• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

HLIN03 ทัชมาฮาล ชัยปุระ 4 วัน 2 คืน เดือน ก.พ.-มี.ค.62 เริ่มต้น 22,900 (9W)

ScreenShot 20181224162739
รหัสทัวร์: HLIN03
สายการบิน: 9W
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์อินเดีย
ราคาเริ่มต้น: 22,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 26-29 ม.ค.62
15-18 ก.พ.62
22-25 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 22,900
22,900
22,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ เดลลี- ชัยปุระ เมืองชัยปุระ-ป้อมปราการแอมเบอร์ -ซิตี้พาเลส-ชมหอดูดาวจันตาร์มันตาร์-เมืองอัครา เมืองอัคราอัครา (ทัชมาฮาล -อัคราฟอร์ท )-เดลลี-กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 24 December 2018 16:31

BRS03 อิเดีย เนปาล 10 วัน 8 คืน เดือน ก.ย.61-มี.ค.62 ราคา 29,900 (SC)

2018 08 01 160857
รหัสทัวร์: BRS03
สายการบิน: SG
ระยะเวลา: 10 วัน 7 คืน
ประเทศ : ทัวร์อินเดีย
ราคาเริ่มต้น: 29,900
พักโรงแรม 8 คืน
อาหาร 14 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15 - 24 กันยายน 61
6 - 15 ตุลาคม 61
12 - 21 ตุลาคม 61
3 -12 พฤศจิกายน 61
21 - 30 พฤศจิกายน 61
1 - 10 ธันวาคม 61
24 ธ.ค. - 2 ม.ค.62
5 - 14 มกราคม 62
22 - 31มกราคม 62
2 - 11 กุมภาพันธ์ 62
16 - 25 กุมภาพันธ์ 62
9 - 18 มีนาคม 62
22 - 31 มีนาคม 62
ราคาทัวร์: 29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน : กันยายน - มีนาคม  2561
มหาสถูปเจดีย์พุทธคยา - แม่น้ำเนรัญชรา - บ้านนางสุชาดา -ธัมเมกสถูป - แม่น้ำคงคาคฤหาสน์ของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี - บ้านบิดาท่านองคุลมาลย์ - วัดพระเชตวันมหาวิหาร-ลุมพินีวัน - มายาเทวีมหาวิหาร - มหาสถูปปรินิพพาน - มกุฎพันธเจดีย์-ภูฎาคารศาลาป่ามหาวัน - หลวงพ่อองค์ดำ- มหาวิทยาลัยนาลันทา-เขาคิชฌกูฎ - วัดเวฬุวัน

Last Updated on Wednesday, 01 August 2018 16:44

BRS06 ลงคยา บินภูฎานแอร์ อินเดีย-เนปาล 8 วัน 7 คืน เดือน ธ.ค.61-ก.พ.62 ราคา 38,900 (B3)

2018 08 01 165746
รหัสทัวร์: BRS06
สายการบิน: B3
ระยะเวลา: 8 วัน 7 คืน
ประเทศ : ทัวร์อินเดีย
ราคาเริ่มต้น: 38,900
พักโรงแรม 7 คืน
อาหาร 18 มื้อ
วันที่เดินทาง: 5 - 12 ธันวาคม 61
19 - 26 ธันวาคม 61
02 - 09 มกราคม 62
16 - 23 มกราคม 62
06 - 13 กุมภาพันธ์ 62
20 - 27 กุมภาพันธ์ 62
ราคาทัวร์: 38,900
38,900
38,900
38,900
38,900
38,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  : ธันวาคม  2561 กุมภาพันธ์  2562 
กรุงเทพฯ
– ตำบลพุทธคยา (ประเทศอินเดีย)-ตำบลพุทธคยา - เมืองพาราณสี -ล่องเรือแม่น้ำคงคา-เมืองพาราณสี - เมืองสาวัตถี-ตำบลลุมพินี (ประเทศเนปาล)-ตำบลลุมพินี(ประเทศเนปาล) – เมืองกุสินารา (ประเทศอินเดีย)-สินารา – เมืองไวสาลี - เมืองราชคฤห์ – วัดเวฬุวัน - เมืองนาลันทา-เมืองนาลันทา – ตำบลพุทธคยา-ตำบลพุทธคยา – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 24 August 2018 11:49

BRS03 อิเดีย เนปาล 10 วัน 8 คืน เดือน ม.ค.62 ราคา 29,900 (SG)

ScreenShot 20181214175208
รหัสทัวร์: BRS03
สายการบิน: SG
ระยะเวลา: 10 วัน 8 คืน
ประเทศ : ทัวร์อินเดีย
ราคาเริ่มต้น: 29,900
พักโรงแรม 8 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05-14 ม.ค.62
22-31 ม.ค.62
02-11 ก.พ.62
16-25 ก.พ.62
09-18 มี.ค.62
22-31 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – โกลกัตตา – พุทธคยามหาสถูปเจดีย์พุทธคยา - แม่น้ำเนรัญชรา - บ้านนางสุชาดา -ธัมเมกสถูป - แม่น้ำคงคาคฤหาสน์ของท่าอนาถบิณฑิกเศรษฐี - บ้านบิดาท่านองคุลีมาลย์ - วัดพระเชตวันมหาวิหารลุมพินีวัน - มายาเทวีมหาวิหาร - มหาสถูปปรินิพพาน - มกุฎพันธเจดีย์ภูฎาคารศาลาป่ามหาวัน - หลวงพ่อองค์ดำ - มหาวิทยาลัยนาลันทาเขาคิชฌกูฎ - วัดเวฬุวัน โกลกัตต้า – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 14 December 2018 17:55

BRS10 4 สังเวชนียสถาน,ทัชมาฮาล10 วัน 9 คืน วันที่ 4-13 ธ.ค.61 ราคา 46,900 (9W)

2018 08 01 174817
รหัสทัวร์: BRS10
สายการบิน: 9W
ระยะเวลา: 10 วัน 7 คืน
ประเทศ : ทัวร์อินเดีย
ราคาเริ่มต้น: 46,900
พักโรงแรม 9 คืน
อาหาร 23 มื้อ
วันที่เดินทาง: 4 - 13 ธันวาคม 61
ราคาทัวร์: 46,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  : ธันวาคม    2561
กรุงเทพมหานคร
–กรุงนิวเดลลี – เมืองอัครา-เมืองอัครา –กรุงนิวเดลลี-กรุงนิวเดลลี–พาราณสี-พุทธคยา เมืองคยา – นาลันทา – เมืองราชคฤห์–เมือง
ไวสาลี-เมืองไวสาลี – สถูปเกสรียา –เมืองกุสินารา-เมืองกุสินารา – เมืองลุมพินีประเทศเนปาล-ลุมพินี เมืองไภรวา – เมืองสาวัตถี-เมืองสาวัตถี–เมืองลัคเนาว์เมืองลัคเนาว์–เดลลี – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 01 August 2018 17:59

BRS06 ลงคยา บินภูฎานแอร์ อินเดีย-เนปาล 8 วัน7 คืน เดือน ม.ค.-ก.พ.62 ราคา 38,900 (B3)

ScreenShot 20181214180229
รหัสทัวร์: BRS06
สายการบิน: B3
ระยะเวลา: 8 วัน 7 คืน
ประเทศ : ทัวร์อินเดีย
ราคาเริ่มต้น: 38,900
พักโรงแรม 7 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02-09 ม.ค.62
16-23 ม.ค.62
06-13 ก.พ.62
20-27 ก.พ.62
ราคาทัวร์: 38,900
38,900
38,900
38,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ตำบลพุทธคยา (ประเทศอินเดีย)เมืองพาราณสี -ล่องเรือแม่น้ำคงคาเมืองพาราณสี - เมืองสาวัตถี ตำบลลุมพินี (ประเทศเนปาล) ตำบลลุมพินี(ประเทศเนปาล) – เมืองกุสินารา (ประเทศอินเดีย)กุสินารา – เมืองไวสาลี - เมืองราชคฤห์ – วัดเวฬุวัน - เมืองนาลันทาเมืองนาลันทา – ตำบลพุทธคยา ตำบลพุทธคยา – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 14 December 2018 18:15

CZGDEL01 ชัยปุระ อัครา เดลี NAMASTE INDIA 5 วัน 3 คืน เดือน มค.มีค.62 เริ่่มต้น (9W)

ScreenShot 20181115154837
รหัสทัวร์: CZGDEL01
สายการบิน: 9W
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์อินเดีย
ราคาเริ่มต้น: 16,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 25–29 ม.ค.62
01–05 ก.พ.62
15–19 ก.พ.62
16–20 ก.พ.62
22–26 ก.พ.62
08–12 มี.ค.62
15–19 มี.ค.62
22–26 มี.ค.62
29มี.ค.–2เม.ย.62
ราคาทัวร์: 17,999
17,999
17,999
19,777
16,999
17,999
17,999
17,999
17,999
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) - ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี-เมืองเดลี -เมืองชัยปุระ ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด - พระราชวังแอมเบอร์ อร์ด - ซิตี้พาเลซ - ฮาวา มาฮาล เมืองอัครา - อัครา ฟอร์ท - ทัชมาฮาล เมืองเดลี - กุตับมีนาร์- ประตูเมืองอินเดีย - ตลาดพื้นเมืองจันปาตร์ต - ท่าอากาศยานานาชาติอินทิรา คานธี สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

Last Updated on Thursday, 15 November 2018 16:11

BRS08 อินเดีย 4 สังเวชนียสถาน พุธคยา 12 วัน 10 คืน วันที่ 19-30 พ.ย.61 8-19 ธ.ค.61 ราคา 58,900 (AI)

2018 08 01 171332
รหัสทัวร์: BRS08
สายการบิน: AI
ระยะเวลา: 12 วัน 9 คืน
ประเทศ : ทัวร์อินเดีย
ราคาเริ่มต้น: 58,900
พักโรงแรม 10 คืน
อาหาร 25 มื้อ
วันที่เดินทาง: 19 - 30 พฤศจิกายน 61
8 - 19 ธันวาคม 61
ราคาทัวร์: 58,900
58,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน :  พฤศจิกายน - ธันวาคม   2561   
กรุงเทพฯ
– เดลลี – เมืองพาราณสี-พาราณสี - พุทธคยา-พุทธคยา -พุทธคยา – นาลันทา – เมืองราชคฤห – เมืองไวสาลี-เมืองไวสาลี – เมืองกุสินารา-เมืองกุสินารา – เมืองลุมพินีประเทศเนปาล-ลุมพินี – กรุงกบิลพัศดุ์ – กรุงเทวทหะ – ลุมพินี-ลุมพินี – เมืองสาวัตถี– เมืองลัคเนาว์-เมืองลัคเนาว์ – เมืองมุมไบ – เมืองออรังกาบัด-เมืองออรังกาบัด – ถ้ำอชันต้า – เมืองออรังกาบัด -เมืองออรังกาบัด – ถ้ำเอลโลร่า – เมืองออรังกาบัด– เมืองมุมไบ-เมืองมุมไบ – กรุงเทพมหานคร

Last Updated on Wednesday, 01 August 2018 17:26

CZGDEL02 อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี MAZING KASHMIR 6 วัน 4 คืน เดือน มีค-เมย.62 เริ่มต้น 26,999 (9W)

ScreenShot 20181222140408
รหัสทัวร์: CZGDEL02
สายการบิน: 9W
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์อินเดีย
ราคาเริ่มต้น: 26,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 13 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09 – 14 มี.ค.62
14 – 19 มี.ค.62
22 – 27 มี.ค.62
29มี.ค.-3เม.ย.62
06 – 11 เม.ย.62
11 – 16 เม.ย.62
13 – 18 เม.ย.62
26เม.ย.-1พ.ค.62
27เม.ย.-2พ.ค.62
ราคาทัวร์: 26,999
27,999
27,999
27,999
28,999
30,999
30,999
28,999
28,999
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) - ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี –สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์กุลมาร์ค - กุลมาร์ค กอนโดล่า- เทือกเขากุลมาร์ค -สวนโมกุล-สวนชาลิมาร์-สวนนิชาท - ทะเลสาบดาล สวนแอปเปิ้ล - พาฮาลแกม-ชมวิวเทือกเขาหิมาลัยทัชมาฮาล- อัครา ฟอร์ท - เมืองเดลี- ประตูเมืออินเดีย -ตลาดพื้นเมืองจันปาท -ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

Last Updated on Saturday, 22 December 2018 14:13

HLIN05 สังเวชนียสถาน 4 ตำบล 9 วัน 7 คืน เดือน ม.ค.61-มี.ค.62 ราคา 49,800 (9W)

ScreenShot 20190102133513
รหัสทัวร์: HLIN05
สายการบิน: 9W
ระยะเวลา: 9 วัน 7 คืน
ประเทศ : ทัวร์อินเดีย
ราคาเริ่มต้น: 49,800
พักโรงแรม 7 คืน
อาหาร 20 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05-13 ม.ค.62
19-27 ม.ค.62
26ม.ค.-3ก.พ.62
9-17 ก.พ.62
23ก.พ.-3มี.ค.62
9-17 มี.ค.62
23-31 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 49,800
49,800
49,800
49,800
49,800
49,800
49,800
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ เดลลี-อัครา เมืองอัคราอัครา(ทัชมาฮาล -อัคราฟอร์ท )-ลัคเนาว์-สารวัตถีเมืองสารวัตถี (ประเทศอินเดีย)–เมืองลุมพินี (ประเทศอินเดีย)เมืองลุมพินี (ประเทศเนปาล) –กุสินารา (ประเทศอินเดีย)เมืองกุสินารา–เมืองพุทธคยาเมืองพุทธค ราชคฤห์-นาลันทา-พุทธคยา เมืองพุทธคยา – พาราณสี พาราณสี-เดลลี-กรุงเทพ

Last Updated on Wednesday, 02 January 2019 15:57

HLIN01 Amazing ทัชมาฮาล ชัยปุระ 4 วัน 2 คืน เดือน ม.ค.-มี.ค.62 เริ่มต้น 22,900 (9W)

ScreenShot 20181224103228
รหัสทัวร์: HLIN01
สายการบิน: 9W
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์อินเดีย
ราคาเริ่มต้น: 22,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 26-29 ม.ค.62
15-18 ก.พ.62
22-25 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 22,900
22,900
22,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-เดลลี- ชัยปุระ เมืองชัยปุระ-ป้อมปราการแอมเบอร์ -ซิตี้พาเลส-ชมหอดูดาวจันตาร์มันตาร์-เมืองอัครา เมืองอัคราอัครา (ทัชมาฮาล -อัคราฟอร์ท )-เดลลี-กรุงเทพฯ

HLIN06 เดลลี ทัชมาฮาล ชัยปุระ 5 วัน 3 คืน เดือน ม.ค.-มี.ค.62 ราคา 32,900 (9W)

ScreenShot 20190102160108
รหัสทัวร์: HLIN06
สายการบิน: 9W
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์อินเดีย
ราคาเริ่มต้น: 32,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 23-27 ม.ค.62
06-10 ก.พ.62
20-24 ก.พ.62
06-10 มี.ค.62
20-24 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 32,900
32,900
32,900
32,900
32,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ เดลลี-อัคราเมืองอัคราอัครา(ทัชมาฮาล -อัคราฟอร์ท )-เมืองชัยปุระเมืองชัยปุระ-ซิตี้พาเลส-ฮาวามาฮาล-เดลลีนครหลวงเดลลี กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 02 January 2019 16:26

HLIN02 อินเดีย พระพิฆเนศ เณศจตุรถี 4 วัน 3 คืน เดือน ม.ค.-มี.ค.62 ราคา 34,333 (9W)

ScreenShot 20181224154803
รหัสทัวร์: HLIN02
สายการบิน: 9W
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์อินเดีย
ราคาเริ่มต้น: 34,333
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 26-29 ม.ค.62
09-12 ก.พ.62
23-26 ก.พ.62
09-12 มี.ค.62
23-26 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 34,333
34,333
34,333
34,333
34,333
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ - มหานครมุมไบ - ปูเน่(กราบองค์ทัคฑูเสฐ)เมืองปูเน่_วัดศรีวิฆเนศวา เมืองโอซาร์ - วัดศรีคีรีจัตมา เมืองเลนยาดรี – วัดศรีมหาคณปติ เมืองรันยันกาวน์_เมืองปูเน่มุมไบ - สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Monday, 24 December 2018 16:20

HPID02 HAPPY INDIA น่ารัก 4 วัน 3 คืน เดือน ธ.ค.61-เม.ย.62 เริ่มต้น 9,999 (XW)

ScreenShot 20181207181120
รหัสทัวร์: HPID02
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์อินเดีย
ราคาเริ่มต้น: 9,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 21-24 ธ.ค.61
28-31 ธ.ค.61
30ธ.ค.61-2 ม.ค.62
04-07 ม.ค.62
11-14 ม.ค.62
18-21 ม.ค.62
25-28 ม.ค.62
01 -04 ก.พ.62
05-08 ก.พ.62
08-11 ก.พ.62
15-18 ก.พ.62
19-22 ก.พ.62
22-25 ก.พ.62
01 -04 มี.ค.62
05-08 มี.ค.62
08-11 มี.ค.62
12-15 มี.ค.62
15-18 มี.ค.62
19-22 มี.ค.62
22-25 มี.ค.62
26-29 มี.ค.62
29 มี.ค.-1เม.ย.62
2 - 5 เม.ย.62
5 - 8 เม.ย.62
9 - 12 เม.ย.62
12 - 15 เม.ย.62
14 - 17 เม.ย.62
16 - 19 เม.ย.62
19 - 22 เม.ย.62
23 - 26 เม.ย.62
26 – 29 เม.ย.62
30 เม.ย-3 พ.ค.62
ราคาทัวร์: 9,999
13,999
18,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
14,999
13,999
13,999
14,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
14,999
14,999
15,999
17,999
17,999
13,999
13,999
13,999
13,999
14,999
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง- ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี -เมืองเดลี ฃเมืองอัครา - อัครา ฟอร์ท–ทัชมาฮาล ชัยปุระ-ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด - พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด - ซิตี้ พาเลซ - ฮาวา มาฮาล สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

Last Updated on Friday, 07 December 2018 18:26

HLIN04 รัฐราชาสถาน ชัยปุระ 8 วัน 6 คืน เดือน ม.ค.-มี.ค.62 ราคา 46,900 (9W)

ScreenShot 20181224163650
รหัสทัวร์: HLIN04
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 8 วัน 6 คืน
ประเทศ : ทัวร์อินเดีย
ราคาเริ่มต้น: 46,900
พักโรงแรม 6 คืน
อาหาร 20 มื้อ
วันที่เดินทาง: 14-21 ม.ค.62
14-21 ก.พ.62
19-26 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 46,900
46,900
46,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - เดลลี - ชัยปุระ เมืองชัยปุระ (เมืองสีชมพู)เมืองชัยปุระ - จัยแซลเมียร์ (เมืองสีทอง)จัยแซลเมียร์ (เมืองสีทอง)
จัยแซลเมียร์- จ๊อดปูร์ (โยธะปุระ)(เมืองสีฟ้าจ๊อดปูร์ (โยธะปุระ) - เมืองรานัคปูร์–อูไดปูร์
อูไดปูร์ - บอมเบย์ (มุมไบ)มุมไบ (บอมเบย์) - กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิฯ)

Last Updated on Monday, 24 December 2018 16:43

TSBN02 เนปาลกาฐมาณฑุโภคราอ้อมกอดหิมาลัย 5 วัน 4 คืน เดือน พ.ค-ธ.ค 61 เริ่มต้น 32,991 (TG)

89898100
รหัสทัวร์: TSBN02
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์อินเดีย
ราคาเริ่มต้น: 32,991
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 26 - 30 พ.ค. 61
27 - 31 ก.ค. 61
11 - 15 ต.ค. 61
08 - 12 ธ.ค. 61
28 ธ.ค. 61 - 01 ม.ค. 62
29 ธ.ค. 61 - 02 ม.ค. 62
ราคาทัวร์: 32,991
32,991
35,991
34,991
38,991
38,991
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ – กาฐมาณฑุ – ปาฏัน- วัดพระกฤษณะ – วัดทองคำ – นากาก็อตยอดเขานากาก็อต – ปัคตาปูร์ – โภครา – น้ำตกเดวิส – ค่ายอพยพชาวทิเบต – ล่องเรือทะเลสาบเฟวา – วัดบาลาฮีโภครา – ยอดเขาซารางก็อต – กาฐมาณฑุ – ชมโชว์พื้นเมืองชาวเนปาล– ย่านทาเมลกาฐมาณฑุ – จัตุรัสกาฐมาณฑุ ตูร์บาร์ – วัดกุมารี – กาฐมาณฑป – วัดตะเลชุ – วัดปศุปฏินาถ – สถูปโพธินาถ สถูปสวยมภูนาถ – กาฐมาณฑุ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 15 May 2018 17:30

HPID01 HAPPY INDIA นมัสเต 5 วัน 4 คืน เดือน ธ.ค.61-เม.ย.62 เริ่มต้น 11,999 (XW)

ScreenShot 20181207175528
รหัสทัวร์: HPID01
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์อินเดีย
ราคาเริ่มต้น: 11,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 18-22 ธ.ค.61
20-24 ธ.ค.61
27-31 ธ.ค.61
01-05 ม.ค.62
10-14 ม.ค.62
17-21 ม.ค.62
24-28 ม.ค.62
31ม.ค.-4ก.พ.62
05-09 ก.พ.62
07-11 ก.พ.62
12-16 ก.พ.62
14-18 ก.พ.62
19-23 ก.พ.62
21-25 ก.พ.62
26ก.พ.-2มี.ค.62
28ก.พ.-4มี.ค.62
05-09 มี.ค.62
07-11 มี.ค.62
12-16 มี.ค.62
14-18 มี.ค.62
19-23 มี.ค.62
21-25 มี.ค.62
26-30 มี.ค.62
28มี.ค.-1เม.ย.62
2 - 6 เม.ย.62
4 - 8 เม.ย.62
9 - 13 เม.ย.62
11 - 15 เม.ย.62
14 - 18 เม.ย.62
16 - 20 เม.ย.62
18 - 22 เม.ย.62
23 - 27 เม.ย.62
25 – 29 เม.ย.62
30 เม.ย.-4 พ.ค.62
ราคาทัวร์: 11,999
12,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
15,999
15,999
14,999
15,999
15,999
15,999
14,999
15,999
14,999
15,999
14,999
15,999
14,999
15,999
14,999
15,999
15,999
16,999
16,999
19,999
19,999
15,999
14,999
14,999
14,999
16,999
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง- ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี -เมืองเดลี เมืองชัยปุระ - ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด - พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด - ซิตี้ พาเลซ - ฮาวา มาฮาลเมืองอัครา - อัครา ฟอร์ท–ทัชมาฮาลเมืองเดลี - กุตับมีนาร์ - ประตูเมืองอินเดีย – ตลาดพื้นเมืองจันปาท- ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

Last Updated on Friday, 07 December 2018 18:09

TTIN02 ทัวร์อินเดีย เนปาล 4สังเวชนียสถาน 9 ววัน 6 คืน เดือน ต.ค.61 -มี.ค.62 เริ่มต้น 26,999 (WE)

ScreenShot 20181218181509
รหัสทัวร์: TTIN02
สายการบิน: WE
ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน
ประเทศ : ทัวร์อินเดีย
ราคาเริ่มต้น: 26,999
พักโรงแรม 6 คืน
อาหาร 19 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11 – 19 ม.ค.62
20 – 28 ม.ค.62
07 – 15 ก.พ.62
16 - 24 ก.พ.62
01 – 09 มี.ค.62
15 – 23 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ ลัคเนาว์-สาวัตถี-วัดเชตะวันวิหาร-บ้านท่านองคุลีมาล และอนาถบิณฑิกะเศรษฐี สาวัตถี-ลุมพินี (เนปาล)-วิหารมายาเทวี ลุมพินี-กุสินารา-ชมปรินิพพานสถูปหรือสาลโนทยาน-ชมมกุฎพันธเจดีย์กุสินารา-ไวสาลี-ชมบริเวณคันธเจดีย์-ชมสังฆาราม และปาวาลเจดีย์-คยาคยา-นาลันทา-มหาวิทยาลัยนาลันทา-หลวงพ่อองค์ดำ-ราชคฤห์-เขาคิชกูฏ-คยาคยา–วัดไทยนานาชาติ-มหาสถูปเจดีย์พุทธคยา-พระพุทธเมตตา-พาราณสีพาราณสี–ชมพิธีการอาบน้ำล้างบาปขอชาวฮินดู-สารนาถ-ชมธัมเมกขสถูป-ชมพิพิธภัณฑ์สารนาถ-ชมพระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดคือพระปางปฐมเทศนาคยา-สนามบิน สนามบินลัคเนาว์ – 

Last Updated on Tuesday, 18 December 2018 18:30

BRS01 สังเวชนียสถาน พักโรงแรม 9 วัน 7 คืน เดือน ก.ย61- มี.ค.62 เริ่มต้น 33,900 (SG)

2018 08 01 152436
รหัสทัวร์: BRS01
สายการบิน: SG
ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน
ประเทศ : ทัวร์อินเดีย
ราคาเริ่มต้น: 33,900
พักโรงแรม 7 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 29 - 7 ตุลาคม 61
6 - 14 ตุลาคม 61
13 - 21 ตุลาคม 61
20 - 28 ตุลาคม 61
3 - 11 พฤษจิกายน 61
10 - 18 พฤษจิกายน 61
17 - 25 พฤษจิกายน 61
24 - 2 ธันวาคม 61
1 - 9 ธันวาคม 61
8 - 16 ธันวาคม 61
15 - 23 ธันวาคม 61
22 - 30 ธันวาคม 61
29 - 6 มกราคม 62
5 -13 มกราคม 62
12 - 20 มกราคม 62
19 - 27 มกราคม 62
26 - 3 กุมภาพันธ์ 62
2 - 10 กุมภาพันธ์ 62
9 - 17 กุมภาพันธ์ 62
16 - 24 กุมภาพันธ์ 62
23 - 3 มีนาคม 62
2 - 10 มีนาคม 62
9 - 17 มีนาคม 62
16 - 24 มีนาคม 62
23 - 31 มีนาคม 62
ราคาทัวร์: 33,900
33,900
33,900
33,900
33,900
33,900
33,900
35,900
35,900
35,900
35,900
35,900
35,900
35,900
35,900
33,900
33,900
33,900
33,900
33,900
33,900
33,900
33,900
33,900
33,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน : กันยายน  2561 - มีนาคม  2562
กรุงเทพมหานคร
–โกลกัตตา–พุทธคยา-พุทธคยา –พาราณสี-พุทธคยา –พาราณสี-พาราณสี–ลุมพินี-ลุมพินี เมืองไภรวา – เมืองกุสินารา-เมืองกุสินารา –เมืองไวสาลี –เมืองปัตตานะ-เมืองปัตตานะ –นาลันทา – เมืองราชคฤห์– เมืองพุทธคยา-พุทธคยา – โกลกัตตา-โกลกัตต้า– กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 01 August 2018 16:03

WV001 สังเวชนียสถาน 4 ตำบล 8 วัน 5 คืน เดือน ธ.ค.61-มี.ค.62 เริ่มต้น 39,999 (WE)

ScreenShot 20181218191300
รหัสทัวร์: WV001
สายการบิน: WE
ระยะเวลา: 8 วัน 7 คืน
ประเทศ : ทัวร์อินเดีย
ราคาเริ่มต้น: 39,999
พักโรงแรม 7 คืน
อาหาร 18 มื้อ
วันที่เดินทาง: 29ธ.ค.61-5ม.ค.62
19-26 ม.ค.62
09-16 ก.พ.62
02-09 มี.ค.62
23-30 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 42,999
40,999
40,999
41,999
41,999
หมายเหตุ

กรุงเทพ พุทธคยา : ชมแม่น้ำเนรัญชรา-พระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา-ต้นพระศรีมหาโพธิ์ - นมัสการพระพุทธเมตตา - พระแท่นวัชรอาสน์พุทธคยา : ต้นพระศรีมหาโพธิ์ - วัดพุทธนานาชาติราชคฤห์/นาลันทา : เขาคิชกูฎ - วัดเวฬุวนาราม- มหาวิทยาลัยนาลันทา - หลวงพ่อพระองค์ดำกุสินารา : สถูปบรรจุบรมสารีรกธาตุ –กูฎาศาลาป่มหาวัน- วัดวาฬุการาม ลุมพินี (ประเทศเนปาล) : มหาปรินิพพานสถูป- มกุฎพันธนเจดีย์ (สถานที่ถวายพระเพลิง)- วัดไทย960พาราณสี : คฤหาสน์องคุลีมาล- วัดเชตวันมหาวิหาร – พระมูลคันธกุฎีล่องเรือชมแม่น้ำคงคา – สถานที่ปฐมเทศนา – นมัสการเจาคันธีสถูป - พิพิธภัณฑ์สารนาถ

BRS01 สังเวชนียสถาน พักโรงแรม 9 วัน 7 คืน เดือน ธค.61- มี.ค.62 เริ่มต้น 33,900 (SG)

ScreenShot 20181214170046
รหัสทัวร์: BRS01
สายการบิน: SG
ระยะเวลา: 9 วัน 7 คืน
ประเทศ : ทัวร์อินเดีย
ราคาเริ่มต้น: 33,900
พักโรงแรม 7 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 29ธ.ค.61-6ม.ค.62
05-13 ม.ค.62
12-20 ม.ค.62
19-27ม.ค.62
26ม.ค.-3ก.พ.62
02-10 ก.พ.62
09-17 ก.พ.62
16-24 ก.พ.62
23ก.พ.-3มี.ค.62
02-10 มี.ค.62
09-17 มี.ค.62
16-24 มี.ค.62
23-31 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 35,900
35,900
35,900
33,900
33,900
33,900
33,900
33,900
33,900
33,900
33,900
33,900
33,900
หมายเหตุ

กรุงเทพมหานคร –โกลกัตตา–พุทธคยา พาราณสี ลุมพินี เมืองไภรวา – เมืองกุสินาราเมืองปัตตานะ – นาลันทา – เมืองราชคฤห์– เมืองพุทธคยาพุทธคยา – โกลกัตตา โกลกัตต้า– กรุงเทพฯ

NPKM01 เนปาล กาฐมาณฑุ ปาทัน นากาก๊อต ปักตาปูร 4 วัน 3 คืน เดือน ธ.ค.61-มี.ค.62 (SL)

ScreenShot 20181217173023
รหัสทัวร์: NPKM01
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : หน้าแรก
ราคาเริ่มต้น: 19,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 21 - 24 ธ.ค.61
28 - 31 ธ.ค.61
08 – 11 ก.พ.62
22 - 25 ก.พ.62
08 – 11 มี.ค.62
15 - 18 มี.ค.62
22 - 25 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 20,999
21,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง – เมืองกาฐมัณฑุ –เทือกเขานากาโก๊ต (Nagarkot Mountain) บักตาปูร์-วิหารนาตโปลา-วัดปศุปฏินารถ-ตลาดทาเมล โพธินาถ-วัดสวยมภูนารถ-จัตตุรัสดูบาร์ กาฐมัณฑุ-สนามบินดอนเมือง

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions