• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

ZGCSX02 จางเจี่ยเจี้ย THE CHARMING 6 วัน 5 คืน เดือน มิย.-ตค.61 เริ่มต้น 16,777 (FD)

2018 04 21 182816
รหัสทัวร์: ZGCSX02
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 16,777
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05 – 10 กรกฏาคม 2561
26 – 31 กรกฏาคม 2561
09 – 14 สิงหาคม 2561
30 ส.ค. – 04 ก.ย.2561
06 – 11 กันยายน 2561
13 – 18 กันยายน 2561
11 – 16 ตุลาคม 2561
17 – 22 ตุลาคม 2561
18 – 23 ตุลาคม 2561
ราคาทัวร์: 17,777
20,777
20,777
16,777
16,777
16,777
20,777
18,777
23,777
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินฉางซา – เมืองฉางซา - เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง – สะพานสายรุ้ง - บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน - ถนนคนเดินซีปู้เจีย – ภาพวาดหินทราย – แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วยาวที่สุดโลก - ลำธารแส้ม้าทอง - ร้านหยก - นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน – สวนจอมพลเฮ่อหลง - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง – เขาอวตาร – ลิฟท์แก้วไป๋หลง - ร้านผ้าไหม – ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน - เขาเทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าขื้น) - ระเบียงแก้ว - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฉางซา - กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 14 June 2018 15:36

ZGCTU02 เฉินตู - ง้อไบ๊ T-SUD WORLD HERRITAGE 6 วัน 4 คืน เดือน พค-สค.61 เริ่มต้น 24,888 (TG)

2018 04 21 175312
รหัสทัวร์: ZGCTU02
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 24,888
พักโรงแรม 1 คืน
อาหาร 3 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 - 06 พฤษภาคม 2561
24 - 29 พฤษภาคม 2561
21 - 26 มิถุนายน 2561
26 - 31 กรกฎาคม 2561
08 - 13 สิงหาคม 2561
ราคาทัวร์: 25,888
25,888
24,888
26,888
26,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - เฉินตู – ง้อไบ๊ - วัดเป้ากั๋ว - เขาง้อไบ๊ - ยอดเขาจิ่วติ่ง (รวมรถอุทยานและกระเช้า) – นมัสการสมัตภัทธโพธิสัตว์ - ง้อไบ๊ - เล่อซาน – ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน (ล่องเรือ) – ชื่อสุ่ย - ชื่อสุ่ย – อุทยานน้ำตก 4 ถ้ำ - มรดกโลกน้ำตกฉื้อสุ่ย - ชื่อสุ่ย - เฉินตู - ร้านหยก – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน - ถนนคนเดินจิ่งหลี่ – ร้านผ้าไหม - ร้านนวดเท้าเพื่อสุขภาพ - สนามบินเฉินตู - กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Last Updated on Saturday, 21 April 2018 18:01

MMR002 พม่า ย่างกุ้ง เนปิดอว์ อินแขวน 4 วัน 3 คืน 4 ดาว เดือน มิ.ย.-ก.ย.61. เริ่มต้น 12,900 (SL)

2018 04 21 164110
รหัสทัวร์: MMR002
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 12,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 7 มิ.ย.61 -10 มิ.ย.61
21 มิ.ย.61 -24 มิ.ย.61
5 ก.ค.61 -8 ก.ค.61
12 ก.ค.61 -15 ก.ค.61
26 ก.ค.61 -29 ก.ค.61
2 ส.ค.61 -5 ส.ค.61
10 ส.ค.61 -13 ส.ค.61
30 ส.ค.61 -2 ก.ย.61
6 ก.ย.61 -9 ก.ย.61
20 ก.ย.61 -23 ก.ย.61
ราคาทัวร์: 12,900
12,900
12,900
12,900
14,900
12,900
15,900
12,900
12,900
12,900
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
วันแม่
-
-
-

เดินทางเดือน  : พฤษภาคม - กันยายน 2561.
กรุงเทพฯ
-ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-กรุงเนปิดอว์-มหาเจดีย์อุปปาตสันติ-
กรุงเนปิดอว์-หงสาวดี-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน-พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว-พระธาตุมุเตา-พระราชวังบุเรงนอง-ย่างกุ้ง-เทพทันใจ-ตลาดสก๊อต
พระมหาเจดีย์ชเวดากองย่างกุ้ง-กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 11 June 2018 17:30

MMR004 พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน พัก 5 ดาว 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ค.-ก.ย.61 เริ่มต้น 11,900 (DD)

2018 04 21 172240
รหัสทัวร์: MMR04
สายการบิน: DD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 1 มิ.ย.61 -3 มิ.ย.61
2 มิ.ย.61 -4 มิ.ย.61
8 มิ.ย.61 -10 มิ.ย.61
9 มิ.ย.61 -11 มิ.ย.61
15 มิ.ย.61 -17 มิ.ย.61
16 มิ.ย.61 -18 มิ.ย.61
22 มิ.ย.61 -24 มิ.ย.61
23 มิ.ย.61 -25 มิ.ย.61
29 มิ.ย.61 -1 ก.ค.61
30 มิ.ย.61 -2 ก.ค.61
ราคาทัวร์: 11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  : พฤษภาคม  กันยายน  2561.
กรุงเทพฯ
-ย่างกุ้ง-หงสาวดี -วัดไจ้คะวาย -เจดีย์ชเวมอดอร์ -พระราชวังบุเรงนอง -คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน -เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว -พระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา- พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา -วัดบารมี-เจดีย์โบตะทาวน์- เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต- กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 11 June 2018 17:31

MMR031 พม่า มัณฑะเลย์ ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์ 2 วัน 1 คืน เดือน พ.ค.-สค. 61 เริ่มต้น 6,900 (FD)

2018 04 21 175259
รหัสทัวร์: MMR031
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 6,900
พักโรงแรม 1 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 2 - 3 มิ.ย.61
8 -9 มิ.ย.61
15 -16 มิ.ย.61
22 - 23 มิ.ย.61
29 - 30 มิ.ย.61
7 - 8 ก.ค.61
13 -14 ก.ค.61
21 - 22 ก.ค.61
28 - 29 ก.ค.61
4 - 5 ส.ค.61
11-12 ส.ค.61
17 - 18 ส.ค.61
ราคาทัวร์: 6,900
7,900
7,900
7,900
6,900
7,900
6,900
7,900
7,900
7,900
7,900
6,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  :  พฤษภาคม - สิงหาคม  2561.
กรุงเทพ
ฯ-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-เขามัณฑะเลย์ ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-วัดเจดีย์หยก- กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 11 June 2018 17:23

MMR051 พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเรือ 4 วัน 3 คืน เดือน มิ.ย.-ก.ย.61 เริ่มต้น 13,900 (PG)

2018 04 21 161102
รหัสทัวร์: MMR051
สายการบิน: PG
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 13,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 7 มิ.ย.61 -10 มิ.ย.61
21 มิ.ย.61 -24 มิ.ย.61
5 ก.ค.61 -8 ก.ค.61
19 ก.ค.61 -22 ก.ค.61
2 ส.ค.61 -5 ส.ค.61
10 ส.ค.61 -13 ส.ค.61
30 ส.ค.61 -2 ก.ย.61
13 ก.ย.61 -16 ก.ย.61
20 ก.ย.61 -23 ก.ย.61
27 ก.ย.61 -30 ก.ย.61
ราคาทัวร์: 13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
หมายเหตุ
-
-
-
-
-
วันแม่
-
-
-

เดินทางเดือน  : มิถุนายน  -  กันยายน  2561.
กรุงเทพฯ
-มัณฑะเลย์-นั่งรถสู่พุกาม-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม พุกาม-ทะเลเจดีย์-เจดีย์ชเวซานดอว์-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์ มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-มัณฑะเลย์-กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 23 April 2018 15:51

JVN22 เวียดนามใต้โฮจิมินห์-มุยเน่-ดาลัท 4 วัน 3 คืน เดือน พค.-ตค.61 เริ่มต้น 9,999 (VZ)

2018 05 15 171315
รหัสทัวร์: JVN22
สายการบิน: VZ
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 9,999
พักโรงแรม 1 คืน
อาหาร 3 มื้อ
วันที่เดินทาง: 17-20 พ.ค.61
18-21 พ.ค.61
24-27 พ.ค.61
25-28 พ.ค.61
07-10 มิ.ย.61
14-17 มิ.ย.61
21-24 มิ.ย.61
05-08 ก.ค.61
12-15 ก.ค.61
20-23 ก.ค.61
26-29 ก.ค.61
27-30 ก.ค.61
03-06 ส.ค.61
10-13 ส.ค.61
23-26 ส.ค.61
24-27 ส.ค.61
30 ส.ค.-02 ก.ย.61
06-09 ก.ย.61
13-16 ก.ย.61
20-23 ก.ย.61
27-30 ก.ย.61
28 ก.ย.-01 ต.ค.61
04-07 ต.ค.61
05-08 ต.ค.61
11-14 ต.ค.61
12-15 ต.ค.61
18-21 ต.ค.61
19-22 ต.ค.61
ราคาทัวร์: 9,999
9,999
9,999
9,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
12,999
13,999
10,999
12,999
10,999
10,999
10,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
10,999
10,999
10,999
12,999
10,999
10,999
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันอาสาฬหบูชา
วันเข้าพรรษา
-
วันแม่แห่งชาติ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันสวรรคต ร.๙
วันสวรรคต ร.๙
-
-

กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) โฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ทเทรอดาม-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือ - โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่ - ฟานเทียต-ดาลัท-น้ำตกดาทันลา-นั่งกระเช้าไฟฟ้า - ดาลัท-สวนดอกไม้-กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Tuesday, 15 May 2018 17:48

PLV02 ฮานอย ฮาลอง 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ค.-ต.ค.61 เริ่มต้น 8999 (FD)

11vvvvv
รหัสทัวร์: PLV02
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 8,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05-07 พ.ค.
06-08 พ.ค.
12-14 พ.ค.
13-15 พ.ค.
19-21 พ.ค.
20-22 พ.ค.
26-28 พ.ค.
27-29 พ.ค.
02-04 มิ.ย.
03-05 มิ.ย.
09-11 มิ.ย.
10-12 มิ.ย.
16-18มิ.ย.
17-19 มิ.ย.
23-25 มิ.ย.
24-26 มิ.ย.
30 มิ.ย.-02ก.ค.
01-03 ก.ค.
07-09 ก.ค.
08-10 ก.ค.
14-16 ก.ค.
15-17 ก.ค.
21-23 ก.ค.
22-24 ก.ค.
28-30 ก.ค.
29-31 ก.ค.
04-06 ส.ค.
05-07 ส.ค.
11-13 ส.ค.
12-14 ส.ค.
18-20 ส.ค.
19-21 ส.ค.
25-27 ส.ค.
26-28 ส.ค.
01-03 ก.ย.
02-04 ก.ย.
08-10 ก.ย.
09-11 ก.ย.
15-17 ก.ย.
16-18 ก.ย.
22-24 ก.ย.
23-25 ก.ย.
29 ก.ย.-01 ต.ค.
30 ก.ย.-02 ต.ค.
06-08 ต.ค.
07-09 ต.ค.
13-15 ต.ค.
14-16 ต.ค.
20-22 ต.ค.
22-24 ต.ค.
21-23 ต.ค.
ราคาทัวร์: 9,999
8,888
9,555
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
9,999
11,500
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
9,999
10,900
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
9,888
8,888
8,888
8,888
9,888
9,888
10,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮานอย – วิหารวรรณกรรม – ฮาลอง – ไนท์มาเก็ตฮาลอง ฮาลอง – ชมถ้ำนางฟ้า – ฮานอย – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก
ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ – กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 24 April 2018 17:42

ZGDAD03 เว้ ดานัง ฮอยอัน ROMANTIC BANAHILLS 4 วัน 3 คืน เดือน พค.-สค.61 เริ่มต้น 12,888 (FD)

111 Bai Dinh
รหัสทัวร์: ZGDAD03
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 12,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03 – 06 พฤษภาคม 2561
07 – 10 มิถุนายน 2561
19 – 22 กรกฎาคม 2561
09 – 12 สิงหาคม 2561
30 ส.ค. – 02 ก.ย. 2561
ราคาทัวร์: 12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง– เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ - ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – หมู่บ้านแกะสลัก - ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน - ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 – เมืองดานัง
เมืองดานัง –บานาฮิล(นั่งกระเช้าไฟขึ้น-ลง) – FANTASY PAKR– ตลาดฮานดานัง สะพานแห่งความรักสะพานมังกร – ดานัง
เมืองดานัง – หาดหมีเคว – วัดหลินอึ๋ง– สนามบินดานัง– ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ– กรุงเทพ

Last Updated on Wednesday, 09 May 2018 20:37

SUP02 สิงคโปร์ SO SHIOK 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ค.-ต.ค.61 เริ่มต้น 9,999 (SL)

2018 03 09 214529
รหัสทัวร์: SUP02
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์สิงคโปร์
ราคาเริ่มต้น: 9,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 18-20 พฤษภาคม 61
19-21 พฤษภาคม 61
25-27 พฤษภาคม 61
26-28 พฤษภาคม 61
27-29 พฤษภาคม 61
1-3 มิถุนายน 61
2-4 มิถุนายน 61
8-10 มิถุนายน 61
9-11 มิถุนายน 61
15-17 มิถุนายน 61
16-18 มิถุนายน 61
17-19 มิถุนายน 61
22-24 มิถุนายน 61
23-25 มิถุนายน 61
29 มิ.ย - 1 ก.ค. 61
30 มิ.ย - 2 ก.ค. 61
6-8 กรกฎาคม 61
7-9 กรกฎาคม 61
13-15 กรกฎาคม 61
14-16 กรกฎาคม 61
15-17 กรกฎาคม 61
20-22 กรกฎาคม 61
21-23 กรกฎาคม 61
27-29 กรกฎาคม 61
28-30 กรกฎาคม 61
3-5 สิงหาคม 61
4-6 สิงหาคม 61
5-7 สิงหาคม 61
11-13 สิงหาคม 61
11-13 สิงหาคม 61
17-19 สิงหาคม 61
18-20 สิงหาคม 61
24-26 สิงหาคม 61
25-27 สิงหาคม 61
31 ส.ค. - 2 ก.ย. 61
1-3 กันยายน 61
2-4 กันยายน 61
7-9 กันยายน 61
8-10 กันยายน 61
21-23 กันยายน 61
22-24 กันยายน 61
28-30 กันยายน 61
29 ก.ย.- 1 ต.ค. 61
4-6 ตุลาคม 61
5-7 ตุลาคม 61
6-8 ตุลาคม 61
7-9 ตุลาคม 61
12-14 ตุลาคม 61
13-15 ตุลาคม 61
13-15 ตุลาคม 61
18-20 ตุลาคม 61
19-21 ตุลาคม 61
20-22 ตุลาคม 61
21-23 ตุลาคม 61
25-27 ตุลาคม 61
26-28 ตุลาคม 61
27-29 ตุลาคม 61
ราคาทัวร์: 10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
12,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
9,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
9,999.-
10,999.-
10,999.-
13,999.-
13,999.-
10,999.-
10,999.-
9,999.-
13,999.-
13,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
9,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
9,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
13,999.-
13,999.-
13,999.-
12,999.-
13,999.-
13,999.-
13,999.-
10,999.-
10,999.-
10,999.-
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันแม่แห่งชาติ
วันแม่แห่งชาติ
-
-
-
-
-
-

เดินทางเดือน  :   พฤษภาคม  -  ตุลาคม  2561.
กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - วัดเจ้าแม่กวนอิม – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - GARDEN BY THE BAY - มารีน่า เบย์ แซนด์เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการวัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ย่านลิตเติ้ลอินเดีย - ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด – สนามบิน – กรุงเทพ

Last Updated on Thursday, 17 May 2018 10:52

SUP03 สิงคโปร์ AWESOME 3 วัน 2 คืน เดือน ก.ค.-ต.ค.61 เริ่มต้น 12,555 (TR)

2018 05 10 165942
รหัสทัวร์: SUP03
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์สิงคโปร์
ราคาเริ่มต้น: 12,555
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 3 มื้อ
วันที่เดินทาง: 27 -29 JUL 2018
11 -13 AUG 2018
12 -14 OCT 2018
13 -15 OCT 2018
ราคาทัวร์: 12,555.-
12,955.-
12,955.-
12,955.-
หมายเหตุ วันเข้าพรรษา
วันแม่แห่งชาติ
-
-

เดินทางเดือน  :  กรกฎาคม  - ตุลาคม  2561.
กรุงเทพฯ – Singapore-เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ-สำหรับ Option A อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - สำหรับ Option B รวมบัตรสวนสนุกยูนิเวอร์แซล + ล่องเรือ BUMBOAT (รวมค่าบัตร) + Manrina bay sands + ชมโชว์น้ำพุ CITY TOUR - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - Garden by the bay-Duty Free Shop-ไชน่าทาวน์- ช็อปปิ้ง Orchard-กลับ-กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 10 May 2018 18:07

CTSEK7 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ Stanford 3วัน 2 คืน เดือน มิ.ย-ก.ค. 61. เริ่มต้น 18,900 (EK)

2018 05 28 114613
รหัสทัวร์: CTSEK7
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 18,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 9-11 มิ.ย.61
15-17 มิ.ย.61
23-25 มิ.ย.61
29มิ.ย.-01ก.ค.61
30มิ.ย.-02ก.ค.61
6-8 ก.ค.61
7-9 ก.ค.61
13-15 ก.ค.61
14-16 ก.ค.61
20-22 ก.ค.61
21-23 ก.ค.61
27-29 ก.ค.61
28-30 ก.ค.61
ราคาทัวร์: 18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
19,900
19,900
20,900
19,900
20,900
19,900
24,900
23,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน   :  มิถุนายน  -  กรกฎาคม  2561.
กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – พีคแทรม – วิคเตอเรียพีค – ชมความงามฮ่องกงยามราตรี-วัด
ฮ่องกงดิสนี่ย์แลนด์ (เต็มวัน)แชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – เจ้าแม่กวนอิมรีพัลส์เบย์ – อิะช้อปปิ้งถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย-กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 28 May 2018 14:44

CUH05 EASY ฮ่องกง มาเก๊า 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ค -ก.ย.61. เริ่มต้น 16,900 (CX)

Macua
รหัสทัวร์: CUH05
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 16,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10 – 12 มิถุนายน 61
17 – 19 มิถุนายน 61
01 – 03 กรกฎาคม 61
08 – 10 กรกฎาคม 61
22 – 24 กรกฎาคม 61
29 – 31 กรกฎาคม 61
05 – 07 สิงหาคม 61
12 – 14 สิงหาคม 61
02 – 04 กันยายน 61
09 – 11 กันยายน 61
16 – 18 กันยายน 61
23 – 25 กันยายน 61
ราคาทัวร์: 16,900.-
16,900.-
18,900.-
18,900.-
18,900.-
18,900.-
18,900.-
19,900.-
17,900.-
16,900.-
17,900.-
16,900.-
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
วันแม่
-
-
-
-

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – จุดชมวิววิคตอเรียพีค – หาดรีพลัสเบย์ – Symphony Of Lights
อาหารเช้าติ่มซำ – มาเก๊า – วัดอาม่า – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – โบสถ์เซนต์ปอล – เซนาโวแสควร์ – ร้านขนม – The Venetian Resort – ฮ่องกง
ติ่มซำ – วัดแชกงหมิว – วัดหว่องไต๋สิน – โรงงานจิวเวอรี่ – ร้านหยก - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์มินอล – กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 05 June 2018 12:27

PBFD76201 โปรสุดฮอต มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ค.-พ.ย.61 ราคา 7,888(FD)

11111venetian Macao
รหัสทัวร์: PBFD76201
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น: 7,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 18 -20 พ.ค.61
19 -21 พ.ค.61
20 -22 พ.ค.61
25 -27 พ.ค.61
26 -28 พ.ค.61
27 -29 พ.ค.61
01 -03 มิ.ย.61
02 -04 มิ.ย.61
03 -05 มิ.ย.61
08 -10 มิ.ย.61
09 -11 มิ.ย.61
10 -12 มิ.ย.61
15 -17 มิ.ย.61
16 -18 มิ.ย.61
17 -19 มิ.ย.61
23 -25 มิ.ย.61
24 -26 มิ.ย.61
29 มิ.ย. -01 ก.ค.61
30 มิ.ย. -02 ก.ค.61
06 -08 ก.ค.61
07 -09 ก.ย.61
08 -10 ก.ย.61
14 -16 ก.ย.61
15 -17 ก.ย.61
16 -18 ก.ย.61
21 -23 ก.ย.61
22 -24 ก.ย.61
25 -27 ต.ค.61
02 -04 พ.ย.61
03 -05 พ.ย.61
09 -11 พ.ย.61
10 -12 พ.ย.61
12 -14 พ.ย.61
16 -18 พ.ย.61
17 -19 พ.ย.61
ราคาทัวร์: 7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
7,888.-
หมายเหตุ

เดินทางเดือน พฤษภาคม พฤศจิกายน   2561.
กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) – มาเก๊า – ซิตี้ทัวร์ – THE VENETIAN – จูไห่-ฮ่องกง - วิคทอเรีย – วัดแชกงหมิว- จิวเวลรี่ - อ่าวน้ำตื้นช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – จูไห่วัดผู่ถ่อ –หวี่หนี่ - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย – มาเก๊า – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

Last Updated on Thursday, 17 May 2018 11:24

SMTR03 ตุรกี SAY HI พักโรงแรงสไตร์ถ้ำ 8 วัน 6 คืน พค-ตค.61 เริ่มต้น 28,927 (KC)

2018 04 24 173022
รหัสทัวร์: SMTR03
สายการบิน: KC
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น: 28,927
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 16 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11 พ.ค. 61 - 18 พ.ค. 61
13 พ.ค. 61 - 20 พ.ค. 61
18 พ.ค. 61 - 25 พ.ค. 61
01 มิ.ย. 61 - 08 มิ.ย. 61
08 มิ.ย. 61 - 15 มิ.ย. 61
29 มิ.ย. 61 - 06 ก.ค. 61
10 ก.ค. 61 - 17 ก.ค. 61
17 ก.ค. 61 - 24 ก.ค. 61
20 ก.ค. 61 - 27 ก.ค. 61
24 ก.ค. 61 - 31 ก.ค. 61
08 ส.ค. 61 - 15 ส.ค. 61
10 ส.ค. 61 - 17 ส.ค. 61
24 ส.ค. 61 - 31 ส.ค. 61
07 ก.ย. 61 - 14 ก.ย. 61
18 ก.ย. 61 - 25 ก.ย. 61
21 ก.ย. 61 - 28 ก.ย. 61
02 ต.ค. 61 - 09 ต.ค. 61
12 ต.ค. 61 - 19 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61 - 23 ต.ค. 61
21 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61
23 ต.ค. 61 - 30 ต.ค. 61
ราคาทัวร์: 29,927
30,927
29,927
28,927
28,927
32,927
32,927
32,927
33,927
33,927
33,927
33,927
32,927
32,927
32,927
32,927
32,927
32,927
33,927
33,927
33,927
หมายเหตุ

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - อัลมาตี - อิสตันบลู - อิสตันบูล - ชานัคคาเล่ - ไอวาลิค - ชานัคคาเล่ - คูซาดาซี - เอฟฟิซุส - ปามุคคาเล่
ปามุคคาเล่ - คอนย่า - คัปปาโดเกีย - คัปปาโดเกีย - เกอเรเม่ - มหานครใต้ดิน - อังการ่า - คัปปาโดเกีย - อิสตันบูล - อิสตันบูล - อัลมาตี - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Tuesday, 24 April 2018 17:36

SUPBL01 บาหลี CALLING 4 วัน 3 คืน เดือน ก.ค.-ต.ค.61 เริ่มต้น 15,999 (FD)

1
รหัสทัวร์: SUPBL01
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์อินโดนีเซีย
ราคาเริ่มต้น: 15,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12 - 15 JUL 2018
19 - 22 JUL 2018
27 - 30 JUL 2018
10 - 13 AUG 2018
20 - 23 SEP 2018
20 - 23 OCT 2018
ราคาทัวร์: 16,999.-
16,999.-
18,999.-
17,999.-
15,999.-
17,999.-
หมายเหตุ -
-
วันหยุดยาว
วันแม่แห่งชาติ
-
-

เดินทางเดือน   :  กรกฎาคม  -  ตุลาคม  2561.
กรุงเทพฯ
– บาหลี -
Garuda Wisnu  -วิหารอูลูวาตู - หาดจิมบารันชมบารองแดนซ์ -เทือกเขาคินตามณี- วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ตลาดปราบเซียน -วัดถ้ำช้างวัดเม็งวี- เบดูกัล -วัดอูลัน ดานู -วัดเม็งวี -วิหารทะนาล็อต - อนุสาวรีย์มหาภารตะ - กรุงเทพฯ     

Last Updated on Thursday, 03 May 2018 18:05

SUPBL03 บาหลี PREMIUM 5 ดาว 4 วัน 3 คืน เดือน ก.ค-ต.ค.61 เริ่มต้น 25,999 (TG)

1441089071 1045236010 O
รหัสทัวร์: SUPBL03
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์อินโดนีเซีย
ราคาเริ่มต้น: 25,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 26 - 29 JULY 2018
10 - 13 AUG 2018
23 - 26 AUG 2018
6 - 9 SEP 2018
20 - 23 SEP 2018
4 - 7 OCT 2018
12 - 15 OCT 2018
20 - 23 OCT 2018
25 - 28 OCT 2018
ราคาทัวร์: 27,999.-
25,999.-
25,999.-
25,999.-
25,999.-
25,999.-
26,999.-
26,999.-
25,999.-
หมายเหตุ วันหยุดยาว
วันแม่แห่งชาติ
-
-
-
-
-
วันปิยมหาราช
-

เดินทางเดือน  :  กรกฎาคม  -  ตุลาคม  2561.
กรุงเทพฯ
– บาหลี –
Garuda Wisnu – วิหารอูลูวาตู – หาดจิมบารัน วัดเบซากีย์ - ชมบารองแดนซ์  – เทือกเขาคินตามณี – วัดน้ำศักดิ์สิทธิ์ ตลาดปราบเซียน – วัดถ้ำช้าง วัดเม็งวี – เบดูกัล – วัดอูลัน ดานู – วัดเม็งวี – วิหารทะนาล็อตShopping Kuta – อนุสาวรีย์มหาภารตะ – กรุงเทพฯ      

Last Updated on Tuesday, 15 May 2018 17:25

BOXW-T26 ไต้หวัน Very Good ไทเป ไทจง 5 วัน 3 คืน เดือน พค.-ต.ค.61 เริ่มต้น 13,988 (XW)

111
รหัสทัวร์: BOXW-T26
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น: 13,988
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02 - 06 May 2018
06 - 10 May 2018
09 - 13 May 2018
13 - 17 May 2018
16 - 20 May 2018
20 - 24 May 2018
23 - 27 May 2018
27 - 31 May 2018
28 - 01 Jun 2018
30 - 03 Jun 2018
03 - 07 Jun 2018
06 - 10 Jun 2018
10 - 14 Jun 2018
13 - 17 Jun 2018
17 - 21 Jun 2018
20 - 24 Jun 2018
24 - 28 Jun 2018
27 - 01 Jul 2018
01 - 05 Jul 2018
04 - 08 Jul 2018
08 - 12 Jul 2018
11 - 15 Jul 2018
15 - 19 Jul 2018
18 - 22 Jul 2018
22 - 26 Jul 2018
25 - 29 Jul 2018
26 - 30 Jul 2018
29 - 02 Aug 2018
01 - 05 Aug 2018
05 - 09 Aug 2018
08 - 12 Aug 2018
09 - 13 Aug 2018
12 - 16 Aug 2018
15 - 19 Aug 2018
19 - 23 Aug 2018
22 - 26 Aug 2018
26 - 30 Aug 2018
29 - 02 Sep 2018
02 - 06 Sep 2018
05 - 09 Sep 2018
09 - 13 Sep 2018
12 - 16 Sep 2018
16 - 20 Sep 2018
19 - 23 Sep 2018
23 - 27 Sep 2018
26 - 30 Sep 2018
30 - 04 Oct 2018
03 - 07 Oct 2018
07 - 11 Oct 2018
10 - 14 Oct 2018
14 - 18 Oct 2018
17 - 21 Oct 2018
21 - 25 Oct 2018
22 - 26 Oct 2018
24 - 28 Oct 2018
ราคาทัวร์: 15,988
14,988
15,988
15,988
15,988
14,988
15,988
15,988
15,988
14,988
13,988
14,988
13,988
14,988
13,988
14,988
13,988
14,988
13,988
14,988
13,988
14,988
13,988
14,988
13,988
16,988
18,988
15,988
14,988
13,988
16,988
17,988
15,988
14,988
13,988
14,988
13,988
14,988
13,988
15,988
14,988
15,988
14,988
15,988
14,988
15,988
14,988
15,988
15,988
17,988
16,988
16,988
17,988
16,988
16,988
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานดอนเมือง
ท่าอากาศยานเถาหยวน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-ไทจง-ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไทจง - ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านดิวตี้ฟรี - ตลาดซีเหมินติง
ไทเป - จิ่วเฟิ่น - เหย๋หลิ๋ว – ถ่ายรูปตึกไทเป 101 - เอาท์เล็ทมอลล์- พักโรงแรมอาบน้ำแร่
สนามบินเถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Last Updated on Tuesday, 24 April 2018 17:18

BTREP01 นครวัด นครธม เสียมเรียบ พักหรู 4 ดาว 3 วัน 2 คืน เดือน ก.ค.-ก.ย 61 เริ่มต้น 10,900.- (FD)

2018 06 25 141541
รหัสทัวร์: BTREP01
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์กัมพูชา
ราคาเริ่มต้น: 10,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 6 ก.ค.61 -8 ก.ค.61
13 ก.ค.61 -15 ก.ค.61
27 ก.ค.61 -29 ก.ค.61
3 ส.ค.61 -5 ส.ค.61
10 ส.ค.61 -12 ส.ค.61
17 ส.ค.61 -19 ส.ค.61
24 ส.ค.61 -26 ส.ค.61
7 ก.ย.61 -9 ก.ย.61
14 ก.ย.61 -16 ก.ย.61
28 ก.ย.61 -30 ก.ย.61
ราคาทัวร์: 10,900
10,900
11,900
10,900
11,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน : กรกฎาคม  กันยายน 2561.
กรุงเทพฯ - เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ๊ก - องค์จอม -ชมโชว์ระบำอัปสรา-นครธม - ปราสาทบายน-ปราสาทตาพรหม - นครวัด-ปราสาทบันทายศรี-ไนท์มาร์เก็ต ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม-ศูนย์ฝึกวิชาชีพ -วัดทไม -ร้านเครื่องเงิน+เพชร -สนามบินเสียมเรียบ - ดอนเมือง

Last Updated on Monday, 25 June 2018 14:43

BOMH91 อังกฤษ Amazing London ลอนดอน อ๊อกซฟอร์ด 6 วัน 3 คืน พ.ค.-ธ.ค. 61 เริ่มต้น 39,900 (MH)

3 England
รหัสทัวร์: BOMH91
สายการบิน: MH
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 39,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 23-28 ต.ค. 61
ราคาทัวร์: 39,900
หมายเหตุ -

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ–สนามบินกัวลาลัมเปอร์
สนามบินนานาชาติฮีทโธรว์กรุงลอนดอน–ซาลส์บัวรี่ - เสาหินสโตนเฮนจ์–เมืองอ๊อกซฟอร์ด–ลอนดอน
ซิตี้ทัวร์ลอนดอน - ทาวเวอร์ออฟ ลอนดอน - หอนาฬิกาบิ๊กเบน - เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์
ถ่ายรูปพระราชวังบัคกิ้งแฮม - จตุรัสทราฟัลการ์ - ช้อปปิ้งถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด
ลอนดอน - สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - บิซส์เตอร์เอ้าท์เลทวิลเลจ – สนามบินนานาชาติฮีทโธรว์
สนามบินกรุงกัวลาลัมเปอร์ - สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Wednesday, 13 June 2018 18:08

CUEU01 เช็ก ออสเตรีย ฮังการี EASY SCENIC7 วัน 4 คืน เดือน มิย.-ตค.61 เริ่มต้น 42,900 (QR)

2018 05 07 184520
รหัสทัวร์: CUEU01
สายการบิน: QR
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 42,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03 – 09 มิถุนายน
15 – 21 กรกฎาคม
13 – 19 สิงหาคม
24 – 30 กันยายน
22 – 28 ตุลาคม
ราคาทัวร์: 42,900
46,900
47,900
44,900
47,900
หมายเหตุ -
-
(ชดเชยวัแม่ฯ) -
-
(วันปิยะมหาราช)

กรุงเทพฯ –กรุงโดฮา กรุงโดฮา –กรุงปราก –คาร์โลวี วารี – ชมเมือง – กรุงปราก – สะพานชาลส์ –จัตุรัสกรุงเก่าและหอนาฬิกาดาราศาสตร์ กรุงปราก – ปราสาทปราก – มหาวิหาร เซนต์วิตุส – ตรอกทองคำ – เชสกี้ ครุมลอฟ – ชมเมือง – เชสกี้ บูดาโจวิค เชสกี้ ครุมลอฟ – ฮัลล์สตัทท์ – ชมเมือง – เวียนนา เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ถนนวงแหวน – พระราชวังฮอฟบวร์ก –ช้อปปิ้ง Parndorf Designer Outlet – บูดาเปสต์ บูดาเปสต์ – จัตุรัสวีรบุรุษ – ป้อมชาวประมง – โบสถ์เเมตเทียส – อาคารรัฐสภาฮังการี –ล่องเรือแม่น้ำดานูบ –ท่าอากาศยานบูดาเปสต์ เฟเรนซ์ ลิซท์ –กรุงโดฮา -กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 07 May 2018 18:52

ZGMXP02 อิตาลี สวิสฯ ฝรั่งเศส เขาทิตลิส EXCLUSIVE 8 วัน 5 คืน เดือน กค.-ธค.61 เริ่มต้น 55,888 (SQ)

1น้ำพุเจ็ทโด้
รหัสทัวร์: ZGMXP02
สายการบิน: SQ
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น: 55,888
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 13 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08 – 15 กรกฎาคม 2561
12 – 19 สิงหาคม 2561
16 – 23 กันยายน 2561
30 ก.ย. – 07 ต.ค. 2561
28 ต.ค. – 04 พ.ย. 2561
11 – 18 พฤศจิกายน 2561
06 – 13 ธันวาคม 2561
ราคาทัวร์: 55,888
57,888
56,888
56,888
57,888
57,888
58,888
หมายเหตุ

กรุงเทพ ฯ – สิงคโปร์ สิงคโปร์ - มิลาน – เวนิส – จัตุรัสซานมาร์โค - เวนิส เมสเตร้ - เวนิส – มิลาน - ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล ลูเซิร์น – เมืองแองเกิลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – ถ้ำน้ำแข็ง – ดิจอง - ดิจอง – กรุงปารีส –พระราชวังแวร์ซายส์ – CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE -  ปารีส – ชองป์เอลิเซ่ – ประตูชัยนโปเลียน – หอไอเฟล – แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ – ล่องเรือบาโตมุซ - สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล – สิงคโปร์ กรุงเทพ ฯ

Last Updated on Saturday, 19 May 2018 15:47

CUEU02 อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส EASY CLASSIC 9 วัน 6 คืน เดือน กค.-ตค.61 เริ่มต้น 67,900 (EY)

2018 05 07 190903
รหัสทัวร์: CUEU02
สายการบิน: EY
ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน
ประเทศ : ทัวร์วันปิยมหาราช
ราคาเริ่มต้น: 67,900
พักโรงแรม 6 คืน
อาหาร 17 มื้อ
วันที่เดินทาง: 21 - 29 กรกฎาคม
06 - 14 สิงหาคม
12 - 20 กันยายน
17 - 25 ตุลาคม
ราคาทัวร์: 69,900
72,900
67,900
74,900
หมายเหตุ (อาสาฬฯ เฉลิมพระชน ร.10) -
(วันแม่แห่งชาติ) -
-
(วันปิยะมหาราช)

กรุงเทพฯ –อาบูดาบี – กรุงโรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – อนุสาวรีย์กษัตริย์วิคเตอร์ เอมานูเอลที่ 2 – สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม น้ำพุเทรวี่ –บันไดสเปน – ฟลอเรนซ์ฟลอเรนซ์ – สะพาน Ponte Vecchio – จัตุรัสเปียซซ่า เดล ดูโอโม – จัตุรัสซิญญอเรีย –
เมสเตร – ท่าเรือตรอนเคตโต้ – เวนิส – สะพานรีอัลโต – สะพานถอนหายใจ – จัตุรัสซานมาร์โค – ท่าเรือตรอนเคตโต้ – เมสเตร – มิลาน – มหาวิหารแห่งมิลาน – แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอ็มมานูเอลที่ 2 – ลูเซิร์น – สะพานไม้ ชาเปล – อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก – ช้อปปิ้ง เอนเกลเบิร์ก – กระเช้าไฟฟ้า Titlis Rotair – ยอดเขาทิตลิส – ถ้ำน้ำแข็ง สะพานแขวนทิตลิต – สนุกสนานกับการสัมผัสหิมะบนยอดเขา – เอนเกลเบิร์ก – ดิจง – ชมเมือง – ประตูชัย – โบสถ์นอร์ทเธอดามแห่งดิจง – จัตุรัสกลางเมือง – ย่านเมืองเก่า – ช้อปปิ้งลา วัลเล่ย์ วิลเลจ – ปารีส ปารีส  พระราชวังแวร์ซายส์ – ปารีส – จัตุรัสคองคอร์ด – ถนนชองป์เซลิเซ่ – ประตูชัย มหาวิหารนอร์ทเธอดามแห่งปารีส – พิพิธภัณฑ์ลูฟ – ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ปารีส – ถ่ายรูปกับ หอไอเฟล ณ สวนชองป์ เดอ มาร์ส – ล่องเรือแม่น้ำแซน – พิพิธภัณฑ์น้ำหอมฟราโกนาร์ด – ช้อปปิ้งห้างแกลอรี่ ลาฟาแยต – ท่าอากาศยานปารีส ชาร์ล เดอ โกล

Last Updated on Monday, 07 May 2018 19:10

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 14

Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License 

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions