• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 6 วัน 3 คืน เดือน พ.ย-ธ.ค. เริ่มต้น 35,900 (EY)

ScreenShot 20180831093547
รหัสทัวร์: BTRUS04
สายการบิน: EY
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 35,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 2 พ.ย. - 7 พ.ย. 61
15 พ.ย. - 20 พ.ย. 61
6 ธ.ค. - 11 ธ.ค. 61
21 ธ.ค. - 26 ธ.ค. 61
ราคาทัวร์: 35,900
35,900
35,900
35,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  :  พฤศจิกายน  -  ธันวาคม    2561
สนามบินสุวรรณภูมิ•สนามบินนานาชาติ อาบูดาบีสนามบินนานาชาติ อาบูดาบี • สนามบินโดโมเดโดโวเมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย •เทือกเขาสแปร์โรว์ฮิล •จัตุรัสวิคเตอเรีย • สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ • ถนนอารบัตเมืองซาร์กอร์ส•โบสถ์โฮลีทรีนิตี้ •โบสถ์อัสสัมชัญ • บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ •ตลาดอิสไมโลโว •มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์มอสโคว์ พระราชวังเคลมลิน •โบถส์อัสสัมชัญ • พิพิธภัณฑ์อเมอรี่แชเบอร์•จัตุรัสแดง •มหาวิหารเซนต์บาซิล ห้างสรรพสินค้า GUM • ชมการแสดงละครสัตว์ สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย•สนามบินนานาชาติ อาบูดาบี สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 31 August 2018 10:40

PLRS01 รัสเชีย Visit B 6 วัน 4 คืน เดือน ต.ค-ธ.ค 61 เริ่มต้น 44,888 (KC)

ScreenShot 20180919162726
รหัสทัวร์: PLRS01
สายการบิน: KC
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 44,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-16 ต.ค.61
18-23 ต.ค.61
20-25 ต.ค.61
01-06 พ.ย. 61
15-20 พ.ย.61
16-21 พ.ย.61
30 พ.ย.–05 ธ.ค.61
07-12 ธ.ค.61
21-26 ธ.ค.61
ราคาทัวร์: 47,888
47,888
48,888
44,888
44,888
44,888
44,888
45,888
51,888
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM –โบสถ์หยดเลือด - มหาวิหารเซนต์ไอแซคเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ - SAPSAN EXPRESS TRAIN – มอสโคว์ ถนนอารบัต ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล -พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์- โบสถ์อัสสัมชัญ –จัตุรัสแดง -มหาวิหารเซนต์บาซิล –กุม มอสโคว์ASTANA กรุงเทพ ฯ

Last Updated on Wednesday, 19 September 2018 16:37

BOTG201 รัสเซีย ตามล่าหาแสงเหนือ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก EP2 7 วัน 5 คืน เดือน มค.-กพ.62 ราคา 69,900 (TG)

ScreenShot 20181112141143
รหัสทัวร์: BOTG201
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 69,900
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 16-22 ม.ค.62
23-29 ม.ค.62
30 ม.ค.-5ก.พ.62
13-19 ก.พ.62
20-26 ก.พ.62
27ก.พ.-5มี.ค.62
ราคาทัวร์: 69,900
69,900
69,900
69,900
69,900
69,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – ถนนอารบัต – ละครสัตว์มอสโคว์ – เมอร์มังส์ – กิจกรรมตามหาแสงเหนือHusky farm – ช้อปปิ้ง Local Market – สนามบินเมอร์มังส์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กพิพิธภัณฑ์แอร์มิทาช -โบสถ์แห่งหยดเลือด - ป้อมปเตอร์ แอนด์ ปอลด์ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – หมู่บ้านพุชกินSaspan train – กรุงมอสโคว์- อิสระช้อปปิ้งที่ OUTLET VILLAGE BELAYA DACHAท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Last Updated on Monday, 12 November 2018 14:16

PLRS03 รัสเชีย Aurora 7 วัน 5 คืน เดือน ต.ค-ธ.ค 61 เริ่มต้น 56,999 (KC)

ScreenShot 20180919164935
รหัสทัวร์: PLRS03
สายการบิน: CK
ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 56,999
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 14 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-17 ต.ค. 61
21-27 ต.ค. 61
01-07 พ.ย. 61
08-14 พ.ย. 61
15-21 พ.ย. 61
17-23 พ.ย. 61
06-12 ธ.ค. 61
13-19 ธ.ค. 61
16-22 ธ.ค. 61
20-26 ธ.ค. 61
23-29 ธ.ค. 61
30 ธ.ค.- 05 ม.ค.61
ราคาทัวร์: 56,999
59,999
56,999
56,999
56,999
56,999
58,999
61,999
61,999
63,999
64,999
69,999
หมายเหตุ

กรุงเทพ  - มอสโคว์ MOSCOW – MURMANSK MOSCOW – MURMANSK MURMANSK - MOSCOW  พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แมเบอร์–จัตุรัสแดง–มหาวิหารเซนต์บาซิล-กุมวิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ - METRO –ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - สนามบินดามาเดียดาวา -กรุงเทพ ฯ

Last Updated on Wednesday, 19 September 2018 17:02

BTRUS02 รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 6 วัน 3 คืน เดือน ต.ค.-ธ.ค. เริ่มต้น 45,900 (QR)

2018 07 26 102609
รหัสทัวร์: BTRUS02
สายการบิน: QR
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 45,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 3 ต.ค. - 8 ต.ค. 61
17 ต.ค. - 22 ต.ค. 61
31 ต.ค. - 5 พ.ย. 61
14 พ.ย. - 19 พ.ย. 61
5 ธ.ค. - 10 ธ.ค. 61
ราคาทัวร์: 45,900
45,900
45,900
45,900
46,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  : ตุลาคม - ธันวาคม  2561
สนามบินสุวรรณภูมิ •สนามบินโดฮาสนามบินโดฮา•สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย•ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล•ล่องเรือแม่น้ำมอสโควาเมืองมอสโคว•พระราชวังเคลมลิน•พิพิธภัณฑ์อเมอรี่แชมเบอร์•โบถส์อัสสัมชัญ• จัตุรัสแดง •มหาวิหารเซนต์บาซาร์กอร์ส•โบสถ์โฮลีทรีนิตี้•โบสถ์อัสสัมชัญ•บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์•ตลาดอิสไมโลโว•ชมการแสดงละครสัตว์สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย•สนามบินโดฮา-สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Thursday, 26 July 2018 14:51

PLRS08 รัสเชีย Aurora perfect 7 วัน 5 คืน เดือน ต.ค-ธ.ค 61 เริ่มต้น 65,888 (TG)

ScreenShot 20180919173652
รหัสทัวร์: PLRS08
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 65,888
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 24 - 30 พ.ย.61
05 - 11 ธ.ค.61
22 - 28 ธ.ค.61
ราคาทัวร์: 65,888
65,888
67,888
หมายเหตุ

กรุงเทพ - มอสโคว์ MOSCOW – MURMANSK MURMANSK - MOSCOW พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง –มหาวิหารเซนต์บาซิล- กุม วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ - METRO – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - สนามบินดามาเดียดวา กรุงเทพ ฯ

Last Updated on Wednesday, 19 September 2018 17:46

CZGDME08 รัสเซีย มอสโคว์ สุนัขลากเลื่อน GLOSSY 8 วัน 5 คืน เดือน พย.61 - กพ.62 เริ่มต้น 39,999 (EY)

ScreenShot 20181112164901
รหัสทัวร์: CZGDME08
สายการบิน: EY
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 39,999
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-18 พ.ย.61
03-10 ธ.ค.61
05-12 ธ.ค.61
27ม.ค.-03ก.พ.62
17-24 กพ.62
25ก.พ.-4มี.ค.62
ราคาทัวร์: 39,999
40,999
40,999
39,999
39,999
39,999
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - เมืองมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - ถนนอารบัตเมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนินเมืองมอสโคว์ - เมืองซารกอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี้ - เมืองมอสโคว์ - ตลาดอิสไมโลโว่ เมืองมอสโคว์ - โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม – ถ่ายรูปกับสุนัขฮัสกี้ – ขี่สุนัขลากเลื่อน เมืองมอสโคว์- ห้างยูโรเปียน มอล เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิว สแปโรฮิลล์ - พิพิธภัณฑ์อวกาศ เมืองมอสโคว์- โบสถ์นางชี เมืองมอสโคว์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯประเทศไทย

Last Updated on Monday, 12 November 2018 17:04

SMRS12_KC รัสเซีย ตามล่าหาแสงเหนือ AURORA 7 วัน 5 คืน เดือน พย.61-มีค.62 เริ่มต้น 52,555 (KC)

2018 05 18 184737
รหัสทัวร์: SMRS12_KC
สายการบิน: KC
ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
พักโรงแรม 1 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09 พ.ย. 61- 15 พ.ย. 61
17 พ.ย. 61- 23 พ.ย. 61
30 พ.ย. 61- 06 ธ.ค. 61
07 ธ.ค. 61- 13 ธ.ค. 61
10 ธ.ค. 61- 16 ธ.ค. 61
21 ม.ค. 62- 27 ม.ค. 62
28 ม.ค. 62- 03 ก.พ. 62
04 ก.พ. 62- 10 ก.พ. 62
11 ก.พ. 62- 17 ก.พ. 62
18 ก.พ. 62- 24 ก.พ. 62
04 มี.ค. 62- 10 มี.ค. 62
ราคาทัวร์: 54,555
54,555
55,555
56,555
55,555
52,555
52,555
53,555
53,555
52,555
53,555
หมายเหตุ

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)-อัลมาตี-มอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน -จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล-ห้างสรรพสินค้ากุม - มอสโคว์-มูร์มันสค์-หมู่บ้านซามิ -ขับรถสโนโมบิล-ตามล่าหาแสงเหนือ - อนุสาวรีย์อโลชา - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ -พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็ง -ตามล่าหาแสงเหนือ - มูรมันสก์ - มอสโคว์ - สถานีรถไฟใต้ดิน - ถนนอารบัต - มอสโคว์ - อัลมาตี สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Friday, 18 May 2018 19:01

PLRS07 CIRCUS PERFECT รัสเชีย 7 วัน 5 คืน เดือน ก.ย-ธ.ค 61 เริ่มต้น 56,888 (TG)

ScreenShot 20180919173024
รหัสทัวร์: PLRS07
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 56,888
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10 - 16 ต.ต. 61
17 - 23 ต.ค. 61
29 ธ.ค.61 - 4 ม.ค.62
ราคาทัวร์: 64,888
64,888
66,999
หมายเหตุ

กรุงเทพ - มอสโคว์ – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน –พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – วิหารเซ็นต์ เดอซารเวียร์ – METRO - ถนนอารบัต - ละครสัตว์ มอสโคว์ – SAPSAN EXPRESS – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูหนาวพระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ-ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค Bronzehorseman-เรือรบหลวงออโรร่า-โบสถหยดเลือดSAPSAN EXPRESS TRAIN - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล- GUMIZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET - สนามบินดามาเดียดาวา กรุงเทพ ฯ

Last Updated on Wednesday, 19 September 2018 17:35

SMRS14 รัสเซีย เย็นสดชื่น มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 6 วัน 4 คืนเดือน ธค.-กพ.61 เริ่มต้น 45,555 (KC)

2018 06 06 172745
รหัสทัวร์: SMRS14
สายการบิน: KC
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 45,555
พักโรงแรม 1 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02 - 07 ส.ค. 61
16 - 21 ส.ค. 61
14 - 19 ก.ย. 61
28 กย.- 03 ต.ค. 61
13 - 18 ต.ค. 61
27 ต.ค. 61 - 01 พ.ย. 61
10 - 15 พ.ย. 61
24 - 29 พ.ย. 61
08 - 13 ธ.ค. 61
17 - 22 ม.ค. 62
31 ม.ค. 62 - 05 ก.พ. 62
21 - 26 ก.พ. 62
ราคาทัวร์: 45,555
45,555
45,555
45,555
46,555
46,555
46,555
46,555
46,555
46,555
47,555
47,555
หมายเหตุ

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - อัลมาตี - สแปร่โร่ฮิลล์ - รถไฟใต้ดิน - วิหารเซนต์ซาเวียร์ - จตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม - พระราชวังเครมลิน - รถไฟซัปซาน Sapsan Fast Train - เซ็นปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - พระราชวังฤดูหนาว - เซ็นปีเตอร์เบิร์ก - อัลมาตี - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Wednesday, 06 June 2018 17:37

BOTG93 รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 5 วัน 3 คืน เดือน ส.ค.- ธ.ค.61.ราคา 38,988 (TG)

2018 05 16 180124
รหัสทัวร์: BOTG93
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 38,988
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 22-26 สิงหาคม 61
5 - 9 กันยายน 61
12-16 กันยายน 61
7–11พฤศจิกายน 61
21–25พฤศจิกายน 61
12-16 ธันวาคม 61
ราคาทัวร์: 38,988
39,998
39,998
39,998
39,998
39,998
หมายเหตุ -

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ–สนามบินโดโมเดโดโวกรุงมอสโคว์ - ล่องเรือแม่น้ำMoskva - มอสโคว์– พระราชวังเครมลิน– พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล - ห้างกุม – อนุสรณ์สถานเลนิน - ถนนอารบัต - มอสโคว์–ซาร์กอร์ส–โบสถ์โฮลีทรินิตี้–โบสถ์อัสสัมชัญ - ช้อปปิ้ง IZMAILOVO MARKET–
ชมโชว์ละครสัตว์ - มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – ชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สนามบินมอสโคว์

Last Updated on Wednesday, 16 May 2018 18:05

ZGDME03 รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก WONDERFUL 6 วัน 4 คืน เดือน สค.-ธค.61 เริ่มต้น 52,888 (TG)

2018 05 22 181902
รหัสทัวร์: ZGDME03
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 52,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11 - 16 ส.ค. 61
15 - 20 ก.ย. 61
13 - 18 ต.ค. 61
20 - 25 ต.ค. 61
10 - 15 พ.ย. 61
1 - 6 ธ.ค. 61
8 - 13 ธ.ค. 61
27 ธ.ค. - 1 ม.ค. 62
29 ธ.ค. - 3 ม.ค. 62
ราคาทัวร์: 56,888
56,888
58,888
58,888
54,888
58,888
58,888
58,888
60,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ - ประเทศรัสเซีย - เมืองมอสโคว์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - เมืองมอสโคว์ - สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - ป้อมปีเตอร์และปอล - มหาวิหารเซนต์ ไอแซค - เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - โบสถ์หยดเลือด - ถนนเนฟกี้ - เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - ชมการแสดงละครสัตว์ - เมืองมอสโคว์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

Last Updated on Tuesday, 22 May 2018 18:26

BOTG94 รัสเซีย มอสโคว์ เมอร์มังส์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 7 วัน 5 คืน เดือนพย.-ธค.61 เริ่มต้น 66,900 (TG)

ScreenShot 20180814140243
รหัสทัวร์: BOTG94
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 66,900
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 5 - 11 พฤศจิกายน 61
19 - 25 พฤศจิกายน 61
26 - 2 ธันวาคม 61
3 – 9 ธันวาคม 61
10 – 16 ธันวาคม 61
24 - 30 ธันวาคม 61
ราคาทัวร์: 66,900
66,900
66,900
66,900
66,900
66,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน : พฤศจิกายน  -   ธันวาคม   2561
กรุงเทพฯ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์-มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – ถนนอารบัต – ละครสัต-มอสโคว์ – เมอร์มังส์ – กิจกรรมตามหาแสงเหนือ -Husky farm – ช้อปปิ้ง Local Market – สนามบินเมอร์มังส์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก -พิพิธภัณฑ์แอร์มิทาช -โบสถ์แห่งหยดเลือด - ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค หมู่บ้านพุชกิน -Saspan train – กรุงมอสโคว์- อิสระช้อปปิ้งที่ OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA -ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ

Last Updated on Tuesday, 14 August 2018 14:17

ZGDME05 รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส GOOD DEAL 6 วัน 3 คืน เดือน กย.-ธค.61 เริ่มต้น 29,888 (EY)

2018 07 02 161058
รหัสทัวร์: ZGDME05
สายการบิน: EY
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 29,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08 - 13 กันยายน 2561
13 - 18 กันยายน 2561
17 - 22 กันยายน 2561
21 - 26 กันยายน 2561
24 - 29 กันยายน 2561
01 - 06 ตุลาคม 2561
03 - 08 ตุลาคม 2561
16 - 21 ตุลาคม 2561
18 - 23 ตุลาคม 2561
21 - 26 ตุลาคม 2561
23 - 28 ตุลาคม 2561
06 - 11 พฤศจิกายน 2561
16 - 21 พฤศจิกายน 2561
27 พ.ย. - 02 ธ.ค. 2561
30 พ.ย. - 05 ธ.ค. 2561
06 - 11 ธันวาคม 2561
09 - 14 ธันวาคม 2561
12 - 17 ธันวาคม 2561
28 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562
29 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2562
ราคาทัวร์: 29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
30,888
30,888
30,888
33,888
34,888
32,888
30,888
30,888
30,888
30,888
34,888
35,888
32,888
43,888
44,888
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
ปีใหม่

เดินทางเดือน : กันยายน - ธันวาคม   2561.
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - เมืองมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - ถนนอารบัต เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิว สแปโรฮิลล์ - เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี้ - เมืองมอสโคว์ - ตลาดอิสไมโลโว่ เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน-เมืองมอสโคว์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ท่า-อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

Last Updated on Thursday, 13 September 2018 13:52

BTRUS01TG รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ 6 วัน 4 คืน เดือน ธ.ค.61-ก.พ.62 เริ่มต้น 48,900 (TG)

ScreenShot 20181115093520
รหัสทัวร์: BTRUS01
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 54,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08-13 ธ.ค.61
22-27 ธ.ค.61
19-24 ม.ค.62
09-14 ก.พ.62
23-28 ก.พ.62
ราคาทัวร์: 53,900
53,900
53,900
48,900
48,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ •สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย•ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลเมืองมอสโคว์พระราชวังเคลมลิน•โบถส์อัสสัมชัญ•พิพิธภัณฑ์อเมอรี่แชมเบอร์• จัตุรัสแดง •ห้างสรรพสินค้า GUM•ถนนอาร์บัตสตรีท•ชมการแสดงละครสัตว์-สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก•วิหารเซนต์ไอแซค•ป้อมปิเตอร์ และปอล-พระราชวังฤดูหนาว •พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ• โบสถ์หยดเลือด • พระราชวังฤดูร้อน หรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟสถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองมอสโคว์•ตลาดอิสไมโลโว่•สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโควสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 15 November 2018 10:19

ZGDME06 รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ABSOLUTE 8 วัน 5 คืน เดือน กค.ธค.61 เริ่มต้น 48,888 (EY)

2018 05 22 183238
รหัสทัวร์: ZGDME06
สายการบิน: EY
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 48,888
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 25 ก.ค. – 01 ส.ค. 2561
12 – 19 สิงหาคม 2561
16 – 23 กันยายน 2561
23 – 30 กันยายน 2561
09 – 16 ตุลาคม 2561
13 – 20 ตุลาคม 2561
17 – 24 ตุลาคม 2561
20 – 27 ตุลาคม 2561
03 – 10 ธันวาคม 2561
ราคาทัวร์: 48,888
51,888
48,888
48,888
49,888
50,888
51,888
51,888
49,888
หมายเหตุ

กรุงเทพ ฯ – สนามบินอาบูดาบี - มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ – วิหารซาเวียร์ - CIRCUS - รถไฟความเร็วสูง – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังแคทเธอรีน – ป้อมปีเตอร์และปอล - พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์หยดเลือด – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค – รถไฟความเร็วสูง – กรุงมอสโคว พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่–จัตุรัสแดง–โบสถ์เซนต์บาซิล-ถนนอารบัต - สนามบินมอสโคว์ - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 22 May 2018 18:36

BTRUS03 รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ 8 วัน 5 คืน เดือน พ.ย.61 ราคา 57,900 (EK)

2018 08 06 112337
รหัสทัวร์: BTRUS03
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 57,900
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07 - 14 พ.ย. 61
21 - 28 พ.ย. 61
28 พ.ย. - 5 ธ.ค. 61
ราคาทัวร์: 57,900
57,900
57,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  :  พฤศจิกายน  2561.
สนามบินสุวรรณภูมิ
•สนามบินนานาชาติดูไบ•สนามบินโดโมเดโดโว•เทือกเขาสแปร์โรว์ฮิล•มหาวิหารเซนต์เดอะ-ตลาดอิสไมโลโว่ •สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์•ล่องเรือแม่น้ำมอสโควา -พระราชวังเคลมลิน•โบถส์อัสสัมชัญ•พิพิธภัณฑ์อเมอรี่แชมเบอร์ • จัตุรัสแดง•มหาวิหารเซนต์บาซิล•ถนนอาร์บัตสตรีท •การแสดงละครสัตว์-สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก•พระราชวังฤดูหนาว•พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ •โบสถ์หยดเลือด วิหารเซนต์ไอแซค •ป้อมปิเตอร์และปอล •พระราชวังฤดูร้อนหรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ•รับประทานอาหารเย็น ณ พระราชวังนิโคลัส พร้อมชมการแสดงพื้นบ้านของชาวรัสเซีย-พระราชวังแคทเธอรีน หรือ พระราชวังพาฟลอฟส์•ชอปปิ้งที่เอาท์เลต วิลเลจ •สนามบินพัลโคโวเซนต์ปิเตอร์สนามบินนานาชาติดูไบ•สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Monday, 06 August 2018 11:26

ZGDME12 รัสเซีย แสงเหนือ AURORA 7 วัน 5 คืน เดือน ธค.61 เริ่มต้น 65,999 (TG)

2018 07 31 145201
รหัสทัวร์: ZGDME12
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 65,999
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 14 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03 - 09 ธันวาคม 61
05 - 11 ธันวาคม 61
08 – 14 ธันวาคม 61
10 – 16 ธันวาคม 61
12 – 18 ธันวาคม 61
22 – 28 ธันวาคม 61
29 ธ.ค. - 04 ม.ค. 62
ราคาทัวร์: 66,999
71,999
66,999
66,999
65,999
66,999
79,999
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
วันหยุดปีใหม่

เดินทางเดือน : ธันวาคม  2561 ( ปีใหม่ )
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - เมืองมอสโคว์ เมืองมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัต - ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - ท่าอากาศยานนานาชาติมูร์มันสค์ เมืองมูร์มันสค์ ประเทศรัสเซีย -เมืองมูร์มันสค์ - ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า เมืองมูร์มันสค์ - หมู่บ้านซามี่ - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ - ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า เมืองมูร์มันสค์ - พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น - พิพิธภัณฑ์เรือทำลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติมูร์มันสค์ เมืองมูร์มันสค์ ประเทศรัสเซีย เมืองมอสโคว์ - ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว เมือมอสโคว์ ประเทศรัสเซียเมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ -พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน - ชมการแสดงละครสัตว์ เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิว สแปโรฮิลล์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - ห้างเวกัส เมกะ สโตร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

Last Updated on Tuesday, 31 July 2018 15:11

CZGDME10 รัสเซีย GREATEST 8 วัน 5 คืน เดือน ธค.61 - มีค.62 เริ่มต้น 47,999 (QR)

ScreenShot 20181112155455
รหัสทัวร์: CZGDME10
สายการบิน: QR
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 47,999
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 06-13 ธค.61
13-20 ธค.61
23-30 ธค.61
25ธค.61-1มค.62
26ธค.61-2มค.62
29ธค.61-5มค.62
30ธค.61-6มค.62
17-24 มค.62
19-26 มค.62
21-28 มค.62
24-31มค.62
27มค.-3กพ.62
12-19 กพ.62
17-24 กพ.62
24กพ.-3มีค.62
3-10 มีค.62
10-17 มีค.62
17-24 มีค.62
ราคาทัวร์: 47,999
47,999
59,999
62,999
62,999
59,999
62,999
49,999
49,999
49,999
49,999
55,999
53,999
53,999
53,999
53,999
53,999
53,999
หมายเหตุ -
-
-
-
-
ปีใหม่
ปีใหม่

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมือมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - เมืองมอสโคว์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัต เมืองมอสโคว์ - เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี้ - เมืองมอสโคว์ - ตลาดอิสไมโลโว่ - ชมการแสดงละครสัตว์เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิว สแปโรฮิลล์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเอร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน เมืองมอสโคว์ - สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - เมืองพุชกิน - พระราชวังแคทเทอรีนเมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - โบสถ์หยดเลือดเมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - ป้อมปีเตอร์ และ ปอล -มหาวิหารเซนต์ ไอแซค - ถนนเนฟกี้ - ท่าอากาศยานนานาชาติปูนโกโว เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย - ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

Last Updated on Monday, 12 November 2018 16:47

ZGDME14 รัสเซีย นิวเยรูซาเล็ม ANGELA 7 วัน 4 คืน เดือน สค.-ธค.61 เริ่มต้น 36,888 (SQ)

2018 06 06 151507
รหัสทัวร์: ZEDME14
สายการบิน: SQ
ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08 - 14 สิงหาคม 2561
12 - 18 กันยายน 2561
24 - 30 ตุลาคม 2561
14 - 20 พฤศจิกายน 2561
05 - 11 ธันวาคม 2561
27 ธ.ค. - 02 ม.ค. 2562
ราคาทัวร์: 36,888
36,888
37,888
36,888
38,888
43,888
หมายเหตุ วันแม่
-
-
-
วันพ่อ
วันขึ้นปีใหม่

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์- ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - เมืองมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - ถนนอารบัต - มอสโคว์ - เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี้ - เมืองมอสโคว์ - ตลาดอิสไมโลโว่ - เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน - เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิว สแปโรฮิลล์ - พิพิธภัณฑ์อวกาศ เมืองมอสโคว์- โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม - เมืองมอสโคว์ - ห้างเวกัส เมกะ สโตร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

Last Updated on Thursday, 23 August 2018 14:53

LRS02 รัสเชีย Visit A 6 วัน 4 คืน เดือน ต.ค-ธ.ค 61 เริ่มต้น 44,888 (KC)

ScreenShot 20180919163839
รหัสทัวร์: PLRS02
สายการบิน: KC
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 44,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 1 มื้อ
วันที่เดินทาง: 06-11 ต.ค.61
03-08 พ.ย.61
01-06 ธ.ค.61
08-13 ธ.ค.61
15-20 ธ.ค.61
22-27 ธ.ค.61
ราคาทัวร์: 45,888
44,888
45,888
45,888
47,999
51,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – มอสโคว์มอสโคว์ – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว (METRO) – มหาวิหเซนต์บาซิล จัตุรัสแดง –พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ -  GUM(ห้างกุม)  มอสโคว์ - SAPSANEXPRESSTRAIN – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูหนาว เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ –มหาวิหาเซนต์ไอแซค –ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 19 September 2018 16:46

VCEURO7 รัสเซีย มอสโก เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน เดือน ก.ย.-ต.ค.61 ราคา 48,888 (EK)

ScreenShot 20180820181808
รหัสทัวร์: VCEURO7
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 48,888
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 14 มื้อ
วันที่เดินทาง: 23-30 ก.ย. 61
13-20 ต.ค. 61
18-25 ต.ค. 61
4-11 ธ.ค.61
ราคาทัวร์: 48,888
48,888
48,888
48,888
หมายเหตุ

เดินทางเดือน   :  กันยายน ธันวาคม  2561
สนามบินสุวรรณภูมิ - ดูไบ - มอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัทมอสโก – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วันจัตุรัสแดง – พระราชวังเครมลิน– สแปร์โรว์ฮิลล์ - รัสเซียนเซอร์คัสพระราชวังฤดูหนาว – พระราชวังฤดูร้อน – กาล่าดินเนอร์พิเศษ! นอนรถไฟชั้น First Class ทานกาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัสดูไบ - สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Monday, 20 August 2018 18:25

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 145Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions