• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

BOTK92 ตุรกี Hilight Turkey 8 วัน 5 คืน เดือน มค.เมย.61 เริ่มต้น 29,998 (TK)

1 ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
รหัสทัวร์: BOTK92
สายการบิน: TK
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น: 29,999
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05 - 12 Mar 2018
22 - 29 Apr 2018
ราคาทัวร์: 32,998
32,998
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานอิสตันบูล ฮิปโปโดม สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย เยเรบาตัน พระราชวังทอปกาปี พระราชวังโดลมาบาห์เช
เมืองบูร์ซ่า มัสยิด Grand Mosque ตลาดผ้าไหมเมืองบูร์ซา อิชเมียร์
เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี ช้อปปิ้งร้านเครื่องหนัง เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่)
เมืองคอนย่า เมืองคัปปาโดเกีย คาราวานสไลน์ นครใต้ดินชาดัค ชมระบำหน้าท้อง (Belly dance)
เมืองเกอเรเม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง คัปปาโดเกีย โรงงานทอพรม โรงงานเซรามิค Jewellery Shop กรุงอังการา
อังคาร่า กรุงอิสตันบูล ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส Candy Shop ตลาดสไปซ์ ท่าอากาศยานอตาเติร์ก อิสตันบูล
อิสตัลบูล ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Last Updated on Monday, 26 February 2018 13:46

SLGTK11 ตุรกี SNOW VIEW 9 วัน 6 คืน เดือน พย- มีค.61 เริ่มต้น 30,999 (QR)

3 Turkey Ball
รหัสทัวร์: SLGTK11
สายการบิน: QR
ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน
ประเทศ : ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น: 30,999
พักโรงแรม 6 คืน
อาหาร 20 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03 มี.ค. 61- 11 มี.ค. 61
10 มี.ค. 61- 18 มี.ค. 61
ราคาทัวร์: 30,999
30,999
หมายเหตุ

สุวรรณภูมิ - โดฮา - อิสตันบลู - ชานัคคาเล่ - เปอกามัม - คูซาดาซี - เอฟฟิซุส - ปามุคคาเล่ - คอนย่า - คัปปาโดเกีย - เกอเรเม่ - คัปปาโดเกีย - อังการ่า - โดฮา - สุวรรณภูมิ

Last Updated on Monday, 26 February 2018 13:46

BOTK93 ตุรกี อิสตันบูล wow 8 วัน 5 คืน เดือน มี.ค.-เม.ย.61. เริ่มต้น 35,888 (TK)

1 ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
รหัสทัวร์: BOTK93
สายการบิน: TK
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น: 35,888
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 17 มื้อ
วันที่เดินทาง: 21 – 28 มี.ค.61
6 – 13 เม.ย.61
9 – 16 เม.ย.61
15 - 22 เม.ย.61
ราคาทัวร์: 35,888
45,888
45,888
36,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานอิสตันบูล–เมืองชานัคคาเล่ - ทรอย
ชานัคคาเล่–คูซาดาซี– ช้อปปิ้งร้านเครื่องหนัง - เมืองโบราณเอฟฟิซุส–บ้านพระแม่มารี - ปามุคคาเล่
ปราสาทปุยฝ้าย– เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
เมืองคอนย่า - เมืองคัปปาโดเกีย - นครใต้ดินไคมัคลึ - ชมระบำหน้าท้อง (Belly dance)
คัปปาโดเกีย - (บินภายใน ไกเซรี - อิสตันบูล)–อิสตันบูล–พระราชวังโดลมาบาห์เช -
ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
กรุงอิสตันบูล - ฮิปโปโดม - สุเหร่าสีน้ำเงิน–สุเหร่าเซนต์โซเฟีย –Candy Shop - ตลาดสไปซ์
–ท่าอากาศยานอตาเติร์กอิสตันบู
ท่าอากาศยานอตาเติร์ก อิสตันบูล - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Last Updated on Wednesday, 14 February 2018 10:56

SLGTK14 ตุรกี ทิวลิป เฟสติวัล 9 วัน 6 คืน เดือน เมย.61 เริ่มต้น 30,927 (W5)

Turky
รหัสทัวร์: SLGTK14
สายการบิน: W5
ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน
ประเทศ : ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น: 30,927
พักโรงแรม 6 คืน
อาหาร 18 มื้อ
วันที่เดินทาง: 12 เม.ย. 61 - 20 เม.ย. 61
26 เม.ย. 61 - 04 พ.ค. 61 B1
26 เม.ย. 61 - 04 พ.ค. 61 B2
ราคาทัวร์: 35,927
30,927
30,927
หมายเหตุ วันสงกรานต์
-
-

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - เตหะราน
เตหะราน - อิสตันบูล
อิสตันบูล - ชานัคคาเล่
ชานัคคาเล่ - เปอกามัม - อีชเมียร์
อีชเมียร์ - คูซาดาซี - เอฟฟิซุส - ปามุคคาเล่
ปามุคคาเล่ - คัปปาโดเกีย
คัปปาโดเกีย - เกอเรเม่ - อังการ่า
อังการ่า - เตหะราน
สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Monday, 29 January 2018 13:41

CUTK01 ตุรกี EASY SPRING 8 วัน 5 คืน เดือน เม.ย.61.เริ่มต้น 31,900 (TK)

1 เมืองเปอร์กามัมPergamum
รหัสทัวร์: CUTK01
สายการบิน: TK
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น: 31,900
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 16 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04 – 11 เมษายน 61
09 – 16 เมษายน 61
11 – 18 เมษายน 61
17 – 24 เมษายน 61
ราคาทัวร์: 43,900
46,900
46,900
38,900
หมายเหตุ -
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
-

กรุงเทพฯ – อิสตันบูล (บินตรง)
อิสตันบูล – ชานัคคาเล่ – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย
เมืองโบราณเอเฟซุส - บ้านพระแม่มารี - โรงงานผลิตเครื่องหนัง - เมืองปามุคคาเล่
เมืองโบราณเฮียราโพลีส – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – คาราวานซาไร
เมือขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดยเกีย (ไม่รวมกับค่าทัวร์)
พิพิธภัณฑ์กลางเมืองเกอเรเม่ – นครใต้ดินไคมัคลี – โรงงานทอพรม – หมู่บ้านอวานอส
งคัปปาโดเกีย - การแสดงระบำหน้าท้อง
กรุงอีสตันบูล (บินภายใน) – พระราชวังโคลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์
สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – มหาวิหารเซนต์โซเฟีย – อ่างเก็บน้ำใต้ดิน - ท่าอากาศยานอตาเติร์ก
กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 14 February 2018 17:24

SLGTK15 เลิฟเวอร์ อิน ตุรกี พักโรงแรมสไตร์ถ้ำ 9 วัน 6 คืน เดือน พค61 เริ่มต้น 28,927 (W5)

3 Turkey Balloon
รหัสทัวร์: SLGTK15
สายการบิน: W5
ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน
ประเทศ : ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น: 28,927
พักโรงแรม 6 คืน
อาหาร 18 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03 พ.ค. 61 - 11 พ.ค. 61
08 พ.ค. 61 - 16 พ.ค. 61
15 พ.ค. 61 - 23 พ.ค. 61
17 พ.ค. 61 - 25 พ.ค. 61
ราคาทัวร์: 28,927
28,927
28,927
28,927
หมายเหตุ

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - เตหะราน
เตหะราน - อิสตันบูล
อิสตันบูล - ชานัคคาเล่
ชานัคคาเล่ - เปอกามัม - อีชเมียร์
อีชเมียร์ - คูซาดาซี - เอฟฟิซุส - ปามุคคาเล่
ปามุคคาเล่ - คัปปาโดเกีย
คัปปาโดเกีย - เกอเรเม่ - อังการ่า
อังการ่า - เตหะราน
สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Monday, 29 January 2018 13:44

PLTU 04 SURPRISE TURKEY 8 วัน 5 คิน เดือน ม.ค.-มี.ค.61ราคา 30,888 (TK)

3 Turkey Ball
รหัสทัวร์: PLTU 04
สายการบิน: TK
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น: 30,888
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 17 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-08 มี.ค. 61
24-31 มี.ค. 61
ราคาทัวร์: 30,888
30,888
หมายเหตุ วันมาฆบูชา
-

กรุงเทพฯ
อิสตันบูล–ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส–กรุงทรอย-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย-เมืองไอยวาริค
บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส–ปามุคคาเล่
ปราสาทปุยฝ้าย
ปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า–สวนผีเสื้อ-คัปปาโดเกีย-ระบำหน้าท้อง
คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
หุบเขาอุซิซาร์
อังการ่า-สุสานอตาเติร์ก-กรุงอิสตันบูล
อิสตันบูล-จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต-Blue Mosque-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-พระราชวังTopkapi- ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต
กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 26 February 2018 13:47

SLGTK16.1 ตุรกี LOVERS IN พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 9 วัน 6 คืน เดือน พค61 เริ่มต้น 28,927 (W5)

3 Turkey Balloon
รหัสทัวร์: SLGTK16.1
สายการบิน: W5
ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน
ประเทศ : ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น: 28,927
พักโรงแรม 6 คืน
อาหาร 18 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03 พ.ค. 61 - 11 พ.ค. 61
08 พ.ค. 61 - 16 พ.ค. 61
15 พ.ค. 61 - 23 พ.ค. 61
17 พ.ค. 61 - 25 พ.ค. 61
ราคาทัวร์: 28,927
28,927
28,927
28,927
หมายเหตุ

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - เตหะราน
อิสตันบูล - ชานัคคาเล่ ชานัคคาเล่ - เปอกามัม - อีชเมียร์
อีชเมียร์ - คูซาดาซี - เอฟฟิซุส - ปามุคคาเล่
ปามุคคาเล่ - คัปปาโดเกีย คัปปาโดเกีย - เกอเรเม่ - อังการ่า
อังการ่า - เตหะราน สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Thursday, 01 February 2018 11:06

PLTU01 ตุรกี HOT HOT8 วัน 6 คืน เดือน ม.ค.-มี.ค.61 เริ่มต้น 28,999 (KC)

3 Ballลูน ตุรkey
รหัสทัวร์: PLTU01
สายการบิน: KC
ระยะเวลา: 8 วัน 6 คืน
ประเทศ : ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น: 28,999
พักโรงแรม 6 คืน
อาหาร 17 มื้อ
วันที่เดินทาง: 02-09 มี.ค. 61
09-16 มี.ค. 61
16-23 มี.ค. 61
ราคาทัวร์: 28,999
28,999
28,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-อัลมาตี้-อิสตันบูล
อิสตันบูล-ล่องเรือชมช่องแคบ Bosphorus-กรุงทรอย-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย-เมืองไอยวาริค
โรงงานเครื่องหนัง-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส
เมืองคอนย่า-สวนผีเสื้อ-เมืองคัปปาโดเกีย-ระบำหน้าท้อง
เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-หุบเขาอุซิซาร์-อังการ่า
เมืองอังการ่า-กรุงอิสตันบูล-จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต-Blue Mosque-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-พระราชวัง Topkapi-ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต
เมืองอิสตันบูล-เมืองอัลมาตี้
เมืองอัลมาตี้-กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 26 February 2018 13:47

SLGTK17 ตุรกี Tulip (IST-IST) บินภายใน 8 วัน 5 คืน เดือน เมย61 เริ่มต้น 44,999 (TK)

3 Turkey Ball
รหัสทัวร์: SLGTK17
สายการบิน: TK
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น: 44,999
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 17 มื้อ
วันที่เดินทาง: 04 เม.ย. 61 - 11 เม.ย. 61
06 เม.ย. 61 - 13 เม.ย. 61
09 เม.ย. 61 - 16 เม.ย. 61
11 เม.ย. 61 - 18 เม.ย. 61
13 เม.ย. 61 - 20 เม.ย. 61
ราคาทัวร์: 44,999
44,999
46,999
46,999
46,999
หมายเหตุ วันจักรี
วันจักรี
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - อิสตันบลู
อิสตันบูล - ชานัคคาเล่ ชานัคคาเล่ - คูซาดาซี - เอฟฟิซุส - ปามุคคาเล่
ปามุคคาเล่ - คอนย่าคอนย่า - คัปปาโดเกีย - เกอเรเม่ - มหานครใต้ดิน
คัปปาโดเกีย - (บินภายใน ไกเซรี - อิสตันบูล) - อิสตันบูล
อิสตันบูล สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Thursday, 01 February 2018 11:09

PLTU03 SUPER SHOCK TURKEY 9 วัน 5 คืน เดือน ม.ค.-พ.ค.61 เริ่มต้น 31,999 (KC)

1 เมืองเปอร์กามัมPergamum
รหัสทัวร์: PLTU03
สายการบิน: KC
ระยะเวลา: 9 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น: 31,999
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 19 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20-28 มี.ค. 61
27 มี.ค.-04 เม.ย. 61
10-18 เม.ย. 61
17-25 เม.ย. 61
24 เม.ย.-02 พ.ค. 61
01-9 พ.ค. 61
08-16 พ.ค. 61
15-23 พ.ค. 61
22-30 พ.ค. 61
29 พ.ค.-06 มิ.ย. 61
ราคาทัวร์: 33,888
33,888
36,888
35,888
35,888
35,888
32,888
32,888
32,888
32,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-อัลมาตี้-อิสตันบูล
อิสตันบูล-ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส-กรุงทรอย-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย-เมืองไอยวาริค
เมืองไอวาลิค-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-เมืองปามุคคาเล่-เมืองเฮียราโพลิส
ปราสาทปุยฝ้าย
เมืองคอนย่า-สวนผีเสื้อ-เมืองคัปปาโดเกีย-Belly Dance
เมืองคัปปาโดเกีย-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-นครใต้ดิน-
Pigeon Valley-หุบเขาอุซิซาร์
เมืองอังการ่า-สุสานอตาเติร์ก-นครอิสตันบูล
นครอิสตันบูล-จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต-Blue Mosque-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-พระราชวัง TopkapI-ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-เมืองอัสตาน่า
กรุงอัสตาน่า(คาซัคสถาน)-หอคอยไบเทเร็ก- Khan Shatyr Entertainment Center
กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 26 February 2018 13:48

SLGTK18 ตุกรี Say Hi (IST-IST) 8 วัน 5 คืน พค-ตค61 เริ่มต้น 28,927 (KC)

1 เมืองเปอร์กามัมPergamum
รหัสทัวร์: SLGTK18
สายการบิน: KC
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น: 28,927
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 16 มื้อ
วันที่เดินทาง: 11 พ.ค. 61 - 18 พ.ค. 61
13 พ.ค. 61 - 20 พ.ค. 61
18 พ.ค. 61 - 25 พ.ค. 61
03 มิ.ย. 61 - 10 มิ.ย. 61
09 มิ.ย. 61 - 16 มิ.ย. 61
29 มิ.ย. 61 - 06 ก.ค. 61
10 ก.ค. 61 - 17 ก.ค. 61
15 ก.ค. 61 - 22 ก.ค. 61
20 ก.ค. 61 - 27 ก.ค. 61
08 ส.ค. 61 - 15 ส.ค. 61
10 ส.ค. 61 - 17 ส.ค. 61
24 ส.ค. 61 - 31 ส.ค. 61
10 ก.ย. 61 - 17 ก.ย. 61
14 ก.ย. 61 - 21 ก.ย. 61
21 ก.ย. 61 - 28 ก.ย. 61
12 ต.ค. 61 - 19 ต.ค. 61
15 ต.ค. 61 - 22 ต.ค. 61
21 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61
ราคาทัวร์: 29,927
30,927
29,927
28,927

28,927
28,927
28,927
28,927
33,927
33,927
33,927
28,927
28,927
28,927
28,927
30,927
30,927
33,927
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
วันอาสาฬหบูชา
วันแม่
วันแม่
-
-
-
-
-
-
วันปิยมหาราช

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - อัลมาตี - อิสตันบลู
อิสตันบูล - ชานัคคาเล่ - ไอวาลิค
ชานัคคาเล่ - คูซาดาซี - เอฟฟิซุส - ปามุคคาเล่
ปามุคคาเล่ - คอนย่า - คัปปาโดเกีย
คัปปาโดเกีย - เกอเรเม่ - มหานครใต้ดิน - อังการ่า
คัปปาโดเกีย - อิสตันบูล
อิสตันบูล - อัลมาตี
สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Thursday, 01 February 2018 11:21

SLGTK 13 ตุรกี Check in Spring Season 9 วัน 6 คืน เดือน เมษายน 61 เริ่มต้น 33,999 (QR)

3 Turkey Balloon
รหัสทัวร์: SLGTK 13
สายการบิน: QR
ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน
ประเทศ : ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น: 33,999
พักโรงแรม 6 คืน
อาหาร 19 มื้อ
วันที่เดินทาง: 05 เม.ย. 61 - 13 เม.ย. 61
12 เม.ย. 61 - 20 เม.ย. 61
26 เม.ย. 61 - 04 พ.ค. 61
ราคาทัวร์: 33,999
39,999
33,999
หมายเหตุ วันจักรี
วันสงกรานต์
-

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - โดฮา - อิสตันบลู อิสตันบูล - ชานัคคาเล่
ชานัคคาเล่ - คูซาดาซี - เอฟฟิซุส ปามุคคาเล่ ปามุคคาเล่ - คอนย่า - คัปปาโดเกีย
คัปปาโดเกีย - เกอเรเม่ - อังการ่า อังการ่า - อิสตันบูล อิสตันบูล - โดฮา
โดฮา - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

Last Updated on Monday, 29 January 2018 14:29

ZGIST01 ตุรกี HILIGHT 8 วัน 5 คืน เดือน มค-เมย.61 เริ่มต้น 29,999 (QR)

1 ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
รหัสทัวร์: ZGIST01
สายการบิน: QR
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น: 29,999
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10 – 17 มีนาคม 2561
07 – 14 เมษายน 2561
ราคาทัวร์: 29,999
33,999
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดฮา –อิสตันบูล – BLUE MOSQUE – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – ล่องเรือบอสฟอรัส
อิสตันบูล – เมืองบูซ่าร์ – GRAND MOSQUE เมืองบูซ่าร์ – อิซเมีย อิซเมีย – เมืองคูซาดาซี – บ้านพระแม่มารี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – ปราสาทปุยฝ้าย – เฮียราโพลิส – ปามุคคาเล่
ปามุคคาเล่ – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – คัปปาโดเกีย คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – หุบเขาอุซิซาร์ – ระบำหน้าท้อง
คัปปาโดเกีย – เมืองอังการ่า – สุสานอตาเติร์ก – สนามบินอังการ่า โดฮา – กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 26 February 2018 13:48

SLGTK10 ตุรกี SPRING 8 วัน 6 คืน เดือน พย.-พค.61 เริ่มต้น 30,999 (QR)

3 Turkey Balloon
รหัสทัวร์: SLGTK10
สายการบิน: QR
ระยะเวลา: 8 วัน 6 คืน
ประเทศ : ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น: 30,999
พักโรงแรม 6 คืน
อาหาร 19 มื้อ
วันที่เดินทาง: 17 มี.ค. 61- 24 มี.ค. 61
12 เม.ย. 61- 19 เม.ย. 61
05 พ.ค. 61- 12 พ.ค. 61
12 พ.ค. 61- 19 พ.ค. 61
ราคาทัวร์: 30,999
39,999
30,999
30,999
หมายเหตุ -
วันสงกรานต์
-
-

กรุงเทพฯ - เตหะราน – อิสตันบูล – พระราชวัง Topkapi – Blue Mosque – St.Hagia Sophia - อิสตันบูล – คูซาดาซึ – ปามุคคาเล่ - คัปปาโดเกีย – อังการ่า - เตหะราน - กรุงเทพฯ

Last Updated on Friday, 02 February 2018 14:53

ZGIST02 ตุรกี นอนโรงแรมถ้ำ UNSEEN 9 วัน 6 คืน เดือน มค.-เมย.61 เริ่มต้น 32,999 (TK)

1 เมืองเปอร์กามัมPergamum
รหัสทัวร์: ZGIST02
สายการบิน: TK
ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน
ประเทศ : ทัวร์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น: 32,999
พักโรงแรม 6 คืน
อาหาร 20 มื้อ
วันที่เดินทาง: 19 – 27 มีนาคม 2561
02 – 10 เมษายน 2561
ราคาทัวร์: 33,999
34,999
หมายเหตุ

กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ อิสตันบูล – เมืองอังการ่า – สุสานอตาเติร์ก อังการ่า – คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – หุบเขาอุซิซาร์ – โชว์ระบำหน้าท้อง
คัปปาโดเกีย – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – ปามุคคาเล่ ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองเฮียราโพลิส – คูซาดาซี
คูซาดาซี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – ชานัคคาเล่ – วิหารอะโครโปลิส ชานัคคาเล่ – ทรอย – อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต – BLUE MOSQUE – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – อุโมงค์น้ำเยเรบาทัน – SPICE MARKET – สนามบินอิสตันบูล
สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ

Last Updated on Monday, 26 February 2018 13:49

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 14

Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License

 

 

BOEY95

 

 

 

 

EURO16

 

 

 

pro

 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions