• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

BOIT99 ไต้หวันTaiwan 4 วัน 3 คืน เดือน มค.-กพ.61 เริ่มต้น 11,888 (IT)

2014 04 07 165705
รหัสทัวร์: BOIT99
สายการบิน: IT
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 11,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13-16 ม.ค. 61
25 -28 ม.ค. 61
2 – 5 ก.พ. 61
8 – 11 ก.พ. 61
23 – 26 ก.พ. 61
2 – 5 มี.ค. 61
8 – 11 มี.ค. 61
16 – 19 มี.ค. 61
ราคาทัวร์: 11,888
12,888
12,888
12,888
13,888
13,888
13,888
13,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง-ไต้หวัน เถาหยวน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น -อุทยานเหย๋ลิ่ว ปล่อยโคมผิงซี -ไทเป อนุสรณ์สถาน
เจียงไคเช็ค - ซีหลินไนท์มาร์เก็ต ไทเป –กระเช้าเมาคง- ตึกไทเป 101 - ตลาดซีเหมินติง วัดหลงซาน - มิตซุยเอ้าเล็ท - สนามบินเถาหยวน - ท่าอาศยานดอนเมือง

Last Updated on Thursday, 23 November 2017 10:21

WDTW 01 ไต้กวัน ไทจง ไทเป TRENDY 4 วัน 3 คืน เดือน ธ.ค60-ก.พ.61 เริ่มต้น 21,999 (TG)

 8856
รหัสทัวร์: WDTW 01
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 21,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 6 – 9 / 13 – 16 ธ.ค. 60
15 – 18 / 22 – 25 ธ.ค. 60
27 – 30 ธ.ค. 60
29 ธ.ค. – 1 ม.ค. 61
30 ธ.ค. – 2 ม.ค. 61
31 ธ.ค. – 3 ม.ค. 61
3 – 6 / 5 – 8 /10 – 13 ก.พ.61
12 – 15 / 17 – 20 ก.พ. 61
19 – 22 / 24 – 27 ก.พ. 61
26 – 29 / 31 – 3 ก.พ. 61
2 – 5 / 7 – 10 มี.ค. 61
9 – 12 / 16 – 19 มี.ค. 61
23 – 26 / 28 ก.พ. – 3 มี.ค. 61
ราคาทัวร์: 21,999 .-
21,999 .-
22,999 .-
27,999 .-
29,999 .-
27,999 .-
21,999 .-
21,999 .-
21,999 .-
21,999 .-
21,999 .-
21,999 .-
21,999 .-
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ–สนามบินเถาหยวน-เกาเหม่ย-ตลาดฝงเจี่ย ไนท์มาร์เก็ต
ผูหลี่ – วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินวู่ – ชิมชาอู่หลง – D.I.Y พายสัปปะรด
ฉื่อเฟิ่น – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านCOSMETIC – ซีเหมินติง
ศูนย์ GERMANIUM – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิวชั้น 89) – สนามบินเถาหยวน- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Last Updated on Wednesday, 22 November 2017 13:36

BOXSL77 ไต้หวัน ไทเป ไทจง Excellent 5 วัน 3 คืน เดือน พ.ย.60-มี.ค.61 เริ่มต้น 12,888 (SL)

 8161
รหัสทัวร์: BOXSL77
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 12,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 9 – 13 ธ.ค.
23 –27 ธ.ค.
27 – 31 ม.ค.
10-14 ก.พ.
3–7 มี.ค.
10 –14 มี.ค.
14 –18 มี.ค.
20 -24 มี.ค.
ราคาทัวร์: 14,888
15,888
13,888
14,888
13,888
13,888
14,888
14,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเถาหยวน-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-ไทจง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทจง  ไทเป  ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด  อนุสรณ์เจียงไคเช็ค  ร้านดิวตี้ฟรี  ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ไทเป - จิ่วเฟิ่น –เหย๋หลิ๋ว-ถ่ายรูป- ตึกไทเป 101-ตลาดซีเหมินติง - พักอาบน้ำแร่ สนามบินเถาหยวน  -  ท่าอาศยานดอนเมือง

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 14:56

ZGTPE01-1 ไต้หวัน BEST JOURNEY 5 วัน 3 คืน เดือน ต.ค.-ธ.ค.60 เริ่ม 17,777 (XW)

3 Yehliu Geopark Taipei
รหัสทัวร์: ZGTPE01-1
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 17,777
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 ธ.ค. 60
02-06 ธ.ค. 60
06-10 ธ.ค. 60
07-11 ธ.ค. 60
08-12 ธ.ค. 60
13-17 ธ.ค. 60
14-18 ธ.ค. 60
20-24 ธ.ค. 60
22-25 ธ.ค. 60
27-31 ธ.ค. 60
28 ธ.ค.- 1 ม.ค. 61
29 ธ.ค.- 2 ม.ค. 61
30 ธ.ค.- 3 ม.ค. 61
31 ธ.ค.- 4 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 20,777
20,777
20,777
20,777
20,777
18,777
18,777
18,777
19,777
22,777
23,777
23,777
23,777
22,777
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง - สนามบินนานาชาติเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองไทจง – ตลาดฟ่งเจี๋ย - ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค– ร้านชา – พิพิธภัณฑ์กู้กง - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น –อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้าน Cosmetic – ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก) - ตลาดซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 14:56

BOXW-T19 ไต้หวัน ไทเป ไทจง Best Taiwan 5 วัน 3 คืน เดือน ตค.-มค.61 เริ่มต้น 14,888 (XW)

3 Pingxi Line
รหัสทัวร์: BOXW-T19
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 14,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03-07 ธ.ค. 60
06-10 ธ.ค. 60
10-14 ธ.ค. 60
14-18 ธ.ค. 60
20-24 ธ.ค. 60
24-28 ธ.ค. 60
28 ธ.ค.- 1 ม.ค. 61
07-11 ม.ค. 61
11-15 ม.ค. 61
17-21 ม.ค. 61
21-25 ม.ค. 61
25-29 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 17,888
18,888
17,888
16,888
16,888
17,888
22,888
15,888
16,888
16,888
15,888
16,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง - เถาหยวน-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น- อุทยานเหย๋หลิ่ว-ปล่อยโคมผิงซี -มิตซุยเอ้าเล็ท - เถาหยวน-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-ไทจง-ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทเป- ตึกไทเป 101-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตลาดซีเหมินติง - ท่าอากาศยานเถาหยวน - ท่าอาศยานดอนเมือง

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 15:16

ZGTPE05-1 ไต้หวัน GOOD VACATION 7 วัน 5 คืน เดือน ต.ค.-ธ.ค.60 เริ่มต้น 23,777 (XW)

3 Alishan Taiwan
รหัสทัวร์: ZGTPE05-1
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 23,777
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 14 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15-21 ธ.ค. 60
29 ธ.ค.- 4 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 24,777
28,777
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง - สนามบินนานาชาติเถาหยวน – วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน - จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองเจียอี้ - ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองเกาสง - Liuhe Night Market - วัดฝอกวงซาน – Dragon Tiger Tower - ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง – Dome of Light – แม่น้ำอ้ายเหอ(Love River) – รถไฟความเร็วสูง – เมืองไทป - ไทเป – วัดหลงซาน - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น –อุทยานแห่งชาติเย่หลิว– ร้าน Cosmetic – ตลาดซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 15:17

BOXW-T20 ไต้หวัน So Cool 5 วัน 3 คืน เดือน ต.ค.60-ม.ค.61 เริ่มต้น 13,988 (XW)

111
รหัสทัวร์: BOXW-T20
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 13,988
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 4-8 ธ.ค 60
7-11 ธ.ค 60
13-17 ธ.ค 60
17-21 ธ.ค 60
21-25 ธ.ค 60
27-31 ธ.ค 60
31ธ.ค-1ม.ค 61
10-14 ม.ค 61
14-18 ม.ค 61
18-22 ม.ค 61
24-28 ม.ค 61
28ม.ค-1ก.พ 61
ราคาทัวร์: 16,988
17,988
15,988
15,988
16,988
19,988
18,988
16,988
15,988
16,988
16,988
15,988
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง   เถาหยวน  - ผู่หลี่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่  ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทจง  ไทเป  ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด  อนุสรณ์เจียงไคเช็ค  ร้านดิวตี้ฟรี  ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ไทเป  จิ่วเฟิ่น  เหย๋หลิ๋ว ถ่ายรูป ตึกไทเป 101  ตลาดซีเหมินติง สนามบินเถาหยวน  -  ท่าอาศยานดอนเมือง

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 15:18

ZGTPE06-1 ไต้หวัน EXCLUSIVE 7 วัน 5 คืน เดือน ต.ค.-ธ.ค.60 เริ่มต้น 22,777 (XW)

3 TAROKO
รหัสทัวร์: ZGTPE06-1
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 22,777
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 14 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-07 ธ.ค. 60
08-14 ธ.ค. 60
22-28 ธ.ค. 60
26 ธ.ค.- 1 ม.ค. 61
27 ธ.ค.- 2 ม.ค. 61
28 ธ.ค.- 3 ม.ค. 61
30 ธ.ค.- 5 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 25,777
25,777
24,777
27,777
28,777
28,777
27,777
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง - สนามบินนานาชาติเถาหยวน – วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองเจียอี้ - ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง - ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – พิพิธภัณฑ์กู้กง - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน - ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติ TAROKO - ร้านหยก - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย่หลิว - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 15:18

BOXW-T21 ไต้หวัน ไทเป อาหลีซัน 6 วัน 4 คืน เดือน ต.ค.-ม.ค.61 เริ่มต้น 17,988 (XW)

3  Alishan Wan
รหัสทัวร์: BOXW-T21
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 17,988
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 06-11 ธ.ค. 60
07-12 ธ.ค. 60
14-19 ธ.ค. 60
21-26 ธ.ค. 60
27 ธ.ค.- 1 ม.ค. 61
28 ธ.ค.- 2 ม.ค. 61
29 ธ.ค.- 3 ม.ค. 61
30 ธ.ค.- 4 ม.ค. 61
11-16 ม.ค. 61
18-23 ม.ค. 61
25-30 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 21,988
21,988
19,988
19,988
25,988
25,988
24,988
24,988
19,988
19,988
19,988
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง - สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน - หนานโถว- ผู่หลี่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ – วัดจงไถ่ฉานซื่อ – ชิมชา – ไทจง - ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทจง - พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ – อาหลี่ซัน - ป่าสนพันปี – เจี๊ยอี้ - เจี๊ยอี้ - ไทเป - ตึกไทเป101-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - ไทเป - หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น – อุทยานเหย๋หลิว - ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ท่าอากาศยานเถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 15:19

ZGTPE10 ไต้หวัน AMAZING 4 วัน 3 คืน เดือน ก.ย.-ธ.ค.60 เริ่มต้น 21,900 (TG)

3 Train
รหัสทัวร์: ZGTPE10
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 21,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07-10 ธ.ค. 60
16-19 ธ.ค. 60
21-24 ธ.ค. 60
23-26 ธ.ค. 60
27-30 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 25,900
22,900
23,900
22,900
25,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง-เจียอี้-ร้านใบชาไต้หวัน–อุทยานแห่งชาติอาลีซาน–เมืองไทจง-ไทเป-ร้านสร้อยสุขภาพ–ร้านพายสับปะรด–ตึกไทเป 101(ชั้น86)–ร้าน Cosmetic–อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค- ตลาดซีเหมินติง-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น–อุทยานแห่งชาติเย่หลิว–Mitsui Outlet Park -สนามบินเถาหยวน–กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 15:20

CUT01 EASY ไต้หวัน PINK BLOSSOM เหย่หลิว 5 วัน 3 คืน เดือน ม.ค.- มี.ค.61.เริ่มต้น 16,900 (XW)

  04
รหัสทัวร์: CUT01
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 24-28 ม.ค.
31 ม.ค. -04 ก.พ.
09-13 ก.พ.
13-17 ก.พ.
27 ก.พ.-03 มี.ค.
02-06 มี.ค.
06-10 มี.ค.
14-18 มี.ค
ราคาทัวร์: 17,999.-
17,999.-
16,999.-
20,999.-
17,999.-
16,999.-
16,999.-
16,999.-
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) สนามบินเถาหยวน-วัดจงไถฉานซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ช้อปปิ้งตลาดฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก๊ต-ภัตตาคารอาหารชื่อดัง “บานาน่า” ชมซากุระ - แวะชิมพายสับปะรด – ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ-COSMETIC CENTER - DUTY FREE - ช้อปปิ้งตลาดซื่อหลิน ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น-อุทยานเย่หลิว-อนุสรณ์สถานดร.ซุนยัดเซ็น - ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89) – ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 16 November 2017 15:26

ZGTPE11 ไต้หวัน FANTASTIC 5 วัน 4 คืน เดือน ก.ย- ธ.ค.60 เริ่มต้น 25,777 (TG)

  04
รหัสทัวร์: ZGTPE11
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 25,777
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 13 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05-09 ธ.ค. 60
16-20 ธ.ค. 60
20-24 ธ.ค. 60
21-25 ธ.ค. 60
23-27 ธ.ค. 60
27-31 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 28,777
25,777
26,777
28,777
28,777
28,777
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - เจียอี้ - ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง - ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – ร้าน Cosmetic – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง - ฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ร้านหยก - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น–อุทยานแห่งชาติเย่หลิว–Mitsui Outlet Park - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 15:27

CUT02NO2 ไต้หวัน EASY สุดจ๊าบ 6 วัน 4 คืน พ.ย.-ธ.ค.60 เริ่มต้น 19,999.(XW)

11111111SPA SPRING RESORT
รหัสทัวร์: CUT02NO2
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 19,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07-12 ธ.ค. 2560
21-25 ธ.ค. 2560
ราคาทัวร์: 21,999
20,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) สนามบินเถาหยวน-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง อาลีซาน –ป่าสนพันปี –ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก๊ต ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น– อุทยานเย่หลิว – ปล่อยโคมลอยผิงซี(ไม่รวมค่าโคมลอย) – ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ทำ DIY พายสัปปะรด –พิพิธภัณฑ์สถานกู้กง – ศูนย์เครื่องประดับ – COSMETIC CENTER DUTY FREE – ตลาดซีเหมินติง สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 15:27

ZGTPE13 ไต้หวัน MAGICAL 5 วัน 3 คืน เดือน กย.-ธค.60 เริ่มต้น 20,777 (BR)

11 8656
รหัสทัวร์: ZGTPE13
สายการบิน: BR
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 20,777
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07-11 ธ.ค. 60
13-17 ธ.ค. 60
17-21 ธ.ค. 60
24-28 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 25,777
22,777
22,777
23,777
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน–ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-เจียอี้-ร้านใบชาไต้หวัน–อุทยานแห่งชาติอาลีซาน–เมืองไทจง-ไทเป-ร้านสร้อยสุขภาพ–ร้านพายสับปะรด–เป่ยโถว–ร้าน Cosmetic –ตลาดซีเหมินติง-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น–อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว–ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก)–สนามบินเถาหยวน–กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 15:28

CUT03 ไต้หวัน EASY ใสๆวัยรุ่นชอบ 6 วัน 4 คืน ต.ค.-ธ.ค.60 เริ่มต้น 19,999.(XW)

 8856
รหัสทัวร์: CUT03
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 19,999
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 25 – 30 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 21,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) สนามบินเถาหยวน–หมู่บ้านสายรุ้ง – วัดเหวินหวู่– ร้านชา – ตลาดฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าชนเผ่า– ทำ D.I.Y.โมจิ ฟาร์มแกะ–วัดหลงซาน – ถนน BOPILIAO HISTORICAL BLOCK – ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต อนุสรณ์สถาน ดร.ซุนยัดเซ็น –XINYI PUBLIC ASSEMBLY HALL –จิวเฟิ่น– ศูนย์เครื่องประดับ –COSMETIC CENTER - DUTY FREE – ตลาดซีเหมินติง สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 15:28

ZGTPE14 ไต้หวัน WONDERFUL 5 วัน 4 คืน เดือน ต.ค.-ธ.ค.60 เริ่มต้น 21,900 (BR)

3 Maokong
รหัสทัวร์: ZGTPE14
สายการบิน: BR
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 21,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09-13 ธ.ค. 60
30 ธ.ค.- 3 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 25,900
29,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ–สนามบินเถาหยวน-ไทจง–หมู่บ้านสายรุ้ง–หมู่บ้านปีศาจ-หนานโถว–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง–วัดเหวิ่นหวู่–ไทเป–ร้านพายสับปะรด–ร้านสร้อยสุขภาพ–ตลาดซีเหมินติง-ตั้นซุ่ย–สะพานแห่งความรัก–Fort San Domingo–Tamsui Church–ถนนโบราณตั้นสุย–ตลาดปลาไทเป–ร้าน Cosmetic –ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก)–นั่งกระเช้าเหมาคง-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น–อุทยานแห่งชาติเย่หลิว–ร้านใบชาไต้หวัน–อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค–สนามบินเถาหยวน–กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 15:29

CUT04 ไต้หวัน EASY ดีต่อใจ 5 วัน 3 คืน เดือน พ.ย.-ธ.ค.60 เริ่มต้น 17,999 (XW)

11111111thaipa
รหัสทัวร์: CUT04
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 17,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08-12ธ.ค.60
ราคาทัวร์: 18,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) สนามบินเถาหยวน-วัดหลิงจิ่วซาน– น้ำตกสือเฟิน – ปล่อยโคมลอยผิงซี(ไม่รวมค่าโคมลอย) –ช้อปปิ้ง MISSUI OUTLETชิมพายสับปะรด–ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ-COSMETIC CENTER - DUTY FREE-อนุสรณ์สถานดร.ซุนยัดเซ็น-ช้อปปิ้งซีเหมินติง(สยามสแคว์ไทเป) อิสระท่องเที่ยวในไต้หวัน สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 15:30

ZGTPE15 ไต้หวัน เที่ยว 3 อุทยาน MIRACLE 5 วัน 3 คืน เดือน มค.-มีค.61 เริ่มต้น 20,777 (BR)

11111111111
รหัสทัวร์: ZGTPE15
สายการบิน: BR
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 20,777
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20 – 24 มกราคม 2561
25 – 29 มกราคม 2561
17 – 21 กุมภาพันธ์ 2561
13 – 17 มีนาคม 2561
21 – 25 มีนาคม 2561
28 – 01 เม.ย. 2561
ราคาทัวร์: 20,777
21,777
23,777
20,777
21,777
21,777
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินนานาชาติเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า– เมืองเจียอี้ เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง ไทเป –ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด –อทุยานแห่งชาติหยางหมิงชาน - ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว –COSMETIC SHOP – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Wednesday, 08 November 2017 17:52

HNTRV1 ไต้หวัน ปีใหม่ COUNTDOWN 4 วัน 3 คืน วันที่ 30ธค.-2มค.61 ราคา 29,900 (CI)

3 Chiang Kai Shek Memorial
รหัสทัวร์: HNTRV1
สายการบิน: CI
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 29,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 30 ธันวาคม - 2 มกราคม 2561
ราคาทัวร์: 29,900
หมายเหตุ

กรุงเทพ-สนามบินเถาหยวน – ไถจง – เฟิงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ไถจง - หนานโถว-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา- วัดกวนอู –ร้านชา - ไทเป-ร้านพายสับปะรด–เคาท์ดาวน์ชมพลุบริเวณรอบนอกตึกไทเป 101  อุทยานเย่หลิว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน – ไทเป 101- ร้านเจอมาเนี่ยม – ซีเหมิงติง สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 04 December 2017 09:53

ZGTPE17 ไต้หวัน อาลีซาน THE BEST 4 วัน 3 คืน เดือน พย.-ธค.60 เริ่มต้น 21,777 (CI)

Alishan National Scenic Area1 Resize
รหัสทัวร์: ZGTPE17
สายการบิน: CI
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 21,777
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10 – 13 ธันวาคม 2560
16 – 19 ธันวาคม 2560
ราคาทัวร์: 24,888
21,888
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ–สนามบินเถาหยวน–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-เจียอี้ เจียอี้–อุทยานแห่งชาติอาลีซาน –ร้านชาอู่หลง– อาบน้ำแร่โรงแรม5ดาว ไทจง-ร้านสร้อยสุขภาพ- โรงงานพายสับปะรด-พิพิธภัณฑ์กู้กง – ร้าน Cosmetic - ตึกไทเป 101    (ไม่รวมค่าขึ้นตีก) – ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น–อุทยานเย่หลิว-กระเช้าเหมาคง–Mitsui Outlet-กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 15:30

HTW-XW42-C01ไต้หวัน HAPPY 4 วัน 2 คืน เดือน พย-มีค61 เริ่มต้น 12,999 (XW)

2014 04 07 165705
รหัสทัวร์: HTW-XW42-C01
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 12,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 3 มื้อ
วันที่เดินทาง: วันที่ 2-5 ธันวาคม 2560
วันที่ 8-11 ธันวาคม 2560
วันที่ 9-12 ธันวาคม 2560
วันที่ 16-19 ธันวาคม 2560
วันที่ 23-26 ธันวาคม 2560
วันที่ 30-2 มกราคม 2561 ปีใหม่
วันที่ 31-3 มกราคม 2561
วันที่ 6-9 มกราคม 2561
วันที่ 13-16 มกราคม 2561
วันที่ 20-23 มกราคม 2561
วันที่ 27-30 มกราคม 2561
วันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 17-20 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 3-6 มีนาคม 2561
วันที่ 9-13 มีนาคม 2561
วันที่ 16-19 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 16,999
16,999
16,999
13,999
14,999
21,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง สนามบินเถาหยวน – ไทเป – ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – ร้านพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ไทเป - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้านสร้อยเจอมาเนียม - ซีเหมินติง สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 15:31

ZGTPE19 ไต้หวัน BEST VACATION 6 วัน 3 คืน วันที่ 2-6 มค.61 ราคา 19,888 (CI)

1
รหัสทัวร์: ZGTPE19
สายการบิน: CI
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 19,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02 – 06 มกราคม 2561
ราคาทัวร์: 19,888
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – ตึกไทเป 101 – ตลาดกลางคืน ซีเหมินติง ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค เจียอี้ - ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาหลีซานหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ –ร้าน Cosmetic - Mitsui Outlet Park– สนามบินเถาหยวน กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Friday, 03 November 2017 10:38

PB506505 ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน เดือน ธ.ค. 60 - มี.ค.61 เริ่มต้น 13,999 (IT)

1
รหัสทัวร์: PB506505
สายการบิน: IT
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 13,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 16-19 ธ.ค. 60
6-9 , 13-16 ม.ค. 61
20-23 , 27-30 ม.ค. 61
3-6 , 24-27 ก.พ. 61
3-6 , 10-13 , 17-20 มี.ค. 61
ราคาทัวร์: 13,999
14,999
14,999
14,999
14,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – สนามบินเถาหยวน เถาหยวน - ผู่หลี่ - วัดจงไถชานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-แวะชิมชาอูหลง – ไทจง
ช้อปปิ้งตลาดฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต ไถจง – ขนมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก ) –– ตลาดซีเหมินติง
พักโรงแรมอาบน้ำแร่ หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – เย่หลิว – กรุงเทพ

Last Updated on Wednesday, 06 December 2017 11:33

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 14

Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License

 

WDU01

 

 

WDU02

 

WDU03

 

 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions