• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

SMTR1156 ตุรกี SUNRISE ชมพระอาทิตย์ขึ้น 8 วัน 6 คืน เดือน เมย-พค.62 เริ่มต้น 32,900 (QR)

2019 04 11 150510
รหัสทัวร์: SMTR1156
สายการบิน: QR
ระยะเวลา: 8 วัน 6 คืน
ประเทศ : ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น: 32,900
พักโรงแรม 6 คืน
อาหาร 19 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28เม.ย-5พ.ค.62
07-14 พ.ค. 62
21- 28 พ.ค. 62
ราคาทัวร์: 33,900
33,900
32,900
หมายเหตุ

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - โดฮา (ประเทศกาตาร์) - อิสตันบลู (ประเทศตุรกี)อิสตันบูล ชานัคคาเล่ - ทรอย - ไอวาลิค เปอร์กามัม - คูซาดาสึ - ปามุคคาเล่ ปามุคคาเล่ - คอนย่าคัปปาโดเกีย คัปปาโดเกีย - เกอเรเม่ สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Thursday, 11 April 2019 15:10

HNTK03 ตุรกี POPULAR บินภายใน 2 ขา 8 วัน 5 คืน เดือน กพ.-มิย.62 เริ่มต้น 37,999 (TK)

2019 02 01 100817
รหัสทัวร์: HNTK03
สายการบิน: TK
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น: 37,999
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 16 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20-27 มี.ค.62
08-15 เม.ย.62
09-16 เม.ย.62
23-30 พ.ค.62
05-12 มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 37,999
47,999
47,999
37,999
37,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)อิสตันบูล-อิชเมียร์ (บินภายใน)-เมืองโบราณเอฟเฟซุส-บ้านพระแม่มารีปามุคคาเล่–ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองโบราณเฮียราโพลิส-เมืองคอนย่าพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-คาราวานสไลน์-** พิเศษ ! โชว์ระบำหน้าท้อง [เครื่องดื่มไม่อั้น]OPTION BALLOON (ไม่รวมในค่าทัวร์)-เมืองเกอเรเม่พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-หุบเขาซิซาร์-อิสตันบูล (บินภายใน)Blue Mosque สุเหร่าสีน้ำเงิน-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-อ่างเก็บน้ำเยราบาติน-พระราชวังทอปกาปึพระราชวังโดลมาบาเช่-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัสตลาดสไปซ์มาร์เก็ต- สนามบิน กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 01 February 2019 10:18

AZGTPE48 ไต้หวัน อาลีซาน ฟาร์มแกะ AMAZING 5 วัน 4 คืน เดือน เมย.-มิย.62 เริ่มต้น 24,999 (TG)

2019 02 14 171723
รหัสทัวร์: AZGTPE48
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น: 24,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 13 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03-07 เม.ย.62
20-24 เม.ย.62
24-28 เม.ย.62
27เม.ย.-1พ.ค.62
16-20 พ.ค.62
22-26 พ.ค.62
29พ.ค.-2มิ.ย.62
05-09 มิ.ย.62
12-16 มิ.ย.62
26-30 มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 25,999
24,999
24,999
26,999
25,999
24,999
24,999
24,999
24,999
24,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง) –ร้านกาแฟถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิวCOSMETIC SHOP–MITSUI OUTLET PARK - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Thursday, 14 February 2019 17:52

SMTR07 ตุรกี ล่องเรือบอสฟอรัส SUNRISE 8 วัน 6 คืน เดือน เมย.-พค.62 เริ่มต้น 32,900 (QR)

2019 02 14 161505
รหัสทัวร์: SMTR07
สายการบิน: QR
ระยะเวลา: 8 วัน 6 คืน
ประเทศ : ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น: 32,900
พักโรงแรม 6 คืน
อาหาร 18 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02-09 เม.ย.62
28เม.ย.-5พ.ค.62
07-14พ.ค.62
21-28พ.ค.62
ราคาทัวร์: 35,900
33,900
32,900
33,900
หมายเหตุ

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - โดฮา (ประเทศกาตาร์) - อิสตันบลู (ประเทศตุรกี)อิสตันบูล ชานัคคาเล่ - ทรอย - ไอวาลิเปอร์กามัม - คูซาดาสึ - ปามุคคาเล่คัปปาโดเกียคัปปาโดเกีย - เกอเรเม่ สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Thursday, 14 February 2019 16:35

BOTK301 ตุรกี อิสตันบูล 9 วัน 6 คืน เดือน เมย.-พค.62 เริ่มต้น 35,900 (TK)

2019 01 31 142830
รหัสทัวร์: BOTK301
สายการบิน: TK
ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน
ประเทศ : ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น: 35,900
พักโรงแรม 6 คืน
อาหาร 20 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08 - 16 เม.ย.62
24เม.ย.-2พ.ค. 62
17 - 25 พ.ค.62
ราคาทัวร์: 37,900
35,900
35,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานอิสตันบูล–เมืองชานัคคาเล-เมืองทรอย - ม้าไม้จำลองแห่งทรอย เมืองคูซาดาซี–เมืองโราณเอฟฟิซุส–บ้านพระแม่มารีHouse of Virgin Maryเมืองปามุคคาเล่–ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่)– เมืองเฮียราโพลิส เมืองคอนย่า –พิพิธภัณฑเมฟลานา–คัปปาโดเกีย–ชมระบำหน้าท้องตรุกี นครใต้ดินไคมัคลึ–เมืองเกอเรเม–พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง–กรุงอังการาล่องเรือชมช่องแคบบอสอรัส–ตลาดสไปซ์ ท่าอากาศยานอตาเติร์ก อิสตันบูล – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Last Updated on Thursday, 31 January 2019 14:46

SMTR10 ตุรกี เมืองทรอย Turkey Tulip Festival 2019 9 วัน 6 คืน เดือน เมย.62 เริ่มต้น 30,927 (W5)

2019 02 14 154655
รหัสทัวร์: SMTR10
สายการบิน: W5
ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน
ประเทศ : ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น: 30,927
พักโรงแรม 6 คืน
อาหาร 16 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-19 เม.ย.62
18-26 เม.ย.62
25เม.ย.-3พ.ค.62
ราคาทัวร์: 35,927
30,927
32,927
หมายเหตุ

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - เตหะรานเตหะราน - อิสตันบูลอิสตันบูล - ชานัคคาเล่ทรอย - เปอกามัม - อีชเมียร์ คูซาดาซี - เอฟฟิซุส - ปามุคคาเล่ปามุคคาเล่ - คัปปาโดเกีย คัปปาโดเกีย - เกอเรเม่ - อังการ่าอังการ่า - เตหะราน สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Thursday, 14 February 2019 16:13

BTIST01 ตุรกี อิสตันบูล ชมดินแดนสองทวีป 8 วัน 5 คืน เดือน ม.ค.-เม.ย.62 เริ่มต้น 31,900 (TK)

ScreenShot 20181130140955
รหัสทัวร์: BTIST01
สายการบิน: TK
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น: 31,900
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 16 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-17 ม.ค.62
17-24 ม.ค.62
23-30 ม.ค.62
30-06 ก.พ.62
07-14 ก.พ.62
13-20 ก.พ.62
28ก.พ.-7มี.ค.62
07-14 มี.ค.62
14-21 มี.ค.62
21-28 มี.ค.62
28มี.ค.-4เม.ย.62
18-25 เม.ย.62
25-เม.ย.-2พ.ค.62
ราคาทัวร์: 31,900
31,900
32,900
32,900
32,900
32,900
31,900
32,900
31,900
32,900
32,900
35,900
32,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ •บินตรงสู่ประเทศตุรกี (กรุงอิสตันบูล)ตุรกี •สนามบินอิสตันบูล• ชานัคคาเล่•นั่งเรือข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์•ถ่ายรูปกับม้าไม้ฮอลิวู้ด • ชมเมืองโบราณทรอยเมืองอิสเมียร์•โรงงานผลิตเสื้อหนัง• เมืองโบราณเอฟฟิซุส •บ้านพระแม่มารี •คุชาดาสึคุชาดาสึ• ปามมุคคาเล•ปราสาทปุยฝ้าย• คอนย่าคัปปาโดเกีย•สถานีคารวาน •พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม • นครใต้ดินคาดัค•โรงงานผลิตพรมทอมือ• โรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ • ชมการแสดงระบำหน้าท้องอังการา • ถ่ายรูปทะเลสาบน้ำเค็ม • สุสานท่านอาตาร์เติร์ก•อิสตันบูลบลูมอสก์•อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน•ฮิปโปโดรม• ฮายาโซฟอา•พระราชวังทอปกาปึ•ชอปปิ้ง ณ สไปซ์มาเก็ต•สนามบินอิสตันบูลสนามบินอิสตันบูล• กรุงเทพ

Last Updated on Friday, 30 November 2018 15:07

SMTR1173 ตุกรี GOOD MORNING นอนโรงแรมสไตล์ถ้ำ 2 คืน 8 วัน 6 คืน เดือน เมย.-กย.62 เริ่มต้น 34,900 (TK)

2019 04 11 152917
สายการบิน: TK
ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
ประเทศ : ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น: SMTR1173
พักโรงแรม 6 คืน
อาหาร 19 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12-19 ส.ค.62
15-22 ส.ค.62
17-24 ส.ค.62
19-26 ส.ค.62
22-29 ส.ค.62
24-31 ส.ค.62
26 -02 ก.ย.62
29- 05 ก.ย.62
31ส.ค.-7ก.ย.62
02-09 ก.ย.62
05-12 ก.ย.62
07-14 ก.ย.62
09-16 ก.ย.62
12-19 ก.ย.62
14-21 ก.ย.62
16-23 ก.ย.62
19-26 ก.ย.62
23 -30 ก.ย.62
26-03 ต.ค.62
28ก.ย.-5ต.ค.62
ราคาทัวร์: 36,900
34,900
35,900
35,900
34,900
34,900
34,900
34,900
34,900
34,900
34,900
34,900
34,900
34,900
34,900
35,900
35,900
35,900
35,900
35,900
หมายเหตุ

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - อิสตันบูล (บินตรงไม่แวะ) - เนฟเชฮีร์คัปปาโดเกีย (โปรแกรมพิเศษนั่งบอลลูน) -เกอเรเม่ - ไคมักลีคอนย่า - ปามุคคาเล่ ปามุคคาเล่ - คูซาดาสึ - เอฟฟิซุส - อิชเมียร์ชานัคคาเล่ - ทรอยอิสตันบูล อิสตันบูล สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ

Last Updated on Thursday, 11 April 2019 15:53

CZGIST12 ตุรกี IRIS BLOSSOM 9 วัน 6 คืน เดือน พค.62 เริ่มต้น 31,999 (TK)

2019 02 07 184141
รหัสทัวร์: CZGIST12
สายการบิน: TK
ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
ประเทศ : ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น: 31,999
พักโรงแรม 6 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 09 พ.ค.62
02 – 10 พ.ค.62
07 – 15 พ.ค.62
08 – 16 พ.ค.62
09 – 17 พ.ค.62
14 – 22 พ.ค.62
15 – 23 พ.ค.62
16 – 24 พ.ค.62
17 – 25 พ.ค.62
19 – 27 พ.ค.62
ราคาทัวร์: 32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
33,999
33,999
33,999
33,999
31,999
หมายเหตุ

เมืองอังการ่า - เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองใต้ดิน - เมืองเกอราเม่ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม - โรงงานเซมิก - โรงงานเครื่องประดับ เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองคอนย่า - ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – ทุ่งดอกไอริสเมืองปามุคคาเล่ เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองคูซาดาซี - โรงงานผลิตเครื่องหนัง เมืองคูซาดาซี - เมืองเอฟฟิซุส -ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ - หอสมุดเซลซุส - เมืองชานัคคาเล่ - เมืองโบราณเปอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส - วิหารโอลิมเปียน เซอุส -โรงละครอะโครโปลิส - วิหารเอสเคลปิออนเมืองชานัคคาเล่ - เมืองทรอย - ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย - ท่าเรือกัลป์ลิโพลี - นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล เมืองอิสตันบูล - ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ - จัตุรัสทักษิม เมืองอิสตันบูล - ล่องเรือชความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวังโดลมาบาห์เช - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - วิหารเซนต์โซเฟีย - สไปซ์บาซาร์ -ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ - ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกีท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

Last Updated on Friday, 08 February 2019 09:37

SMTR1174 ตุรกี Experiences 8 วัน 6 คืน เดือน เม.ย.-พ.ค.62 เริ่มต้น 29,999 (KC)

2019 02 14 153116
รหัสทัวร์: SMTR1174
สายการบิน: KC
ระยะเวลา: 8 วัน 6 คืน
ประเทศ : ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น: 29,999
พักโรงแรม 6 คืน
อาหาร 17 มื้อ
วันที่เดินทาง: 16-23 เม.ย. 62
19-26 เม.ย. 62
07-14 พ.ค. 62
10-17 พ.ค. 62
14-21 พ.ค. 62
28-04 มิ.ย. 62
ราคาทัวร์: 32,900
32,900
29,900
29,900
33,900
29,900
หมายเหตุ

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - อัลมาตี - อิสตันบลูอิสตันบูล - ชานัคคาเล่ - ไอวาลิค คูซาดาสึ - เอฟฟิซุส - ปามุคคาเล่ปามุคคาเล่ - คัปปาโดเกีย อิสตันบูล อิสตันบูล - อัลมาตี อัลมาตี - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Thursday, 11 April 2019 15:26

CZIST14 ตุรกี เมืองทรอย เลสโก เชอรี่ดีต่อใจ 9 วัน 6 คืน เดือน มิย.62 เริ่มต้น 31,999 (TK)

2019 03 14 103948
รหัสทัวร์: CZIST14
สายการบิน: TK
ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน
ประเทศ : ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น: 31,999
พักโรงแรม 6 คืน
อาหาร 13 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 09 มิ.ย.62
08 – 16 มิ.ย.62
09 – 17 มิ.ย.62
15 – 23 มิ.ย.62
16 – 24 มิ.ย.62
22 – 30 มิ.ย.62
23มิ.ย.-1ก.ค.62
28มิ.ย.-6ก.ค.62
29มิ.ย.-7ก.ค.62
30มิ.ย.-8ก.ค.62
ราคาทัวร์: 33,999
33,999
33,999
33,999
33,999
33,999
33,999
33,999
33,999
31,999
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกีท่าอากาศยานนานาชาตอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี - เมืองอังการ่า - สุสานอตาเติร์กเมืองอังการ่า - เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองใต้ดิน - เมืองเกอราเม่ -พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิก - โรงงานเครื่องประดับ เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองคอนย่า - ที่พักของกอคาราวานในสมัยโบราณ - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – ทุ่งดอกไอริสเมืองปามุคคาเล่ เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองคอนย่า - ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – ทุ่งดอกไอริสเมืองปามุคคาเล่ เมืองชานัคคาเล่ - เมืองทรอย - ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย - ท่าเรือกัลป์ลิโพลี - นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล - เมืองอิสตันบูล - ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ - จัตุรัสทักษม เมืองอิสตันบูล - ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวังโดลมาบาห์เช - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - วิหารเซนต์โซเฟีย -สไปซ์บาซาร์ - ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ - ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกีท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯประเทศไทย

Last Updated on Thursday, 14 March 2019 10:52

SMTR1214 ตุรกี Adventure 9 วัน 6 คืน เดือน พค-มิย.62 เริ่มต้น 29,900 (TK)

2019 04 11 145515
รหัสทัวร์: SMTR1214
สายการบิน: TK
ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน
ประเทศ : ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น: 29,900
พักโรงแรม 6 คืน
อาหาร 20 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09-17 พ.ค.62
23-31 พ.ค.62
30-07 มิ.ย.62
04-12 มิ.ย.62
13-21 มิ.ย.62
20-28 มิ.ย.62
27-05 ก.ค.62
ราคาทัวร์: 29,900
30,900
30,900
29,900
30,900
29,900
30,900
หมายเหตุ

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - อิสตันบูล (บินตรงไม่แวะ)อิสตันบูล - ชานัคคา เล่คูซาดาซึ - เอฟฟิซุส ปามุคคาเล่คอนย่า - คัปปาโดเกีย อิสตันบูล อิสตันบูล สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Thursday, 11 April 2019 14:59

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 145Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions