• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

มัณฑะเลย์:

เดินทาง : มี.ค. 28-30 เม.ย. 4-6 / 11-13 / 30 เมย.-2 พค. พ.ค. 2-4 / 9-11 / 23-25 / 30 พ.ค.-1 มิย. ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน : TG ราคา : 18,900 บาท กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-วัดลาภะมุนีหรือวัดงูศักดิ์สิทธิ์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-เขามัณฑะเลย์ ...
เดินทาง : มี.ค. 4-7 / 12-15 / 20-23 / 27-30 เม.ย. 3-6 / 23-26 ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน : PG ราคาเริ่มต้น : 25,900 บาท กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบคองตามัน-วัดกุสินารา-เขามัณฑะเลย์ ...
เดินทาง : เม.ย. 4-7 / 11-14 / 25-28 / 30 เมย.-4พค. พ.ค. 2-5 / 9-12 / 16-19 / 30พค.-2มิย. ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน : TG ราคา: 25,900 บาท กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-วัดลาภะมุณีหรือวัดงูศักดิ์สิทธิ์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-วัดกุสินาราเขามัณฑะเลย์ ...
เดินทาง : มี.ค. 27-30 เม.ย. 24-27 พ.ค. 15-18 / 29 พค.-1 มิย. ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน : FD ราคาเริ่มต้น: 24,900 บาท กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบคองตามัน-วัดกุสินารา-เขามัณฑะเลย์ ...
เดินทาง : เม.ย. 4-7 / 11-14 / 25-28 /30เมย.-4พค. พ.ค. 2-5 / 9-12 / 16-19 / 30 พค.-2 มิย. ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน : TG ราคา: 26,900 บาท กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-วัดลาภะมุณีหรือวัดงูศักดิ์สิทธิ์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-วัดกุสินารา-เขามัณฑะเลย์ ...
เดินทาง : มี.ค. 4-7 / 12-15 / 20-23 / 27-30 เม.ย. 3-6 / 23-26 ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน : PG ราคาเริ่มต้น: 26,900 บาท กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบคองตามัน-วัดกุสินารา-เขามัณฑะเลย์ ...
เดินทาง : มี.ค. 26-30 เม.ย. 2-6 / 30 เมย.-4 พค. 28 พค.-1 มิย. ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน สายการบิน : TG ราคา : 34,900 บาท กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-อังวะ-นั่งรถม้าชมเมืองอังวะ-สกายน์-เจดีย์เก๊ามูดอว์-เขาสกายน์-มัณฑะเลย์ ...
เดินทางเดือน  : ตุลาคม  2561 - กุมภาพันธ์  2562 กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-ตลาดสก๊อต-เจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ -พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-ย่างกุ้ง-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-เจดีย์ชเวชานดอร์-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก-พุกาม-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเล-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง- ...
เดินทางเดือน  :  กรกฏาคม  - สิงหาคม  2561. กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี- พระธาตุมุเตา-พระธาตุอินทร์แขวน-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-มหาเจดีย์ชเวดากองย่างกุ้ง-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-จุดชมวิวทุ่งทะเลเจดีย์-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสด-มิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-เขามัณฑะเลย์ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-กรุงเทพฯ ...
เดินทางเดือน  :  พฤษภาคม  - สิงหาคม  2561. กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พุกาม-เจดีย์ชเวซันดอว์-เจดีย์บูพญา-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-มัณฑะเลย์ ...
เดินทางเดือน  : มิถุนายน  -  กันยายน  2561. กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-นั่งรถสู่พุกาม-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม พุกาม-ทะเลเจดีย์-เจดีย์ชเวซานดอว์-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์ ...
... จุดชมวิวทุ่งทะเลเจดีย์-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่น พุกาม-เฮโฮ- รัฐฉาน-ทะเลสาบอินเล-วัดพองดออู-ชมสวนเกษตรลอยน้ำ-หมู่บ้านทอผ้าอินปอ-วัดแมวลอดห่วง เฮโฮ-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-วัดกุสินารา-เขามัณฑะเลย์ ...
เดินทางเดือน  :  สิงหาคม - กันยายน  2561. กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-เขามัณฑะเลย์ ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-วัดเจดีย์หยก- กรุงเทพ ...
เดินทางเดือน  : มิถุนายน  -  กันยายน  2561. กรุงเทพฯ -มัณฑะเลย์-สกายน์-เจดีย์เก๊ามูดอว์-อังวะ-นั่งรถม้าชมเมือง-สกายน์ฮิลล์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-มิงกุน-ระฆังมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ทัชมาฮาล ...
กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-นั่งรถสู่พุกาม-ทะเลเจดีย์-จุดชมวิวทะเลเจดีย์-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์ ...
กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-วัดตอจี-วัดกุโสดอ-วัดกุสินารา- Mandalay Hill - มัณฑะเลย์-สะพานไม้อูเบ็ง-วัดมหากันดายงค์-พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-โรงงานทองคำเปลว - ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระม ...
กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานดอนเมือง–ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์–เมืองมัณฑะเลย์ - เมืองสกายน์ - เจดีย์กวงมูดอร์ - วัดอูมินทงแส่ - ดอยสกายน์ - เมืองมัณฑะเลย์ - เมืองมิงกุน - เจดีย์มิงกุน - ระฆังมินกุง - เจดีย์ชินพิวเม ...
ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์ - เมืองมัณฑะเลย์ - เมืองพุกาม - จุดชมวิวทะเลเจดีย์ - เมืองพุกาม - เจดีย์ชเวสิกอง - วัดอานันดา - วัดมนุหะ - วัดกุบยางกี - เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมมายันจี – ...

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 14

Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License 

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions