• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

BEHKG09 ฮ่องกง ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน เดือน มี.ค-เม.ย.60. เริ่มต้น 11,900 (EK)

3 Replusbay
รหัสทัวร์: BEHKG09
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03 มี.ค. 61-05 มี.ค. 61
04 มี.ค. 61-06 มี.ค. 61
08 มี.ค. 61-10 มี.ค. 61
11 มี.ค. 61-13 มี.ค. 61
22 มี.ค. 61-24 มี.ค. 61
05 เม.ย. 61-07 เม.ย. 61
07 เม.ย. 61-09 เม.ย. 61
12 เม.ย. 61-14 เม.ย. 61
19 เม.ย. 61-21 เม.ย. 61
22 เม.ย. 61-24 เม.ย. 61
26 เม.ย. 61-28 เม.ย. 61
ราคาทัวร์: 13,900
12,900
12,900
11,900
12,900
16,900
16,900
16,900
12,900
11,900
12,900
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
วันสงกรานต์
-
-
-

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-หวังต้าเซียน-โรงงานจิวเวอร์รี่-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย-Avenue of Star อิสระช้อปปิ้ง กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 13 February 2018 16:55

SMHK01 ทัวร์ฮ่องกง Check in ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน เดือน มค.-มีค.61 เริ่มต้น 17,500 (HX)

3 Mangrove Groove
รหัสทัวร์: SMHK01
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 17,500
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02 มี.ค. 61 - 04 มี.ค. 61
04 มี.ค. 61 - 06 มี.ค. 61
09 มี.ค. 61 - 11 มี.ค. 61
11 มี.ค. 61 - 13 มี.ค. 61
16 มี.ค. 61 - 18 มี.ค. 61
18 มี.ค. 61 - 20 มี.ค. 61
23 มี.ค. 61 - 25 มี.ค. 61
25 มี.ค. 61 - 27 มี.ค. 61
ราคาทัวร์: 17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
หมายเหตุ

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - ฮ่องกง - นั่งกระเช้านองปิง - วัดโปหลิน - ช้อปปิ้ง CITYGATE OUTLETS - Symphony of Lights
อิสระให้ท่านได้เลือกเที่ยวด้วยตัวเอง แช๊ะ ชิม ช้อป
วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านสมุนไพร - ช้อปปิ้ง จิมซาจุ่ย - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Monday, 26 February 2018 13:40

ZGHKG11 ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์ 3 วัน 2 คืน เดือน มค-เมย.61 เริ่มต้น 16,900 (EK)

3 ฮ่องกงdisneyแลนด์
รหัสทัวร์: ZGHKG11
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09-11 มีนาคม 2561
16-18 มีนาคม 2561
23-25 มีนาคม 2561
24-26 มีนาคม 2561
30 มี.ค. – 01 เม.ย. 2561
06-08 เมษายน 2561
13-15 เมษายน 2561
14-16 เมษายน 2561
15-17 เมษายน 2561
20-22 เมษายน 2561
21-23 เมษายน 2561
27-29 เมษายน 2561
28-30 เมษายน 2561
ราคาทัวร์: 17,900
18,900
18,900
18,900
18,900
21,900
25,900
25,900
21,900
18,900
18,900
18,900
18,900
หมายเหตุ -
-
-
-
-
วันจักรี
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
-
-
-
-

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – A Symphony of Lights
เกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน-CiTYGATE OUTLET– ดิสนีย์แลนด์
นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ฮ่องกง - กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 22 February 2018 15:54

SMHK727 ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น เที่ยวเต็มอิ่ม 3 วัน 2คืน มีค-เมย61 เริ่มต้น 13,900(TG)

11
รหัสทัวร์: SMHK727
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 13,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08 มี.ค. 61 - 10 มี.ค. 61
03 เม.ย. 61 - 05 เม.ย. 61
ราคาทัวร์: 13,900
13,900
หมายเหตุ

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - ฮ่องกง - มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์พอลล์ - เซนาโด้ สแควร์ - เดอะเวเนเชี่ยน - จูไห่
จูไห่ ฟิชเชอร์เกิรล์ - ถนนคู่รัก - วัดผู่โถว - เซินเจิ้น ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติ - ช้อปปิ้ง Lo Wu
ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - อ่าวรีพัลส์ เบย์ - Victoria Peak - โรงงานจิวเวลรี่ - ช้อปปิ้งถนนนาธาน - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Thursday, 22 February 2018 13:25

BEHKG001 ฮ่องกง เซินเจิ้น โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ 3 วัน 2 คืน เดือน ม.ค.-พ.ค. 61 เริ่มต้น 9,999 (RJ)

3 กระเช้า360
รหัสทัวร์: BEHKG001
สายการบิน: RJ
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 9,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 มี.ค. 61-03 มี.ค. 61
08 มี.ค. 61-10 มี.ค. 61
15 มี.ค. 61-17 มี.ค. 61
29 มี.ค. 61-31 มี.ค. 61
05 เม.ย. 61-07 เม.ย. 61
12 เม.ย. 61-14 เม.ย. 61
ราคาทัวร์: 10,999
9,999
10,999
9,999
10,999
11,999
หมายเหตุ -
-
-
-
วันจักรี
วันสงกรานต์

กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เซินเจิ้น เซินเจิ้น-วัดกวนอู-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ-หยก-โชว์ม่านน้ำ-ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน
วัดแชกงมิว-วัดหวังต้าเซียน-โรงงานจิวเวอรี่-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย-กรุงเทพ

Last Updated on Friday, 09 March 2018 18:08

SMHK728 ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น เที่ยวคุ้ม 3 วัน 2 คืน เดือน มีค 61 เริ่มต้น 12,900 (CX)

3 Che Kung Temple
รหัสทัวร์: SMHK728
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 12,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 16 มี.ค. 61 - 18 มี.ค. 61
31 มี.ค. 61 - 02 เม.ย. 61
ราคาทัวร์: 12,900
12,900
หมายเหตุ

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - ฮ่องกง - มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์พอลล์ - เซนาโด้ สแควร์ - เดอะเวเนเชี่ยน - จูไห่
จูไห่ ฟิชเชอร์เกิรล์ - ถนนคู่รัก - วัดผู่โถว - เซินเจิ้น ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติ - ช้อปปิ้ง Lo Wu
ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - อ่าวรีพัลส์ เบย์ - Victoria Peak - โรงงานจิวเวลรี่ - ช้อปปิ้งถนนนาธาน - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Thursday, 22 February 2018 13:24

BEHKG01 ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น พระใหญ่ลันเตา 3 วัน 2 คืน เดือน ม.ค.-มี.ค.61.เริ่มต้น 11900.(CX)

3 Replusbay
รหัสทัวร์: BEHKG01
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03 – 05 มี.ค.61
10 – 12 มี.ค.61
17 – 19 มี.ค.61
24 – 26 มี.ค.61
ราคาทัวร์: 11,900
11,900
11,900
11,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง-พระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-city gate outlets-เซินเจิ้น
เซินเจิ้น-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ-หยก-ช้อปปิ้งหล่อหวู่ -โชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove
รีพลัสเบย์-เจ้าแม่กวนอิม-วัดแชกงมิว-โรงงานจิวเวอรี่-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย-กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 22 February 2018 15:55

SMHK729 ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 4 เมืองเที่ยวคุ้ม 3 วัน 2 คืน พค-สค61 เริ่มต้น12,900(CX)

S  9642034
รหัสทัวร์: SMHK729
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 12,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13 พ.ค. 61 - 15 พ.ค. 61
10 มิ.ย. 61 - 12 มิ.ย. 61
24 มิ.ย. 61 - 26 มิ.ย. 61
15 ก.ค. 61 - 17 ก.ค. 61
29 ก.ค. 61 - 31 ก.ค. 61
05 ส.ค. 61 - 07 ส.ค. 61
19 ส.ค. 61 - 21 ส.ค. 61
ราคาทัวร์: 12,900
12,900
13,900
13,900
12,900
12,900
12,900
หมายเหตุ

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - ฮ่องกง - มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์พอลล์ - เซนาโด้ สแควร์ - เดอะเวเนเชี่ยน - จูไห่
จูไห่ ฟิชเชอร์เกิรล์ - ถนนคู่รัก - วัดผู่โถว - เซินเจิ้น ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติ - ช้อปปิ้ง Lo Wu
ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - อ่าวรีพัลส์ เบย์ - Victoria Peak - โรงงานจิวเวลรี่ - ช้อปปิ้งถนนนาธาน - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Thursday, 22 February 2018 13:24

BEHKG02 ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ 5 วัดดัง 3 วัน 2 คืน เดือน ม.ค.-เม.ย.61 เริ่มต้น 15,900 (RJ)

3 Buddha Big Ngong Ping
รหัสทัวร์: BEHKG02
สายการบิน: RJ
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 15,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15 มี.ค. 61-17 มี.ค. 61
22 มี.ค. 61-24 มี.ค. 61
29 มี.ค. 61-31 มี.ค. 61
05 เม.ย. 61-07 เม.ย. 61
26 เม.ย. 61-28 เม.ย. 61
29 เม.ย. 61-01 พ.ค. 61
ราคาทัวร์: 15,900
15,900
15,900
16,900
15,900
15,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงมิว-วัดชิหลิน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-นั่งรถรางขึ้นพีคแทรม-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย
Avenue of Stare สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เลท-กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 22 February 2018 15:55

SMHK730 ฮ่องกง เที่ยวสายบุญ ไหว้พระ 5 วัด 3 วัน 2 คืน เดือน พค-สค61 เริ่มต้น 16,900(CX)

Macua
รหัสทัวร์: SMHK730
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 06 พ.ค. 61 - 08 พ.ค. 61
27 พ.ค. 61 - 29 พ.ค. 61
17 มิ.ย. 61 - 19 มิ.ย. 61
01 ก.ค. 61 - 03 ก.ค. 61
08 ก.ค. 61 - 10 ก.ค. 61
22 ก.ค. 61 - 24 ก.ค. 61
12 ส.ค. 61 - 14 ส.ค. 61
26 ส.ค. 61 - 28 ส.ค. 61
ราคาทัวร์: 16,900
16,900
16,900
17,900
16,900
16,900
17,900
16,900
หมายเหตุ

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - ฮ่องกง - กระเช้านองปิง - วัดโปหลิน - CITYGATE OUTLETS
วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยกและสมุนไพร - วัดคุนยัม - จิมซาจุ่ย
รีพัลส์ เบย์ - วิคตอเรีย พีค - ตลาดเลดี้ มาร์เก็ต - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Thursday, 22 February 2018 13:21

BEHKG02 ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ 5 วัดดัง 3 วัน 2 คืน เดือน มี.ค.61. เริ่มต้น 15,900 (CX)

3 Mangrove Groove โชว์
รหัสทัวร์: BEHKG02
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 15,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03 มี.ค.61-05 มี.ค.61
10 มี.ค.61-12 มี.ค.61
17 มี.ค.61-19 มี.ค.61
22 มี.ค.61-24 มี.ค.61
23 มี.ค.61-26 มี.ค.61
ราคาทัวร์: 16,900
15,900
15,900
16,900
15,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงมิว-วัดชิหลิน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-นั่งรถรางขึ้นพีคแทรม-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย
Avenue of Stare สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เลท-กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 21 December 2017 11:11

STH01 ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ สงกรานต์ วันที่ 13-15 เม.ย. 61 ราคา 26,900 (CX)

3 Buddha Big Ngong Ping
รหัสทัวร์: STH01
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 26,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13 – 15 เมษายน 2561
ราคาทัวร์: 26,900
หมายเหตุ วันสงกรานต์

กรุงเทพฯ - ฮ่องกง – สักการะพระใหญ่ลันเตา + กระเช้า NONGPING 360 องศา อิสระช็อปปิ้งซิตี้เกสเอ้าส์เล็ต - A Symphony of Lights
ฮ่องกง – ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ สนุกสนานกับเครื่องเล่นได้ เต็มวัน (รวมค่าเครื่องเล่นเรียบร้อยแล้ว)
ฮ่องกง – อ่าวรีพลัสเบย์ – วิคทอเรียพีค (ขาไปนั่งรถไฟพีคแทรม - ขาลงนั่งรถโค้ช) - วัดหวังต้าเซียน
โรงงานจิวเวอร์รี่ – วัดแชกงหมิว อิสระช้อปปิ้ง ย่านซิมซาจุ๋ย ถนนนาธาน - สนามบิน – กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 30 January 2018 10:17

BEHKG03 ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน เดือน ก.พ.-มี.ค.61. เริ่มต้น 17,900 (RJ)

3 Disney Hongkong
รหัสทัวร์: BEHKG03
สายการบิน: RJ
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 17,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03 มี.ค.61-05 มี.ค.61
10 มี.ค.61-12 มี.ค.61
17 มี.ค.61-19 มี.ค.61
22 มี.ค.61-24 มี.ค.61
24 มี.ค.61-26 มี.ค.61
ราคาทัวร์: 18,900
17,900
17,900
18,900
17,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงมิว-วัดชิหลิน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-นั่งรถรางขึ้นพีคแทรม-ช้อปปิ้งนาธาน
จิมซ่าจุ่ย -A Symphony of Lights สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์-กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 22 February 2018 15:55

WSHH3 ฮ่องกง ช็อปปิ้ง เกาะลันเตา CHIC.. 3 วัน 2 คืน เดือน กย-มีค61 เริ่มต้น 14,444 (HX)

3 Hong Kong Ngong Ping
รหัสทัวร์: WSHH3
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 14,444
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 3-5,17-19 มี.ค. 61
ราคาทัวร์: 15,555
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ–ฮ่องกง-นั่งรถรางพีคแทรมชมวิวเกาะฮ่องกง-เลดี้ย์มาร์เก็ต ฮ่องกง-หาดรีพลัสเบย์-เจ้าแม่กวนอิม-วัดแชกงหมิว-หวังต้าเซียน-จิมซาจุ่ย-Symphony of Lights ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา-ช้อปปิ้งซิดตี้เกท-ฮ่องกง-กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 26 February 2018 13:40

BEHKG03 ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน เดือน มี.ค.-มิ.ย.61. เริ่มต้น 17,900 (CX)

3 ฮ่องกงดิสนี่ย์
รหัสทัวร์: BEHKG03
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 17,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10 มี.ค.61-12 มี.ค.61
17 มี.ค.61-19 มี.ค.61
22 มี.ค.61-24 มี.ค.61
24 มี.ค.61-26 มี.ค.61
27 เม.ย. 61-29 เม.ย. 61
28 เม.ย. 61-30 เม.ย. 61
25 พ.ค. 61-27 พ.ค. 61
02 มิ.ย. 61-04 มิ.ย. 61
23 มิ.ย. 61-25 มิ.ย. 61
29 มิ.ย. 61-01 ก.ค. 61
ราคาทัวร์: 17,900
17,900
18,900
17,900
18,900
18,900
17,900
17,900
17,900
17,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market
วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงมิว-วัดชิหลิน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-นั่งรถรางขึ้นพีคแทรม-ช้อปปิ้งนาธาน
จิมซ่าจุ่ย -A Symphony of Lights
สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์-กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 27 February 2018 11:41

ZGHKG02 มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง 3 วัน 2 คืน เดือน ตค.60 - พค.61 เริ่มต้น 15,999 (FD)

1THE PARISIAN MACAO
รหัสทัวร์: ZGHKG02
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 15,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03-05 มีนาคม 2561
10-12 มีนาคม 2561
16-18 มีนาคม 2561
17-19 มีนาคม 2561
23-25 มีนาคม 2561
24-26 มีนาคม 2561
20-22 เมษายน 2561
21-23 เมษายน 2561
04-06 พฤษภาคม 2561
11-13 พฤษภาคม 2561
12-14 พฤษภาคม 2561
18-20 พฤษภาคม 2561
19-21 พฤษภาคม 2561
25-27 พฤษภาคม 2561
26-28 พฤษภาคม 2561
ราคาทัวร์: 15,999
15,999
15,999
15,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
15,999
15,999
15,999
15,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซินเจิ้น - เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ - ตลาดกงเป่ย - สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา - ถนนคู่รัก – เก็บภาพประทับใจอนุสาวรีย์หวีหนี่ – มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม/ชิมขนมพื้นเมือง - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน - ขึ้นลิฟท์ชมวิวมาเก๊า ณ หอไอเฟล THE PARISIAN MACAO – จูไห่ - แชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 30 November 2017 14:35

BEHKG03 ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน เดือน มี.ค.-ส.ค.61. เริ่มต้น 16,900 (RJ)

3
รหัสทัวร์: BEHKG03
สายการบิน: RJ
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 29 มี.ค. 61-31 มี.ค. 61
05 เม.ย. 61-07 เม.ย. 61
26 เม.ย. 61-28 เม.ย. 61
29 เม.ย. 61-01 พ.ค. 61
03 พ.ค. 61-05 พ.ค. 61
24 พ.ค. 61-26 พ.ค. 61
28 มิ.ย. 61-30 มิ.ย. 61
26 ก.ค. 61-28 ก.ค. 61
02 ส.ค. 61-04 ส.ค. 61
09 ส.ค. 61-11 ส.ค. 61
16 ส.ค. 61-18 ส.ค. 61
ราคาทัวร์: 17,900
17,900
16,900
16,900
17,900
16,900
16,900
16,900
16,900
17,900
16,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market
วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงมิว-วัดชิหลิน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-นั่งรถรางขึ้นพีคแทรม-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย
-A Symphony of Lights
สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์-กรุงเทพ

Last Updated on Friday, 23 February 2018 18:39

ZGHKG03 ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 5 วัน 3 คืน วันที่ 12-16 เมย.61 ราคา 21,999 (HX)

3 Zhuhai Fisher Girl
รหัสทัวร์: ZGHKG03
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 21,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12 – 16 เมษายน 2561
ราคาทัวร์: 21,999
หมายเหตุ วันสงกรานต์

สนามบินสุวรรณภูมิ
กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – เซินเจิ้น
เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา
ถนนคู่รัก – หวีหนี่ – มาเก๊า – นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล –ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน – จูไห่
นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 22 February 2018 16:13

BEHKG04 ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 4 วัน 3 คืน วันที่ 12,14 เม.ย. 61 ราคา 19,900. (EK)

3 Hung Hom
รหัสทัวร์: BEHKG04
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 19,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12 เม.ย. 61-15 เม.ย. 61
14 เม.ย. 61-17 เม.ย. 61
ราคาทัวร์: 19,900
19,900
หมายเหตุ วันสงกรานต์
วันสงกรานต์

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง
วัดแชกงมิว-วัดหวังต้าเซียน-โรงงานจิวเวอรี่-หยก-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย-มาเก๊า
มาเก๊า-วัดเจ้าแม่กวนอิม-โบสถ์เซนต์ปอล-เซนาโด้แสควร์-เวเนเชี่ยน-จูไห่
ร้านบัวหิมะ-ผ้าไหม-หยก-ฮ่องกง-กรุงเทพ

Last Updated on Friday, 23 February 2018 18:01

ZGHKG05 ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์ 4 วัน 2 คืน เดือน มค-มีค.61 เริ่มต้น 17,900 (HX)

3 Big Buddha
รหัสทัวร์: ZGHKG05
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 17,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07 – 10 มีนาคม 2561
14 - 17 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 18,900
18,900
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ
กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – นั่งกระเช้านองปิง - วัดโป่วหลิน – CiTY GATE OUTLET – A Symphony of Lights
ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ฮ่องกง - กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 26 February 2018 13:41

BEHKG09 ฮ่องกง ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน เดือน เม.ย.-พ.ค.61. เริ่มต้น 11,900. (EK)

3 วัดแชกงหมิว ฮ่องกง
รหัสทัวร์: BEHKG09
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 2 มื้อ
วันที่เดินทาง: 26 เม.ย. 61-28 เม.ย. 61
10 พ.ค. 61-12 พ.ค. 61
14 พ.ค. 61-16 พ.ค. 61
17 พ.ค. 61-19 พ.ค. 61
24 พ.ค. 61-26 พ.ค. 61
25 พ.ค. 61-27 พ.ค. 61
31 พ.ค. 61-02 มิ.ย. 61
ราคาทัวร์: 12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
13,900
12,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ –ฮ่องกง – Mongkok Ladies Market
รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-หวังต้าเซียน-โรงงานจิวเวอร์รี่-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย-Avenue of Star
อิสระช้อปปิ้ง - กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 23 February 2018 17:51

ZGHKG05 ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พีคเทรม 4 วัน 2 คืน เดือน มีค-ตค.61 เริ่มต้น 18,900 (HX)

511
รหัสทัวร์: ZGHKG05
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 18,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07 – 10 มีนาคม 2561
14 - 17 มีนาคม 2561
13 – 16 เมษายน 2561
20 – 23 เมษายน 2561
26 -29 เมษายน 2561
27 – 30 เมษายน 2561
04 – 07 พฤษภาคม 2561
11 – 14 พฤษภาคม 2561
18 – 21 พฤษภาคม 2561
25 – 28 พฤษภาคม 2561
01 – 04 มิถุนายน 2561
08 – 11 มิถุนายน 2561
15 – 18 มิถุนายน 2561
22 – 25 มิถุนายน 2561
06 – 09 กรกฎาคม 2561
13 – 16 กรกฎาคม 2561
20 – 23 กรกฎาคม 2561
26 – 29 กรกฎาคม 2561
27 – 30 กรกฎาคม 2561
03 – 06 สิงหาคม 2561
10 – 13 สิงหาคม 2561 B1
10 – 13 สิงหาคม 2561 B2
17 – 20 สิงหาคม 2561
24 – 27 สิงหาคม 2561
31 ส.ค. – 03 ก.ย. 2561
07 – 10 กันยายน 2561
14 – 17 กันยายน 2561
21 – 24 กันยายน 2561
12 – 15 ตุลาคม 2561
ราคาทัวร์: 18,900
18,900
26,900
19,900
21,900
22,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
22,900
22,900
19,900
22,900
22,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
21,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – นั่งกระเช้านองปิง - วัดโป่วหลิน – CiTY GATE OUTLET – A Symphony of Lights
ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ฮ่องกง - กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 22 February 2018 16:21

CTP1 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซิ่นเจิ้น 4 วัน 2 คืน เดือน ม.ค.-มี.ค.61 เริ่มต้น 11,999 (HX)

3 Disney Hongkong
รหัสทัวร์: CTP1
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1-4 มีนาคม 2561
7-10 มีนาคม 2561
8-11 มีนาคม 2561
11-14 มีนาคม 2561
14-17 มีนาคม 2561
15-18 มีนาคม 2561
18-21 มีนาคม 2561
21-24 มีนาคม 2561
22-25 มีนาคม 2561
25-28 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
หมายเหตุ

ฮ่องกง – ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ – เซิ่นเจิ้น
หมู่บ้านโบราณ จำลองเมืองลี่เจียง – ร้านบัวหิมะ - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ร้านหยก –ช้อปปิ้งหลอหวู่ – โชว์ม่านน้ำ
เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์– จิวเวลรี่ -วัดหวังต้าเซียน -วัดแชกงหมิว -– ช้อปปิ้งถนน นาทาน
ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 26 February 2018 13:41

ZGHKG06 ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น 3 วัน 2 คืน เดือน มีค - ตค.61 เริ่มต้น 15,900 (CX)

3 Replusbay
รหัสทัวร์: ZGHKG06
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 15,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10 - 12 มีนาคม 2561
16 - 18 มีนาคม 2561
17 – 19 มีนาคม 2561
24 – 26 มีนาคม 2561
30 มี.ค. – 01 เม.ย. 2561
06 – 08 เมษายน 2561
12 – 14 เมษายน 2561
04 – 06 พฤษภาคม 2561
12 – 14 พฤษภาคม 2561
01 – 03 มิถุนายน 2561
22 – 24 มิถุนายน 2561
06 – 08 กรกฎาคม 2561
13 – 15 กรกฎาคม 2561
14 – 16 กรกฎาคม 2561
20 – 22 กรกฎาคม 2561
03 – 05 สิงหาคม 2561
10 – 12 สิงหาคม 2561
11 – 13 สิงหาคม 2561
17 – 19 สิงหาคม 2561
24 – 26 สิงหาคม 2561
25 – 27 สิงหาคม 2561
01 – 03 กันยายน 2561
07 – 09 กันยายน 2561
08 – 10 กันยายน 2561
21 – 23 กันยายน 2561
06 - 08 ตุลาคม 2561
12 – 14 ตุลาคม 2561
19 – 21 ตุลาคม 2561
20 – 22 ตุลาคม 2561
ราคาทัวร์: 15,900
16,900
16,900
16,900
17,900
20,900
23,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
19,900
19,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
19,900
17,900
17,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – A SYMPHONY OF LIGHTS
วิคตอเรียพีค – รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน – พิเศษ!! อาหารทะเลหลี่หยุ่นมุ่น
กระเช้านองปิง – พระใหญ่โป่วหลิน – ช้อปปิ้ง CITYGATE OUTLET – ฮ่องกง - กรุงเทพ

Last Updated on Friday, 23 February 2018 17:42

CTP1 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซิ่นเจิ้น 4 วัน 2 คืน เดือน เม.ย.-มิ.ย.61 เริ่มต้น 11,999 (HX)

3 Disney Hongkong
รหัสทัวร์: CTP1
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 11,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 8-11 เมษายน 2561
19-22 เมษายน 2561
20-23 เมษายน 2561
21-24 เมษายน 2561
22-25 เมษายน 2561
27-30 เมษายน 2561
6-9 พฤษภาคม 2561
8-11 พฤษภาคม 2561
9-12 พฤษภาคม 2561
10-13 พฤษภาคม 2561
13-16 พฤษภาคม 2561
20-23 พฤษภาคม 2561
23-26 พฤษภาคม 2561
24-27 พฤษภาคม 2561
27-30 พฤษภาคม 2561
31พค. –3มิ.ย.2561
3-6 มิถุนายน 2561
7-10 มิถุนายน 2561
8-11 มิถุนายน 2561
10-13 มิถุนายน 2561
14-17 มิถุนายน 2561
15-18 มิถุนายน 2561
17-20 มิถุนายน 2561
21-24 มิถุนายน 2561
22-25 มิถุนายน 2561
24-27 มิถุนายน 2561
28 มิ.ย.- 1 ก.ค. 2561
29 มิ.ย.- 2 ก.ค. 2561
ราคาทัวร์: 13,999
12,999
13,999
13,999
12,999
13,999
12,999
11,999
11,999
12,999
12,999
12,999
11,999
12,999
13,999
12,999
12,999
12,999
13,999
12,999
11,999
13,999
12,999
12,999
13,999
12,999
11,999
13,999
หมายเหตุ

ฮ่องกง – ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ – เซิ่นเจิ้น
หมู่บ้านโบราณ จำลองเมืองลี่เจียง – ร้านบัวหิมะ - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ร้านหยก –ช้อปปิ้งหลอหวู่ – โชว์ม่านน้ำ
เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์– จิวเวลรี่ -วัดหวังต้าเซียน -วัดแชกงหมิว -– ช้อปปิ้งถนน นาทาน
ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 13 February 2018 17:43

ZGHKG08 ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน เดือน มีค-ตค.61 เริ่มต้น 17,900 (CX)

3 Disney Ironman
รหัสทัวร์: ZGHKG08
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 17,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02 – 04 มีนาคม 2561 B1
02 – 04 มีนาคม 2561 B2
03 – 05 มีนาคม 2561
09 - 11 มีนาคม 2561 B1
09 - 11 มีนาคม 2561 B2
10 - 12 มีนาคม 2561
11 - 13 มีนาคม 2561
16 - 18 มีนาคม 2561
17 - 19 มีนาคม 2561
23 - 25 มีนาคม 2561 B1
23 - 25 มีนาคม 2561 B2
25 - 27 มีนาคม 2561 B1
25 - 27 มีนาคม 2561 B2
30 มี.ค. – 01 เม.ย. 2561
31 มี.ค. – 02 เม.ย. 2561
12 – 14 เมษายน 2561
13 – 15 เมษายน 2561
14 – 16 เมษายน 2561 B1
14 – 16 เมษายน 2561 B2
15 - 17 เมษายน 2561
21 – 23 เมษายน 2561 B1
21 – 23 เมษายน 2561 B2
27 – 29 เมษายน 2561 B1
27 – 29 เมษายน 2561 B2
27 – 29 เมษายน 2561 B3
28 – 30 เมษายน 2561 B1
28 – 30 เมษายน 2561 B2
29 เม.ย. – 01 พ.ค. 2561
04 – 06 พฤษภาคม 2561 B1
04 – 06 พฤษภาคม 2561 B2
05 – 07 พฤษภาคม 2561 B1
05 – 07 พฤษภาคม 2561 B2
11 – 13 พฤษภาคม 2561 B1
11 – 13 พฤษภาคม 2561 B2
12 – 14 พฤษภาคม 2561 B1
12 – 14 พฤษภาคม 2561 B2
18 – 20 พฤษภาคม 2561 B1
18 – 20 พฤษภาคม 2561 B2
19 – 21 พฤษภาคม 2561
25 – 27 พฤษภาคม 2561 B1
25 – 27 พฤษภาคม 2561 B2
26 – 28 พฤษภาคม 2561 B1
26 – 28 พฤษภาคม 2561 B2
27 – 29 พฤษภาคม 2561
01 – 03 มิถุนายน 2561 B1
01 – 03 มิถุนายน 2561 B2
09 – 11 มิถุนายน 2561
15 – 17 มิถุนายน 2561 B1
15 – 17 มิถุนายน 2561 B2
16 – 18 มิถุนายน 2561 B1
16 – 18 มิถุนายน 2561 B2
22 – 24 มิถุนายน 2561 B1
22 – 24 มิถุนายน 2561 B2
23 - 25 มิถุนายน 2561
29 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561
30 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2561 B1
30 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2561 B2
06 – 08 กรกฎาคม 2561 B1
06 – 08 กรกฎาคม 2561 B2
07 – 09 กรกฎาคม 2561 B1
07 – 09 กรกฎาคม 2561 B2
13 – 15 กรกฎาคม 2561 B1
13 – 15 กรกฎาคม 2561 B2
20 – 22 กรกฎาคม 2561 B1
20 – 22 กรกฎาคม 2561 B2
21 - 23 กรกฎาคม 2561
27 – 29 กรกฎาคม 2561 B1
27 – 29 กรกฎาคม 2561 B2
03 – 05 สิงหาคม 2561 B1
03 – 05 สิงหาคม 2561 B2
04 – 06 สิงหาคม 2561 B1
04 – 06 สิงหาคม 2561 B2
10 – 12 สิงหาคม 2561 B1
10 – 12 สิงหาคม 2561 B2
11 – 13 สิงหาคม 2561
17 – 19 สิงหาคม 2561
18 – 20 สิงหาคม 2561
24 – 26 สิงหาคม 2561
31 ส.ค. – 02 ก.ย. 2561
01 – 03 กันยายน 2561
07 – 09 กันยายน 2561
14 – 16 กันยายน 2561
15 – 17 กันยายน 2561
21 - 23 กันยายน 2561 B1
21 - 23 กันยายน 2561 B2
22 – 24 กันยายน 2561 B1
22 – 24 กันยายน 2561 B2
06 - 08 ตุลาคม 2561
12 - 14 ตุลาคม 2561 B1
12 - 14 ตุลาคม 2561 B2
13 - 15 ตุลาคม 2561 B1
13 - 15 ตุลาคม 2561 B2
19 - 21 ตุลาคม 2561 B1
19 - 21 ตุลาคม 2561 B2
26 - 28 ตุลาคม 2561
27 - 29 ตุลาคม 2561 B1
27 - 29 ตุลาคม 2561 B2
ราคาทัวร์: 18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
17,900
19,900
19,900
19,900
19,900
17,900
17,900
19,900
19,900
26,900
26,900
26,900
26,900
25,900
19,900
19,900
21,900
21,900
21,900
21,900
21,900
21,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
21,900
21,900
19,900
19,900
19,900
19,900
21,900
21,900
21,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
21,900
21,900
21,900
21,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–เกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน-Citygate Outlet -A Symphony of Lights ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รี พลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย  ฮ่องกง - กรุงเทพ

Last Updated on Friday, 23 February 2018 17:32

CTP1 ฮ่องกง เซินเจิ้น นองปิง 360 4 วัน 2 คืน วันที่ 8-11มี.ค.61 เริ่มต้น 9,999 (HX)

3 Ngong Ping 360
รหัสทัวร์: CTP1
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 9,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 8-11 มีนาคม 2561
13-16 มีนาคม 2561
19-21 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 9,999
9,999
10,999
หมายเหตุ

ฮ่องกง – นั่งกระเช้านองปิง 360 สักการะพระใหญ่ โป่วหลิน – ซิตี้เกท เอ้าท์เลท – เซิ่นเจิ้น
หมู่บ้านโบราณ จำลองเมืองลี่เจียง – ร้านบัวหิมะ - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ร้านหยก –ช้อปปิ้งหลอหวู่ – โชว์ม่านน้ำ
เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์– จิวเวลรี่ -วัดหวังต้าเซียน -วัดแชกงหมิว -– ช้อปปิ้งถนน นาทาน
ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 02 February 2018 20:27

ZGHKG09 ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน วันที่ 23-25 มีค.61 ราคา 18,999 (HX)

3 Disney Hongkong
รหัสทัวร์: ZGHKG09
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 18,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 23-25 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 18,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–เกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน-Citygate Outlets -A Symphony of Lights
ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รี พัลส์เบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ฮ่องกง - กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 26 February 2018 14:57

CTP3 ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 4 วัน 2 คืน เดือน ธค.-มีค.61 เริ่มต้น 9,999 (HX)

3 รีเบย์ ฮ่องกง
รหัสทัวร์: CTP3
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 9,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1-4 มีนาคม 2561
7-10 มีนาคม 2561
8-11 มีนาคม 2561
11-14 มีนาคม 2561
14-17 มีนาคม 2561
15-18 มีนาคม 2561
18-21 มีนาคม 2561
21-24 มีนาคม 2561
22-25 มีนาคม 2561
25-28 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
หมายเหตุ

กรุงเทพ- ฮ่องกง-มาเก๊า – วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล –โบสถ์เซนท์ปอล -เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน - จูไห่
จูไห่ - สาวงามหวีหนี่ –ร้านผ้าไหม- เซินเจิ้น – ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก– ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน -โชว์ม่านน้ำ 3D
เซิ่นเจิ้น – ฮ่องกง-เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์ – จิวเวลรี่ - วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งถนนนาธาน
ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 26 February 2018 13:42

ZGHKG12 ฮ่องกง ลันเตา มาเก๊า 3 วัน 2 คืน เดือน สค.-มีค.61 เริ่มต้น 17,999 (HX)

3 Senado Square
รหัสทัวร์: ZGHKG12
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 17,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03-05 มี.ค. 61
10-12 มี.ค. 61
17-19 มี.ค. 61
23-25 มี.ค. 61
24-26 มี.ค. 61
ราคาทัวร์: 18,999
18,999
18,999
18,999
18,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน - ฮ่องกง – มาเก๊า – วัดอาม่า – โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้วสแควร์ – เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล - เวเนเชียน – ฮ่องกง - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 26 February 2018 13:41

CTP5A ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น สวนฮอลแลนด์ 4 วัน 2 คืน เม.ย.-มิ.ย.61 เริ่มต้น 8,888 (HX)

3 Mangrove Groove โชว์
รหัสทัวร์: CTP5A
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 8,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20-23 เมษายน 2561
27-30 เมษายน 2561
10-13 พฤษภาคม2561
24-27 พฤษภาคม 2561
31พค. –3มิ.ย.2561
3-6 มิถุนายน 2561
7-10 มิถุนายน 2561
17-20 มิถุนายน 2561
21-24 มิถุนายน 2561
29 มิ.ย.- 2 ก.ค. 2561
ราคาทัวร์: 9,888
9,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
9,888
หมายเหตุ

ฮ่องกง – เซิ่นเจิ้นรถโค้ช – วัดกวนอู - หมู่บ้านโบราณ จำลองเมืองลี่เจียง
ที่เที่ยวแห่งใหม่ สวนฮอลแลนด์ -ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก - ร้านผลิตภณัฑ์ยางพารา- ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน - OCT โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ MANGROVE GROOVE
เซิ่นเจิ้น – ฮ่องกง - เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์ – จิวเวลรี่ – วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งถนนนาธาน
ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 05 February 2018 10:45

ZGHKG15 ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน 3คืน เดือน กย.-มีค.61เริ่มต้น 13,999 (CX)

3 Parisian Macao Night
รหัสทัวร์: ZGHKG15
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 13,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 04 มีนาคม 2561
08 – 11 มีนาคม 2561 **Bus 1**
08 – 11 มีนาคม 2561 **Bus 2**
10 - 13 มีนาคม 2561 **Bus 1**
10 - 13 มีนาคม 2561 **Bus 2**
16 - 19 มีนาคม 2561
15 - 18 มีนาคม 2561
17 - 20 มีนาคม 2561
22 - 25 มีนาคม 2561
24 - 27 มีนาคม 2561 **Bus 1**
24 - 27 มีนาคม 2561 **Bus 2**
ราคาทัวร์: 14,999
15,999
14,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
14,999
15,999
15,999
หมายเหตุ วันมาฆบูชา
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – CITYGATE OUTLET - เซิ่นเจิ้น - เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา - ถนนคู่รัก – หวีหนี่ – มาเก๊า – นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล –ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน – จูไห่ - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 02 February 2018 15:07

CUH02 ฮ่องกง EASY DISNEY LAND 3 วัน 2 คืน วันที่ 13-15 เมย.61 ราคา 27,900 (CX)

3 Disney Hongkong
รหัสทัวร์: CUH02
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 27,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13 – 15 เม.ย. 61
ราคาทัวร์: 27,900
หมายเหตุ วันสงกรานต์

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – รถรางขึ้นพีคแทรม – หาดรีพลัสเบย์ – อิสระช้อปปิ้ง Ladies Market
อาหารเช้าติ่มซำ – กระเช้านองปิง – สักการะพระใหญ่โป๋หลิน – สวนสนุกดิสนีย์แลนด์
ติ่มซำ – วัดแชกงหมิว – วัดหว่องไต๋สิน – โรงงานจิวเวอรี่ – ร้านหยก - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์มินอล – กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 06 February 2018 14:12

ZGHKG16 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน ม.ค.-เม.ย.61.เริ่มต้น 14,999 (EK)

3 Disney Ironman
รหัสทัวร์: ZGHKG16
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 14,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 3 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02 - 04 มีนาคม 2561
03 - 05 มีนาคม 2561
04 - 06 มีนาคม 2561
10 - 12 มีนาคม 2561
11 - 13 มีนาคม 2561
12 - 14 มีนาคม 2561
17 - 19 มีนาคม 2561
18 - 20 มีนาคม 2561
26 - 28 มีนาคม 2561
16 – 18 เมษายน 2561
22 - 24 เมษายน 2561
29 เม.ย. – 01 พ.ค. 2561
ราคาทัวร์: 14,999
14,999
14,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
16,999
16,999
19,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – A Symphony of Lights ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 30 January 2018 10:15

CUH03 ฮ่องกง EASY OCEAN PARK 3 วัน 2 คืน วันที่ 13-15 เมย..61 ราคา 26,900 (CX)

3 Buddha Big Ngong Ping
รหัสทัวร์: CUH03
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 26,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13 – 15 เม.ย. 61
ราคาทัวร์: 26,900
หมายเหตุ วันสงกรานต์

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง– กระเช้านองปิง – สักการะพระใหญ่โป๋หลิน –อิสระช้อปปิ้ง Ladies Market
อาหารเช้าติ่มซำ–รถรางขึ้นพีคแทรม – หาดรีพลัสเบย์ – สวนสนุกโอเชียน ปาร์ค
ติ่มซำ – วัดแชกงหมิว–วัดหว่องไต๋สิน–โรงงานจิวเวอรี่ – ร้านหยก - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์มินอล – กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 06 February 2018 14:15

ZGHKG18 ฮ่องกง มาเก๊า ลันเตา 4 วัน 2 คืน วันที่ 1-4 มีค.61 ราคา 21,999 (EK)

3 วัดแชกงหมิว ฮ่องกง
รหัสทัวร์: ZGHKG18
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 21,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 04 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 21,999
หมายเหตุ วันมาฆบูชา

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – A Symphony of Lights
ฮ่องกง – มาเก๊า – วัดอาม่า – โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้วสแควร์ – เวเนเชียน – ฮ่องกง – เลดี้ มาร์เก็ต
ฮ่องกง - วิคตอเรียพีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – เกาะลันเตา – พระใหญ่วัดโป่วหลิน – CITYGATE OUTLET
ช้อปปิ้งจิมซ่าจุ่ย – ฮ่องกง - กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 29 January 2018 19:03

CUH05 EASY ฮ่องกง มาเก๊า 3 วัน 2 คืน เดือน เม.ย -ก.ย.61. เริ่มต้น 16,900 (CX)

Macua
รหัสทัวร์: CUH05
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 22 - 24 เมษายน 61
29 – 1 พฤษภาคม 61
06 – 08 พฤษภาคม 61
13 – 15 พฤษภาคม 61
27 – 29 พฤษภาคม 61
10 – 12 มิถุนายน 61
17 – 19 มิถุนายน 61
01 – 03 กรกฎาคม 61
08 – 10 กรกฎาคม 61
22 – 24 กรกฎาคม 61
29 – 31 กรกฎาคม 61
05 – 07 สิงหาคม 61
12 – 14 สิงหาคม 61
02 – 04 กันยายน 61
09 – 11 กันยายน 61
16 – 18 กันยายน 61
23 – 25 กันยายน 61
ราคาทัวร์: 18,900.-
20,900.-
17,900.-
17,900.-
17,900.-
16,900.-
16,900.-
18,900.-
18,900.-
18,900.-
18,900.-
18,900.-
19,900.-
17,900.-
16,900.-
17,900.-
16,900.-
หมายเหตุ -
วันแรงงาน
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันแม่
-
-
-
-

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – จุดชมวิววิคตอเรียพีค – หาดรีพลัสเบย์ – Symphony Of Lights
อาหารเช้าติ่มซำ – มาเก๊า – วัดอาม่า – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – โบสถ์เซนต์ปอล – เซนาโวแสควร์ – ร้านขนม – The Venetian Resort – ฮ่องกง
ติ่มซำ – วัดแชกงหมิว – วัดหว่องไต๋สิน – โรงงานจิวเวอรี่ – ร้านหยก - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์มินอล – กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 22 February 2018 15:41

ZGHKG20 ฮ่องกง จูไห่ เซิ่นเจิ้น 3 วัน 2 คืน เดือน มค.-ตค.61 เริ่มต้น 9,999 (HX)

3
รหัสทัวร์: ZGHKG20
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 9,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09 – 11 มีนาคม 2561
20 – 22 เมษายน 2561
27 – 29 เมษายน 2561
04 – 06 พฤษภาคม 2561
11 – 13 พฤษภาคม 2561
18 – 20 พฤษภาคม 2561 B1
18 – 20 พฤษภาคม 2561 B2
25 – 27 พฤษภาคม 2561
01 – 03 มิถุนายน 2561
08 – 10 มิถุนายน 2561
15 – 17 มิถุนายน 2561
22 – 24 มิถุนายน 2561
29 มิ.ย. – 01 ก.ค. 61
06 – 08 กรกฎาคม 2561
13 – 15 กรกฎาคม 2561
20 – 22 กรกฎาคม 2561
27 – 29 กรกฎาคม 2561
03 – 05 สิงหาคม 2561
10 – 12 สิงหาคม 2561
17 – 19 สิงหาคม 2561
24 – 26 สิงหาคม 2561
31 ส.ค. – 02 ก.ย. 61
07 – 09 กันยายน 2561
14 – 16 กันยายน 2561
21 – 23 กันยายน 2561
19 – 21 ตุลาคม 2561
ราคาทัวร์: 10,999
10,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
13,999
11,999
13,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
11,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง
เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมโชว์อันตระการตา
จูไห่ - ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพ ฯ

Last Updated on Thursday, 22 February 2018 17:39

CUH06 EASY ฮ่องกง นองปิง 4 ดาว 3 วัน 2 คืน เดือน เม.ย-ต.ค.61. เริ่มต้น 15,900 (CX)

3 Ngong Ping 360
รหัสทัวร์: CUH06
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 15,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07 - 09 เมษายน 61
27 – 29 เมษายน 61
18 - 20 พฤษภาคม 61
19 - 21 พฤษภาคม 61
25 - 27 พฤษภาคม 61
15 – 17 มิถุนายน 61
22 - 24 มิถุนายน 61
23 - 25 มิถุนายน 61
29 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 61
06 - 08 กรกฎาคม 61
13 - 15 กรกฎาคม 61
14 - 16 กรกฎาคม 61
20 - 22 กรกฎาคม 61
03 - 05 สิงหาคม 61
10 - 12 สิงหาคม 61
17 - 19 สิงหาคม 61
18 - 20 สิงหาคม 61
24 - 26 สิงหาคม 61
25 - 27 สิงหาคม 61
31 – 02 กันยายน 61
08 - 10 กันยายน 61
21 - 23 กันยายน 61
12 – 14 ตุลาคม 61
13 - 15 ตุลาคม 61
19 - 21 ตุลาคม 61
20 - 22 ตุลาคม 61
26 - 28 ตุลาคม 61
ราคาทัวร์: 20,900.-
20,900.-
16,900.-
16,900.-
16,900.-
16,900.-
16,900.-
15,900.-
16,900.-
17,900.-
17,900.-
17,900.-
17,900.-
17,900.-
20,900.-
17,900.-
17,900.-
17,900.-
17,900.-
17,900.-
15,900.-
15,900.-
20,900.-
20,900.-
19,900.-
19,900.-
19,900.-
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – หมูบ้านนองปิง – อิสระช้อปปิ้ง City Gate Outlet
ติ่มซำ – รถรางขึ้นพีคแทรม – หาดรีพลัสเบย์ – ช็อปปิ้งตลาด เลดี้ มาร์เก๊ต
ติ่มซำ – วัดแชกงหมิว – วัดหว่องไต๋สิน – โรงงานจิวเวอรี่ – ร้านหยก - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์มินอล – กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 22 February 2018 15:46

ZGHKG20 ฮ่องกง จูไห่ เซิ่นเจิ้น 3 วัน 2 คืน เดือน มค.-มีค.61 เริ่มต้น 9,999 (HX)

3 Disney Hongkong
รหัสทัวร์: ZGHKG20
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 9,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09 – 11 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 10,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมโชว์อันตระการตา
จูไห่ - ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพ ฯ

Last Updated on Monday, 26 February 2018 13:42

HKTG06 ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน เดือน ม.ค.-มี.ค.61 ราคา 8,888 (HX)

3 Ngong Ping 360
รหัสทัวร์: HKTG06
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 8,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02 – 04 มีนาคม 2561
09 – 11 มีนาคม 2561
16 – 18 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 8,888.-
8,888.-
8,888.-
หมายเหตุ -
-
-

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง –เซินเจิ้น–ตลาดหล่อวู บัวหิมะ – หยก – ผ้าไหม – วัดกวนอู – โชว์น้ำพุเต้นระบำ สาม   ฮ่องกง –รีพลัสเบย์–จิวเวอรี่ – วัดแชกง –ช้อปปิ้งนาธาน– สนามบิน

Last Updated on Monday, 26 February 2018 13:43

ZGHKG26 ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน เดือน กย.-มีค.61 เริ่มต้น 13,999 (HX)

1111111111
รหัสทัวร์: ZGHKG26
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 13,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02-05 มี.ค. 61
08-11 มี.ค. 61
09-12 มี.ค. 61
15-18 มี.ค. 61
16-19 มี.ค. 61
23-26 มี.ค. 61
30 มี.ค.- 2 เม.ย. 61
ราคาทัวร์: 14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – เซินเจิ้น - เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา - ถนนคู่รัก – หวีหนี่ – มาเก๊า – นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล –ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน – จูไห่ - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 26 February 2018 13:43

HKTG16 ฮ่องกง มาเก๊า เวเนเชี่ยน นอนฮ่องกง 2 คืน 3 วัน 2 คืน เดือน มี.ค.61.เริ่มต้น 12,888. (FD)

Hongkong Disneyland02
รหัสทัวร์: HKTG16
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 12,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05 – 07 มีนาคม 2561
06 – 08 มีนาคม 2561
07 – 09 มีนาคม 2561
12 – 14 มีนาคม 2561
13 – 15 มีนาคม 2561
14 – 16 มีนาคม 2561
19 – 21 มีนาคม 2561
20 – 22 มีนาคม 2561
21 – 23 มีนาคม 2561
26 – 28 มีนาคม 2561
27 – 29 มีนาคม 2561
28 – 30 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 13,888.-
13,888.-
13,888.-
13,888.-
13,888.-
13,888.-
13,888.-
12,888.-
12,888.-
13,888.-
13,888.-
13,888.-
หมายเหตุ

ดอนเมือง-สนามบินมาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมทองคำริมทะเล-หอไอเฟลมาเก๊า
ทัวร์เสริมพิเศษ! เลือกซื้อเพิ่มได้ตามใจคุณ
วัดแชกง หรือ วัดกังหัน วัดหวังต้าเซียน
สนามบินมาเก๊า-ดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 30 January 2018 11:30

ZGHKG26 ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน เดือน มีค.-ตค.61 เริ่มต้น 14,999 (HX)

3 Avenue Of Star
รหัสทัวร์: ZGHKG26
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 14,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 2-5 มีนาคม 2561
8-11 มีนาคม 2561
9-12 มีนาคม 2561
15-18 มีนาคม 2561
16-19 มีนาคม 2561
23-26 มีนาคม 2561
30 มี.ค. – 2 เม.ย. 2561
06 – 09 เมษายน 2561
20 – 23 เมษายน 2561 B1
20 – 23 เมษายน 2561 B2
27 – 30 เมษายน 2561
04 – 07 พฤษภาคม 2561
11 – 14 พฤษภาคม 2561
18 – 21 พฤษภาคม 2561
25 – 28 พฤษภาคม 2561
26 – 29 พฤษภาคม 2561
01 – 04 มิถุนายน 2561
08 – 11 มิถุนายน 2561
15 – 18 มิถุนายน 2561
22 – 25 มิถุนายน 2561
29 มิ.ย. – 02 ก.ค. 61
06 – 09 กรกฎาคม 2561
13 – 16 กรกฎาคม 2561
20 – 23 กรกฎาคม 2561
27 – 30 กรกฎาคม 2561
03 – 06 สิงหาคม 2561
10 – 13 สิงหาคม 2561
17 – 20 สิงหาคม 2561
24 – 27 สิงหาคม 2561
31 ส.ค. – 03 ก.ย. 61
07 – 10 กันยายน 2561
14 – 17 กันยายน 2561
21 – 24 กันยายน 2561
19 – 22 ตุลาคม 2561
26 – 29 ตุลาคม 2561
ราคาทัวร์: 14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
19,999
15,999
15,999
16,999
15,999
15,999
15,999
15,999
16,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
19,999
15,999
19,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – เซินเจิ้น
เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา
ถนนคู่รัก – หวีหนี่ – มาเก๊า – นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล –ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน – จูไห่
นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 22 February 2018 17:43

SHHXHKG3 ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ 3วัน2คืน เดือน พย.-มีค61 เริ่มต้น 9,799 (HX)

Hongkong Disneyland02
รหัสทัวร์: SHHXHKG3
สายการบิน: HX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 9,799
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02-04 มีนาคม 2561
09-11 มีนาคม 2561
16-18 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 10,799
10,799
10,799
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-ฮ่องกง - วัดหวังต้าเซียน-หาดรีพัลส์เบย์-ร้านจิวเวอร์รี่ - ร้านช็อคโกแลต-อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน - ฮ่องกง-เซินเจิ้น (โดยรถไฟ)
เซินเจิ้น-จูไห่-ร้านหยก-ร้านผ้าไหม-วัดไป๋หลินสวนหยวนหมิงหยวน+โชว์หม่งหุยหยวนหมิงหยวนร้านบัวหิมะ-วัดผู่ถ่อ-จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล-ผ่านชมถนนคู่รัก-ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย-จู่ไห่-ฮ่องกงกรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 22 February 2018 15:53

ZGHKG27 ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า หอไอเฟล 4 วัน 3 คืน เดือน มีค.61 เริ่มต้น 12,999 (CX)

3 Che Kung Temple
รหัสทัวร์: ZGHKG27
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 12,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08 - 11 มีนาคม 2561
10 - 13 มีนาคม 2561
16 - 19 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์: 13,999
13,999
13,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซินเจิ้น
เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ - ตลาดกงเป่ย - สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา
ถนนคู่รัก – เก็บภาพประทับใจอนุสาวรีย์หวีหนี่ – มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม/ชิมขนมพื้นเมือง - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน – แวะชมหอไอเฟล THE PARISIAN MACAO – จูไห่
วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 26 February 2018 13:44

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 14

Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License

 

 

BOEY95

 

 

 

 

EURO16

 

 

 

pro

 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions