• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

ไทเป:

เดินทาง: 11-15 เม.ย. 58 ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน สายการบิน : TG ราคา: 45,900.- กรุงเทพฯ - ไต้หวัน(สนามบินเถาหยวน) – ไทเป - พิพิธภัณฑ์กู้กง – ซื่อหลินไนท์มาเก็ต - ไทเป – นั่งรถไฟด่วน ฮัวเหลียน อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ ...
... marking the Tropic of Cancer สือทีผิง ฮวาเหลียน - อุทยานทาโรโกะ - ฮวาเลียน นั่งรถไฟด่วน - ไทเป -เหย่หลิ่ว - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - พิพิธภัณฑ์กู้กง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ไทเป101(รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น89) ...
... – วัดเหวินอู่ –ไทจง-ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต - ไทจง–ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – พิพิธภัณฑ์กู้กง – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) – ซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป) – แช่น้ำแร่ - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ...
... – วัดเหวินอู่ –ไทจง-ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต - ไทจง–ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – พิพิธภัณฑ์กู้กง – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) –- ซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป) – แช่น้ำแร่เป่ยโถว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ...
... - ไถตง ลิตเติ้ลเหย่หลิ่ว ถ้ำแปดเซียน Monument marking the Tropic of Cancer สือทีผิง ฮวาเหลียน - อุทยานทาโรโกะ - ฮวาเลียน นั่งรถไฟด่วน - ไทเป – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต–อาบน้ำแร่ - เหย่หลิ่ว – พิพิธภัณฑ์กู้กง ...
... – เจียอี้ - เจียอี้ – อารีซัน – นั่งรถไฟหัวจรวด – ไทเป - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต – แช่น้ำแร่ - ไทเป – เหย่หลิ่ว – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) - ซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป) ...
... 9 ชนเผ่า+นั่งกระเช้า - ชิมชาอู่หลง - ไทจง - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต - ไทจง – เหย่หลิ่ว – ถนนเก่าตั้นสุ่ย – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต – อาบน้ำแร่ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป101(รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น89) ...
เดินทาง : 10-14 เม.ย. 58 ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน สายการบิน : BR ราคา : 39,900 บาท กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – ช้อปปิ้งซีเหมินติง – อาบน้ำแร่ - ไทเป – นั่งรถไฟด่วน ฮัวเหลียน อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ - ฮัวเหลียน ...
สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน(ไทเป) – ผูหลี่ – วัดจงไถซานซื่อ – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวินหวู่ อุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ...
ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเถาหยวน -ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-ไทจง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทจง - ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 - ตลาดซีเหมินติง ไทเป - จิ่วเฟิ่น ...
สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน–ไถจง – บ้านสายรุ้ง - หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวินหวู่–ร้านใบชา - ไถจง ไถจง -ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึก ...
เดินทางเดือน  :  พฤษภาคม - ตุลาคม 2561. กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง -สนามบินเถาหยวน(ไทเป) -หนานโถว-วัดจงไถซานซื่อ- ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา- วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่-เจียอี้-อุทยานอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ...
กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินนานาชาติเถาหยวน –วัดจงไถซานซื่อ –ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ -เจียอี้ ร้านใบชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ ...
ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานเถาหยวน ไถจง – ทะเลสาบสุริยันจันทรา– วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ตลาดฟ่งเจีย ไทเป – แวะชิมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช็อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ ช็อปปิ้ง ...
สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน(ไทเป) –หนานโถว– ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา– วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวินหวู่–เจียอี้ เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี –ร้านใบชา–ไถจง –ไนท์มาร์เก็ต ไทเป ...
... อุทยานแห่งชาติอาลีซาน –เกาสง – ตลาดลิ่วเหอ ไนท์มาร์เก็ต วัดฝอกวงซาน – Dragon Tiger Tower - ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง – Dome of Light – แม่น้ำอ้ายเหอ (Love River) – รถไฟความเร็วสูง – เมืองไทป ถ่ายรูปกับตึกไทเป ...
ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเถาหยวน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-ไทจง-ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทจง - ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านดิวตี้ฟรี - ตลาดซีเหมินติง ไทเป - ...
ท่าอากาศยานดอนเมือง - เถาหยวน  - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น- อุทยานเหย่หลิ่ว- ปล่อยโคมผิงซี -ไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีหลินไนท์มาร์เก็ต -  ไทเป – กระเช้าเมาคง - ตึกไทเป 101 -  ตลาดซีเหมินติง ...
กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ –เมืองไถจง–COSMETIC SHOP–ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต - ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค– ...
กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน–วัดจงไถซานซื่อ–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง- วัดเหวินหวู่-เจียอี้ - เจียอี้ – ร้านชา –อุทยานแห่งชาติอาลีซาน– ไถจง - ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ ...

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 14

Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License 

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions