกาะบาหลี - ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร - ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 24 October 2018 15:36

GT-DPS TG03 อินโดนีเซีย บาหลี+มรดกโลกบุโรพุทโธ 4วัน 3คืน เดือน พ.ค-พ.ย 61 เริ่มต้น 28,911(TG)

Abcd
รหัสทัวร์: GT-DPS TG03
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์อินโดนีเซีย
ราคาเริ่มต้น: 28,911
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 17-20 พ.ค.2561
26-29 พ.ค. 61
02-05 มิ.ย. 61
21-24 มิ.ย. 61
05- 08 ก.ค. 61
06- 09 ก.ย. 61
22-25 ก.ย. 61
11-14 ต.ค. 61
12-15 ต.ค. 61
20-23 ต.ค. 61
01-04 พ.ย. 61
24-27 พ.ย. 61
ราคาทัวร์: 28,911
29,911
28,911
28,911
30,991
28,991
28,991
30,991
30,991
30,991
28,991
28,991
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ-บาหลี-วัดอูลูวาตู-ระบำไฟ - หาดจิมบารัน ศูนย์ผ้าบาติก – ศูนย์เครื่องเงิน - หมู่บ้านคินตามณี – ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ - วัดทานาห์ล็อตบาหลี-ยอร์คจาร์กาต้า-มหาเจดีย์บุโรพุทโธ-วัดปะวน -วัดเมนดุท -วัดพราห์มนันต์-บาหลี วัดอูลันดานู บราตัน - ช้อปปิ้งร้านกฤษณา - บาหลี – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 01 June 2018 14:16

BOFD87 บาหลี อูรูวาตู จิมบารัน 4วัน 3คืน เดือน พ.ค.-ตค.61 เริ่มต้น 16,888 (FD)

บาหล
รหัสทัวร์: BOFD87
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์อินโดนีเซีย
ราคาเริ่มต้น: 16,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03 - 06 พฤษภาคม 2561
24 - 27 พฤษภาคม 2561
14 - 17 มิถุนายน 2561
26 - 29 กรกฎาคม 2561
09 - 12 สิงหาคม 2561
11 - 14 ตุลาคม 2561
25 - 28 ตุลาคม 2561
ราคาทัวร์: 16,888
16,888
16,888
18,888
16,888
17,888
17,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง - เกาะบาหลี (เดนปาซาร์) - อูรูวาตู - หาดจิมบารัน - ชมโชว์บารองแดนซ์ - หมู่บ้านMas - หมู่บ้านคินตามณี - ภูเขาไฟบาตูร์ ทะเลสาบบาร์ตู - วัดปุราเตียร์ตาอัมปีล - วัดเทมภัคสิริงส์ – ตลาดปราบเซียน - วัดปูราตามันอายุน - เบดูกูล - ทะเลสาบบราตัน - วัดอูลันดานูบราตัน - วิหารทานาต์ลอต - บาหลี-โรงงานกาแฟ -เดนปาซาร์ - สนามบินนูราลัย  ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 25 April 2018 14:33

NFSL บาหลี PACKAGE BALI 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น 5,555 (FD)

รหัสทัวร์: NFSL
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์อินโดนีเซีย
ราคาเริ่มต้น: 5,555
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: สอบถามและเช็ควันกับเจ้าหน้าที่
ราคาทัวร์: สอบถามราคากับเจ้าหน้าที่
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – เดนปาร์ซ่า บาหลี – วัดเม็งวี (Pura Taman Ayun) – ตลาดผลไม้ – วัดอุลันดานู (Ulan Danu Bratan) – วิหารกลางมหาสมุทรทานาล็อท (Tanah Lot) วัดถ้ำช้าง – หมู่บ้านเก่าแก่ Tenganan Village – นาขั้นบันได Bukit Jambul - วัดเบซากิ (Besakih) – วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ Tirta Empul ช้อปปิ้งร้านของฝาก – สนามบินเดนปาร์ซ่าบาหลี – กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 12 September 2017 16:59

BZGDPS02 บาหลี บุโรพุทโธ FINALE 5 วัน 3 คืน เดือน ธค.61 - สค.62 เริ่มต้น 22,999 (FD)

ScreenShot 20181113101539
รหัสทัวร์: BZGDPS02
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์อินโดนีเซีย
ราคาเริ่มต้น: 22,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20 -24 ธ.ค.61
28ธ.ค.-1ม.ค.62
29ธ.ค.-2ม.ค.62
17 - 21 ม.ค.62
24 - 28 ม.ค.62
21 - 25 ก.พ.62
28ก.พ.-4มี.ค.62
14 -18 มี.ค.62
21 -25 มี.ค.62
28มี.ค.-1เม.ย.62
10 -14 เม.ย.62
11 -15 เม.ย.62
13 -17 เม.ย.62
18 -22 เม.ย.62
27เม.ย.-1พ.ค.62
09 -13 พ.ค.62
23 -27 พ.ค.62
30พ.ค.-3มี.ค.62
13 -17 มิ.ย62
20 -24 มิ.ย62
27มิ.ย.-1ก.ค.62
04-08 ก.ค.62
11-15 ก.ค.62
18 -22 ก.ค.62
01 -05 ส.ค.62
ราคาทัวร์: 23,999
34,999
34,999
22,999
22,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
30,999
31,999
31,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
24,999
24,999
24,999
24,999
24,999
24,999
22,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร - เกาะบาหลี - สวนพระวิษณุ - วิหารอูลูวาตู - ชายหาดจิมบารันเกาะบาหลี - ย็อกยาการ์ตา - วัพราหมนันต์ - พระราชวังสุลต่าน - พระราชวังน้ำ- บุโรพุทโธ - วัดปะวน - วัดเมนดุตย็อกยาการ์ตา -เกาะบาหลี - วัดอุลันดานู - ทะเลสาบบราตัน - วิหารทานาล็อทชมระบำบารองแดนซ์ - หมู่บ้านคินตามานี - ภูเขาไฟบาตูร์ - ทะเลสาบบาตูร์ - วิหารเทมภัคศิริงค์ หรือ วัดพุศักดิ์สิทธิ์ - ตลาดปราบเซียน เกาะบาหลี -ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร-ท่าอากาศยานดอนเมือง– กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 13 November 2018 10:48

PLEG09 บาหลี BALI FREE BRUNEI 5 วัน 4 คืน เดือน มิ.ย-ธ.ค 61 เริ่มต้น 18,999 (BI)

000004001
รหัสทัวร์: PLEG09
สายการบิน: BI
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์อินโดนีเซีย
ราคาเริ่มต้น: 18,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 31 ก.ค.-04 ส.ค. 61
14-18 ส.ค. 61
18-22 ก.ย. 61
25-29 ก.ย. 61
23-27 ต.ค. 61
13-17 พ.ย. 61
27 พ.ย.–01 ธ.ค. 61
04-08 ธ.ค. 61
25-29 ธ.ค. 61
ราคาทัวร์: 18,999
19,555
18,999
18,999
19,555
18,999
22,999
22,999
24,999
หมายเหตุ

สุวรรณภูมิ – บันดา เสรี เบกาวัน – บาหลี ระบำบารองซ์ดานซ์ – บาติก สตูดิโอ – ภูเขาไฟคินตามณี – เทมภัคสิริงค์ – ตลาดปราบเซียน
อูบุด วิลเลจ วัดปุรามันอายุนMeng Wi Temple –ปุราอูลันดานูบราดัน – วิหารศักดิ์สิทธิ์ทานาล็อต บาหลี – บรูไน – มัสยิด JameAs’r Mosque – พระราชวัง Istana NurulIman Palace – พิพิธภัณฑ์ Isalamic Gallery Royal Regalia – หมู่บ้านกลางน้ำ Kampong Ayer ชมลิงจมูกยาว – มินิทัชมาฮาล บรูไน - กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 12 July 2018 16:30

GT-DPS BI01 บาหลี-บรูไน เที่ยวสุดคุ้ม สบาย...สบาย 5วัน 4คืน เดือน เม.ย-พ.ย 61 เริ่มต้น 19,999 (BI)

Ololo
รหัสทัวร์: GT-DPS BI01
สายการบิน: BI
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์อินโดนีเซีย
ราคาเริ่มต้น: 19,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-14เม.ย. 61
24-28เม.ย. 61
01-05พ.ค. 61
08-12พ.ค. 61
15-19พ.ค. 61
22-26พ.ค. 61
05-09มิ.ย. 61
26-30มิ.ย. 61
10-14ก.ค. 61
24-28ก.ค. 61
07-11ส.ค. 61
21-25ส.ค. 61
18-22ก.ย. 61
09-13ต.ค. 61
23-27ต.ค. 61
06-10พ.ย. 61
ราคาทัวร์: 19,999
20,999
20,999
19,999
19,999
19,999
19,991
19,991
19,991
19,991
19,991
19,991
19,991
20,991
20,991
18,991
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ – บรูไน –บาหลี ระบำบารองแดนซ์ – ศูนย์ผ้าบาติก – ศูนย์เครื่องเงิน - หมู่บ้านคินตามณี – ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ – วัดเตียร์ตาอัมปีล (วัดตัมปะซิริง) - ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียนบาหลี-บรูไน-ผ่านชมพระราชวัง -ผ่านชมมัสยิด - มัสยิด –หมู่บ้านกลางน้ำ-พิพิธภัณฑ์ -ล่องเรือชมลิงจมูกยาว – ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต บรูไน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Saturday, 28 April 2018 16:42

ZEDPS01 อินโดนีเซีย บาหลี PARADISE 4 วัน 3 คืน เดือน กย.61.- มีค.62. เริ่มต้น 14,888 (FD)

2018 07 11 163428
รหัสทัวร์: ZEDPS01
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์อินโดนีเซีย
ราคาเริ่มต้น: 14,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 06 – 09 กันยายน 61
20 – 23 กันยายน 61
27 – 30 กันยายน 61
07 – 10 ตุลาคม 61
11 – 14 ตุลาคม 61
19 – 22 ตุลาคม 61
20 – 23 ตุลาคม 61
08 -11 พฤศจิกายน 61
15 -18 พฤศจิกายน 61
22 - 25 พฤศจิกายน 61
30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 61
07 – 10 ธันวาคม 61
13 – 16 ธันวาคม 61
14 – 17 ธันวาคม 61
20 – 23 ธันวาคม 61
29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 62
30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 62
19 – 22 มกราคม 62
26 – 29 มกราคม 62
31 ม.ค. – 03 ก.พ. 62
21 – 24 กุมภาพันธ์ 62
23 -26 กุมภาพันธ์ 62
01 – 04 มีนาคม 62
14 – 17 มีนาคม 62
16 – 19 มีนาคม 62
23 – 26 มีนาคม 62
28 – 31มีนาคม 62
ราคาทัวร์: 14,888
14,888
14,888
15,888
17,888
17,888
18,888
16,888
16,888
16,888
16,888
18,888
17,888
17,888
18,888
22,888
20,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ปีใหม่
ปีใหม่
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

เดินทางเดือน  :  กันยายน  2561 มีนาคม  2562
กรุงเทพฯ
–ท่าอากาศยานดอนเมือง -ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร – เกาะบาหลี –สวนพระวิษณุ- วิหารอูลูวาตู - ชายหาดจิมบารัน-วิหารเทมภัคศิริงค์ - ตลาดปราบเซียน - หมู่บ้านคินตามานี - ภูเขาไฟบาตูร์ - ทะเลสาบบาตูร์ - วัดเบซากีห์-ชมระบำบารอง แดนซ์ - วัดเม็งวี - เทือกเขาเบดูกัล - วัดอุลัน ดานู - ทะเลสาบบราตัน -วิหารทานาล็อทย่านคูต้า เซ็นเตอร์ –อนุสาวรีย์มหาภารตะ–ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร–ท่าอากาศยานดอนเมือง– กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 11 July 2018 16:57

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 145Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions