• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

ไต้หวัน:

เดินทาง: 11-15 เม.ย. 58 ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน สายการบิน : TG ราคา: 45,900.- กรุงเทพฯ - ไต้หวัน(สนามบินเถาหยวน) – ไทเป - พิพิธภัณฑ์กู้กง – ซื่อหลินไนท์มาเก็ต - ไทเป – นั่งรถไฟด่วน ฮัวเหลียน อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ ...
เดินทาง : 11-18 เม.ย. 58 ระยะเวลา: 8 วัน 7 คืน สายการบิน : TG ราคา : 55,900 บาท กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน - ไทจง- ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตกรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน - ไทจง- ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทจง – หนานโถว ...
เดินทาง : มี.ค. 5 - 8 / 12 - 15 / 20 – 23 ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน : IT ราคา : 18,900 บาท กรุงเทพฯ ไต้หวัน – เถาหยวน - เถาหยวน – หนานโถว - วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถัมซัมจั๋ง ...
เดินทาง : มี.ค. 12-15 / 26-29 ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน : GE ราคา : 23,900 บาท กรุงเทพฯ ไต้หวัน – เถาหยวน - เถาหยวน – หนานโถว - วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถัมซัมจั๋ง ...
เดินทาง : 11-18 เมย. 58 ระยะเวลา: 8 วัน 7 คืน สายการบิน : CI ราคา : 50,900 บาท กรุงเทพฯ  สนามบินเถาหยวน - ไทจง- ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทจง – หนานโถว –หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า (เครื่องเล่น+ชมโชว์)+ ...
เดินทาง : 10-14 เม.ย. 58 ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน สายการบิน : GE ราคา : 36,900 บาท กรุงเทพฯ ไต้หวัน – เถาหยวน - หนานโถว - วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถัมซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ ...
เดินทาง : 11-15 เม.ย. 58 ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน สายการบิน : GE ราคา : 33,900 บาท กรุงเทพฯ ไต้หวัน – เถาหยวน - เถาหยวน – หนานโถว – วัดเหวินอู่ - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – หมู่บ้านวัฒนธรรม ...
เดินทาง : 10-14 เม.ย. 58 ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน สายการบิน : BR ราคา : 39,900 บาท กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – ช้อปปิ้งซีเหมินติง – อาบน้ำแร่ - ไทเป – นั่งรถไฟด่วน ฮัวเหลียน อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ - ฮัวเหลียน ...
เดินทางเดือน  :  กรกฎาคม - ตุลาคม  2561 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ –เมืองไถจง –COSMETIC SHOP–ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต-ไทเป ...
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)– สนามบินเถาหยวน–เมืองหนานโถวล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา– วัดพระถังซัมจั๋ง – เมืองเจียอี้ - เจียอี้ – ร้านใบชาอาลีซาน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไถจง - ร้านพายสับปะรด –ร้านสร้อยสุขภาพ–อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ...
กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ –เมืองไถจง–COSMETIC SHOP–ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต - ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค– ...
กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน–วัดจงไถซานซื่อ–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง- วัดเหวินหวู่-เจียอี้ - เจียอี้ – ร้านชา –อุทยานแห่งชาติอาลีซาน– ไถจง - ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ ...
กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ –เมืองไถจง–COSMETIC SHOP–ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต - ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค– ...
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา– วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้ - เจี่ยอี้ –ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน –ไถจง - ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด –ตลาดปลาไทเป - COSMETIC ...
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา– วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้ - ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง - ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ...
สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)–สนามบินเถาหยวน – ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – นั่งกระเช้าเหมาคง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น–อุทยานแห่งชาติเย่หลิว–ร้านสร้อยสุขภาพ – ย่านซีเหมินติง - ...
สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - เถาหยวน - เหมียวลี่ - สถานีรถไฟเสิ้งซิง - ไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ฝงเจียไนท์มาร์เก็ต - ไทจง - ผูหลี - วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องเรือสุริยันจันทรา ...
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)– สนามบินเถาหยวน - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101– ย่านซีเหมินติง - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว- ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น– ผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น ...
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)– สนามบินนานาชาติเกาสง - DOME OF LIGHT –เจดีย์มังกรเสือ - ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง–นมัสการพระใหญ่ ณ วัดฝอกวงซาน– เมืองเจียอี้ - ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ...

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 14

Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License 

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions