• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

BOXSL77 ไต้หวัน ไทเป ไทจง Excellent 5 วัน 3 คืน เดือน พ.ย.60-มี.ค.61 เริ่มต้น 12,888 (SL)

 8161
รหัสทัวร์: BOXSL77
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 12,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 18 –22 พ.ย.
25 –29 พ.ย.
9 – 13 ธ.ค.
23 –27 ธ.ค.
27 – 31 ม.ค.
10-14 ก.พ.
3–7 มี.ค.
10 –14 มี.ค.
14 –18 มี.ค.
20 -24 มี.ค.
ราคาทัวร์: 12,888
13,888
14,888
15,888
13,888
14,888
13,888
13,888
14,888
14,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเถาหยวน-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-ไทจง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทจง  ไทเป  ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด  อนุสรณ์เจียงไคเช็ค  ร้านดิวตี้ฟรี  ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ไทเป - จิ่วเฟิ่น –เหย๋หลิ๋ว-ถ่ายรูป- ตึกไทเป 101-ตลาดซีเหมินติง - พักอาบน้ำแร่ สนามบินเถาหยวน  -  ท่าอาศยานดอนเมือง

Last Updated on Monday, 09 October 2017 13:44

TTNTPE14 ไต้หวัน JEED JEED 5 วัน 4 คืน เดือน พค.-ตค.60 เริ่มต้น 17,888 (CI)

1
รหัสทัวร์: TTNTPE14
สายการบิน: CI
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 17,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 14-18 ต.ค. 60
21-25 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 19,888
19,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - ไต้หวัน - เถาหยวน - GLORIA OUTLET - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง -วัดเหวินอู่ - ชิมชาอู่หลง– ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต - ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อาบน้ำแร่ - GERMANIUM POWER CENTER - ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบัตรขึ้นตึก ) - DUTY FREE – วัดหลงซาน - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - โรงแรม - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 09 October 2017 11:06

BOXW-T19 ไต้หวัน ไทเป ไทจง Best Taiwan 5 วัน 3 คืน เดือน ตค.-มค.61 เริ่มต้น 14,888 (XW)

3 Pingxi Line
รหัสทัวร์: BOXW-T19
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 14,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-05 ต.ค. 60
08-12 ต.ค. 60
09-13 ต.ค. 60
22-26 ต.ค. 60
25-29 ต.ค. 60
01-05 พ.ย. 60
08-12 พ.ย. 60
15-19 พ.ย. 60
22-26 พ.ย. 60
29 พ.ย.- 3 ธ.ค. 60
03-07 ธ.ค. 60
06-10 ธ.ค. 60
10-14 ธ.ค. 60
14-18 ธ.ค. 60
20-24 ธ.ค. 60
24-28 ธ.ค. 60
28 ธ.ค.- 1 ม.ค. 61
07-11 ม.ค. 61
11-15 ม.ค. 61
17-21 ม.ค. 61
21-25 ม.ค. 61
25-29 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 14,888
14,888
15,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
18,888
17,888
18,888
17,888
16,888
16,888
17,888
22,888
15,888
16,888
16,888
15,888
16,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง - เถาหยวน-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น- อุทยานเหย๋หลิ่ว-ปล่อยโคมผิงซี -มิตซุยเอ้าเล็ท - เถาหยวน-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-ไทจง-ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทเป- ตึกไทเป 101-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตลาดซีเหมินติง - ท่าอากาศยานเถาหยวน - ท่าอาศยานดอนเมือง

Last Updated on Monday, 07 August 2017 17:22

ZGTPE01-1 ไต้หวัน BEST JOURNEY 5 วัน 3 คืน เดือน ต.ค.-ธ.ค.60 เริ่ม 17,777 (XW)

3 Yehliu Geopark Taipei
รหัสทัวร์: ZGTPE01-1
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 17,777
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04-08 ต.ค. 60
05-09 ต.ค. 60
06-10 ต.ค. 60
11-15 ต.ค. 60
12-16 ต.ค. 60
13-17 ต.ค. 60
18-22 ต.ค. 60
19-23 ต.ค. 60
20-24 ต.ค. 60
22-26 ต.ค. 60
01-05 พ.ย. 60
02-06 พ.ย. 60
08-12 พ.ย. 60
09-13 พ.ย. 60
15-19 พ.ย. 60
16-20 พ.ย. 60
22-26 พ.ย. 60
23-27 พ.ย. 60
29 พ.ย.- 3 ธ.ค. 60
30 พ.ย.- 4 ธ.ค. 60
01-05 ธ.ค. 60
02-06 ธ.ค. 60
06-10 ธ.ค. 60
07-11 ธ.ค. 60
08-12 ธ.ค. 60
13-17 ธ.ค. 60
14-18 ธ.ค. 60
20-24 ธ.ค. 60
22-25 ธ.ค. 60
27-31 ธ.ค. 60
28 ธ.ค.- 1 ม.ค. 61
29 ธ.ค.- 2 ม.ค. 61
30 ธ.ค.- 3 ม.ค. 61
31 ธ.ค.- 4 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 17,777
18,777
18,777
18,777
18,777
17,777
19,777
20,777
20,777
20,777
17,777
17,777
17,777
17,777
17,777
17,777
17,777
17,777
19,777
19,777
20,777
20,777
20,777
20,777
20,777
18,777
18,777
18,777
19,777
22,777
23,777
23,777
23,777
22,777
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง - สนามบินนานาชาติเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองไทจง – ตลาดฟ่งเจี๋ย - ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค– ร้านชา – พิพิธภัณฑ์กู้กง - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น –อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้าน Cosmetic – ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก) - ตลาดซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 14:56

BOXW-T20 ไต้หวัน So Cool 5 วัน 3 คืน เดือน ต.ค.60-ม.ค.61 เริ่มต้น 13,988 (XW)

111
รหัสทัวร์: BOXW-T20
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 13,988
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 16-20 ต.ค 60
20-24 ต.ค 60
22-26 ต.ค 60
23-27 ต.ค 60
26-30 ต.ค 60
2-6 พ.ย 60
5-9 พ.ย 60
9-13 พ.ย 60
12-16 พ.ย 60
16-20 พ.ย 60
19-23 พ.ย 60
23-27 พ.ย 60
26-30 พ.ย 60
30พ.ย-4ธ.ค 60
4-8 ธ.ค 60
7-11 ธ.ค 60
13-17 ธ.ค 60
17-21 ธ.ค 60
21-25 ธ.ค 60
27-31 ธ.ค 60
31ธ.ค-1ม.ค 61
10-14 ม.ค 61
14-18 ม.ค 61
18-22 ม.ค 61
24-28 ม.ค 61
28ม.ค-1ก.พ 61
ราคาทัวร์: 14,988
18,988
17,988
16,988
15,988
15,988
13,988
14,988
14,988
14,988
13,988
15,988
13,988
17,988
16,988
17,988
15,988
15,988
16,988
19,988
18,988
16,988
15,988
16,988
16,988
15,988
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง   เถาหยวน  - ผู่หลี่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่  ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทจง  ไทเป  ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด  อนุสรณ์เจียงไคเช็ค  ร้านดิวตี้ฟรี  ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ไทเป  จิ่วเฟิ่น  เหย๋หลิ๋ว ถ่ายรูป ตึกไทเป 101  ตลาดซีเหมินติง สนามบินเถาหยวน  -  ท่าอาศยานดอนเมือง

Last Updated on Monday, 09 October 2017 11:06

ZGTPE05-1 ไต้หวัน GOOD VACATION 7 วัน 5 คืน เดือน ต.ค.-ธ.ค.60 เริ่มต้น 23,777 (XW)

3 Alishan Taiwan
รหัสทัวร์: ZGTPE05-1
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 23,777
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 14 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09-15 ต.ค. 60
10-16 พ.ย. 60
15-21 ธ.ค. 60
29 ธ.ค.- 4 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 23,777
23,777
24,777
28,777
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง - สนามบินนานาชาติเถาหยวน – วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน - จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองเจียอี้ - ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองเกาสง - Liuhe Night Market - วัดฝอกวงซาน – Dragon Tiger Tower - ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง – Dome of Light – แม่น้ำอ้ายเหอ(Love River) – รถไฟความเร็วสูง – เมืองไทป - ไทเป – วัดหลงซาน - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น –อุทยานแห่งชาติเย่หลิว– ร้าน Cosmetic – ตลาดซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 14:57

BOXW-T21 ไต้หวัน ไทเป อาหลีซัน 6 วัน 4 คืน เดือน ต.ค.-ม.ค.61 เริ่มต้น 17,988 (XW)

3  Alishan Wan
รหัสทัวร์: BOXW-T21
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 17,988
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 26 ก.ย.- 1 ต.ค. 60
03-08 ต.ค. 60
10-15 ต.ค. 60
17-22 ต.ค. 60
19-24 ต.ค. 60
24-29 ต.ค. 60
25-30 ต.ค. 60
26-31 ต.ค. 60
31ต.ค.- 5 พ.ย. 60
09-14 พ.ย. 60
16-21 พ.ย. 60
23-28 พ.ย. 60
26พ.ย.- 1 ธ.ค. 60
30พ.ย.- 5 ธ.ค. 60
06-11 ธ.ค. 60
07-12 ธ.ค. 60
14-19 ธ.ค. 60
21-26 ธ.ค. 60
27 ธ.ค.- 1 ม.ค. 61
28 ธ.ค.- 2 ม.ค. 61
29 ธ.ค.- 3 ม.ค. 61
30 ธ.ค.- 4 ม.ค. 61
11-16 ม.ค. 61
18-23 ม.ค. 61
25-30 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 17,988
18,988
18,988
19,988
22,988
18,988
19,988
18,988
17,988
18,988
18,988
18,988
18,988
21,988
21,988
21,988
19,988
19,988
25,988
25,988
24,988
24,988
19,988
19,988
19,988
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง - สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน - หนานโถว- ผู่หลี่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ – วัดจงไถ่ฉานซื่อ – ชิมชา – ไทจง - ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทจง - พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ – อาหลี่ซัน - ป่าสนพันปี – เจี๊ยอี้ - เจี๊ยอี้ - ไทเป - ตึกไทเป101-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - ไทเป - หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น – อุทยานเหย๋หลิว - ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ท่าอากาศยานเถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Monday, 07 August 2017 17:36

ZGTPE06-1 ไต้หวัน EXCLUSIVE 7 วัน 5 คืน เดือน ต.ค.-ธ.ค.60 เริ่มต้น 22,777 (XW)

3 TAROKO
รหัสทัวร์: ZGTPE06-1
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 22,777
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 14 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-07 ต.ค. 60
08-14 ต.ค. 60
15-21 ต.ค. 60
03-09 พ.ย. 60
17-23 พ.ย. 60
24-30 พ.ย. 60
01-07 ธ.ค. 60
08-14 ธ.ค. 60
22-28 ธ.ค. 60
26 ธ.ค.- 1 ม.ค. 61
27 ธ.ค.- 2 ม.ค. 61
28 ธ.ค.- 3 ม.ค. 61
30 ธ.ค.- 5 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 22,777
23,777
22,777
22,777
22,777
22,777
25,777
25,777
24,777
27,777
28,777
28,777
27,777
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง - สนามบินนานาชาติเถาหยวน – วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองเจียอี้ - ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง - ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – พิพิธภัณฑ์กู้กง - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน - ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติ TAROKO - ร้านหยก - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย่หลิว - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 04 August 2017 15:14

CUT06 ไต้หวัน สุดจิ้น ทะเลสาบสุวิยันจันทรา 5 วัน 3 คืน เดือน เมย.-ตค.60 เริ่มต้น 17,999 (XW)

11111
รหัสทัวร์: CUT06
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 17,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13-17 ต.ค. 60
19-23 ต.ค. 60
20-24 ต.ค. 60
ราคาทัวร์: 18,999
22,999
22,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - สนามบินเถาหยวน-วัดจงไถฉานซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ไถจง-ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก๊ต-ภัตตาคารอาหารชื่อดัง "บานาน่า" - ไถจง-ไทเป-แวะชิมพายสับปะรด-ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ-DUTY FREE-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ช้อปปิ้งซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป) - ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น-อุทยานเย่หลิว-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89) - สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 09 October 2017 11:07

ZGTPE10 ไต้หวัน AMAZING 4 วัน 3 คืน เดือน ก.ย.-ธ.ค.60 เริ่มต้น 21,900 (TG)

3 Train
รหัสทัวร์: ZGTPE10
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 21,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20-23 ต.ค. 60
28-31 ต.ค. 60
04-07 พ.ย. 60
11-14 พ.ย. 60
18-21 พ.ย. 60
25-28 พ.ย. 60
30 พ.ย.- 3 ธ.ค. 60
07-10 ธ.ค. 60
16-19 ธ.ค. 60
21-24 ธ.ค. 60
23-26 ธ.ค. 60
27-30 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 25,900
22,900
22,900
22,900
22,900
22,900
22,900
25,900
22,900
23,900
22,900
25,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง-เจียอี้-ร้านใบชาไต้หวัน–อุทยานแห่งชาติอาลีซาน–เมืองไทจง-ไทเป-ร้านสร้อยสุขภาพ–ร้านพายสับปะรด–ตึกไทเป 101(ชั้น86)–ร้าน Cosmetic–อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค- ตลาดซีเหมินติง-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น–อุทยานแห่งชาติเย่หลิว–Mitsui Outlet Park -สนามบินเถาหยวน–กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 09 October 2017 11:07

HNTRV1 ไต้หวัน ปีใหม่ COUNTDOWN 4 วัน 3 คืน วันที่ 30ธค.-2มค.61 ราคา 29,900 (CI)

3 Chiang Kai Shek Memorial
รหัสทัวร์: HNTRV1
สายการบิน: CI
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 29,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 30 ธันวาคม - 2 มกราคม 2561
ราคาทัวร์: 29,900
หมายเหตุ

กรุงเทพ-สนามบินเถาหยวน – ไถจง – เฟิงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ไถจง - หนานโถว-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา- วัดกวนอู –ร้านชา - ไทเป-ร้านพายสับปะรด–เคาท์ดาวน์ชมพลุบริเวณรอบนอกตึกไทเป 101  อุทยานเย่หลิว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน – ไทเป 101- ร้านเจอมาเนี่ยม – ซีเหมิงติง สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ

Last Updated on Wednesday, 18 October 2017 16:16

ZGTPE11 ไต้หวัน FANTASTIC 5 วัน 4 คืน เดือน ก.ย- ธ.ค.60 เริ่มต้น 25,777 (TG)

  04
รหัสทัวร์: ZGTPE11
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 25,777
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 13 มื้อ
วันที่เดินทาง: 18-22 ต.ค. 60
28 ต.ค.- 1 พ.ย. 60
08-12 พ.ย. 60
11-15 พ.ย. 60
18-22 พ.ย. 60
22-26 พ.ย. 60
25-29 พ.ย. 60
29 พ.ย.- 3 ธ.ค. 60
05-09 ธ.ค. 60
16-20 ธ.ค. 60
20-24 ธ.ค. 60
21-25 ธ.ค. 60
23-27 ธ.ค. 60
27-31 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 28,777
27,777
25,777
25,777
25,777
25,777
25,777
25,777
28,777
25,777
26,777
28,777
28,777
28,777
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - เจียอี้ - ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง - ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – ร้าน Cosmetic – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง - ฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ร้านหยก - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น–อุทยานแห่งชาติเย่หลิว–Mitsui Outlet Park - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Monday, 09 October 2017 11:08

HTW-XW42-C01ไต้หวัน HAPPY 4 วัน 2 คืน เดือน พย-มีค61 เริ่มต้น 12,999 (XW)

2014 04 07 165705
รหัสทัวร์: HTW-XW42-C01
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 12,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 3 มื้อ
วันที่เดินทาง: วันที่ 4-7 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 11-14 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 2-5 ธันวาคม 2560
วันที่ 8-11 ธันวาคม 2560
วันที่ 9-12 ธันวาคม 2560
วันที่ 16-19 ธันวาคม 2560
วันที่ 23-26 ธันวาคม 2560
วันที่ 30-2 มกราคม 2561 ปีใหม่
วันที่ 31-3 มกราคม 2561
วันที่ 6-9 มกราคม 2561
วันที่ 13-16 มกราคม 2561
วันที่ 20-23 มกราคม 2561
วันที่ 27-30 มกราคม 2561
วันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 17-20 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 3-6 มีนาคม 2561
วันที่ 9-13 มีนาคม 2561
วันที่ 16-19 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 12,999
12,999
12,999
12,999
16,999
16,999
16,999
13,999
14,999
21,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง สนามบินเถาหยวน – ไทเป – ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – ร้านพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ไทเป - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้านสร้อยเจอมาเนียม - ซีเหมินติง สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 25 September 2017 14:52

ZGTPE13 ไต้หวัน MAGICAL 5 วัน 3 คืน เดือน กย.-ธค.60 เริ่มต้น 20,777 (BR)

11 8656
รหัสทัวร์: ZGTPE13
สายการบิน: BR
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 20,777
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 22-26 ต.ค. 60
03-07 พ.ย. 60
08-12 พ.ย. 60
12-16 พ.ย. 60
17-21 พ.ย. 60
26-30 พ.ย. 60
07-11 ธ.ค. 60
13-17 ธ.ค. 60
17-21 ธ.ค. 60
24-28 ธ.ค. 60
ราคาทัวร์: 25,777
21,777
21,777
21,777
21,777
21,777
25,777
22,777
22,777
23,777
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน–ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-เจียอี้-ร้านใบชาไต้หวัน–อุทยานแห่งชาติอาลีซาน–เมืองไทจง-ไทเป-ร้านสร้อยสุขภาพ–ร้านพายสับปะรด–เป่ยโถว–ร้าน Cosmetic –ตลาดซีเหมินติง-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น–อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว–ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก)–สนามบินเถาหยวน–กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Monday, 09 October 2017 11:09

HTW-XW42-C04 ไต้หวัน HAPPY 4 วัน 2 คืน เดือน กย-ตค60 เริ่มต้น 13,999 (XW)

2014 04 07 165705
รหัสทัวร์: HTW-XW53-C01
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 13,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 3 มื้อ
วันที่เดินทาง: วันที่ 28-1 ตุลาคม 2560
วันที่ 5-8 ตุลาคม 2560
วันที่ 12-15 ตุลาคม 2560
วันที่ 19-22 ตุลาคม 2560
วันที่ 23-26 ตุลาคม 2560
วันที่ 28-31 ตุลาคม 2560
ราคาทัวร์: 13,999
14,999
14,999
17,999
14,999
12,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง สนามบินเถาหยวน – ไทเป – ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – ร้านพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ไทเป - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้านสร้อยเจอมาเนียม - ซีเหมินติง สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 25 September 2017 14:45

ZGTPE14 ไต้หวัน WONDERFUL 5 วัน 4 คืน เดือน ต.ค.-ธ.ค.60 เริ่มต้น 21,900 (BR)

3 Maokong
รหัสทัวร์: ZGTPE14
สายการบิน: BR
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 21,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07-11 ต.ค. 60
16-20 ต.ค. 60
23-27 ต.ค. 60
04-08 พ.ย. 60
11-15 พ.ย. 60
25-29 พ.ย. 60
09-13 ธ.ค. 60
30 ธ.ค.- 3 ม.ค. 61
ราคาทัวร์: 22,900
21,900
25,900
21,900
21,900
21,900
25,900
29,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ–สนามบินเถาหยวน-ไทจง–หมู่บ้านสายรุ้ง–หมู่บ้านปีศาจ-หนานโถว–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง–วัดเหวิ่นหวู่–ไทเป–ร้านพายสับปะรด–ร้านสร้อยสุขภาพ–ตลาดซีเหมินติง-ตั้นซุ่ย–สะพานแห่งความรัก–Fort San Domingo–Tamsui Church–ถนนโบราณตั้นสุย–ตลาดปลาไทเป–ร้าน Cosmetic –ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก)–นั่งกระเช้าเหมาคง-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น–อุทยานแห่งชาติเย่หลิว–ร้านใบชาไต้หวัน–อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค–สนามบินเถาหยวน–กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Monday, 24 July 2017 15:59

HTW-XW53-C01 ไต้หวัน LOVE LOVE 5 วัน 3 คืน เดือน พย.-มีค61 เริ่มต้น 14,999 (XW)

2014 04 07 165705
รหัสทัวร์: HTW-XW53-C01
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 14,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: วันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 28-2 ธันวาคม 2560
วันที่ 5-9 ธันวาคม 2560
วันที่ 12-16 ธันวาคม 2560
วันที่ 19-23 ธันวาคม 2560
วันที่ 26-30 ธันวาคม 2560
วันที่ 29-2 มกราคม 2560 ปีใหม่
วันที่ 30-3 มกราคม 2560 ปีใหม่
วันที่ 2-6 มกราคม 2560
วันที่ 9-13 มกราคม 2560
วันที่ 16-20 มกราคม 2560
วันที่ 23-27 มกราคม 2560
วันที่ 30-3 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ 27-3 มีนาคม 2560
วันที่ 6-10 มีนาคม 2560
วันที่ 9-13 มีนาคม 2560
วันที่ 13-17 มีนาคม 2560
วันที่ 20-24 มีนาคม 2560
ราคาทัวร์: 14,999
14,999
14,999
14,999
16,999
16,999
15,999
18,999
25,999
26,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง สนามบินเถาหยวน – วัดจงไถซาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา– วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ –  ไท่จง ฟ่งเจี่ย ไนท์มาเก็ต  ไท่จง – ไทเป - ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค –อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ไทเป - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้านสร้อยเจอมาเนียม - ซีเหมินติง สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 25 September 2017 14:43

ZGTPE17 ไต้หวัน อาลีซาน THE BEST 4 วัน 3 คืน เดือน พย.-ธค.60 เริ่มต้น 21,777 (CI)

Alishan National Scenic Area1 Resize
รหัสทัวร์: ZGTPE17
สายการบิน: CI
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 21,777
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04 – 07 พฤศจิกายน 2560
11 – 14 พฤศจิกายน 2560
18 – 21 พฤศจิกายน 2560
23 – 26 พฤศจิกายน 2560
10 – 13 ธันวาคม 2560
16 – 19 ธันวาคม 2560
ราคาทัวร์: 21,888
21,888
21,888
21,888
24,888
21,888
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ–สนามบินเถาหยวน–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-เจียอี้ เจียอี้–อุทยานแห่งชาติอาลีซาน –ร้านชาอู่หลง– อาบน้ำแร่โรงแรม5ดาว ไทจง-ร้านสร้อยสุขภาพ- โรงงานพายสับปะรด-พิพิธภัณฑ์กู้กง – ร้าน Cosmetic - ตึกไทเป 101    (ไม่รวมค่าขึ้นตีก) – ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น–อุทยานเย่หลิว-กระเช้าเหมาคง–Mitsui Outlet-กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 11 September 2017 14:29

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 14

Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License

WDU01

 

WDU02

 

WDU03

 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions