• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

BOXW-T15 ไต้หวัน Summer Sale 5วัน 3คืน เดือน พค.-กย.60 เริ่มต้น 13,988 (XW)

1
รหัสทัวร์: BOXW-T15
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 13,988
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13-17 ส.ค. 60
14-18 ส.ค. 60
20-24 ส.ค. 60
27-31 ส.ค. 60
03-07 ก.ย. 60
10-14 ก.ย. 60
ราคาทัวร์: 14,988
14,988
14,988
13,988
14,988
14,988
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน - ผู่หลี่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทจง - ไทเป - ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด – อนุสรณ์เจียงไคเช็ค - ร้านดิวตี้ฟรี - ตลาดซื๋อหลินไนท์มาร์เก็ต - ไทเป - ผิงซี - ซื่อเฟิ่น-เหย๋หลิ๋ว- ถ่ายรูป -ตึกไทเป 101 - ตลาดซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 04 August 2017 17:17

ZGTPE01-1 ไต้หวัน BEST JOURNEY 5 วัน 3 คืน เดือน ต.ค.-ธ.ค.60 เริ่ม 17,777 (XW)

3 Yehliu Geopark Taipei
รหัสทัวร์: ZGTPE01-1
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 17,777
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04-08 ต.ค. 60
05-09 ต.ค. 60
06-10 ต.ค. 60
11-15 ต.ค. 60
12-16 ต.ค. 60
13-17 ต.ค. 60
18-22 ต.ค. 60
19-23 ต.ค. 60
20-24 ต.ค. 60
22-26 ต.ค. 60
01-05 พ.ย. 60
02-06 พ.ย. 60
08-12 พ.ย. 60
09-13 พ.ย. 60
15-19 พ.ย. 60
16-20 พ.ย. 60
22-26 พ.ย. 60
23-27 พ.ย. 60
29 พ.ย.- 3 ธ.ค. 60
30 พ.ย.- 4 ธ.ค. 60
01-05 ธ.ค. 60
02-06 ธ.ค. 60
06-10 ธ.ค. 60
07-11 ธ.ค. 60
08-12 ธ.ค. 60
13-17 ธ.ค. 60
14-18 ธ.ค. 60
20-24 ธ.ค. 60
22-25 ธ.ค. 60
27-31 ธ.ค. 60
28 ธ.ค.- 1 ม.ค. 61
29 ธ.ค.- 2 ม.ค. 61
30 ธ.ค.- 3 ม.ค. 61
31 ธ.ค.- 4 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 17,777
18,777
18,777
18,777
18,777
17,777
19,777
20,777
20,777
20,777
17,777
17,777
17,777
17,777
17,777
17,777
17,777
17,777
19,777
19,777
20,777
20,777
20,777
20,777
20,777
18,777
18,777
18,777
19,777
22,777
23,777
23,777
23,777
22,777
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง - สนามบินนานาชาติเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองไทจง – ตลาดฟ่งเจี๋ย - ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค– ร้านชา – พิพิธภัณฑ์กู้กง - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น –อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้าน Cosmetic – ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก) - ตลาดซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 14:56

BOXW-T16 ไต้หวัน Best Sell 5วัน 3คืน เดือน มิย.-กย.60 เริ่มต้น 16,988 (XW)

 8161
รหัสทัวร์: BOXW-T16
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 16,988
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11-15 ส.ค. 60
25-29 ส.ค. 60
01-05 ก.ย. 60
08-12 ก.ย. 60
ราคาทัวร์: 17,988
17,988
16,988
17,988
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน - ผู่หลี่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทจง - ไทเป - ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด - อุทยานหลิ่ว - หมู่บ้านจิ๋วเฟิน - เมืองเจียวซี - อาบน้ำแร่ - เจียวซี - ไทเป - ตึกไทเป 101 - วัดหลงซาน - ดิวตี้ฟรี - ศูนย์GERMANIUM - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Friday, 04 August 2017 17:18

ZGTPE02 ไต้หวัน DREAM DESTINATION 6 วัน 4 คืน เดือน มิย.-กย.60 เริ่มต้น 18,777 (XW)

Taiwan
รหัสทัวร์: ZGTPE02
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 19,777
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15-20 ส.ค. 60
22-27 ส.ค. 60
29 ส.ค.- 3 ก.ย. 60
02-07 ก.ย. 60
05-10 ก.ย. 60
09-14 ก.ย. 60
12-17 ก.ย. 60
19-24 ก.ย. 60
23-28 ก.ย. 60
26 ก.ย.- 1 ต.ค. 60
30 ก.ย.- 5 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 18,777
18,777
18,777
18,777
18,777
18,777
18,777
18,777
18,777
19,777
19,777
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน–วัดจงไถซานซื่อ–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดเหวินหวู่-วัดพระถังซัมจั๋ง-เจียอี้-เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน–ร้านชาอู่หลง– ไทจง - อาบน้ำแร่โรงแรม5ดาว-ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค–COSMETICพิพิธภัณฑ์กู้กง – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต -ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น–อุทยานเย่หลิว-ตีกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89)-ซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน- สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 17:18

BOXW-T17 ไต้หวัน ไทเป ไทจง Summer Pro 5 วัน 3 คืน เดือน มิย.-กย.60 เริ่มต้น 11,888 (XW)

Taiwan
รหัสทัวร์: BOXW-T17
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 11,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 31 ก.ค.- 4 ส.ค. 60
04-08 ส.ค. 60
06-10 ส.ค. 60
14-18 ส.ค. 60
18-22 ส.ค. 60
20-24 ส.ค. 60
25-29 ส.ค. 60
28 ส.ค.- 1 ก.ย. 60
01-05 ก.ย. 60
03-07 ก.ย. 60
08-12 ก.ย. 60
10-14 ก.ย. 60
ราคาทัวร์: 11,888
14,888
13,888
11,888
14,888
11,888
14,888
13,888
14,888
11,888
14,888
13,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ท่าอากาศยานดอนเมือง-สอง เถาหยวน - ผู่หลี่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่-ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ไทจง ไทเป ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ร้านดิวตี้ฟรี-ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ไทเป จิ่วเฟิ่น เหย๋หลิ๋ว ถ่ายรูป ตึกไทเป 101 ตลาดซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน - ท่าอาศยานดอนเมือง-กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 06 July 2017 16:11

ZGTPE04 ไต้หวัน PARADISE 5วัน 3คืน เดือน พค.-สค.60 เริ่มต้น 19,777 (BR)

Taiwan
รหัสทัวร์: ZGTPE04
สายการบิน: BR
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 19,777
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12-16 ส.ค. 60
16-20 ส.ค. 60
18-22 ส.ค. 60
ราคาทัวร์: 20,777
19,777
19,777
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน – วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่-วัดพระถังซัมจั๋ง-เจียอี้-เจียอี้–อุทยานแห่งชาติอาลีซาน –ร้านชาอู่หลง– อาบน้ำแร่โรงแรม5ดาว-ไทจง – นั่งกระเช้าเหมาคง – ร้านสร้อยสุขภาพ – โรงงานพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค –COSMETIC SHOP – ซีเหมินติง-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น– อุทยานเย่หลิว-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตีก) –สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Friday, 04 August 2017 17:22

BOXW-T18 ไต้หวัน เหย่หลิว สุริยันจันทรา คุ้มเวอร์ 5 วัน 3 คืน เดือน กย.60 เริ่มต้น 12,988 (XW)

3 Chiang Kai Shek Memorial
รหัสทัวร์: BOXW-T18
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 12,988
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02-06 ก.ย. 60
11-15 ก.ย. 60
16-20 ก.ย. 60
18-22 ก.ย. 60
22-26 ก.ย. 60
23-27 ก.ย. 60
26-30 ก.ย. 60
ราคาทัวร์: 13,988
12,988
13,988
12,988
13,988
13,988
12,988
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง - เถาหยวน - ผู่หลี่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทจง ไทเป ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ร้านดิวตี้ฟรี - ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ไทเป จิ่วเฟิ่น เหย๋หลิ๋ว ถ่ายรูป ตึกไทเป 101 ตลาดซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน - ท่าอาศยานดอนเมือง

Last Updated on Monday, 07 August 2017 17:01

ZGTPE05-1 ไต้หวัน GOOD VACATION 7 วัน 5 คืน เดือน ต.ค.-ธ.ค.60 เริ่มต้น 23,777 (XW)

3 Alishan Taiwan
รหัสทัวร์: ZGTPE05-1
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 23,777
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 14 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09-15 ต.ค. 60
10-16 พ.ย. 60
15-21 ธ.ค. 60
29 ธ.ค.- 4 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 23,777
23,777
24,777
28,777
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง - สนามบินนานาชาติเถาหยวน – วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน - จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองเจียอี้ - ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองเกาสง - Liuhe Night Market - วัดฝอกวงซาน – Dragon Tiger Tower - ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง – Dome of Light – แม่น้ำอ้ายเหอ(Love River) – รถไฟความเร็วสูง – เมืองไทป - ไทเป – วัดหลงซาน - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น –อุทยานแห่งชาติเย่หลิว– ร้าน Cosmetic – ตลาดซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 14:57

BOXW-T19 ไต้หวัน ไทเป ไทจง Best Taiwan 5 วัน 3 คืน เดือน ตค.-มค.61 เริ่มต้น 14,888 (XW)

3 Pingxi Line
รหัสทัวร์: BOXW-T19
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 14,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 ต.ค. 60
08-12 ต.ค. 60
09-13 ต.ค. 60
22-26 ต.ค. 60
25-29 ต.ค. 60
01-05 พ.ย. 60
08-12 พ.ย. 60
15-19 พ.ย. 60
22-26 พ.ย. 60
29 พ.ย.- 3 ธ.ค. 60
03-07 ธ.ค. 60
06-10 ธ.ค. 60
10-14 ธ.ค. 60
14-18 ธ.ค. 60
20-24 ธ.ค. 60
24-28 ธ.ค. 60
28 ธ.ค.- 1 ม.ค. 61
07-11 ม.ค. 61
11-15 ม.ค. 61
17-21 ม.ค. 61
21-25 ม.ค. 61
25-29 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 14,888
14,888
15,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
18,888
17,888
18,888
17,888
16,888
16,888
17,888
22,888
15,888
16,888
16,888
15,888
16,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง - เถาหยวน-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น- อุทยานเหย๋หลิ่ว-ปล่อยโคมผิงซี -มิตซุยเอ้าเล็ท - เถาหยวน-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-ไทจง-ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทเป- ตึกไทเป 101-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตลาดซีเหมินติง - ท่าอากาศยานเถาหยวน - ท่าอาศยานดอนเมือง

Last Updated on Monday, 07 August 2017 17:22

ZGTPE06 ไต้หวัน EXCLUSIVE 7 วัน 5 คืน เดือน มิย.-กย.60 เริ่มต้น 21,777 (XW)

Taiwan
รหัสทัวร์: ZGTPE06
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 23,777
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13-19 ส.ค. 60
20-26 ส.ค. 60
27 ส.ค.- 2 ก.ย. 60
03-09 ก.ย. 60
11-17 ก.ย. 60
17-23 ก.ย. 60
25 ก.ย.- 1 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 23,777
21,777
21,777
21,777
21,777
22,777
22,777
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน –วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดเหวินหวู่-วัดพระถังซัมจั๋ง-เจียอี้-เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน – ร้านชาอู่หลง – ไทจง - อาบน้ำแร่โรงแรม5ดาว-ไทจง–ร้านพายสับปะรด - ร้านสร้อยสุขภาพ-พิพิธภัณฑ์กู้กง –ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตีก)–COSMETIC SHOP-ฮัวเหลียน-อุทยานแห่งชาติ TAROKO-ร้านหยก-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น– อุทยานเย่หลิว - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -ซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน–กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

Last Updated on Friday, 04 August 2017 17:23

BOXW-T21 ไต้หวัน ไทเป อาหลีซัน 6 วัน 4 คืน เดือน ต.ค.-ม.ค.61 เริ่มต้น 17,988 (XW)

3  Alishan Wan
รหัสทัวร์: BOXW-T21
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 17,988
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 26 ก.ย.- 1 ต.ค. 60
03-08 ต.ค. 60
10-15 ต.ค. 60
17-22 ต.ค. 60
19-24 ต.ค. 60
24-29 ต.ค. 60
25-30 ต.ค. 60
26-31 ต.ค. 60
31ต.ค.- 5 พ.ย. 60
09-14 พ.ย. 60
16-21 พ.ย. 60
23-28 พ.ย. 60
26พ.ย.- 1 ธ.ค. 60
30พ.ย.- 5 ธ.ค. 60
06-11 ธ.ค. 60
07-12 ธ.ค. 60
14-19 ธ.ค. 60
21-26 ธ.ค. 60
27 ธ.ค.- 1 ม.ค. 61
28 ธ.ค.- 2 ม.ค. 61
29 ธ.ค.- 3 ม.ค. 61
30 ธ.ค.- 4 ม.ค. 61
11-16 ม.ค. 61
18-23 ม.ค. 61
25-30 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 17,988
18,988
18,988
19,988
22,988
18,988
19,988
18,988
17,988
18,988
18,988
18,988
18,988
21,988
21,988
21,988
19,988
19,988
25,988
25,988
24,988
24,988
19,988
19,988
19,988
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง - สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน - หนานโถว- ผู่หลี่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ – วัดจงไถ่ฉานซื่อ – ชิมชา – ไทจง - ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทจง - พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ – อาหลี่ซัน - ป่าสนพันปี – เจี๊ยอี้ - เจี๊ยอี้ - ไทเป - ตึกไทเป101-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - ไทเป - หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น – อุทยานเหย๋หลิว - ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ท่าอากาศยานเถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Monday, 07 August 2017 17:36

ZGTPE06-1 ไต้หวัน EXCLUSIVE 7 วัน 5 คืน เดือน ต.ค.-ธ.ค.60 เริ่มต้น 22,777 (XW)

3 TAROKO
รหัสทัวร์: ZGTPE06-1
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 22,777
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 14 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-07 ต.ค. 60
08-14 ต.ค. 60
15-21 ต.ค. 60
03-09 พ.ย. 60
17-23 พ.ย. 60
24-30 พ.ย. 60
01-07 ธ.ค. 60
08-14 ธ.ค. 60
22-28 ธ.ค. 60
26 ธ.ค.- 1 ม.ค. 61
27 ธ.ค.- 2 ม.ค. 61
28 ธ.ค.- 3 ม.ค. 61
30 ธ.ค.- 5 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 22,777
23,777
22,777
22,777
22,777
22,777
25,777
25,777
24,777
27,777
28,777
28,777
27,777
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง - สนามบินนานาชาติเถาหยวน – วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองเจียอี้ - ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง - ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – พิพิธภัณฑ์กู้กง - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน - ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติ TAROKO - ร้านหยก - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย่หลิว - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 15:14

CUT02 ไต้หวัน ฟินเว่อร์ อุทยานเหย่หลิว 6 วัน 4 คืน เดือน พ.ค.-ส.ค.60 เริ่มต้น 18,999.- (XW)

123
รหัสทัวร์: CUT02
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 18,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15-20 ส.ค. 60
ราคาทัวร์: 18,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)-สนามบินเถาหยวน-ผูหลี่-วัดจงไถซานซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ฝงเจี๋ยไนท์มาเก๊ต-ไถจง-ไทเป-แวะชิมพายสับปะรด-ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ-ศูนย์เครื่องสำอาง-DUTY FREE-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ช้อปปิ้งซีเหมินติง(สยามสแคว์ไทเป)-ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น-อุทยานเย่หลิว-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89)-อิสระท่องเที่ยวในไต้หวัน-สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 03 May 2017 16:38

ZGTPE09 ไต้หวัน GRAND เที่ยว 3 อุทยาน 5 วัน 4 คืน เดือน ส.ค.60 ราคา 25,777 (TG)

3
รหัสทัวร์: ZGTPE09
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 25,777
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 13 มื้อ
วันที่เดินทาง: 19-23 ส.ค. 60
30 ส.ค.- 3 ก.ย. 60
ราคาทัวร์: 25,777
25,777
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง-เจียอี้-เจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-ร้านชาอู่หลง-อาบน้ำแร่โรงแรม 5 ดาว-ไทจง-โรงงานพายสับปะรด-ร้านสร้อยสุขภาพ-พิพิธภัณฑ์กู้กง-ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตีก)-ตลาดซีเหมินติง-ฮัวเหลียน-อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ-ร้านหยก-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-อุทยานแห่งชาติเย่หลิว-COSMETIC SHOP-กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 21 July 2017 17:16

CUT06 ไต้หวัน สุดจิ้น ทะเลสาบสุวิยันจันทรา 5 วัน 3 คืน เดือน เมย.-ตค.60 เริ่มต้น 17,999 (XW)

11111
รหัสทัวร์: CUT06
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 17,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-14 ส.ค. 60
11-15 ส.ค. 60
16-20 ส.ค. 60
23-27 ส.ค. 60
30 ส.ค.- 3 ก.ย. 60
01-05 ก.ย. 60
06-10 ก.ย. 60
15-19 ก.ย. 60
20-24 ก.ย. 60
13-17 ต.ค. 60
19-23 ต.ค. 60
20-24 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 22,999
22,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
18,999
18,999
18,999
22,999
22,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - สนามบินเถาหยวน-วัดจงไถฉานซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ไถจง-ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก๊ต-ภัตตาคารอาหารชื่อดัง "บานาน่า" - ไถจง-ไทเป-แวะชิมพายสับปะรด-ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ-DUTY FREE-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ช้อปปิ้งซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป) - ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น-อุทยานเย่หลิว-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89) - สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 17:22

ZGTPE10 ไต้หวัน AMAZING 4 วัน 3 คืน เดือน ก.ย.-ธ.ค.60 เริ่มต้น 21,900 (TG)

3 Train
รหัสทัวร์: ZGTPE10
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 21,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07-10 ก.ย. 60
14-17 ก.ย. 60
22-25 ก.ย. 60
20-23 ต.ค. 60
28-31 ต.ค. 60
04-07 พ.ย. 60
11-14 พ.ย. 60
18-21 พ.ย. 60
25-28 พ.ย. 60
30 พ.ย.- 3 ธ.ค. 60
07-10 ธ.ค. 60
16-19 ธ.ค. 60
21-24 ธ.ค. 60
23-26 ธ.ค. 60
27-30 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 21,900
21,900
22,900
25,900
22,900
22,900
22,900
22,900
22,900
22,900
25,900
22,900
23,900
22,900
25,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง-เจียอี้-ร้านใบชาไต้หวัน–อุทยานแห่งชาติอาลีซาน–เมืองไทจง-ไทเป-ร้านสร้อยสุขภาพ–ร้านพายสับปะรด–ตึกไทเป 101(ชั้น86)–ร้าน Cosmetic–อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค- ตลาดซีเหมินติง-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น–อุทยานแห่งชาติเย่หลิว–Mitsui Outlet Park -สนามบินเถาหยวน–กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 21 July 2017 17:51

TTNTPE14 ไต้หวัน JEED JEED 5 วัน 4 คืน เดือน พค.-ตค.60 เริ่มต้น 17,888 (CI)

1
รหัสทัวร์: TTNTPE14
สายการบิน: CI
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 17,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12-16 ส.ค. 60
23-27 ก.ย. 60
14-18 ต.ค. 60
21-25 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 19,888
19,888
19,888
19,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - ไต้หวัน - เถาหยวน - GLORIA OUTLET - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง -วัดเหวินอู่ - ชิมชาอู่หลง– ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต - ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อาบน้ำแร่ - GERMANIUM POWER CENTER - ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบัตรขึ้นตึก ) - DUTY FREE – วัดหลงซาน - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - โรงแรม - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 06 July 2017 16:08

ZGTPE11 ไต้หวัน FANTASTIC 5 วัน 4 คืน เดือน ก.ย- ธ.ค.60 เริ่มต้น 25,777 (TG)

  04
รหัสทัวร์: ZGTPE11
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 25,777
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 13 มื้อ
วันที่เดินทาง: 14-18 ก.ย. 60
18-22 ต.ค. 60
28 ต.ค.- 1 พ.ย. 60
08-12 พ.ย. 60
11-15 พ.ย. 60
18-22 พ.ย. 60
22-26 พ.ย. 60
25-29 พ.ย. 60
29 พ.ย.- 3 ธ.ค. 60
05-09 ธ.ค. 60
16-20 ธ.ค. 60
20-24 ธ.ค. 60
21-25 ธ.ค. 60
23-27 ธ.ค. 60
27-31 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 25,777
28,777
27,777
25,777
25,777
25,777
25,777
25,777
25,777
28,777
25,777
26,777
28,777
28,777
28,777
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - เจียอี้ - ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง - ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – ร้าน Cosmetic – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง - ฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ร้านหยก - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น–อุทยานแห่งชาติเย่หลิว–Mitsui Outlet Park - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Monday, 24 July 2017 11:27

TTNVZ01 ไต้หวัน ฮัวเหลียน 5 วัน 4 คืน เดือน กค.-สค.60 เริ่มต้น 19,900 (VZ)

1 Balloon Taiwan
รหัสทัวร์: TTNVZ01
สายการบิน: VZ
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 19,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15-19 ส.ค. 60
ราคาทัวร์: 23,900
หมายเหตุ

กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเมืองฮวาเหลียน - เมืองฮวาเหลียน – อุทยานไท้หลู่เก๋อ – ชมโชว์พื้นเมืองหมู่บ้านปุโรวัน – ทะเลสาบ 7 ดาว – วัดญี่ปุ่น – เส้นแบ่งเขตศุนย์สูตร TOPICE OF CANCER – เมืองไถตง - เทศกาลบอลลูนเมืองไถตง – นั่งบอลลูน – ทะเลสาบปลาปลาคาร์ฟ – กิจกรรมล่องแก่งลำน้ำ – โซวกู่หลวน – ตลาดกลางคืนเมืองฮวาเหลียน – เมืองฮวาเหลียน - เมืองฮวาเหลียน – นั่งรถบัสสู่เมืองไทเป –ตึก 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) - เจียงไคเช็ค –ร้านพายสัปปะรด – ช้อปปิ้งซีเหมินติง - ไทเป – ร้านศูนย์เครื่องประดับ - เหยหลิ่ว - อี้หลาน – นั่งรถไฟไปฮัวเหลียน – สนามบินฮวาเหลียน – กรุงเทพ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 17:24

ZGTPE12 ไต้หวัน FAMOUS 4 วัน 3 คืน เดือน พค.-สค.60 เริ่มต้น 21,900 (TG)

 6747
รหัสทัวร์: ZGTPE12
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 21,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 17-20 ส.ค. 60
31 ส.ค.- 3 ก.ย. 60
ราคาทัวร์: 21,900
21,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง-เจียอี้-เจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-ร้านชาอู่หลง–อาบน้ำแร่โรงแรม5ดาว-ไทจง-โรงงานพายสับปะรด-ร้านสร้อยสุขภาพ-พิพิธภัณฑ์กู้กง–ศูนย์ COSMETIC-ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตีก)-ตลาดซีเหมินติง-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-อุทยานเย่หลิว-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 17:25

TTNVZ02 TAIWAN TAICHUNG เปิดวาร์ป 6 วัน 5 คืน เดือน กค.-กย.60 เริ่มต้น 22,999 (VZ)

1 Wan
รหัสทัวร์: TTNVZ02
สายการบิน: VZ
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 22,999
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12-17 ส.ค. 60
17-22 ส.ค. 60
26-31 ส.ค. 60
31 ส.ค.- 5 ก.ย. 60
09-14 ก.ย. 60
14-19 ก.ย. 60
23-28 ก.ย. 60
ราคาทัวร์: 22,900
22,900
22,900
22,900
22,900
22,900
22,900
หมายเหตุ

กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินไทจง – เมืองเจียอี้ - เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซัน – นั่งรถไฟโบราณ – ป่าสนพันปี – ทะเลสาบสองพี่น้อง – แวะชิมชา - หมู่บ้านญี่ปุ่น HINOKI VILLAGE - เมืองเกาสง - ลิ่วเหอไนท์มาร์เก็ต - เมืองเกาสง – วัดฝอกวงซัน – เจดีย์เสือมังกร – แวะถ่ายรูป FORMOSA BOULOVARD – หมู่บ้านวัฒนธรรมหอกลอง - เมืองหนานโถว - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินอู่ – วัดจงไถซานซื่อ – ศูนย์เครื่องสำอางค์ – ฟาร์มชิงจิ้ง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต – เมืองไทจง - ไทจง - ศูนย์เครื่องประดับ - บ้านพักมาดามเจียง - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ร้านขนมพายสับปะรด - DUTY FREE - ซีเหมินติง - เถาหยวน – จิ่วเฟิ่น – เหยหลิ่ว – ไทจง –สนามบินเมืองไทจง – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 17:24

ZGTPE13 ไต้หวัน MAGICAL 5 วัน 3 คืน เดือน กย.-ธค.60 เริ่มต้น 20,777 (BR)

11 8656
รหัสทัวร์: ZGTPE13
สายการบิน: BR
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 20,777
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09-13 ก.ย. 60
17-21 ก.ย. 60
23-27 ก.ย. 60
27 ก.ย.- 1 ต.ค. 60
04-08 ต.ค. 60
22-26 ต.ค. 60
03-07 พ.ย. 60
08-12 พ.ย. 60
12-16 พ.ย. 60
17-21 พ.ย. 60
26-30 พ.ย. 60
07-11 ธ.ค. 60
13-17 ธ.ค. 60
17-21 ธ.ค. 60
24-28 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 20,777
20,777
20,777
21,777
21,777
25,777
21,777
21,777
21,777
21,777
21,777
25,777
22,777
22,777
23,777
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน–ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-เจียอี้-ร้านใบชาไต้หวัน–อุทยานแห่งชาติอาลีซาน–เมืองไทจง-ไทเป-ร้านสร้อยสุขภาพ–ร้านพายสับปะรด–เป่ยโถว–ร้าน Cosmetic –ตลาดซีเหมินติง-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น–อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว–ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก)–สนามบินเถาหยวน–กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Monday, 24 July 2017 15:04

TTNVZ03 TAIWAN เที่ยว 3 อุทยาน แซบ หลาวว 6 วัน 5 คืน เดือน กค.-กย.60 เริ่มต้น 23,900 (VZ)

111
รหัสทัวร์: TTNVZ03
สายการบิน: VZ
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 23,900
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 13 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12-17 ส.ค. 60
17-22 ส.ค. 60
26-31 ส.ค. 60
31 ส.ค.- 5 ก.ย. 60
09-14 ก.ย. 60
14-19 ก.ย. 60
23-28 ก.ย. 60
ราคาทัวร์: 23,900
23,900
23,900
23,900
23,900
23,900
23,900
หมายเหตุ

กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินไทจง – เมืองเจียอี้ - เมืองเจียอี้ – อุทยานอาลีซัน - นั่งรถไฟชมอุทยานแห่งชาติอารีซัน – ป่าสนพันปี – ทะเลสาบสองพี่น้อง – แวะชิมชา - หมู่บ้านญี่ปุ่น HINOKI VILLAGE – เมืองหนานโถว - เมืองหนานโถว - นั่งกระเช้าหมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าชนเผ่า - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินอู่ – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต – เมืองไทจง - ไทจง – ไทเป - ศูนย์เครื่องประดับ – บ้านพักมาดามเจียง - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) - ร้านขนมพายสับปะรด – DUTY FREE – ซีเหมินติง – เมืองอี้หลาน - เมืองอี้หลาน - นั่งรถไฟด่วน - ฮวาเหลียน - ชมหน้าผาชิงสุ่ย - อุทยานทาโรโกะ - ชมหินแกะสลัก - นั่งรถไฟกลับไทเป - เถาหยวน - เถาหยวน – จิ่วเฟิ่น – เหยหลิ่ว – ไทจง –สนามบินเมืองไทจง – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 17:24

ZGTPE14 ไต้หวัน WONDERFUL 5 วัน 4 คืน เดือน ต.ค.-ธ.ค.60 เริ่มต้น 21,900 (BR)

3 Maokong
รหัสทัวร์: ZGTPE14
สายการบิน: BR
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 21,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07-11 ต.ค. 60
16-20 ต.ค. 60
23-27 ต.ค. 60
04-08 พ.ย. 60
11-15 พ.ย. 60
25-29 พ.ย. 60
09-13 ธ.ค. 60
30 ธ.ค.- 3 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 22,900
21,900
25,900
21,900
21,900
21,900
25,900
29,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ–สนามบินเถาหยวน-ไทจง–หมู่บ้านสายรุ้ง–หมู่บ้านปีศาจ-หนานโถว–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง–วัดเหวิ่นหวู่–ไทเป–ร้านพายสับปะรด–ร้านสร้อยสุขภาพ–ตลาดซีเหมินติง-ตั้นซุ่ย–สะพานแห่งความรัก–Fort San Domingo–Tamsui Church–ถนนโบราณตั้นสุย–ตลาดปลาไทเป–ร้าน Cosmetic –ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก)–นั่งกระเช้าเหมาคง-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น–อุทยานแห่งชาติเย่หลิว–ร้านใบชาไต้หวัน–อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค–สนามบินเถาหยวน–กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Monday, 24 July 2017 15:59

ZGTPE01 ไต้หวัน BEST JOURNEY 5 วัน 3 คืน เดือน มิย.-กย. 60 เริ่มต้น 16,777 (XW)

11111111
รหัสทัวร์: ZGTPE01
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 16,777
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-14 ส.ค. 60
11-15 ส.ค. 60
16-20 ส.ค. 60
23-27 ส.ค. 60
30 ส.ค.- 3 ก.ย. 60
01-05 ก.ย. 60
06-10 ก.ย. 60
13-17 ก.ย. 60
20-24 ก.ย. 60
29 ก.ย.- 3 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 21,777
21,777
16,777
16,777
16,777
16,777
16,777
16,777
16,777
17,777
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน-วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่–วัดพระถังซัมจั๋ง-ไถจง–ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาเก็ต – อาบน้ำแร่โรงแรม5ดาว - ไทจง-ร้านสร้อยสุขภาพ-ร้านพายสับปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-พิพิธภัณฑ์กู้กง – ซื่อหลินไนท์มาเก็ต - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น–อุทยานเย่หลิว-ตีกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89)-ซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน- สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 17:26

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 14

Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License

WDU01

 

WDU02

 

WDU03

 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions