• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

ASCAM01 นครวัด นครธม 2 วัน 1 คืน เดือน ก.ค.-ธ.ค.61 เริ่มต้น 7,999 (WE)

031 720x539
รหัสทัวร์: ASCAM01
สายการบิน: WE
ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
ประเทศ : ทัวร์กัมพูชา
ราคาเริ่มต้น: 7,999.-
พักโรงแรม 1 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27 - 28 ก.ค 61
28 - 29 ก.ค 61
29 - 30 ก.ค 61
11 - 12 ส.ค 61
12 – 13 ส.ค 61
25 – 26 ส.ค 61
7 – 8 ก.ย 61
15 – 16 ก.ย 61
29 – 30 ก.ย 61
13 – 14 ต.ค 61
14 – 15 ต.ค 61
20 – 21 ต.ค 61
3 – 4 พ.ย 61
17 – 18 พ.ย 61
24 – 25 พ.ย 61
8 – 9 ธ.ค 61
9 – 10 ธ.ค 61
22 – 23 ธ.ค 61
29 – 30 ธ.ค
30 – 31 ธ.ค 61
31 ธ.ค – 1 ม.ค 62
ราคาทัวร์: 8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
7,999
7,999
7,999
7,999
8,999
8,999
8,999
7,999
7,999
7,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
9,999
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  :  กันยายน - ธันวาคม 2561 ( New Year )
สนามบินสุวรรณภูมิ
-เสียมเรียบ-สักการะองค์เจ้าเจ๊ก เจ้าจอม – วัดใหม่ (ทุ่งสังหาร) วัดเพรียพรหมรัตน์ - โตนเลสาบ – ตลาดซาจ๊ะ-บันทายสรี-นครธม-ตาพรหม-นครวัด-สนามบินสุวรรณภูมิ 

Last Updated on Saturday, 23 June 2018 17:18

HCAFD32A02 เสียมเรียบ นครธม ชมโชว์ระบำ 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ค.-พ.ค.61.เริ่มต้น 9,999 (FD)

Angkor Wat Taprom Temple 02
รหัสทัวร์: HCAFD32A02
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์กัมพูชา
ราคาเริ่มต้น: 9,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 4 - 6 พ.ค. 61
11 - 13 พ.ค. 61
18 - 20 พ.ค. 61
25 - 27 พ.ค. 61
ราคาทัวร์: 10,999
10,999
10,999
10,999
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง- เสียมเรียบ– โตนเลสาป– องค์เจ๊กองค์จอม - ยอดเขาพนมบาเค็ง
ปราสาทบันทายสรี–ปราสาทตาพรหม–นครธม(ปราสาทบายน)นครวัด–ชมโชว์ระบำอัปสรา
วัดใหม่ –สนามบินเสียมเรียบ–กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 24 April 2018 16:40

BTREP01 นครวัด นครธม เสียมเรียบ พักหรู 4 ดาว 3 วัน 2 คืน เดือน ก.ค.-ก.ย 61 เริ่มต้น 10,900.- (FD)

2018 06 25 141541
รหัสทัวร์: BTREP01
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์กัมพูชา
ราคาเริ่มต้น: 10,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 6 ก.ค.61 -8 ก.ค.61
13 ก.ค.61 -15 ก.ค.61
27 ก.ค.61 -29 ก.ค.61
3 ส.ค.61 -5 ส.ค.61
10 ส.ค.61 -12 ส.ค.61
17 ส.ค.61 -19 ส.ค.61
24 ส.ค.61 -26 ส.ค.61
7 ก.ย.61 -9 ก.ย.61
14 ก.ย.61 -16 ก.ย.61
28 ก.ย.61 -30 ก.ย.61
ราคาทัวร์: 10,900
10,900
11,900
10,900
11,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน : กรกฎาคม  กันยายน 2561.
กรุงเทพฯ - เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ๊ก - องค์จอม -ชมโชว์ระบำอัปสรา-นครธม - ปราสาทบายน-ปราสาทตาพรหม - นครวัด-ปราสาทบันทายศรี-ไนท์มาร์เก็ต ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม-ศูนย์ฝึกวิชาชีพ -วัดทไม -ร้านเครื่องเงิน+เพชร -สนามบินเสียมเรียบ - ดอนเมือง

Last Updated on Monday, 25 June 2018 14:43

HPHCA-FD32-A02 HAPPY CAMBODIA ทัวร์เขมร นครวัด 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ค.61 เริ่มต้น 9,999

Angkor Wat Taprom Temple 02
รหัสทัวร์: HPHCA-FD32-A02
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์กัมพูชา
ราคาเริ่มต้น: 9,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 4 - 6 พ.ค. 61
11 - 13 พ.ค. 61
18 - 20 พ.ค. 61
25 - 27 พ.ค. 61
ราคาทัวร์: 10,999
10,999
10,999
10,999
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง- เสียมเรียบ- โตนเลสาป - องค์เจ๊กองค์จอม - ยอดเขาพนมบาเค็ง - ปราสาทบันทายสรี - ปราสาทตาพรหม -นครธม(ปราสาทบายน)นครวัด - ชมโชว์ระบำอัปสรา - วัดใหม่ - สนามบินเสียมเรียบ - กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 25 April 2018 17:21

BTREP02 กัมพูชา ล่องเรือ พนมเปญ เสียมเรียบ 4 ดาว 3 วัน 2 คืน เดือน ก.ค.-ก.ย.61. เริ่มต้น 11,900 (FD)

2018 06 25 101605
รหัสทัวร์: BTREP02
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์กัมพูชา
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 14 ก.ค.61-16 ก.ค.61
21 ก.ค.61-23 ก.ค.61
27 ก.ค.61-29 ก.ค.61
4 ส.ค.61-6 ส.ค.61
11 ส.ค.61-13 ส.ค.61
18 ส.ค.61-20 ส.ค.61
25 ส.ค.61-27 ส.ค.61
1 ก.ย.61-3 ก.ย.61
15 ก.ย.61-17 ก.ย.61
22 ก.ย.61-24 ก.ย.61
29 ก.ย.61-01 ต.ค.61
ราคาทัวร์: 11,900
11,900
12,900
11,900
12,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน : กรกฎาคม   กันยายน 2561
กรุงเทพฯ – พนมเปญ – อนุสาวรีย์อิสรภาพ – วัดพนม – คุกตวลสเลง – พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล – พระเจดีย์เงิน-พนมเปญ •เสียมเรียบ • ล่องเรือโตนเลสาบ • ศาลองค์เจ๊ก • องค์จอม •ชมโชว์ระบำอัปสรานครธม –ปราสาทบันทายศรี- ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด -ตลาดซาจ๊ะ – สนามบินเสียมเรียบ – ดอนเมือง

Last Updated on Monday, 25 June 2018 15:24

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions