• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

BZGPVG08 เซี่ยงไฮ้ DISNEYLAND 5 วัน 3 คืน เดือน กพ-มิย.62 เริ่มต้น 15,999 (XJ)

2019 02 18 101708
รหัสทัวร์: BZGPVG08
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 15,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 05 มี.ค.62
09 – 13 มี.ค.62
12 – 16 มี.ค.62
19 – 23 มี.ค.62
22 – 26 มี.ค.62
29มี.ค.-2เม.ย.62
11 – 15 เม.ย.62
12 – 16 เม.ย.62
27เม.ย.-1พ.ค.62
30เม.ย.-4พ.ค.62
03 – 07พ.ค.62
10 – 14พ.ค.62
17 – 21พ.ค.62
24 – 28พ.ค.62
31พ.ค.-4มิ.ย.62
14 – 18 มิ.ย.62
28มิ.ย.-2ก.ค.62
ราคาทัวร์: 16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
23,999
23,999
19,999
19,999
16,999
16,999
17,999
15,999
15,999
15,999
15,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)– เซี่ยงไฮ้ เซี่ยงไฮ้-นั่งรถไฟแม่เหล็กเข้าเมือง - เมืองโบราณจูเจียเจียว(ล่องเรือ) -ร้านผ้าไหมย่านซินเทียนตี้ร้านวดเท้า(บัวหิมะ) - ขึ้นชมวิวบนตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ (ชั้น 118) -หาดไหว่ทันช้อปปิ้งถนนนานกิง-ร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญ่ที่สุดในโลก - ร้านหยก-ถนนเทียนจื่อฝางเซี่ยงไฮ้ - เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์(รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมไกด์แลหัวหน้าทัวร์บริการ)เซี่ยงไฮ้– กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)

Last Updated on Monday, 18 February 2019 10:35

BZGKMG02 คุนหมิง ทุ่งลาเวนเดอร์ ตงชวน เลสโก ลาเวนเดอร์ 4 วัน 3 คืน เดือน มิย.62 เริ่มต้น 9,999 (8L)

2019 03 27 173126
รหัสทัวร์: BZGKMG02
สายการบิน: 8L
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 9,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 06 – 09 มิ.ย.62
07 – 10 มิ.ย.62
13 – 16 มิ.ย.62
14 – 17 มิ.ย.62
20 – 23 มิ.ย.62
21 – 24 มิ.ย.62
27 – 30 มิ.ย.62
28มิ.ย.-1ก.ค.62
ราคาทัวร์: 9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ–สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉางซุย คุนหมิงไร่สตรอเบอรี่ –ทุ่งลาเวนเดอร์ –เมืองตงชวน –แผ่นดินสีทอง –ภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวนตำหนักทองจินเตี้ยน –สวนน้ำตกคุนหมิง–ภูเขาซีซาน(Option Tour)- ร้านบัวหิมะ –เมืองโบราณกวนตู้วัดหยวนทง – ประตูม้าทองไก่หยก–สนามบินฉางซุย คุนหมิง – สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Wednesday, 27 March 2019 18:18

CSKMG08 คุนหมิง สุกี้ทะเล ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 5 วัน 4 คืน เดือน พค.-กค.62 เริ่มต้น 16,899 (MU)

2019 05 14 190055
รหัสทัวร์: CSKMG08
สายการบิน: MU
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 16,899
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 14 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05-09 มิ.ย.62
14-18 มิ.ย.62
26-30 มิ.ย.62
03-07 ก.ค.62
13-17 ก.ค.62
16-20 ก.ค.62
25-29 ก.ค.62
ราคาทัวร์: 17,899
17,899
19,899
18,899
19,899
19,899
16,899
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-คุนหมิง เมืองโบราณต้าหลี่-หมู่บ้านซีโจว-ชมโชว์ชาวไป๋-ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้ใหญ่)-โชว์จางอวี้โหมว-อุทยานน้ำหยก-แชงกรีล่าภูเขาหิมะสือข่า-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(กระเช้าขึ้นลง)-วัดลามะซงจ้านหลิง-เมืองโบราณแชงกรีล่า-โค้งแรกแม่น้ำแยงซี-ต้าหลี่ต้าหลี่-คุนหมิง-ร้านนวดเท้า-วัดหยวนทง-ร้านผ้าไหม-อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน-คุนหมิง-กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 14 May 2019 19:08

BZGKMG06 คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน เดือน มีค-ธค.62 เริ่มต้น 21,999 (TG)

2019 04 08 164624
รหัสทัวร์: BZGKMG06
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 21,999
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20 – 25 มิ.ย.62
27มิ.ย.-2ก.ค.62
11 – 16 ก.ค.62
12 – 17 ก.ค.62
18 – 23 ก.ค.62
25 – 30 ก.ค.62
01 – 06 ส.ค.62
07 – 12 ส.ค.62
08 – 13 ส.ค.62
15 – 20 ส.ค.62
22 – 27 ส.ค.62
29ส.ค.-3ก.ย.62
05 – 10 ก.ย.62
19 – 24 ก.ย.62
26ก.ย.-1ต.ค.62
11 – 16 ต.ค.62
12 – 17ต.ค.62
17 – 22 ต.ค.62
18 – 23 ต.ค.62
19 – 24 ต.ค.62
25 – 30 ต.ค.62
26 – 31 ต.ค.62
07 – 12 พ.ย.62
08 – 13 พ.ย.62
14 – 19 พ.ย.62
15 – 20 พ.ย.62
21 – 26 พ.ย.62
22 – 27 พ.ย.62
28พ.ย.-3ธ.ค.62
05 – 10 ธ.ค.62
06 – 11 ธ.ค.62
07 – 12 ธ.ค.62
19 – 24 ธ.ค.62
26 – 31 ธ.ค.62
28ธ.ค.-2ม.ค.63
29ธ.ค.-3ม.ค.63
ราคาทัวร์: 21,999
21,999
22,999
23,999
21,999
23,999
21,999
22,999
23,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
23,999
23,999
21,999
23,999
23,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
23,999
23,999
22,999
22,999
25,999
29,999
29,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ–สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉางซุย คุนหมิง–เมืองเสี่ยงยิน เมืองต้าหลี่ - เมืองเก่าต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์(ผ่านชม) – โค้งแรแม่น้ำแยงซีเกียง–ช่องเขาเสือกระโจน – วัดลามะชงจ้านหลิน(วัดโปตาลาน้อย) –เมืองเก่าจงเตี้ยนหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(ราคาทัวร์นี้รวมกระเช้า) –เมืองลี่เจียง – สระมังกรดำ - เมืองเก่าลี่เจียงภูเขาหิมะมังกรหยก (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไป-กลับ) – โชว์จางอี้โหม่ว(ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วชมโชว์) – อุทยานน้ำหยก – เมืองเสี่ยงยินร้านชา –วัดหยวนทง – ร้านผ้าไหม - คุนหมิง – สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Monday, 08 April 2019 17:11

BZGPVG08 เซี่ยงไฮ้ DISNEYLAND 5 วัน 3 คืน เดือน กพ-มิย.62 เริ่มต้น 15,999 (XJ)

ScreenShot 20181031150746
รหัสทัวร์: BZGPVG08
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 15,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 มี.ค.62
09-13 มี.ค.62
12-16 มี.ค.62
19-23 มี.ค.62
22-26 มี.ค.62
29มี.ค.-2เม.ย.62
11-15 เม.ย.62
12-16 เม.ย.62
27เม.ย.-1พ.ค.62
30เม.ย.- 4พ.ค.62
03- 07 พ.ค.62
10 -14 พ.ค.62
17- 21 พ.ค.62
24-28 พ.ค.62
31พ.ค.-4มิ.ย.62
14-18 มิ.ย.62
28มิ.ย.-2ก.ค.62
ราคาทัวร์: 16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
23,999
23,999
19,999
19,999
16,999
16,999
17,999
15,999
15,999
15,999
15,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)– เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้-นั่งรถไฟแม่เหล็กเข้าเมือง - เมืองโบราณจูเจียเจียว(ล่องเรือ) -ร้านผ้าไหมย่านซินเทียนตี้ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - ขึ้นชมวิวบนตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ (ชั้น 118) -หาดไหว่ทันช้อปปิ้งถนนนานกิง-ร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญ่ที่สุดในโลก - ร้านหยก-ถนนเทียนจื่อฝางเซี่ยงไฮ้ - เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์(รวมรถบัสรับ-ส่งพร้อมไกด์และหัวหน้าทัวร์บริการ)เซี่ยงไฮ้– กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)

Last Updated on Thursday, 01 November 2018 15:44

BZGKWL01 กุ้ยหลิน หลงเซิน BIG MOUNTAIN 6 วัน 5 คืน เดือน มีค-ตค.62 เริ่มต้น (CZ)

2019 02 15 185550
รหัสทัวร์: BZGKWL01
สายการบิน: CZ
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 15,999
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 14 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04-09 เม.ย.62
10-15 พ.ค.62
17-22 พ.ค.62
13-18 มิ.ย.62
27มิ.ย.-2ก.ค.62
08-13 ส.ค.62
22-27 ส.ค.62
05-10 ก.ย.62
19-24 ก.ย.62
11-16 ต.ค.62
ราคาทัวร์: 17,999
15,999
16,999
15,999
15,999
17,999
15,999
15,999
15,999
17,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เมืองกุ้ยหลินกุ้ยหลิน–เขาเหยาซาน(รวมนั่งกระเช้า)–ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน– สวนฉวนซาน– ถ้ำทะลชมโชว์ MIRAGE GUILIN SHOW ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – หลงเซิน – นาขั้นบันไดหลงจี๋ – หมู่บ้านชาวจ้วง – กุ้ยหลินเขางวงช้าง(รวนั่งรถกล์อฟ) – เขาเซียงกง – เมืองหยางซั่ว – ถนนฝรั่งเมืองหยางซัว(OPTIONAL TOUR : ชมโชว์ IMPRESSION LIU SANJIE)ล่องแแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย) – ร้านผ้าไหม –หยางซั่ว - กุ้ยหลิน –ศาลาเซียวเหยา ช้อปปิ้งถนนโบราณตงซี - ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง สนามบินกุ้ยหลิน – กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Friday, 15 February 2019 19:06

WCCN02 ปักกิ่ง KAKEENUNG 4 วัน 3 คืน เดือน ธค.61-มีค.62 เริ่มต้น 13,900 (XW)

ScreenShot 20181119153022
รหัสทัวร์: WCCN02
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 13,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 4-7 ธ.ค.61
5-8 ธ.ค.61
8-11 ธ.ค.61
30ธค.-2ม.ค.62
15-18 ม.ค.62
21-24 ม.ค.62
28-31 ม.ค.62
19-22 ก.พ.62
25-28 ก.พ.62
02-05 มี.ค.62
15-18 มี.ค.62
23-26 มี.ค.62
ราคาทัวร์: 15,900
15,900
15,900
17,900
13,900
13,900
13,900
14,900
13,900
13,900
14,900
14,900
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง-สนามบินเทียนสิน-นั่งรถไฟใต้ดิน-รถไฟความเร็วสูง-ปักกิ่งจัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้าม-ร้านบัวหิมะ-โชวกายกรรมปักกิ่ง-ตลาดรัสเซียกำแพงเมืองจีนด่านจูหยงกวน-โรงงานไข่มุก-ร้านหยก-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค พระราชวังฤดูร้อน-พิพิธภัณฑ์ผิเซี๊ยะ-ร้านยางพารา-สนามบินเทียนสิน-สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Monday, 19 November 2018 15:37

BZGPVG03 เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี SPECIAL 5 วัน 3 คืน เดือน กพ-มิย.62 เริ่มต้น 13,999 (XJ)

ScreenShot 20181031145134
รหัสทัวร์: BZGPVG03
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 13,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27ก.พ.-3มี.ค.62
28ก.พ.-4มี.ค.62
07-11 มี.ค.62
11-15 มี.ค.62
16-20มี.ค.62
21-25มี.ค.62
24-28 มี.ค.62
28มี.ค.-1เม.ย.62
04 -8 เม.ย.62
13-17เม.ย.62
01-05 พ.ค.62
02-06 พ.ค.62
09-13 พ.ค.62
16 -20 พ.ค.62
23-27 พ.ค.62
07-11 มิ.ย.62
21-25 มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 13,999
13,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
15,999
20,999
14,999
13,999
13,999
15,999
13,999
13,999
13,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) -เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้- อูซี - พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) - ร้านไข่มุก -หังโจว - ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ยหังโจว - ล่องเรือทะเลสาบซีหู - ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน- ร้านผ้าไหม - เซี่ยงไฮ้ช้อปปิ้งถนนนานกิง ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) -ลอดอุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทาน-ชมวิวบนตึก SWFCชั้น100- ร้านหยก - ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยวเซี่ยงไฮ้- กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

Last Updated on Wednesday, 31 October 2018 15:04

B2BHAK01ไหโข่ว ซานย่า ไข่มุกแห่งทะเลจีนใต้ 5 วัน 4 คืน เดือน เม.ย-มิ.ย 62 เริ่มต้น 16,900 (HU)

2019 03 26 203453
รหัสทัวร์: B2BHAK01
สายการบิน: HU
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 06-10 เม.ย.62
10-14 เม.ย.62
11-15 เม.ย.62
13-17 เม.ย.62
14-18 เม.ย.62
26-30 เม.ย.62
08-12 พ.ค.62
10-14 พ.ค.62
15-19 พ.ค.62
17-21 พ.ค.62
22-26 พ.ค.62
24-28 พ.ค.62
29พ.ค.-2 มิ.ย.62
31พ.ค.-4 มิ.ย.62
05-09 มิ.ย.62
07-11 มิ.ย.62
28มิ.ย.-2ก.ค.62
14-18 มิ.ย.62
19-23 มิ.ย.62
21-25 มิ.ย.62
26-30 มิ.ย.62
12-16 มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 18,900
21,900
22,900
22,900
21,900
18,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
16,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
16,900
17,900
17,900
17,900
17,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไหโข่ว (สนามบินเหม่ยหลาน) โรงถ่ายภาพยนต์จำลองไหโข่ว-โบ๋อ่าว-ศูนย์จัดการประชุมผู้นำเอเชีย-ล่องเรือหาดหยกหมู่บ้านวัฒนธรรมชนเผ่า (ปิงหลางกู่) (รวมรถกอล์ฟ)-ซานย่าร้านเยื่อไผ่-อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถราง) – เจ้าแม่กวนอิม 108 เมตร. –วัดหนานซาน-อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง (รวมรถราง)-ร้านอาหารทะเล-หาดต้าตงไห่ร้านสินค้าพื้นเมือง- THE LOST CHAMBERS OF ATLANTIS –ซานย่า-ไหโข่ว (นั่งรถไฟความเร็วสูง)-ถนนคนเดินฉีโหลวไหโข่ว(สนามบินเหม่ยหลาน)-กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Tuesday, 26 March 2019 20:42

BZGPVG03 เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี SPECIAL 5 วัน 3 คืน เดือน กพ-มิย.62 เริ่มต้น 13,999 (XJ)

2019 02 18 110802
รหัสทัวร์: BZGPVG03
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 13,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27ก.พ.-3มี.ค.62
28ก.พ.-4 มี.ค.62
07 - 11 มี.ค.62
11 - 15 มี.ค.62
16 - 20 มี.ค.62
21 - 25 มี.ค.62
24 - 28 มี.ค.62
28มี.ค.-1เม.ย.62
04 - 08 เม.ย.62
13 - 17 เม.ย.62
01 - 05 พ.ค.62
02 - 06 พ.ค.62
09 -13 พ.ค.62
16 - 20 พ.ค.62
23 - 27 พ.ค.62
07 - 11 มิ.ย.62
21 - 25 มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 13,999
13,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
15,999
20,999
14,999
13,999
13,999
15,999
13,999
13,999
13,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) -เซี่ยงไฮ้ตลาดร้อยปี(เฉินหวังเมี่ยว)–เซี่ยงไฮ้ –กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)เซี่ยงไฮ้- อูซี - พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) - ร้านไข่มุก -หังโจว - ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ยหังโจว - ล่องเรือทะเลสาบซีหู - ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน- ร้านผ้าไหม -เซี่ยงไฮ้ช้อปปิ้งถนนนานกิง ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) -ลอดอุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทาน-ชมวิวบนตึก SWFCชั้น100- ร้านหยก - ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยวเซี่ยงไฮ้- กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

Last Updated on Monday, 18 February 2019 16:26

B2BSYX01 บินตรงซานย่า นมัสการเจ้าแม่กวนอิม 4 วัน 2 คืน เดือน เม.ย-มิ.ย 62 เริ่มต้น 17,900 (CZ)

2019 03 27 103631
รหัสทัวร์: B2BSYX01
สายการบิน: CZ
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 17,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05-08 เม.ย.62
12-15 เม.ย.62
19-22 เม.ย.62
26-29 เม.ย.62
03-06 พ.ค.62
10-13 พ.ค.62
17-20 พ.ค.62
24-27 พ.ค.62
31พ.ค.-3มิ.ย.62
07-10 มิ.ย.62
14-17 มิ.ย.62
21-24 มิ.ย.62
28มิ.ย. -1ก.ค.62
ราคาทัวร์: 19,900
21,900
19,900
19,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
17,900
18,900
18,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-ซานย่า (ท่าอากาศยานนานาชาติซานย่าฟีนิกซ์) -อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง (รวมรถราง)-หาดต้าตงไห่-ศูนย์ผลิตภัณฑ์จากเยื่อไผ่เทียนหยาไหเจี่ยว-ศูนย์อาหารทะเล-ถนนคนเดินซานย่าอุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถราง) – เจ้าแม่กวนอิม 108 เมตร. – วัดหนาซาน-หมู่บ้านชนเผ่าหลีแม้ว-ซานย่า(ท่าอากาศยานนานาชาติซานย่าฟีนิกซ์)ซานย่า (ท่าอากาศยานนานาชาติซานย่าฟีนิกซ์)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Wednesday, 27 March 2019 10:44

BZGTSN02 ปักกิ่ง เทียนสิน เลสโก อาหมวยเล็ก 5 วัน 4 คืน เดือน พค.-ตค.62 เริ่มต้น 14,999 (XW)

2019 03 27 184213
รหัสทัวร์: BZGTSN02
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 14,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02 – 06 เม.ย.62
05 – 09 เม.ย.62
09 – 13 เม.ย.62
12 – 16 เม.ย.62
14 – 18 เม.ย.62
19 – 23 เม.ย.62
23 – 27 เม.ย.62
26 – 30 เม.ย.62
30เม.ย.-4พ.ค.62
03 – 07 พ.ค.62
07 – 11 พ.ค.62
10 – 14 พ.ค.62
14 – 18 พ.ค.62
17 – 21 พ.ค.62
24– 28 พ.ค.62
31พ.ค.-4 มิ.ย.62
07 – 11 มิ.ย.62
14 – 18 มิ.ย.62
21 – 25 มิ.ย.62
28มิ.ย.-2ก.ค.62
04 – 08 ก.ค.62
05 – 09 ก.ค.62
12 – 16ก.ค.62
13 – 17 ก.ค.62
14 – 18 ก.ค.62
16 – 20 ก.ค.62
19 – 23 ก.ค.62
25 – 29 ก.ค.62
26 – 30 ก.ค.62
01 – 05 ส.ค.62
02 – 06 ส.ค.62
08 – 12 ส.ค.62
09 – 13ส.ค.62
15 – 19 ส.ค.62
16 – 20 ส.ค.62
22 – 26 ส.ค.62
23 – 27 ส.ค.62
29ส.ค.-2ก.ย.62
30ส.ค.-3ก.ย.62
06 – 10 ก.ย.62
13 – 17 ก.ย.62
20 – 24 ก.ย.62
27ก.ย.-1ต.ค.62
11 – 15 ต.ค.62
12 – 16 ต.ค.62
15 – 19 ต.ค.62
17 – 21 ต.ค.62
18 – 22 ต.ค.62
19 – 23 ต.ค.62
22 – 26ต.ค.62
23 – 27 ต.ค.62
24 – 28 ต.ค.62
25 – 29 ต.ค.62
ราคาทัวร์: 15,999
17,999
16,999
23,999
21,999
15,999
15,999
15,999
16,999
15,999
16,999
15,999
15,999
16,999
15,999
15,999
15,999
14,999
15,999
14,999
15,999
15,999
16,999
17,999
17,999
16,999
15,999
17,999
17,999
15,999
15,999
16,999
16,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
17,999
17,999
16,999
16,999
16,999
17,999
17,999
17,999
16,999
16,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เทียนสิน – นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ปักกิ่งจัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ร้านหยก – พระราชวังฤดูร้อน ร้าไข่มุก –ชมโชว์กายกรรมปักกิ่งกำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน– ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ ร้านนวดฝ่าเท้า - ร้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพ(บัวหิมะ) – ถนคนเดินหวังฝูจิ่ง หอบูชาฟ้าเทียนถาน –ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน - ตลาดรัสเซีย – ร้านปี่เซียะนครเทียนสิน – ชมวิวแม่น้ำไหเหอ และ TIANJIN EYE สวนจิ้งหยวน - ถนนสายวัฒนธรรมโบราณเทียนจิน – ถนนอิตาลี – เทียนสิน กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

Last Updated on Wednesday, 27 March 2019 19:00

BO8L801 คุนหมิง เขาหมื่นยอด น้ำตกร้อยสาย ลุกเลี่ยง ซินหยี้ 4 วัน 3 คืน เดือน มิย.-ตค.62 เริ่มต้น 9,888 (8L)

2019 04 23 133300
รหัสทัวร์: BO8L801
สายการบิน: 8L
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 9,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 06-09 มิ.ย.62
13-16 มิ.ย.62
20-23 มิ.ย.62
27-30 มิ.ย.62
05-08 ก.ย.62
12-15 ก.ย.62
19-22 ก.ย.62
26-29 ก.ย.62
03-06 ต.ค.62
11-14 ต.ค.62
17-20 ต.ค.62
ราคาทัวร์: 9,888
9,888
9,888
9,888
9,888
9,888
10,888
10,888
10,888
11,888
10,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - คุนหมิง คุนหมิง-เมืองซินหยี้-ป่าภูเขาหมื่นยอด(รวมนั่งรถแบตเตอรี่)-ล่องเรือทะเลสาบว่านฟงหูถ่ายรูปด้านหน้าปราสาทหงส์- OPTION: เข้าชมปราสาทหงส์+สะพานแก้ว หุบเหวน้ำตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ(รวมรถราง)-คุนหมิง วัดหยวนทง-สวน้ำตกคุนหมิง-สนามบินคุนหมิง-กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 23 April 2019 13:41

CNXJ802 ปักกิ่ง เทียนสิน กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน เดือน พค.-ตค.62 เริ่มต้น 9,989 (XJ)

2019 05 07 175115
รหัสทัวร์: CNXJ802
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 9,989
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 30พ.ค.-3มิ.ย.62
6-10 มิ.ย.62
13-17 มิ.ย.62
20-24 มิ.ย.62
27มิ.ย.-1ก.ค.62
4-8 ก.ค.62
22-26 ส.ค.62
29ส.ค.-2ก.ย.62
5-9 ก.ย.62
12-16 ก.ย.62
19-23 ก.ย.62
10-14 ต.ค.62
17-21 ต.ค.62
ราคาทัวร์: 9,989
9,989
10,989
10,989
11,989
11,989
11,989
11,989
11,989
11,989
11,989
12,989
12,989
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง-เทียนสิน เทียนสิน-ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-หอฟ้าเทียนถาน-กายกรรมปักกิ่งกำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน)-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก-ตลาดรัสเซีย-ถนนหวังฟู่จิงพระราชวังฤดูร้อน-เทียนสิน-ถนนวัฒนธรรม-สนามบินเทียนสิน

Last Updated on Tuesday, 07 May 2019 18:05

BOCNTG77 ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน เดือน พค.-มิย.65 เริ่มต้น 14,888 (TG)

2019 05 08 164413
รหัสทัวร์: BOCNTG77
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 14,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 17-21 พ.ค.62
24 -28 พ.ค.62
31พ.ค.-4มิ.ย.62
7-11 มิ.ย.62
14-18 มิ.ย.62
21-25 มิ.ย.62
28มิ.ย.-2ก.ค.62
ราคาทัวร์: 15,888
14,888
14,888
16,888
16,888
15,888
15,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-กรุงปักกิ่งปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง- หอฟ้าเทียนถาน-กายกรรมปักกิ่งพระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก-ตลาดกำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน)-พิพิธภัณฑ์ภาพ3มิติ - ถนนหวังฟู่จิ่ง องค์เจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า -ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Last Updated on Wednesday, 08 May 2019 17:00

CSKMG07 คุนหมิง สุกี้หมูนุ่ม ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน เดือน เม.ย-มิ.ย 62 เริ่มต้น 14,899 (MU)

2019 04 03 175135
รหัสทัวร์: CSKMG07
สายการบิน: MU
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 14,899
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 14 มื้อ
วันที่เดินทาง: 16-21 เม.ย.62
20-25 เม.ย.62
23-28 เม.ย.62
25-30 เม.ย.62
29เม.ย.-4พ.ค.62
07-12 พ.ค.62
09-14 พ.ค.62
15-20 พ.ค.62
18-23 พ.ค.62
20-25 พ.ค.62
23-28 พ.ค.62
29พ.ค.-3มิ.ย.62
30พ.ค.-4มิ.ย.62
01-06 มิ.ย.62
04-09 มิ.ย.62
12-17 มิ.ย.62
14-19 มิ.ย.62
19-24 มิ.ย.62
21-26 มิ.ย.62
23-28 มิ.ย.62
25-30 มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 14,899
15,899
15,899
14,899
14,899
15,899
14,899
15,899
15,899
14,899
14,899
14,899
14,899
14,899
14,899
14,899
14,899
14,899
14,899
14,899
15,899
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-คุนหมิงคุนหมิง-ต้าหลี่-ผ่านชมทะเลสาบเอ๋อไห่-ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์-ลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)-เมืองโบราณลี่เจียงลี่เจียง-เมืองจงเตี้ยน(แชงกรีล่า)-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเมืองโบราณแชงกรีล่า-วัดลามะซงจ้านหลิงแชงกรีล่า-เมืองฉู่สงเมืองโบราณชนเผ่าหยีฉู่สง-คุนหมิง-ร้านนวดเท้า-ร้านผ้าไหม-สวนน้ำตก-อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน-คุนหมิง-กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 03 April 2019 17:57

BOFD401 คุนหมิง ตงชวน สะพานแก้ว 4 วัน 2 คืน เดือน มีค.-ธค.62 เริ่มต้น 7,888 (FD)

2019 02 15 163152
รหัสทัวร์: BOFD401
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 7,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 8-11 มี.ค.62
29มี.ค.-1เม.ย.62
5-8 เม.ย.62
12-15 เม.ย.62
26-29 เม.ย.62
3-6 พ.ค.62
10-13 พ.ค.62
17-20 พ.ค.62
24-27 พ.ค.62
31พ.ค.-3มิ.ย.62
14-17 มิ.ย.62
28มิ.ย.-1ก.ค.62
26-29 ก.ค.62
9-12 ส.ค.62
6-9 ก.ย.62
13-16 ก.ย.62
20-23 ก.ย.62
11-14 ต.ค.62
18-21 ต.ค.62
25-28 ต.ค.62
1-4 พ.ย.62
8-11 พ.ย.62
15-18 พ.ย.62
22-25 พ.ย.62
29พ.ย.-2ธ.ค.62
6-9 ธ.ค.62
13-16 ธ.ค.62
20-23 ธ.ค.62
ราคาทัวร์: 7,888
8,888
11,888
14,888
9,888
9,888
9,888
11,888
9,888
9,888
7,888
8,888
9,888
11,888
8,888
9,888
9,888
12,888
9,888
9,888
9,888
9,888
9,888
9,888
9,888
9,888
9,888
9,888
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง-คุนหมิง -ตงชวน-แผ่นดินสีแดง-ถานเตี้ยนถานเตี้ยน-คุนหมิง- ถ้ำไซอิ๋ว-สะพานแก้ว(รวมสไลเดอร์ขากลับ)-ถนคนเดินOPTION: โชว์นกยูง Dynamic Yunnan ถานเตี้ยน-คุนหมิง- ถ้ำไซอิ๋ว(รวมสไลเดอร์)-ถนนคนเดิน-OPTION:โชว์นกยูง คุนหมิง-สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ)

Last Updated on Friday, 15 February 2019 16:41

CSMU01 ปักกิ่ง เป็ดตุ๋นเต้าเจี้ยว 5 วัน 3 คืน เดือนเมย.-มิย.62 เริ่มต้น 14,899 (MU)

2019 04 02 173732
รหัสทัวร์: CSMU01
สายการบิน: MU
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 14,899
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12-16 เม.ย.62
16-20 เม.ย.62
14-18 พ.ค.62
28พ.ค.-1มิ.ย.62
11-15 มิ.ย.62
25-29 มิ.ย.62
ราคาทัวร์: 23,899
14,899
14,899
14,899
14,899
14,899
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-ร้านนวดเท้า –หอฟ้าเทียนถาน-ร้านหมอนยางพารา-กายกรรมปักกิ่งพระราชวังฤดูร้อน-ร้านผ้าไหมวัดหลิงกวง-ตลาดหงเฉียว-ร้านไข่มุกร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-ร้านบัวหิมะ-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก-ถนนหวังฟูจิ่งวัดลามะ-ร้านผีเซี๊ยะ-ตลาดรัสเซีย-ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 02 April 2019 17:48

BOFD402 คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 6 วัน 4 คืน เดือน มีค.-ธค.62 เริ่มต้น 15,888 (FD)

2019 02 21 160857
รหัสทัวร์: BOFD402
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 15,888
พักโรงแรม 1 คืน
อาหาร 1 มื้อ
วันที่เดินทาง: 23-28 มี.ค.62
6-11 เม.ย.
13-18 เม.ย.62
4-9 พ.ค.62
18-23 พ.ค.62
15-20 มิ.ย.62
27ก.ค.-1ส.ค.62
12-17 ต.ค.62
19-24 ต.ค.62
26-31 ต.ค.62
9-14 พ.ย.62
23-28 พ.ย.62
7-12 ธ.ค.62
14-19 ธ.ค.62
21-26 ธ.ค.62
28ธ.ค.-2ม.ค.62
ราคาทัวร์: 15,888
17,888
21,888
17,888
17,888
16,888
18,888
17,888
17,888
17,888
17,888
17,888
17,888
17,888
17,888
21,888
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง-คุนหมิง -ต้าหลี่-หมู่บ้านซีโจว ต้าหลี่-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-เมืองจงเตี้ยน(แชงการีล่า)โค้งแรกแม่น้ำแยซีเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน-เมืองโบราณแชงการีล่าวัดลามะซงจ้านหลิง-เมืองลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ-เมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก+กระเช้าใหญ่ -โชว์ IMPRESSION LIJIANG-อุทยานน้ำหยกหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน-เมืองฉู่สง คุนหมิง-สนามบิดอนเมือง(กรุงเทพฯ)

Last Updated on Thursday, 21 February 2019 16:21

CSTS07 เทียนสิน ปักกิ่ง ซาลาเปาลาวา กำแพงเมืองจีน 4 วัน 3 คืน เดือน มีค.-ตค.62 เริ่มต้น 12,899 (XW)

2019 04 02 173732
รหัสทัวร์: CSTS07
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 12,899
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13-16 เม.ย.62
09-12 พ.ค.62
27-30 มิ.ย.62
27-30 ก.ค.62
29ส.ค.-1ก.ย.62
26-29 ก.ย.62
20-23 ต.ค.62
26-29 ต.ค.62
ราคาทัวร์: 16,899
14,899
12,899
14,899
13,899
14,899
16,899
14,899
หมายเหตุ

ดอนเมือง-เทียนสิน นั่งรถไฟความเร็วสูง-ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้ามกู้กงพระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน-ร้านไข่มุกร้านหมอนยางพารา-กายกรรมปักกิ่งร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวนร้านบัวหิมะ-พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนกร้านผีเซี๊ยะ-ตลาดรัสเซีย-ปักกิ่ง-เทียนสิน-ดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 02 April 2019 18:47

BOFD403 คุนหมิง หุบเขาทรายเปลี่ยนสี หลัวผิง 4 วัน 2 คืน เดือน พค.-กย.62 เริ่มต้น 8,988 (FD)

2019 04 23 134355
รหัสทัวร์: BOFD403
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 8,988
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 3-6 พ.ค.62
10-13 พ.ค.62
17-20 พ.ค.62
24-27 พ.ค.62
31พ.ค.-3มิ.ย.62
14-17 มิ.ย.62
28มิ.ย.-1ก.ค.62
26-29 ก.ค.62
9-12 ส.ค.62
6-9 ก.ย.62
13-16 ก.ย.62
20-23 ก.ย.62
ราคาทัวร์: 8,988
8,988
8,988
8,988
8,988
8,988
8,988
9,988
10,988
8,988
8,988
8,988
หมายเหตุ

คุนหมิง หุบเขาทรายเปลี่ยนสี หลัวผิงคุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ อากาศเย็นสบายตลอดปีหลัวผิง ชมความงาม น้ำตกเก้ามังกร หุบเขาทรายเปลี่ยนสีสวนน้ำตกคุนหมิง ช้อปปิ้งถนนคนเดิน เมืองโบราณกวนตู้เมนูสุดพิเศษ>>สุกี้เห็ด , อาหารกวางตุ้ง

Last Updated on Wednesday, 24 April 2019 09:52

CSZH03 กุ้ยหลิน ปลากะพงราดพริก นาขั้นบันไดหลงจี๋ 6 วัน 3 คืน เดือน เมย.-มิย.62 เริ่มต้น 12,899 (ZH)

2019 04 02 175230
รหัสทัวร์: CSZH03
สายการบิน: ZH
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 12,899
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-16 เม.ย.62
12-17 เม.ย.62
15-20 พ.ค.62
29พ.ค.-3มิ.ย.62
12-17 มิ.ย.62
26มิ.ย.-1กค.62
ราคาทัวร์: 18,899
18,899
13,899
13,899
13,899
12,899
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)กรุงเทพฯ-กวางเจา นั่งรถไฟความเร็วสูง-กุ้ยหลิน-เขางวงช้าง-ร้านหมอนยางพาราร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋(นั่งรถกอล์ฟ)-กุ้ยหลิน-โชว์มิราจร้านหยก-ถ้ำเขาทะลุ-หยางซั่ว-ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย)-ถนนฝรั่งหยางซั่ว-เขาเซียงกง-กุ้ยหลิน-ร้านผ้าไหม-ตลาดใต้ดิน-นั่งรถไฟความเร็วสูง-กุ้ยหลิน-กวางเจากวางเจา-กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 02 April 2019 18:14

BOTG712 คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 6 วัน 5 คืน เดือน พค.-มิย.62 เริ่มต้น 20,888 (TG)

2019 04 24 100114
รหัสทัวร์: BOTG712
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 20,888
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15-20 พ.ค.62
22-27 พ.ค.62
29พ.ค.-3มิ.ย.62
5-10 มิ.ย.62
12-17 มิ.ย.62
19-24 มิ.ย.62
26มิ.ย.-1ก.ค.62
ราคาทัวร์: 20,888
21,888
21,888
21,888
21,888
21,888
21,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-คุนหมิง- ต้าหลี่ วัดเจ้าแม่กวนอิม-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-หมู่บ้านซีโจว-เมืองจงเตี้ยน(แชงการีล่า)โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน-เมืองโบราณแชงการีล่าภูเขาหิมะสือข่า-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า) -วัดลามะซงจ้านหลิงเมืองลี่เจียง- เมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่) - โชว์ IMPRESSION LIJIANGอุทยานน้ำหยก-สระน้ำมังกรดำ-เมืองฉู่สงเมืองฉู่สง-คุนหมิง-สวนน้ตกคุนหมิง-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน วัดหยวนทง - ท่าอากาศยานคุนหมิง-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Last Updated on Wednesday, 24 April 2019 10:21

CZDYG01 จางเจียเจี้ย บินตรง ฟ่งหวง เขาอวตาร ซุปตาร์ ห้าดาว 4 วัน 3 คืน เดือน มิ.ย.-ต.ค.62 เริ่มต้น 11,888 (CZ)

2019 05 22 145822
รหัสทัวร์: CZDYG01
สายการบิน: CZ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 11,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12 - 15 มิ.ย.62
19 - 22 มิ.ย.62
21 - 24 มิ.ย.62
27 - 30 มิ.ย.62
05 - 08 ก.ค.62
10 - 13 ก.ค.62
16 - 19 ก.ค.62
08 - 11 ส.ค.62
09 - 12 ส.ค.62
22 - 25 ส.ค.62
29ส.ค.-1ก.ย.62
12 - 15 ก.ย.62
19 - 22 ก.ย.62
15 – 18 ต.ค.62
ราคาทัวร์: 12,888
11,888
13,888
13,888
12,888
13,888
14,888
13,888
14,888
13,888
13,888
13,888
13,888
14,888
หมายเหตุ

กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ)-ท่าอากาศยานต้าหยง-จางเจียเจี้ยฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวง-ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง-สะพานสายรุ่งฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-ร้านใบชา-สะพานแก้วข้ามเขาที่ยาวที่สุดในโลก (OPTIONAL TOUR : ชมโชว์นางจิ้งจอกขาว และ ล่องเรือชมทะเลสาบเป่าเฟิงหู )ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)-ถนนคนเดินซีปู้เจีย-จิตรกรรมภาพวาดทราย-นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน-สวนจอมพลเฮ่อหลง-สะพานใต้ฟ้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร-ลงลิฟท์แก้วไป๋หลง-โชว์เหม่ยลี่เซียงซีร้านหยก-ร้านหมอนยางพารา-เทียนเหมินซาน (ขึ้นกระเช้า+บันไดเลื่อน+ลงรถอุทยาน)ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์-อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน-ท่าอากาศยานต้าหยง-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิกรุงเทพมหานคร

Last Updated on Wednesday, 22 May 2019 15:10

BOXWS21 เซี่ยงไฮ้ หังโจว 5 วัน 3 คืน เดือน กพ.-ตค.62 เริ่มต้น 7,888 (XW)

2019 01 31 130324
รหัสทัวร์: BOXWS21
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 7,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 25ก.พ.-1มี.ค.62
27ก.พ.-3มี.ค.62
2-6 มี.ค.62
13-17 มี.ค.62
20-24 มี.ค.62
27-31 มี.ค.62
3-7 เม.ย.62
10-14 เม.ย.62
17-21 เม.ย.62
24-28 เม.ย.62
1-5 พ.ค.62
8-12 พ.ค.62
15-19 พ.ค.62
22-26 พ.ค.62
29 พ.ค.-2มิ.ย.62
5-9 มิ.ย.62
12-16 มิ.ย.62
19-23 มิ.ย.62
26มิ.ย.-30มิ.ย.62
3-7 ก.ค.62
10-14 ก.ค.62
17-21 ก.ค.62
24-28 ก.ค.62
31ก.ค.-4ส.ค.62
7-11 ส.ค.62
14-18 ส.ค.62
21-25 ส.ค.62
28ส.ค.-1ก.ย.62
4-8 ก.ย.62
11-15 ก.ย.62
18-22 ก.ย.62
25-29 ก.ย.62
16-20 ต.ค.62
23-27 ต.ค.62
ราคาทัวร์: 7,888
7,888
8,888
9,888
9,888
9,888
12,888
15,888
9,888
9,888
11,888
9,888
9,888
9,888
9,888
9,888
9,888
9,888
9,888
9,888
11,888
9,888
11,888
11,888
11,888
9,888
9,888
9,888
9,888
9,888
9,888
9,888
9,888
11,888
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง เซี่ยงไฮ้-เมืองหังโจว-หมู่บ้านชาหลงจิ่ง-ล่องเรือทะเลสาบซีหู-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย ถ่ายรูปด้านล่างหอไข่มุก-อุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทาน-ถนนนานจิงตลาดเถาเป่า-สนามบินผู่ตง สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Thursday, 07 March 2019 09:33

GSPVG01 เซี่ยงไฮ้ หังโจว จูเจียเจี่ยว ไอ้หนุ่มหมัดเมา 5 วัน 3 คืน เดือน มีค-ตค.62 เริ่มต้น 8,889 (XW)

2019 02 18 191655
รหัสทัวร์: GSPVG01
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 8,8889
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 21 – 25 มี.ค.62
28มี.ค.-1เม.ย.62
02–06 เม.ย.62
05 - 09 เม.ย.62
12 - 16 เม.ย.62
13 - 17 เม.ย.62
16 - 20 เม.ย.62
18 - 22 เม.ย.62
23 - 27 เม.ย.62
25 - 29 เม.ย.62
30เม.ย.-4พ.ค.62
02 - 06 พ.ค.62
07 - 11 พ.ค.62
09 - 13 พ.ค.62
14 -18 พ.ค.62
17 - 21 พ.ค.62
21 - 25 พ.ค.62
23 - 27 พ.ค.62
28พ.ค.-1มิ.ย.62
30พ.ค.-3มิ.ย.62
04 - 08 มิ.ย.62
06-10 มิ.ย.62
11 - 15 มิ.ย.62
13 - 17 มิ.ย.62
18 - 22 มิ.ย.62
20 - 24 มิ.ย.62
25 - 29 มิ.ย.62
27มิ.ย.-1ก.ค.62
02 - 06 ก.ค.62
04 - 08 ก.ค.62
09 - 13 ก.ค.62
12 - 16 ก.ค.62
13 - 17 ก.ค.62
16 - 20 ก.ค.62
18 - 22 ก.ค.62
23 - 27 ก.ค.62
30ก.ค.-3ส.ค.62
01 - 05 ส.ค.62
06 - 10 ส.ค.62
09 - 13 ส.ค.62
13 - 17 ส.ค.62
15 - 19 ส.ค.62
20 - 24 ส.ค.62
22 - 26 ส.ค.62
27 - 31 ส.ค.62
29ส.ค.-2 ก.ย.62
03 - 07 ก.ย.62
05 - 09 ก.ย.62
10 - 14 ก.ย.62
12 - 16 ก.ย.62
17 - 21 ก.ย.62
19 – 23 ก.ย.62
24 – 28 ก.ย.62
11 – 15 ต.ค.62
15 – 19 ต.ค.62
18 – 22 ต.ค.62
19 – 23 ต.ค.62
22 – 26 ต.ค.62
25 – 29 ต.ค.62
26 – 30 ต.ค.62
ราคาทัวร์: 8,889
8,889
11,889
12,889
15,889
15,889
11,889
11,889
11,889
11,889
12,889
10,889
10,889
10,889
12,889
12,889
10,889
10,889
10,889
10,889
9,889
9,889
9,889
9,889
9,889
9,889
9,889
9,889
10,889
10,889
10,889
13,889
13,889
10,889
10,889
12,889
10,889
10,889
10,889
13,889
10,889
10,889
10,889
10,889
10,889
10,889
10,889
10,889
10,889
10,889
10,889
10,889
10,889
13,889
11,889
11,889
13,889
13,889
13,889
11,889
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - สนามบินผู่ตง(เซี่ยงไฮ้)เซี่ยงไฮ้– ร้านผ้าไหม– เมืองหางโจว – เจดีย์นางพญางูขาว – หมู่บ้านใบชา – ถนนคน
เดินเหอฝั่งเจีย– สัมผัสรถไฟหัวจรวดเมืองหางโจวร้านยางพารา– เมิองโบราณจูเจี่ยเจี่ยว (รวมค่าล่องเรือ)– เซี่ยงไฮ้– ย่านซินเทียนตี้ร้านบัวหิมะ – หาดไวทาน – ถนนนานกิง – ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก– อุโมงค์ เลเซอร์ – ร้านหยก– ตลาดเฉินหวังเมี่ยว – สนามบินผู่ตงสนามบินผู่ตง(เซี่ยงไฮ้) –สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Monday, 18 February 2019 19:20

BOXWS22 เซี่ยงไฮ้ Disneyland 5 วัน 3 คืน เดือน กพ.-ตค.62 เริ่มต้น 9,888 (XW)

2019 01 31 132144
รหัสทัวร์: BOXWS22
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 9,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 25ก.พ.-1มี.ค.62
27ก.พ.-3มี.ค.62
2-6 มี.ค.62
9-13 มี.ค.62
16-20 มี.ค.62
23-27 มี.ค.62
30 มี.ค.-3เม.ย.62
6-10 เม.ย.62
13-17 เม.ย.62
20-24 เม.ย.62
27เม.ย.-1พ.ค.62
4-8 พ.ค.62
11-15 พ.ค.62
18-22 พ.ค.62
25-29 พ.ค.62
1-5 มิ.ย.62
8-12 มิ.ย.62
15-19 มิ.ย.62
22-26 มิ.ย.62
29มิ.ย.-3ก.ค.62
6-10 ก.ค.62
13-17 ก.ค.62
20-24 ก.ค.62
27-31 ก.ค.62
3-7 ส.ค.62
10-14 ส.ค.62
17-21 ส.ค.62
24-28 ส.ค.62
31ส.ค.-4ก.ย.62
7-11 ก.ย.62
14-18 ก.ย.62
21-25 ก.ย.62
28ก.ย.-2ต.ค.62
12-16 ต.ค.62
19-23 ต.ค.62
ราคาทัวร์: 9,888
9,888
9,888
11,888
11,888
11,888
12,888
14,888
16,888
12,888
12,888
11,888
11,888
13,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
14,888
11,888
11,888
11,888
12,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
14,888
14,888
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง เมืองเซี่ยงไฮ้-ล่องเรือเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว-ถนนนานกิง-ตึกสตาร์บัคหาดไว่ทาน-อุโมงค์เลเซอร์-ขึ้นตึกจินเม่าชั้น 88 -ย่านซินเทียนตี้เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าบัตร)-สนามบินผู่ตง สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Thursday, 07 March 2019 09:35

GSPVG02 เซี่ยงไฮ้ DISNEYLAND ขี่พายุทะลุฟ้า 5 วัน 3 คืน เดือน มีค-ตค.62 เริ่มต้น 9,989 (XW)

2019 02 20 093000
รหัสทัวร์: GSPVG02
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 9,989
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20 - 24 มี.ค.62
27 - 31 มี.ค.62
03–07 เม.ย.62
04–08 เม.ย.62
09–13 เม.ย.62
10–14 เม.ย.62
11–15 เม.ย.62
17 - 21 เม.ย.62
24 - 28 เม.ย.62
01–05 พ.ค.62
08–12 พ.ค.62
15–19 พ.ค.62
16–20 พ.ค.62
22– 26 พ.ค.62
29พ.ค.-2มิ.ย.62
05–09 มิ.ย.62
12–16 มิ.ย.62
19–23 มิ.ย.62
26–30 มิ.ย.62
03 – 07 ก.ค.62
10 – 14 ก.ค.62
11 – 15 ก.ค.62
14 – 18 ก.ค.62
17 – 21 ก.ค.62
24 – 28 ก.ค.62
25 – 29 ก.ค.62
31ก.ค.-4ส.ค.62
07 – 11 ส.ค.62
08 – 12 ส.ค.62
14 – 18 ส.ค.62
21 – 25 ส.ค.62
28ส.ค.-1ก.ย.62
04 – 08 ก.ย.62
11 – 15 ก.ย.62
18 – 22 ก.ย.62
25 – 29 ก.ย.62
16 – 20 ต.ค.62
17 – 21 ต.ค.62
20 – 24 ต.ค.62
21 – 25 ต.ค.62
23 – 27 ต.ค.62
24 – 08 ต.ค.62
27 – 31 ต.ค.62
ราคาทัวร์: 9,989
10,989
14,989
14,989
15,989
16,989
17,989
12,989
12,989
14,989
12,989
14,989
14,989
12,989
12,989
11,989
11,989
11,989
11,989
11,989
14,989
14,989
14,989
12,989
14,989
14,989
12,989
14,989
14,989
12,989
12,989
12,989
12,989
12,989
12,989
12,989
13,989
13,989
14,989
14,989
15,989
15,989
13,989
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - สนามบินผู่ตง(เซี่ยงไฮ้ เซี่ยงไฮ้–สวนสนุก DISNEYLAND SHANGHAI แบบเต็มวัน (รวมบัตรเข้าแล้วร้านผ้าไหม– เมิองโบราณจูเจี่ยเจี่ยว (รวมค่าล่องเรือ)– เซี่ยงไฮ้– ย่านซินเทียนตี้ร้านบัวหิมะ – หาดไวทาน – ถนนนานกิง – ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก– อุโมงค์ เลเซอร์ – ร้านหยก– ตลาดเฉินหวังเมี่ยว – สนามบินผู่ตงสนามบินผู่ตง(เซี่ยงไฮ้) –สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 20 February 2019 09:56

BZGCSX02 จางเจี่ยเจี้ย เขาอวคาร ถ้ำประตูสวรรค์ 6 วัน 5 คืน THE CHARMING เดือน เมย.-พค.62 เริ่มต้น 17,999 (FD)

2019 02 15 154653
รหัสทัวร์: BZGCSX02
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 17,999
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12 – 17 เม.ย.62
20 – 25 เม.ย.62
26เม.ย.-1พ.ค.62
01 – 06 พ.ค.62
04 – 09 พ.ค.62
11 – 16 พ.ค.62
16 – 21 พ.ค.62
23 – 28 พ.ค.62
30 – 04 พ.ค.62
ราคาทัวร์: 25,999
17,999
19,999
20,999
18,999
17,999
19,999
17,999
17,999
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติฉางชา ฮวงหัว เมืองฉางชา ประเทศสาธารณรัประชาชนจีน - เมืองฉางซาเมืองฉางซา - เมืองเฟิ่งหวง- เมืองโบราณเฟิ่งหวง -ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง - สะพานสายรุ้ง - บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวินเมืองเฟิ่งหวง - เมืองจางเจียเจี้ย - ลำธารแส้ม้าทอง - ร้านหยก - ยอดเขาเทียนจื่อซาน -สวนจอมพลเฮ่อหลง - สะพานใต้หล้าอันดัหนึ่ง -เขาอวตาร -ลิฟท์แก้วไป๋หลงเมืองจางเจียเจี้ย- สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย - ถนนคนเดินซีปูเจี่ย - ร้านยาบัวหิมะ ร้านผลิตภัณฑ์จากยางพารา - ยอดเขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก - ถ้ำประตูสวรรค์เมืองจางเจียเจี้ย- เมืองฉางซา -พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ -ท่าอากาศยานนานาชาติฉางชา ฮวงหัว เมืองฉางชา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจี- ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย

Last Updated on Friday, 15 February 2019 16:02

TTNSHA01 เซี่ยงไฮ้ ซุปตาร์ แอ๊บแบ๊ว 5 วัน 3 คืน เดือน เม.ย.-ต.ค.62 เริ่มต้น 10,888 (XW)

2019 04 10 101726
รหัสทัวร์: TTNSHA01
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 10,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20 - 24 เม.ย.62
28เม.ย.-2พ.ค.62
18 - 22 พ.ค.62
25 - 29 พ.ค.62
01 - 05 มิ.ย.62
08 - 12 มิ.ย.62
15 -19 มิ.ย.62
22 - 26 มิ.ย.62
29มิ.ย.-3ก.ค.62
06 - 10 ก.ค.62
20 - 24 ก.ค.62
27 - 31 ก.ค.62
03 - 07 ส.ค.62
11 - 15 ส.ค.62
17 - 21 ส.ค.62
24 - 28 ส.ค.62
31ส.ค.-4ก.ย.62
07 - 11 ก.ย.62
14 - 18 ก.ย.62
21 - 25 ก.ย.62
12 - 16 ต.ค.62
19 - 23 ต.ค.62
20 – 24 ต.ค.62
26 - 30 ต.ค.62
27 - 31 ต.ค.62
ราคาทัวร์: 12,888
12,888
12,888
11,888
10,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
12,888
11,888
12,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
14,888
14,888
14,888
12,888
12,888
หมายเหตุ

กรุงเทพมหานคร(ท่าอากาศยานดอนเมือง)ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตงท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง-ที่พัก-เซี่ยงไฮ้-จูเจียเจี่ยว-ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว-เซี่ยงไฮ้-ร้านผ้าไหม-ร้านใบชา-ร้านกาแฟ Starbucks-ย่านซินเทียนตี้ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ขึ้นตึกจินเหมาทาวเวอร์ (ชั้นที่ 88)-ร้านหยก-ลอดอุโมงค์เลเซอรหาดไว่ทาน-ถนนนานกิงสวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์(รวมค่าเข้า)-ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตงท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง-กรุงเทพมหานคร(ท่าอากาศยานดอนเมือง)

Last Updated on Wednesday, 10 April 2019 10:20

BZGCSX03 จางเจียเจี้ย ฉางซา เฟิ่งหวง เลสโก เขาอวตาร 6 วัน 5 คืน เดือน มีค-กค.62 เริ่มต้น 19,999 (WE)

2019 04 08 173252
รหัสทัวร์: BZGCSX03
สายการบิน: WE
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 19,999
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 17 - 22 เม.ย.62
01 - 06 พ.ค.62
22 - 27 พ.ค.62
29พ.ค.-3มิ.ย.62
05 - 10 มิ.ย.62
12 - 17 มิ.ย.62
19 - 24 มิ.ย.62
26มิ.ย.-1ก.ค.62
ราคาทัวร์: 18,999
19,999
18,999
18,999
18,999
17,999
18,999
17,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) – เมืองฉางซา – เมืองฉางเต๋อฉางเต๋อ - เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง – สะพานสายรุ้ง – บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน อู่หลิงหยวน – ลำธารแส้ม้าทอง – ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน – นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน สวนจอมพลเฮ่อหลง สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง – เขาอวตาร – ลิฟท์แก้วไป๋หลง สะพานแก้วที่ยาวที่สุดโลก – ร้านหยก – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – ถนนคนเดินซีปู้เจีย ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – เทียนเหมินซาน(รวมกระเช้าและรถอุทยาน) – ทางเดินกระจก – ถ้ำประตูสวรรค์ (OPTIONAL TOUR : ชมโชวนางจิ้งจอกขาว ) ร้านใบชา – ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฉางซา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Monday, 08 April 2019 18:00

TTNTSN01 เทียนสิน ซุปตาร์ แดนมังกร 4 วัน 3 คืน เดือน เม.ย.-ต.ค.62 เริ่มต้น 12,888 (XW)

2019 04 09 170555
รหัสทัวร์: TTNTSN01
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 12,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 18 - 21 เม.ย.62
20 - 23 เม.ย.62
25 - 28 เม.ย.62
27 - 30 เม.ย.62
02 - 05พ.ค.62
04 - 07 พ.ค.62
09 - 12 พ.ค.62
16 - 19 พ.ค.62
18 - 21 พ.ค.62
23 - 26 พ.ค.62
06 - 09 มิ.ย.62
13 - 16 มิ.ย.62
20 - 23 มิ.ย.62
27 - 30 มิ.ย.62
04 - 07 ก.ค.62
13 - 16 ก.ค.62
18 - 21 ก.ค.62
25 - 28 ก.ค.62
27 - 30 ก.ค.62
01 – 04 ส.ค.62
08 – 11 ส.ค.62
15 - 18 ส.ค.62
22 - 25 ส.ค.62
05 – 08 ก.ย.62
12 - 15 ก.ย.62
19 - 22 ก.ย.62
29 - 29 ก.ย.62
17 – 20 ต.ต.62
19 – 22 ต.ต.62
22 – 25 ต.ต.62
24 - 27 ต.ต.62
26 - 29 ต.ต.62
ราคาทัวร์: 13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
14,888
13,888
14,888
13,888
12,888
12,888
12,888
12,888
13,888
14,888
13,888
14,888
14,888
13,888
14,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
14,888
14,888
16,888
14,888
14,888
หมายเหตุ

กรุงเทพมหานคร(ท่าอากาศยานดอนเมือง)-ท่าอากาศยานนานาชาติเทียนจินปินไห่นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ปักกิ่งจัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้ามกู้กง-แถมฟรี !! นั่งสามล้อหูถง-พระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวน-ร้านไข่มุก-ร้านหมอนยางพารา-ชมกายกรรมปักกิ่งร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-ร้านบัวหิมะ-พิพิธภัณฑภาพ 3 มิติ-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนกร้านปี่เซียะ-ตลาดหงเฉียว-ปักกิ่ง-ท่าอากาศยานนานาชาติเทียนจินปินไห่-กรุงเทพมหานคร(ท่าอากาศยานดอนเมือง)

Last Updated on Tuesday, 09 April 2019 17:10

BZGCSX04 ฉางซา สะพานแก้ว เลสโก สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน เดือน มีค-กค.62 เริ่มต้น 13,999 (WE)

2019 04 08 171833
รหัสทัวร์: BZGCSX04
สายการบิน: WE
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 14,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 19 – 22 เม.ย.62
26 – 29 เม.ย.62
03 – 06 พ.ค.62
10 – 13 พ.ค.62
17 – 20 พ.ค.62
14 – 17 มิ.ย.62
28มิ.ย.-1ก.ค.62
ราคาทัวร์: 14,999
15,999
14,999
14,999
20,999
14,999
13,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฉางซา – เมืองฉางเต๋อเมืองฉางซา - เมืองจางเจียเจี้ย - ยอดเขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดิกระจก - ถ้ำประตูสวรรค์ – ร้านผลิตภัณฑ์จากยางพารา เมืองจางเจียเจี้ย - ร้านหยก - สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย –พิพิธภัณฑ์ภาพวาทราย - ถนนคนเดินซีปูเจี่ย - ร้านยาบัวหิมะ - ร้านใบชา - ร้านผ้าไหม เมืองจางเจียเจี้ย - เมืองฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - ท่าอากาศยานนานาชาตฉางชา ฮวงหัว เมืองฉางชา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน - ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย

Last Updated on Monday, 08 April 2019 17:29

TTNTSN02 ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ซุปตาร์ รวมมิตรมหานคร 6 วัน 4 คืน เดือน พ.ค.-ต.ค.62 เริ่มต้น 13,888 (XW)

2019 04 09 135021
รหัสทัวร์: TTNTSN02
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 13,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28พ.ค.-2มิ.ย.62
04 - 09 มิ.ย.62
11 - 16 มิ.ย.62
18 - 23 มิ.ย.62
25 - 30 มิ.ย.62
02 - 07 ก.ค.62
09 - 14 ก.ค.62
16 - 21 ก.ค.62
23 - 28 ก.ค.62
06 - 11 มิ.ย.62
13 - 18 ส.ค.62
20 - 25 ส.ค.62
27ส.ค.-1ก.ย.62
03 - 08 ก.ย.62
10 - 15 ก.ย.62
17 - 22 ก.ย.62
24 - 29 ก.ย.62
15 – 20 ต.ต.62
22 – 27 ต.ต.62
ราคาทัวร์: 15,888
15,888
15,888
13,888
15,888
15,888
16,888
17,888
17,888
17,888
16,888
15,888
16,888
14,888
15,888
15,888
15,888
17,888
18,888
หมายเหตุ

กรุงเทพมหานคร(ท่าอากาศยานดอนเมือง)-ท่าอากาศยานนานาชาติเทียนจินปินไห่-ปักกิ่งจัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้ามกู้-พระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวน-ร้านไข่มุกร้านหมอนยางพารา-ชมกายกรรมปักกิ่งร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกร้านปี่เซียะ-ตลาดหงเฉียว-ปักกิ่ง-รถไฟความเร็วสูง-เซี่ยงไฮ้-ซินเทียนตี้ ร้านผ้าไหม-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)ร้านกาแฟ Starbucks-ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว-ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตงท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง-กรุงเทพมหานคร(ท่าอากาศยานดอนเมือง)

Last Updated on Tuesday, 09 April 2019 16:16

BZGCSX06 จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง จิ่วเทียน เลสโก จอมยุทธ์หญิง 5 วัน 3 คืน เดือน เมย.-ตค.62 เริ่มต้น 12,999 (CZ)

2019 04 08 173252
รหัสทัวร์: BZGCSX06
สายการบิน: CZ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 12,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12 – 16 เม.ย.62
15 – 19 พ.ค.62
14 – 18 มิ.ย.62
09 – 13 ส.ค.62
16 – 20 ส.ค.62
21 – 25 ส.ค.62
23 – 27 ต.ค.62
28ต.ค.-1พ.ย.62
ราคาทัวร์: 16,999
12,999
12,999
13,999
12,999
12,999
13,999
12,999
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) - สนามบินจางเจียเจี้ย - เมืองเฟิ่งหวง - สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง - เมืองโบราญเฟิ่งหวงถ้ำจิ่วเทียน- ล่องเรือแม่น้ำเหมาเหยียน-โชว์เสน่ห์เหม่ยลี่เซียงซี (ราคาทัวร์นี้รวมค่าตั๋วชมโชว์)ร้านหยก - ร้านยางพารา -ยอดเขาเทียนเหมินซาน(ราคทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน)- ระเบียงแก้วหรือทางเดินกระจก - ถ้ำประตูสวรรค์- ตลาดใต้ดิน - สนามบินจางเจียเจี้ยสนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

Last Updated on Monday, 08 April 2019 17:42

TTNXW04 SHA ซุปตาร์ ไอ้หนุ่มเซี่ยงไฮ้ 5 วัน 3 คืน เดือน ก.พ.-ต.ค.62 เริ่มต้น 8,888 (XW)

2019 02 08 160858
รหัสทัวร์: TTNXW04
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 8,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20 - 24 เม.ย.62
21 - 25 เม.ย.62
22 - 26 เม.ย.62
23 - 27 เม.ย.62
24 - 28 เม.ย.62
25 - 29 เม.ย.62
26 - 30 เม.ย.62
28เม.ย.-2พ.ค.62
29เม.ย.-3พ.ค.62
30เม.ย.-4พ.ค.62
02 - 06 พ.ค.62
04 - 08 พ.ค.62
08 - 12 พ.ค.62
11 - 15 พ.ค.62
15 - 19 พ.ค.62
18 - 22พ.ค.62
22 - 26 พ.ค.62
25 - 29 พ.ค.62
29พ.ค.-2มิ.ย.62
01 - 05 มิ.ย.62
05 - 09 มิ.ย.62
08 - 12 มิ.ย.62
12 - 16 มิ.ย.62
15 -19 มิ.ย.62
19 - 23 มิ.ย.62
22 - 26 มิ.ย.62
26 - 30 มิ.ย.62
29 มิ.ย.-3ก.ค.62
03 - 07 ก.ค.62
06 - 10 ก.ค.62
10 - 14 ก.ค.62
17 - 21 ก.ค.62
20 - 24 ก.ค.62
23 - 27 ก.ค.62
27 - 31 ก.ค.62
31ก.ค.-2ส.ค.62
03 - 07 ส.ค.62
07 - 11 ส.ค.62
11 - 15ส.ค.62
14 - 18 ส.ค.62
17 - 21ส.ค.62
21 - 25 ส.ค.62
24 - 28 ส.ค.62
28ส.ค.-1ก.ย.62
31ส.ค.-4ก.ย.62
04 - 08 ก.ย.62
07 - 11 ก.ย.62
11 - 15 ก.ย.62
14 - 18 ก.ย.62
18 - 22 ก.ย.62
21 - 25 ก.ย.62
25 - 29 ก.ย.62
12 – 16 ต.ต.62
13 – 17 ต.ต.62
14 - 18 ต.ต.62
15 - 19 ต.ต.62
16 - 20 ต.ต.62
17 - 21 ต.ต.62
18 - 22 ต.ต.62
19 - 23 ต.ต.62
20 – 24 ต.ต.62
21 - 25 ต.ต.62
22 - 26 ต.ต.62
23 - 27 ต.ต.62
24 - 28 ต.ต.62
25 - 29 ต.ต.62
26 - 30 ต.ต.62
27 - 31 ต.ต.62
ราคาทัวร์: 11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
10,888
10,888
10,888
10,888
12,888
12,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
12,888
10,888
10,888
12,888
10,888
10,888
10,888
12,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
13,888
12,888
12,888
12,888
12,888
11,888
11,888
11,888
11,888
หมายเหตุ

กรุงเทพมหานคร(ท่าอากาศยานดอนเมือง)ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตงท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง-ที่พัก-เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ล่องเรือชทะเลสาบซีหูหมู่บ้านใบชา-ถนนโบราณเหอฝั่งเจียหังโจว-อู๋ซี-ร้านไข่มุก-สวนพุทธศาสนาเหนี่ยนฮวาวาน-ร้านผ้าไหม-ย่านซินเทียนตี้ ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-หาดไว่ทาน-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านหยก-ตลาดเฉิงหวังเมี่ยวถนนนานกิง-ร้านกาแฟ Starbucks-ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตงท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง-กรุงเทพมหานคร(ท่าอากาศยานดอนเมือง)

Last Updated on Tuesday, 09 April 2019 16:51

BZGCTU02 เฉินตู ง้อไบ๊ เล่อซาน เฉียนเหว่ย THE GREATER JOURNEY 5 วัน 4 คืน เดือน มีค-มิย.62 เริ่มต้น 17,999 (TG)

2019 02 15 152656
รหัสทัวร์: BZGCTU02
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 17,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08-12 มี.ค.62
29มี.ค.-2เม.ย.62
26-30 เม.ย.62
01-05 พ.ค.62
16-20 พ.ค.62
07-11 มิ.ย.62
28มิ.ย.-2ก.ค.62
ราคาทัวร์: 18,999
18,999
18,999
19,999
19,999
17,999
17,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - เฉินตู – ง้อไบ๊ เขาง้อไบ๊ –นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาทองคำจิ่วติ่ง (รวมรถอุทยานและกระเช้า)นมัสการสมัตภัทธโพธิสัตว์ – วัดเป้ากั๋วเล่อซาน– ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน –เฉียนเหว่ย – นั่งรถจักรไอน้ำแห่งสุดท้ายของโลกเมืองเฉินตูศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า– ร้านนวดเท้าเพื่อสุขภาพ– ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน–ช้อปปิ้งไท่กู๋หลี่ วัดต้าฉือ(วัดพระถังซำจั๋ง)ร้านผ้าไหม – ถนนคนเดินจิ่งหลี่ – สนามบินเฉินตู – กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Friday, 15 February 2019 15:42

XWSHE01 เสิ่นหยาง ซุปตาร์ แด๊งง !! แดง 5 วัน 4 คืน เดือน ก.ย.-ต.ค.62 เริ่มต้น 24,888 (XW)

2019 05 22 154100
รหัสทัวร์: XWSHE01
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 24,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07-11 ก.ย.62
14-18 ก.ย.62
21-25 ก.ย.62
12-16 ต.ค.62
19-23 ต.ค.62
ราคาทัวร์: 24,888
25,888
24,888
25,888
25,888
หมายเหตุ

กรุงเทพมหานคร(ท่าอากาศยานดอนเมือง)-ท่าอากาศยานเสิ่นหยางเถาเซียนพระราชวังเสิ่นหยางกู้กง-ถนนโบราณหม่านชิง-ถนนคเดินจงเจียเสิ่นหยาง-เมืองเปิ่นซี- (รวมรถอุทยาน+ล่องเรือ)- ตานตงตานตง-สวนสาธารณะยาลู่เจียง-ล่องเรือชมวิว-ตานตง-ผานจิ่น
ผานจิ่น-หาดหญ้าแดง-เสิ่นหยาง-ศูนย์ผลิตภัณฑ์สินค้าตงเป่ยท่าอากาศยานเสิ่นหยางเถาเซียน-กรุงเทพมหานคร(ท่าอากาศยานดอนเมือง)

Last Updated on Wednesday, 22 May 2019 17:42

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 145Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions