• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

BOTG93 รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 5 วัน 3 คืน เดือน ส.ค.- ธ.ค.61.ราคา 38,988 (TG)

2018 05 16 180124
รหัสทัวร์: BOTG93
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 38,988
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 22-26 สิงหาคม 61
5 - 9 กันยายน 61
12-16 กันยายน 61
7–11พฤศจิกายน 61
21–25พฤศจิกายน 61
12-16 ธันวาคม 61
ราคาทัวร์: 38,988
39,998
39,998
39,998
39,998
39,998
หมายเหตุ -

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ–สนามบินโดโมเดโดโวกรุงมอสโคว์ - ล่องเรือแม่น้ำMoskva - มอสโคว์– พระราชวังเครมลิน– พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล - ห้างกุม – อนุสรณ์สถานเลนิน - ถนนอารบัต - มอสโคว์–ซาร์กอร์ส–โบสถ์โฮลีทรินิตี้–โบสถ์อัสสัมชัญ - ช้อปปิ้ง IZMAILOVO MARKET–
ชมโชว์ละครสัตว์ - มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – ชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สนามบินมอสโคว์

Last Updated on Wednesday, 16 May 2018 18:05

SMRS14 รัสเซีย เย็นสดชื่น มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 6 วัน 4 คืนเดือน ธค.-กพ.61 เริ่มต้น 45,555 (KC)

2018 06 06 172745
รหัสทัวร์: SMRS14
สายการบิน: KC
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 45,555
พักโรงแรม 1 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02 - 07 ส.ค. 61
16 - 21 ส.ค. 61
14 - 19 ก.ย. 61
28 กย.- 03 ต.ค. 61
13 - 18 ต.ค. 61
27 ต.ค. 61 - 01 พ.ย. 61
10 - 15 พ.ย. 61
24 - 29 พ.ย. 61
08 - 13 ธ.ค. 61
17 - 22 ม.ค. 62
31 ม.ค. 62 - 05 ก.พ. 62
21 - 26 ก.พ. 62
ราคาทัวร์: 45,555
45,555
45,555
45,555
46,555
46,555
46,555
46,555
46,555
46,555
47,555
47,555
หมายเหตุ

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - อัลมาตี - สแปร่โร่ฮิลล์ - รถไฟใต้ดิน - วิหารเซนต์ซาเวียร์ - จตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม - พระราชวังเครมลิน - รถไฟซัปซาน Sapsan Fast Train - เซ็นปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - พระราชวังฤดูหนาว - เซ็นปีเตอร์เบิร์ก - อัลมาตี - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Wednesday, 06 June 2018 17:37

PLRS01 รัสเซีย มอสโค เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก WHITE NIGHT-A 6 วัน 4 คืน เดือน มิย.-กย.61 เริ่มต้น 47,888 (KC)

2018 04 23 131119
รหัสทัวร์: PLRS01
สายการบิน: CK
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 47,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02-07 มิ.ย.61
12-17 มิ.ย.61
16-21 มิ.ย.61
05-10 ก.ย.61
09-14 ก.ย.61
16-21 ก.ย.61
19-24 ก.ย.61
22-27 ก.ย.61
23-28 ก.ย.61
ราคาทัวร์: 49,999
49,999
69,999
47,888
47,888
47,888
47,888
47,888
47,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – มอสโคว์ - มอสโคว์ – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว (METRO) – มหาวิหารเซนต์บาซิล – จัตุรัสแดง –พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ - GUM (ห้างกุม) - มอสโคว์ - SAPSAN EXPRESS TRAIN – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูหนาว -
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค –ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 23 April 2018 13:19

SMRS15 รัสเซียจี๊ดจ๊าด เที่ยว 3 เมือง 7 วัน 4 คืน เดือน กย.61 เริ่มต้น 45,555 (QR)

2018 06 06 171951
รหัสทัวร์: SMRS15
สายการบิน: QR
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 45,555
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 16 - 22 ก.ย. 61
23 - 29 ก.ย. 61
ราคาทัวร์: 45,555
46,555
หมายเหตุ

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - โดฮา - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - โบสถ์แห่งหยดเลือด - วิหารปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - พระราชวังฤดูหนาว - รถไฟซัปซาน Sapsan Fast Train - มอสโคว์ - สแปร์โร่ฮิลล์ - วิหารเซนต์ซาเวียร์ - ตลาดอิสมาย ลอฟกี้ - พระราชวังเครมลิน - จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม - สถานีรถไฟใต้ดิน - ซากอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - โบสถ์ทรินิตี้ - โดฮา - โดฮา - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Wednesday, 06 June 2018 17:25

PLRS02 รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มอสโค WHITE NIGHT-B 6 วัน 4 คืน เดือน มิย.-กย.61 เริ่มต้น 47,888 (KC)

2018 04 23 140740
รหัสทัวร์: PLRS02
สายการบิน: CK
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 47,888
พักโรงแรม 1 คืน
อาหาร 3 มื้อ
วันที่เดินทาง: 07-12 มิ.ย.61
14-19 มิ.ย.61
21-26 มิ.ย.61
05-10 มิ.ย.61
28 มิ.ย.-03 ก.ค.61
05-10 ก.ค.61
12-17 ก.ค.61
19-24 ก.ค.61
09-14 ส.ค.61
23-28 ส.ค.61
04-09 ก.ย.61
11-16 ก.ย.61
18-23 ก.ย.61
25-30 ก.ย.61
ราคาทัวร์: 49,999
69,999
69,999
69,999
69,999
69,999
69,999
48,888
48,888
48,888

47,888
47,888
47,888
47,888
หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE - MUSEUM –โบสถ์หยดเลือด - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ - SAPSAN EXPRESS TRAIN – มอสโคว์ - ถนนอารบัต - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล -พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์- โบสถ์ - อัสสัมชัญ –จัตุรัสแดง -มหาวิหารเซนต์บาซิล –กุม - มอสโคว์ – ASTANA - กรุงเทพ ฯ

Last Updated on Monday, 23 April 2018 14:12

ZEDME14 รัสเซีย นิวเยรูซาเล็ม ANGELA 7 วัน 4 คืน เดือน สค.-ธค.61 เริ่มต้น 36,888 (SQ)

2018 06 06 151507
รหัสทัวร์: ZEDME14
สายการบิน: SQ
ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08 - 14 สิงหาคม 2561
12 - 18 กันยายน 2561
24 - 30 ตุลาคม 2561
14 - 20 พฤศจิกายน 2561
05 - 11 ธันวาคม 2561
27 ธ.ค. - 02 ม.ค. 2562
ราคาทัวร์: 36,888
36,888
37,888
36,888
38,888
43,888
หมายเหตุ วันแม่
-
-
-
วันพ่อ
วันขึ้นปีใหม่

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์- ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - เมืองมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - ถนนอารบัต - มอสโคว์ - เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี้ - เมืองมอสโคว์ - ตลาดอิสไมโลโว่ - เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน - เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิว สแปโรฮิลล์ - พิพิธภัณฑ์อวกาศ เมืองมอสโคว์- โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม - เมืองมอสโคว์ - ห้างเวกัส เมกะ สโตร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

Last Updated on Wednesday, 06 June 2018 15:47

PLRS04 รัสเชีย SPECIAL มอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน วันที่ 16-22 มิย 61 ราคา 75,555 (KC)

2018 04 23 152609
รหัสทัวร์: PLRS04
สายการบิน: KC
ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 75,555
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 13 มื้อ
วันที่เดินทาง: 16-22 มิ.ย. 61
ราคาทัวร์: 75,555
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – อัลมาตี้ – มอสโคว์ - มอสโคว์ – จัตุรัสแดง– มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม - วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล – ถนนอารบัต – ละครสัตว์ - มอสโคว์ - พระราชวังเคลมริน – อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ – METRO - IZMAILOVSKY MARKET - มอสโคว์ – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก –มหาวิหารเซนต์ไอแซค – เรือรบหลวงออโรร่า – ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ -พระราชวังฤดูหนาว – โบสถ์หยดเลือด - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – อัลมาตี้ - กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 23 April 2018 15:29

ZGDME02 รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก HILIGHT 7 วัน 5 คืน เดือน สค.-ธค.61 เริ่มต้น 57,888 (TG)

2018 05 22 160433
รหัสทัวร์: ZGDME02
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 57,888
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08 – 14 สิงหาคม 2561
19 – 25 กันยายน 2561
10 – 16 ตุลาคม 2561
17 – 23 ตุลาคม 2561
07 – 13 พฤศจิกายน 2561
ราคาทัวร์: 59,888
58,888
61,888
61,888
57,888
หมายเหตุ วันแม่
-
-
-
-

กรุงเทพ ฯ – มอสโคว์ (รัสเซีย) – ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ - รถไฟความเร็วสูง – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังแคทเธอรีน – ป้อมปีเตอร์และปอล - พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์หยดเลือด – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค – รถไฟความเร็วสูง – กรุงมอสโคว - พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่–จัตุรัสแดง–โบสถ์เซนต์บาซิล-ถนนอารบัต - CIRCUS - เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – สนามบินมอสโคว - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 22 May 2018 16:11

PLRS05 รัสเชีย PERFECT ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล 7 วัน 5 คืน เดือน พค - มิย 61เริ่มต้น 60,999 (TG)

2018 04 23 153528
รหัสทัวร์: PLRS05
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 60,999
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 26 พ.ค.-01 มิ.ย.61
12-16 มิ.ย.61
20-26 มิ.ย.61
23-29 มิ.ย.61
ราคาทัวร์: 60,999
86,999
86,999
86,999
หมายเหตุ -
บอลโลก
บอลโลก
บอลโลก

กรุงเทพ - มอสโคว์ – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - มอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน –พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – วิหารเซ็นต์ เดอซาร์ - เวียร์ – METRO - ถนนอารบัต - ละครสัตว์ - มอสโคว์ – SAPSAN EXPRESS – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูหนาว - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ-ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค - Bronze horseman - เรือรบหลวงออโรร่า - SAPSAN EXPRESS TRAIN - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล- GUM - IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET - สนามบินดามาเดียดาวา - กรุงเทพ ฯ

Last Updated on Monday, 23 April 2018 15:38

ZGDME03 รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก WONDERFUL 6 วัน 4 คืน เดือน สค.-ธค.61 เริ่มต้น 52,888 (TG)

2018 05 22 181902
รหัสทัวร์: ZGDME03
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 52,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11 - 16 ส.ค. 61
15 - 20 ก.ย. 61
13 - 18 ต.ค. 61
20 - 25 ต.ค. 61
10 - 15 พ.ย. 61
1 - 6 ธ.ค. 61
8 - 13 ธ.ค. 61
27 ธ.ค. - 1 ม.ค. 62
29 ธ.ค. - 3 ม.ค. 62
ราคาทัวร์: 56,888
56,888
58,888
58,888
54,888
58,888
58,888
58,888
60,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ - ประเทศรัสเซีย - เมืองมอสโคว์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - เมืองมอสโคว์ - สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - ป้อมปีเตอร์และปอล - มหาวิหารเซนต์ ไอแซค - เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - โบสถ์หยดเลือด - ถนนเนฟกี้ - เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - ชมการแสดงละครสัตว์ - เมืองมอสโคว์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

Last Updated on Tuesday, 22 May 2018 18:26

PLRS06 รัสเชีย GRAND มอสโคว์ 8 วัน 6 คืน เดือน มิย - กย 61 เริ่มต้น 56,888 (KC)

2018 04 23 154435
รหัสทัวร์: PLRS06
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 8 วัน 6 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 56,888
พักโรงแรม 6 คืน
อาหาร 18 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-08 มิ.ย.61
08-15 มิ.ย.61
15-22 มิ.ย.61
22-29 มิ.ย.61
29 มิ.ย.-06 ก.ค.61
06-13 ก.ค.61
13-20 ก.ค.61
20-27 ก.ค.61
27ก.ค.-03 ส.ค.61
03-10 ส.ค.61
10-17 ส.ค.61
17-24 ส.ค.61
24-31 ส.ค.61
ราคาทัวร์: 59,555
59,555
84,999
84,999
84,999
84,999
84,999
56,888
56,888
56,888
56,888
56,888
56,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – อัลมาตี้ - เซนต์ปี เตอร์สเบิร์ก - เซนต์ปี เตอร์สเบิร์ก–ป้อมปี เตอร์ แอนด์ ปอลด์–มหาวิหารเซนต์ไอแซค - HERMITAGE MUSEUM - เซนต์ปี เตอร์สเบิร์ก –พระราชวังฤดูร้อนปี เตอร์ฮอฟ - พระราชวังพระนางแคทเธอลีน - Bronze horseman - เซนต์ปี เตอร์สเบิร์ก - มอสโคว์ – METRO – มหาวิหารเซนต์บาซิล - ARABAT STREET - มอสโคว์ –พระราชวังเครมลิน – อาร์เมอร์รแี่ ชมเบอร์ - โบสถ์อัสสัมชัญ – จัตุรัสแดง - มอสโคว์- วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์-ห้างกุม-ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล – IZMAILOSKY MARKET - มอสโคว์– อัสตาน่า - อัสตาน่า (คาซัคสถาน) – กรุงเทพ ฯ

Last Updated on Monday, 23 April 2018 15:55

ZGDME06 รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ABSOLUTE 8 วัน 5 คืน เดือน กค.ธค.61 เริ่มต้น 48,888 (EY)

2018 05 22 183238
รหัสทัวร์: ZGDME06
สายการบิน: EY
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 48,888
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 25 ก.ค. – 01 ส.ค. 2561
12 – 19 สิงหาคม 2561
16 – 23 กันยายน 2561
23 – 30 กันยายน 2561
09 – 16 ตุลาคม 2561
13 – 20 ตุลาคม 2561
17 – 24 ตุลาคม 2561
20 – 27 ตุลาคม 2561
03 – 10 ธันวาคม 2561
ราคาทัวร์: 48,888
51,888
48,888
48,888
49,888
50,888
51,888
51,888
49,888
หมายเหตุ

กรุงเทพ ฯ – สนามบินอาบูดาบี - มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ – วิหารซาเวียร์ - CIRCUS - รถไฟความเร็วสูง – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังแคทเธอรีน – ป้อมปีเตอร์และปอล - พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์หยดเลือด – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค – รถไฟความเร็วสูง – กรุงมอสโคว พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่–จัตุรัสแดง–โบสถ์เซนต์บาซิล-ถนนอารบัต - สนามบินมอสโคว์ - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 22 May 2018 18:36

SMRS03 รัสเซีย Check in ใบไม้ผลิ มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์ 6 วัน 4 คืน เดือน มีค.-สค.61 เริ่มต้น 48,555 (KC)

2018 04 21 110352
รหัสทัวร์: SMRS03
สายการบิน: CK
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 48,555
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 10 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05 - 10 พ.ค. 61
19 - 24 พ.ค. 61
09 - 14 มิ.ย. 61
23 - 28 มิ.ย. 61
12 - 17 ส.ค. 61
16 - 21 ส.ค. 61
ราคาทัวร์: 48,555
48,555
48,555
48,555
48,555
48,555
หมายเหตุ

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - อัลมาตี - สแปร่โร่ฮิลล์ - รถไฟใต้ดิน - วิหารเซนต์ซาเวียร์ - จตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้า GUM - พระราชวังเครมลิน - รถไฟซัปซาน Sapsan Fast Train - เซ็นปีเตอร์สเบิร์ก- พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - พระราชวังฤดูหนาว - เซ็นปีเตอร์เบิร์ก - อัลมาตี สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Saturday, 21 April 2018 11:15

ZGDME08 รัสเซีย SHOCK PRICE 6 วัน 3 คืน เดือน กค.-กย.61 เริ่มต้น (QR)

2018 06 04 131803
สายการบิน: QR
ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: ZGDME08
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 26 - 31 กรกฎาคม 2561
9 - 14 สิงหาคม 2561
23 - 28 สิงหาคม 2561
4 - 9 กันยายน 2561
13 - 18 กันยายน 2561
ราคาทัวร์: 36,888
36,888
36,888
35,888
35,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย -   ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - เมืองมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์- ถนนอารบัต - เมืองมอสโคว์ - เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี้ - เมืองมอสโคว์ - ตลาดอิสไมโลโว่ - เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน - เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิว สแปโรฮิลล์- สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

Last Updated on Friday, 15 June 2018 11:34

SMRS12_KC รัสเซีย ตามล่าหาแสงเหนือ AURORA 7 วัน 5 คืน เดือน พย.61-มีค.62 เริ่มต้น 52,555 (KC)

2018 05 18 184737
รหัสทัวร์: SMRS12_KC
สายการบิน: KC
ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
พักโรงแรม 1 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 09 พ.ย. 61- 15 พ.ย. 61
17 พ.ย. 61- 23 พ.ย. 61
30 พ.ย. 61- 06 ธ.ค. 61
07 ธ.ค. 61- 13 ธ.ค. 61
10 ธ.ค. 61- 16 ธ.ค. 61
21 ม.ค. 62- 27 ม.ค. 62
28 ม.ค. 62- 03 ก.พ. 62
04 ก.พ. 62- 10 ก.พ. 62
11 ก.พ. 62- 17 ก.พ. 62
18 ก.พ. 62- 24 ก.พ. 62
04 มี.ค. 62- 10 มี.ค. 62
ราคาทัวร์: 54,555
54,555
55,555
56,555
55,555
52,555
52,555
53,555
53,555
52,555
53,555
หมายเหตุ

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)-อัลมาตี-มอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน -จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล-ห้างสรรพสินค้ากุม - มอสโคว์-มูร์มันสค์-หมู่บ้านซามิ -ขับรถสโนโมบิล-ตามล่าหาแสงเหนือ - อนุสาวรีย์อโลชา - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ -พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็ง -ตามล่าหาแสงเหนือ - มูรมันสก์ - มอสโคว์ - สถานีรถไฟใต้ดิน - ถนนอารบัต - มอสโคว์ - อัลมาตี สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Friday, 18 May 2018 19:01

ZGDME10 รัสเซีย เซนต์ปีเตอรส์เบริก์ GREATEST 8 วัน 5 คืน เดือน สค.-ธค.61 เริ่มต้น 55,888 (QR)

2018 06 06 171253
รหัสทัวร์: ZGDME10
สายการบิน: QR
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 55,888
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 14 มื้อ
วันที่เดินทาง: 08 - 15 สิงหาคม 2561
22 - 29 สิงหาคม 2561
ราคาทัวร์: 55,888
56,888
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - เมืองมอสโคว์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัต - เมืองมอสโคว์ - เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี้ - เมืองมอสโคว์ - ตลาดอิสไมโลโว่ - ชมการแสดงละครสัตว์ - เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิว สแปโรฮิลล์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน - เมืองมอสโคว์ - สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - เมืองพุชกิน - พระราชวังแคทเทอรี - เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - โบสถ์หยดเลือด เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - ป้อมปีเตอร์ และ ปอล - มหาวิหารเซนต์ ไอแซค - ถนนเนฟกี้ - ท่าอากาศยานนานาชาติปูนโกโว เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย - ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 06 June 2018 17:16

SMRS13 รัสเซีย COLORFUL AUTUMN 6 วัน 3 คืน เดือน กค.-ตค.61 เริ่มต้น 29,555 (W5)

2018 06 06 174257
รหัสทัวร์: SMRS13
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น: 29,555
พักโรงแรม 1 คืน
อาหาร 3 มื้อ
วันที่เดินทาง: 26 - 31 ก.ค. 61
27 ก.ค. 61 - 01 ส.ค. 61
01 - 06 ส.ค. 61
10 - 15 ส.ค. 61
10 - 15 ส.ค. 61
23 - 28 ส.ค. 61
06 - 11 ก.ย. 61
12 - 17 ก.ย. 61
19 - 24 ก.ย. 61
27 ก.ย. 61 - 02 ต.ค. 61
01 - 06 ต.ค. 61
05 - 10 ต.ค. 61
11 - 16 ต.ค. 61
19 - 24 ต.ค. 61
ราคาทัวร์: 30,555
30,555
29,555
32,555
32,555
31,555
30,555
29,555
30,555
30,555
29,555
31,555
30,555
31,555
หมายเหตุ

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - เตหะราน (อิหร่าน) - เตหะราน (อิหร่าน) - มอสโคว์ - วิหารเซนต์ซาเวียร์ - จตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - ตลาดอิสมาย ลอฟกี้ - ซากอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - โบสถ์ทรินิตี้ - สแปร์โร่ฮิลล์ - ถนนอารบัต - พระราชวังเครมลิน - โบสถ์อาร์คแอนเจล ไมเคิล - ห้างสรรพสินค้ากุม - สถานีรถไฟใต้ดิน - เตหะราน (อิหร่าน) - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Wednesday, 06 June 2018 18:11

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 14

Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions