• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

ไทเป:

เดินทาง: 11-15 เม.ย. 58 ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน สายการบิน : TG ราคา: 45,900.- กรุงเทพฯ - ไต้หวัน(สนามบินเถาหยวน) – ไทเป - พิพิธภัณฑ์กู้กง – ซื่อหลินไนท์มาเก็ต - ไทเป – นั่งรถไฟด่วน ฮัวเหลียน อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ ...
... marking the Tropic of Cancer สือทีผิง ฮวาเหลียน - อุทยานทาโรโกะ - ฮวาเลียน นั่งรถไฟด่วน - ไทเป -เหย่หลิ่ว - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - พิพิธภัณฑ์กู้กง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ไทเป101(รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น89) ...
... – วัดเหวินอู่ –ไทจง-ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต - ไทจง–ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – พิพิธภัณฑ์กู้กง – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) – ซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป) – แช่น้ำแร่ - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ...
... – วัดเหวินอู่ –ไทจง-ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต - ไทจง–ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – พิพิธภัณฑ์กู้กง – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) –- ซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป) – แช่น้ำแร่เป่ยโถว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ...
... - ไถตง ลิตเติ้ลเหย่หลิ่ว ถ้ำแปดเซียน Monument marking the Tropic of Cancer สือทีผิง ฮวาเหลียน - อุทยานทาโรโกะ - ฮวาเลียน นั่งรถไฟด่วน - ไทเป – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต–อาบน้ำแร่ - เหย่หลิ่ว – พิพิธภัณฑ์กู้กง ...
... – เจียอี้ - เจียอี้ – อารีซัน – นั่งรถไฟหัวจรวด – ไทเป - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต – แช่น้ำแร่ - ไทเป – เหย่หลิ่ว – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) - ซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป) ...
... 9 ชนเผ่า+นั่งกระเช้า - ชิมชาอู่หลง - ไทจง - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต - ไทจง – เหย่หลิ่ว – ถนนเก่าตั้นสุ่ย – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต – อาบน้ำแร่ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป101(รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น89) ...
เดินทาง : 10-14 เม.ย. 58 ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน สายการบิน : BR ราคา : 39,900 บาท กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – ช้อปปิ้งซีเหมินติง – อาบน้ำแร่ - ไทเป – นั่งรถไฟด่วน ฮัวเหลียน อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ - ฮัวเหลียน ...
สนามบินสุวรรณภูมิ –สนามบินเถาหยวน–ไถจง–หมู่บ้านสายรุ้ง –ฝงเจี๋ยไนท์มาเก๊ต ไถจง – ทะเลสาบสุริยันจันทรา- วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ไทเป – ร้านพายสัปปะรด อาบน้ำแร่ ไทเป – ช็อปปิ้ง Duty Free – ตึกไทเป ...
สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน(ไทเป) – ผูหลี่ – วัดจงไถซานซื่อ – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวินหวู่ อุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ...
กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินนานาชาติเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า– เมืองเจียอี้ เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง ไทเป –ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด ...
ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเถาหยวน -ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-ไทจง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทจง - ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 - ตลาดซีเหมินติง ไทเป - จิ่วเฟิ่น ...
กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง สนามบินเถาหยวน–ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ –ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง- วัดเหวินหวู่-เจียอี้ ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค- ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป ...
สนามบินดอนเมือง สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน(ไทเป) – ผูหลี่ – วัดจงไถซานซื่อ – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวินหวู่ - ไถจง ไถจง –ร้านใบชา– ไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ...
ท่าอากาศยานดอนเมือง-ไต้หวัน เถาหยวน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น -อุทยานเหย๋ลิ่ว ปล่อยโคมผิงซี -ไทเป อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค - ซีหลินไนท์มาร์เก็ต ไทเป –กระเช้าเมาคง- ตึกไทเป 101 - ตลาดซีเหมินติง วัดหลงซาน ...
กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน –เหยหลิ่ว – จิ่วเฟิ่น -ซีเหมินติง ไทเป-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค– ร้านขนมพายสัปปะรด - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) –GERMANUIM- ไทจง – ฝงเจียไนท์มาร์เก็ต ไทจง ...
กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินนานาชาติเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า– เมืองเจียอี้ เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง ไทเป –ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด ...
กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินนานาชาติเถาหยวน –วัดจงไถซานซื่อ –ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ -เจียอี้ ร้านใบชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ ...
ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานเถาหยวน ไถจง – ทะเลสาบสุริยันจันทรา– วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ตลาดฟ่งเจีย ไทเป – แวะชิมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช็อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ ช็อปปิ้ง ...
ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเถาหยวน-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-ไทจง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทจง  ไทเป  ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด  อนุสรณ์เจียงไคเช็ค  ร้านดิวตี้ฟรี  ...

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 14

Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License

 

 

BOEY95

 

 

 

 

EURO16

 

 

 

pro

 

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions