• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

HPHLP-FD21-A02HAPPY ลาว หลวงพระบาง น่าเที่ยว 2 วัน 1 คืน เดือน พ.ค.-มิ.ย.61 เริ่มต้น 6,999

1524816208041
รหัสทัวร์: HPHLP-FD21-A02
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 6,999
พักโรงแรม 1 คืน
อาหาร 3 มื้อ
วันที่เดินทาง: 4 - 5 พ.ค. 61
5 - 6 พ.ค. 61
6 - 7 พ.ค. 61
11 - 12 พ.ค. 61
12 - 13 พ.ค. 61
13 - 14 พ.ค. 61
18 - 19 พ.ค. 61
19 - 20 พ.ค. 61
20 - 21 พ.ค. 61
25 - 26 พ.ค. 61
26 - 27 พ.ค. 61
27- 28 พ.ค. 61
1 – 2 มิ.ย. 61
2 – 3 มิ.ย. 61
8 – 9 มิ.ย. 61
9 – 10 มิ.ย. 61
ราคาทัวร์: 6,999
7,999
7,999
6,999
7,999
7,999
6,999
7,999
7,999
7,999
7,999
7,999
7,999
7,999
7,999
7,999
หมายเหตุ

 กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวางซี “Tat Kuang Si-ตลาดมืดตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-พระธาตุพูสี - วัดเชียงทอง-พระราชวังหลวงพระบาง-วัดวิชุน-หมู่บ้านผานม-วัดแสนสุขาราม-กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 27 April 2018 15:13

GT-VTE PG02 Laos ..เวียงจันทน์ วังเวียง 3วัน 2คืน เดือน พ.ค-ก.ค 61 เริ่มต้น 13,777(PG)

33333
รหัสทัวร์: GT-VTE PG02
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ลาว
ราคาเริ่มต้น: 13,777
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04-06 พฤษภาคม 61
11-13 พฤษภาคม 61
18-20 พฤษภาคม 61
25-27 พฤษภาคม 61
01-03 มิถุนายน 61
08-10 มิถุนายน 61
15-17 มิถุนายน 61
22-24 มิถุนายน 61
29 มิถุนายน-01 กรกฎาคม 61
06-08 กรกฎาคม 61
07-09 กรกฎาคม 61
13-15 กรกฎาคม 61
14-16 กรกฎาคม 61
20-22 กรกฎาคม 61
21-23 กรกฎาคม 61
27-29 กรกฎาคม 61
28-30 กรกฎาคม 61
ราคาทัวร์: 13,777
13,777
13,777
13,777
13,777
13,777
13,777
13,777
13,777
13,777
13,777
13,777
13,777
13,777
13,777
16,777
14,777
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ -เวียงจันทน์ - วัดพระธาตุหลวง - วัดสีสะเกด - เวียงจันทน์ – วังเวียง ล่องเรือแม่น้ำซอง - วังเวียง - หลวงพระบาง - น้ำตกตาดกวางสี - พระธาตุพูสี – ตลาดไนท์บาร์ซา ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - วัดใหม่สุวรรณภูมาราม - พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง วัดเชียงทอง - วัดวิชุนราช - หลวงพระบาง - กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 26 April 2018 16:14

BEL002 ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน พ.ค.- ก.ย. 61 เริ่มต้น 12,900 (FD)

2018 04 25 190214
รหัสทัวร์: BEL002
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ลาว
ราคาเริ่มต้น: 12,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 25 พ.ค.61 -27 พ.ค.61
1 มิ.ย.61 -3 มิ.ย.61
8 มิ.ย.61 -10 มิ.ย.61
22 มิ.ย.61 -24 มิ.ย.61
6 ก.ค.61 -8 ก.ค.61
20 ก.ค.61 -22 ก.ค.61
27 ก.ค.61 -29 ก.ค.61
3 ส.ค.61 -5 ส.ค.61
10 ส.ค.61 -12 ส.ค.61
17 ส.ค.61 -19 ส.ค.61
31 ส.ค.61 -2 ก.ย.61
7 ก.ย.61 -9 ก.ย.61
21 ก.ย.61 -23 ก.ย.61
28 ก.ย.61 -30 ก.ย.61
ราคาทัวร์: 13,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
15,900
12,900
13,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน  :  พฤษภาคม  - กันยายน  2561.
กรุงเทพฯ
-เวียงจันทร์-พระธาตุหลวง- ประตูชัย -วังเวียง - ถนนโรตี -วังเวียง- ถ้ำจัง-หลวงพระบาง - พระธาตุภูษี -ถนนคนเดินตักบาตรข้าวเหนียว - วัดเชียงทอง-พระราชวัง - หอพระบาง-วัดวิชุนราช - กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 25 April 2018 19:24

SML01 หลวงพระบาง เวียงจันทร์ 2 วัน 1 คืน เดือนมิ.ย-ก.ย 61 เริ่มต้น 6,999 (QV)

11111222
รหัสทัวร์: SML01
สายการบิน: QV
ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
ประเทศ : ทัวร์ลาว
ราคาเริ่มต้น: 6,999
พักโรงแรม 1 คืน
อาหาร 3 มื้อ
วันที่เดินทาง: ก.ค 61
ส.ค 61
ก.ย 61
ราคาทัวร์: 6,999
6,999
6,999
หมายเหตุ
เดินทาง
ทุกศุกร์
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่

กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง พระราชวังและหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง – วัดเชียงทอง – พระธาตุพูสี – ตลาดกลางคืน - วัดพระธาตุหลวง – วัดธาตุหลวงเหนือ 
วัดธาตุหลวงใต้ – บ่อน้ำพญานาค – อนุสาวรีย์ประตูชัย – พระธาตุ

Last Updated on Thursday, 05 July 2018 13:43

BELAO01 ลาว หลวงพระบาง 4 ดาว 3 วัน 2 คืน เดือน พ.ค.-ต.ค.61. เริ่มต้น 11,900 (FD)

2018 04 25 154027
รหัสทัวร์: BELAO01
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ลาว
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 25 พ.ค.61 -27 พ.ค.61
2 มิ.ย.61 -4 มิ.ย.61
16 มิ.ย.61 -18 มิ.ย.61
30 มิ.ย.61 -2 ก.ค.61
7 ก.ค.61 -9 ก.ค.61
14 ก.ค.61 -16 ก.ค.61
21 ก.ค.61 -23 ก.ค.61
4 ส.ค.61 -6 ส.ค.61
11 ส.ค.61 -13 ส.ค.61
18 ส.ค.61 -20 ส.ค.61
25 ส.ค.61 -27 ส.ค.61
1 ก.ย.61 -3 ก.ย.61
8 ก.ย.61 -10 ก.ย.61
22 ก.ย.61 -24 ก.ย.61
29 ก.ย.61 -1 ต.ค.61
ราคาทัวร์: 12,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
12,900
15,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
วันแม่
-
-
-
-
-
-

ดินทางเดือน :   พฤษภาคม - ตุลาคม   2561.          

กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด-ตักบาตรข้าวเหนียว-บ้านช่างไห่-บ้านผานม-ถ้ำติ่ง-น้ำตกกวงชี-พิธีบายศรีสู่ขวัญวัดเชียงทอง-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-พระราชวังเก่า-หอพระบาง-กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 25 April 2018 16:54

SML02 ลาว Incridible มหัศจรรย์ สุดคุ้ม 3 วัน 2 คืน เดือน มิ.ย-ก.ย 61 เริ่มต้น 11,900 (QV)

0
รหัสทัวร์: SML02
สายการบิน: QV
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ลาว
ราคาเริ่มต้น: 11,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: ก.ค 61
ส.ค 61
ก.ย 61
ราคาทัวร์: 11,900
11,900
11,900
หมายเหตุ
เดินทาง
ทุกศุกร์
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่

กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง พระราชวังและหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง – วัดเชียงทอง – พระธาตุพูสี – ตลาดเช้า – ร่วมประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว – บ้านพูคูน – ภูเพียงฟ้า –ล่องเรือแม่น้ำซอง – บ้านกาสี – วัดพระธาตุหลวง – วัดธาตุหลวงเหนือ – วัดธาตุหลวงใต้ – บ่อน้ำพญานาค – พระธาตุดำ

Last Updated on Thursday, 05 July 2018 13:26

BELAO01 ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง 4 ดาว 3 วัน 2 คืน เดือน มิ.ย.- ก.ย.61. เริ่มต้น 12,900 (PG)

2018 04 25 165400
รหัสทัวร์: BELAO01
สายการบิน: PG
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ลาว
ราคาเริ่มต้น: 12,900
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 8 มิ.ย.61 -10 มิ.ย.61
22 มิ.ย.61 -24 มิ.ย.61
29 มิ.ย.61 -1 ก.ค.61
6 ก.ค.61 -8 ก.ค.61
13 ก.ค.61 -15 ก.ค.61
21 ก.ค.61 -23 ก.ค.61
27 ก.ค.61 -29 ก.ค.61
3 ส.ค.61 -5 ส.ค.61
10 ส.ค.61 -12 ส.ค.61
11 ส.ค.61 -13 ส.ค.61
24 ส.ค.61 -26 ส.ค.61
31 ส.ค.61 -2 ก.ย.61
14 ก.ย.61 -16 ก.ย.61
21 ก.ย.61 -23 ก.ย.61
28 ก.ย.61 -30 ก.ย.61
ราคาทัวร์: 12,900
12,900
12,900
12,900
13,900
12,900
13,900
12,900
13,900
13,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
วันแม่
วันแม่
-
-
-
-
-

เดินทางเดือน  มิถุนายน  -  กันยายน  2561.
กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด-ตักบาตรข้าวเหนียว-บ้านช่างไห่-บ้านผานม-ถ้ำติ่ง-น้ำตกกวงชี-พิธีบายศรีสู่ขวัญวัดเชียงทอง-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-พระราชวังเก่า-หอพระบาง- กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 25 April 2018 17:36

SMLA03 ไฮโซ หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน เดือน กค.-กย.60 เริ่มต้น 9499 (QV)

รหัสทัวร์: SMLA03
สายการบิน: QV
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ลาว
ราคาเริ่มต้น: 7,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: ก.ค 61
ส.ค 61
ก.ย 61
ราคาทัวร์: 7,999
7,999
7,999
หมายเหตุ
เดินทาง
ตรงวัน
เสาร์-จันทร์
สอบ เจ้าหน้าที่

กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง วัดใหม่สุวันพูมาราม – แม่น้ำโขง – แม่น้ำคาน – พระธาตุพูสี –พระราชวังและหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง – วัดแสนสุขารมณ์ – วัดเชียงทอง –ตลาดเช้า – ร่วมประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว-หลวงพระบาง กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 09 July 2018 13:24

GT-LPQ PG02 Laos...สะบายดี หลวงพระบาง 3วัน 2คืน เดือน พ.ค-ก.ค 61 เริ่มต้น 13,311 (PG)

999922
รหัสทัวร์: GT-LPQ PG02
สายการบิน: PG
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ลาว
ราคาเริ่มต้น: 13,311
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 19-21 พฤษภาคม 61
09-11 มิถุนายน 61
23-25 มิถุนายน 61
06-08 กรกฎาคม 61
07-09 กรกฎาคม 61
13-15 กรกฎาคม 61
14-16 กรกฎาคม 61
20-22กรกฎาคม 61
21-23กรกฎาคม 61
27-29กรกฎาคม 61
28-30กรกฎาคม 61
ราคาทัวร์: 13,311
13,311
13,311
13,311
13,311
13,311
13,311
13,311
13,311
14,411
14,411
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - วัดโพนเพา - วัดวิชุนราช - วัดเชียงทอง - พระธาตุพูสี ตลาดไนท์บาร์ซา ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า  พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง - ถ้ำติ่ง - บ้านซ่างไห่ - น้ำตกตาดกวางสี - บ้านผานม วัดแสนสุขาราม วัดใหม่สุวรรณภูมาราม - ตลาดดารา  หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 26 April 2018 16:28

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions