• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

ZGRGN03 พม่า หงสา สิเรียม อินแขวน SHINING 3 วัน 2 คืน เดือน กค-ธค.61 เริ่มต้น 9,888 (SL)

2018 05 30 160245
รหัสทัวร์: ZGRGN03
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 9,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 06 – 08 กรกฎาคม 2561
13– 15 กรกฎาคม 2561
20 – 22 กรกฎาคม 2561
28 – 30 กรกฎาคม 2561
03 – 05 สิงหาคม 2561
10 – 12 สิงหาคม 2561
17 – 19 สิงหาคม 2561
24 – 26 สิงหาคม 2561
31 ส.ค. – 02 ก.ย. 2561
07 – 09 กันยายน 2561
21 – 23 ตุลาคม 2561
09 – 11 พฤศจิกายน 2561
16 – 18 พฤศจิกายน 2561
30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561
08 – 10 ธันวาคม 2561
14 – 16 ธันวาคม 2561
21 – 23 ธันวาคม 2561
29 – 31 ธันวาคม 2561
30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2562
ราคาทัวร์: 9,888
9,999
9,888
11,999
9,888
11,888
9,888
9,999
9,888
9,888
13,999
11,999
11,999
11,999
12,999
11,999
11,999
13,999
14,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง -หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอว์(พระมหาเจดีย์มุเตา) – ไจ้ทีโย – คิมปูนแคมป์ - พระธาตุอินทร์แขวน - พระธาตุอินทร์แขวน –เมืองหงสาวดี –พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง– เมืองย่างกุ้ง - เมืองย่างกุ้ง –เมืองสิเรียม –พระเจดีย์เยเลพญา–พระเจดีย์โบตะทาวน์–เทพทันใจ–ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - พระหินอ่อน - ดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 03 July 2018 18:41

BTMMR052 พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 3 วัน 2 คืน เดือน ต.ค.61-ก.พ.62 เริ่มต้น 11,900 (FD)

2018 04 21 161102
รหัสทัวร์: BTMMR052
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27-29 ต.ค.61
3-5 พ.ย.61
24-26 พ.ย.61
1-3 ธ.ค.61
8-10 ธ.ค.61
15-17 ธ.ค.61
22-24 ธ.ค.61
28-30 ธ.ค.61
30ธ.ค.61-1ม.ค.62
31ธ.ค.61-2ม.ค.62
12-14 ม.ค.62
26-28 ม.ค.62
02-04 ก.พ.62
16-18 ก.พ.62
23-25 ก.พ.62
ราคาทัวร์: 13,900
12,900
12,900
12,900
14,900
13,900
12,900
15,900
15,900
14,900
12,900
12,900
13,900
13,900
12,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พุกาม-เจดีย์ชเวซันดอว์-เจดีย์บูพญา-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-มัณฑะเลย์ อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง มัณฑะเลย์-พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-กรุงเทพ

Last Updated on Wednesday, 24 October 2018 11:00

BTMMR05 พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวะดี 4 วัน 3 คืน เดือน ส.ค.-ม.ค.62 เริ่ม 16,900 (FD)

111222
รหัสทัวร์: BTMMR05
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 2 ส.ค.61 - 5 ส.ค.61
10 ส.ค.61 - 13 ส.ค.61
16 ส.ค.61 - 19 ส.ค.61
23 ส.ค.61 - 26 ส.ค.61
6 ก.ย.61 - 9 ก.ย.61
13 ก.ย.61 - 16 ก.ย.61
20 ก.ย.61 - 23 ก.ย.61
27 ก.ย.61 - 30 ก.ย.61
4 ต.ค.61 - 7 ต.ค.61
11 ต.ค.61 - 14 ต.ค.61
12 ต.ค.61 - 15 ต.ค.61
18 ต.ค.61 - 21 ต.ค.61
21 ต.ค.61 - 24 ต.ค.61
25 ต.ค.61 - 28 ต.ค.61
1 พ.ย.61 - 4 พ.ย.61
8 พ.ย.61 - 11 พ.ย.61
15 พ.ย.61 - 18 พ.ย.61
22 พ.ย.61 - 25 พ.ย.61
29 พ.ย.61 - 2 ธ.ค.61
6 ธ.ค.61 - 9 ธ.ค.61
7 ธ.ค.61 - 10 ธ.ค.61
13 ธ.ค.61 - 16 ธ.ค.61
20 ธ.ค.61 - 23 ธ.ค.61
27 ธ.ค.61 - 30 ธ.ค.61
28 ธ.ค.61 - 31 ธ.ค.61
29 ธ.ค.61 - 1 ม.ค.62
30 ธ.ค.61 - 2 ม.ค.62
31 ธ.ค.61 - 3 ม.ค.62
3 ม.ค.62 - 6 ม.ค.62
10 ม.ค.62 - 13 ม.ค.62
17 ม.ค.62 - 20 ม.ค.62
24 ม.ค.62 - 27 ม.ค.62
ราคาทัวร์: 16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
18,900
18,900
17,900
17,900
20,900
20,900
20,900
20,900
20,900
19,900
17,900
17,900
17,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  : สิงหาคม  2561  -  มกราคม  2562
กรุงเทพฯ
-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบคองตามัน-วัดกุสินารา-เขามัณฑะเลย์ มัณฑะเลย์-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-จุดชมวิวทะเลเจดีย์-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิด พุกาม-มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-มัณฑะเลย์-สกายน์-กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 27 September 2018 11:34

ZGRGN02 ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินแขวน BLESSING 3 วัน 2 คืน เดือน กค.-ธค.61 เริ่มต้น 10,888 (FD)

2018 04 23 170214
รหัสทัวร์: ZGRGN02
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 10,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05 – 07 กรกฎาคม 2561
06 – 08 กรกฎาคม 2561
12 – 14 กรกฎาคม 2561
19 – 21 กรกฎาคม 2561
21 – 23 กรกฎาคม 2561
26 – 28 กรกฎาคม 2561
02 – 04 สิงหาคม 2561
03 – 05 สิงหาคม 2561
16 – 18 สิงหาคม 2561
17 – 19 สิงหาคม 2561
23 – 25 สิงหาคม 2561
30 ส.ค. – 01 ก.ย. 2561
06 – 08 กันยายน 2561
07 – 09 กันยายน 2561
13 – 15 กันยายน 2561
20 – 22 กันยายน 2561
27 – 29 กันยายน 2561
28 – 30 กันยายน 2561
04 – 06 ตุลาคม 2561
05 – 07 ตุลาคม 2561
11 -13 ตุลาคม 2561
18 – 20 ตุลาคม 2561
19 – 21 ตุลาคม 2561
25 – 27 ตุลาคม 2561
26 – 28 ตุลาคม 2561
01 – 03 พฤศจิกายน 2561
02 – 04 พฤศจิกายน 2561
03 – 05 พฤศจิกายน 2561
08 – 10 พฤศจิกายน 2561
09 – 11 พฤศจิกายน 2561
10 – 12 พฤศจิกายน 2561
15 – 17 พฤศจิกายน 2561
16 – 18 พฤศจิกายน 2561
17 – 19 พฤศจิกายน 2561
22 – 24 พฤศจิกายน 2561
23 – 25 พฤศจิกายน 2561
24 – 26 พฤศจิกายน 2561
29 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2561
30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561
01 – 03 ธันวาคม 2561
05 – 07 ธันวาคม 2561
06 – 08 ธันวาคม 2561
07 – 09 ธันวาคม 2561
13 – 15 ธันวาคม 2561
14 – 16 ธันวาคม 2561
15 – 17 ธันวาคม 2561
20 – 22 ธันวาคม 2561
21 – 23 ธันวาคม 2561
22 – 24 ธันวาคม 2561
27 – 29 ธันวาคม 2561
28 – 30 ธันวาคม 2561
29 – 31 ธันวาคม 2561
30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2562
31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562
ราคาทัวร์: 10,888
11,888
10,888
10,888
10,888
11,888
10,888
11,888
10,888
11,888
10,888
10,888
10,888
11,888
10,888
10,888
10,888
12,888
11,999
13,999
13,999
11,999
13,999
11,999
12,999
11,999
13,999
12,999
11,999
13,999
12,999
11,999
13,999
12,999
11,999
12,999
12,999
11,999
12,999
12,999
13,999
12,999
13,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
13,999
14,999
14,999
14,999
14,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง -หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอว์(พระมหาเจดีย์มุเตา) – ไจ้ทีโย – คิมปูนแคมป์ - พระธาตุอินทร์แขวน - พระธาตุอินทร์แขวน –เมืองหงสาวดี –พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง– เมืองย่างกุ้ง - เมืองย่างกุ้ง –เมืองสิเรียม–พระเจดีย์เยเลพญา (เจดีย์กลางน้ำ) - พระเจดีย์โบตะทาวน์เทพทันใจ–ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - พระหินอ่อน - ช้างเผือก–ท่าอากาศยานมิงกาลาดง ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 03 July 2018 12:04

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 145Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License 

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions